ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 04/15/17

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Τά 12 Ευαγγέλια Θεοφάνους Κεραμέως

0 σχόλια

Θεοφάνους τού Κεραμέως 
ΟΜΙΛΙΑ ΚΖ'
«ΣΤΟ ΤΙΜΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Ή «ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
1. Τσως θά φανώ στην άγάτιη σας δυσβάσταχτος καί φορτικός, γιατί σ' έσάς πού κοπιάσατε όλη τή νύχτα στην όρθοστασία καί την ψαλμωδία, σάς προσθέτω ώς φορτίο καί τό νά άκροασθειτε τή διδασκαλία. Όμως συγχωρειστε με πού θέλω ύπερβολικά την προκοπή σας. Διότι, έάν οι θεομίσητοι Ιουδαίοι άγρύπνησαν όλη τή νύχτα γιά νά συλλάβουν καί νά σταυρώσουν τόν Κύριο, πώς εμείς δέν θά άγρυπνήσουμε, γιά νά μάθουμε καλά, τό περιεχόμενο τών ύμνων πού ψάλλαμε καί των ιερών Ευαγγελίων πού άναγνώσθηκαν; Λοιπόν, άπομακρύνοντας κάθε άμέλεια άπό την ψυχή σας, προσέχετε στά όσα θά λεχθούν.


2. Αφού ό Σωτήρας οδήγησε στόν Μυστικό Δείπνο τούς Ιερούς ομοτράπεζους  μαθητές Του  ό Ίδιος ιερουργώντας τόν Εαυτό Του Τόν πρόσφερε ώς τροφή, καί βγαίνει μαζί τους στό όρος τών Ελαιώνα χωρίς νά άποφεύγει τό Πάθος (διότι, πώς Αύτός πού τό προειδε καί τό προφήτεψε, θά μπορούσε νά άποφύγει τό Πάθος;) ούτε πάλι τρέχοντας νά φτάσει πρός τούς φονευτές. Διότι τό πρώτο θά ήταν κατάστροφή τού σχεδίου τής σωτηρίας  τών άνθρώπων , καί άναζιοπρεπής δειλία, καί τό δεύτερο, θά έδινε πρόφαση στους βδελυρούς  νά πουν  πώς δέν άμάρτησαν, σκοτώνοντας Αύτόν πού μέ τή θέλησή Του παρέδωσε τόν 'Εαυτό Του, καί σχεδόν άρπαξε τό Πάθος. Καί συγχρόνως γίνεται καί γιά εμάς παράδειγμα τής άληθινής άνδρείας, καθώς φανερώνεται άνώτερος άπό τή δειλία καί τό θάρρος καί διδάσκοντας μέ τόν 'Εαυτό Του, ούτε νά προχωρούμε πρός τούς πειρασμούς, ούτε πάλι όταν αύτοί έλθουν νά τους φοβόμαστε μέ έλλειψη άνδρείας. Καί δέν συλλαμβάνεται ό Κύριος μέσα σέ σπίτι, επειδή αυτοί πού έτοιμαζαν την επιβουλή φοβούνταν τόν όχλο. Διότι, κι' αν ακόμη δεν Τόν δέχονταν ώς Θεό, όμως άπό τή διδασκαλία καί τά θαύματα, Τόν θεωρούσαν δίκαιο άνθρωπο καί προφήτη. Τούς έπιτρέπεται, λοιπόν, καί άπό τήν ώρα καί άπό τόν τόπο νά φέρουν σέ πέρας τή σκευωρία. Πάλι, λοιπόν, προλέγει  ό Κύριος  στούς μαθητές τό τί θά συμβεΐ:

Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |