ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 01/10/17

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Γιά τό άσεμνο ντύσιμο καί τήν άποστασία

0 σχόλια

Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Γιά τό άσεμνο ντύσιμο καί τήν άποστασία

Ή άσεμνη ενδυμασία των γυναικών είναι ανάρμοστη καί ένάντια στίς Άποστολικές καί Πατερικές Παραδόσεις. Οί περισσότερες από τίς γυναίκες έχουν τρελαθεί. ’Έχουν άποβάλλει τήν σεμνότητα, τήν ντροπή, τήν συστολή καί γυμνώθηκαν, έγιναν αναίσχυντες, καί όχι μόνο στους δρόμους καί τίς πλατείες περπατούν γιά νά έπιδείξουν γυμνές τίς σάρκες τους καί τά βαμμένα τους χείλη, μάτια, βλέφαρα, πρόσωπο καί νύχια, γιά νά δελεάσουν τούς άνδρες, άλλά εισέρχονται χωρίς φόβο καί στούς ιερούς Ναούς, όχι βέβαια γιά νά προσευχηθούν, άλλά γιά νά βεβηλώσουν, μολύνουν καί σκανδαλίσουν τούς έκκλησιαζόμενους....
Καλό νομίζω είναι νά άπαγορευθή ή είσοδος στούς Ναούς τέτοιων γυναικών μέχρις ότου διορθωθούν.(έγράφησαν τόν Νοέμβριο τού 1929) 
 Σέ ένα άρχαΐο βιβλίο, πού βρήκα πρίν άπό άρκετά χρόνια, διάβασα μεταξύ άλλων ότι, όταν ρώτησαν οί Μαθητές τόν Κύριόν μας ’Ιησού Χριστό, πότε θά γίνουν στόν κόσμο τά φοβερά σημεία τής Δευτέρας Παρουσίας, οπότε θά παγώσει ή άγάπη τών πολλών καί θά χαθεί ή πίστη, ό Κύριος τούς είπε μεταξύ των άλλων καί: «όταν οί γυναίκες γίνουν άνδρες καί οί άνδρες γυναίκες».
Καί ό θείος Χρυσόστομος, όταν τόν ρώτησαν κάποιοι φιλόχριστοι άνθρωποι πότε θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία, τούς απάντησε: «όταν χαθεί ή αιδώς άπό τίς γυναίκες, τότε είναι κοντά ή ημέρα τής Κρίσεως».
Οί προφητείες αυτές τοΰ Κυρίου μας ’Ιησού Χριστού καί τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί άλλων Προφητών, Αποστόλων, άγιων Πατέρων εκπληρώνονται σήμερα κατά γράμμα.
* * *

Read More ->>

Στολίδι τής Γυναίκας είναι ή ευπρέπεια

0 σχόλια

Αγίου Ίωάννου Χρυσοστόμου
Στολίδι τής Γυναίκας είναι ή ευπρέπεια


Θέλεις νά φαίνεσαι ωραία καί ευπρεπής; νά ίκανοποιηθής από τήν πλάση τοΰ δημιουργού. Γιατί φέρεις τά χρυσά κοσμήματα γιά νά διορθώσης δήθεν τό δημιούργημα τοΰ Θεοΰ; Θέλεις νά φαίνεσαι ευπρεπής; νά ένδύεσαι τήν ελεημοσύνη, νά ένδύεσαι τή φιλανθρωπία, νά ένδύεσαι τή σωφροσύνη, τήν ταπεινοφροσύνη' αυτά άξίζουν περισσότερο άπό όλο τό χρυσάφι' αύτά καί τήν ωραία κάνουν ωραιότερη' αύτά καί εκείνη πού δέν είναι ωραία τήν καθιστούν ωραία. Γιατί όταν κανείς βλέπη μέ συμπάθεια τό πρόσωπο, εκφέρει τήν κρΐσι του άπό αγάπη, τό πονηρό όμως πρόσωπο, ούτε όταν είναι ωραίο, δέν μπορεί νά τό είπή κανείς καλό, γιατί κυριευμένη ή διάνοια άπό τό πάθος δέν εκφέρει σωστή κρίσι. Έστολίσθηκε κάποτε ή Αιγύπτια, έστολίσθηκε καί ό Ιωσήφ. Ποιος λοιπόν ήταν ωραιότερος; δέν λέγω όταν εκείνη ήταν στά βασιλικά ανάκτορα καί αύτός στήν φυλακή. Ηταν γυμνός αυτός, αλλά έφοροΰσε τά ενδύματα τής σωφροσύνης' έφοροΰσε ενδύματα εκείνη, άλλά ήταν πιό αισχρή άπό γυμνή, γιατί δέν είχε σωφροσύνη.
Read More ->>

Τό ημερολόγιο και η πνευματική διαθήκη της Γερόντισας Ευφροσύνης

0 σχόλια

Τό ημερολόγιο και η πνευματική διαθήκη της Γερόντισας Ευφροσύνης
Β’ Καθηγουμένης  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  Παναγίας Κερατέας (+ 1981)

Δημοσιεύεται  στήν  συνέχεια  τό  Ἡμερολόγιο[1]  τῆς  ἀοιδήμου  Γεροντίσσης  Εὐφροσύνης (Μενδρινοῦ, + 1981)[2], β’ Καθηγουμένης  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης  Κερατέας  Ἀττικῆς. Πρόκειται  γιά  ἕνα  κείμενο  μεγάλης  ἱστορικῆς  σημασίας  ἀξίας, διότι  περιγράφει  τά  πρό  καί  κατά  τήν  ἵδρυση  τῆς  μεγάλης  καί  ἱστορικῆς  αὐτῆς  Μονῆς,  ἀπό  τῆς  γνωριμίας  της  μετά  τοῦ  Ἁγίου  Πατρός  Ματθαίου  (1917), μέχρι  καί  τῆς  κοιμήσεώς  του  (1950)  καί  τῶν  σκανδάλων  πού  ἀκολούθησαν (1950 – 1953). Τό  κείμενο  παρατίθεται  αὐτούσιο, μέ  τίς  ἀπαραίτητες  ὀρθογραφικές  καί συντακτικές  διορθώσεις. Ὅπου  χρειάσθηκε  νά  προστεθοῦν  κάποιες  λέξεις ἤ  τίτλοι  παραγράφων, γιά  νά  γίνει  πιό  κατανοητό  τό κείμενο, οἱ  προσθῆκες  αὐτές  ἔχουν  τεθεῖ  σέ  ἀγκύλη,  ἐνῶ  τηρήθηκε  τό  γλωσσικό  ἰδίωμα  τῆς  συντάκτριας.
Γεροντίσσης  Εὐφροσύνης

Πρόλογος
εἰς  τήν  ἵδρυσιν  τοῦ  Ἱεροῦ  Ἡσυχαστηρίου τῆς  Παναγίας  Πευκοβουνογιατρίσσης, κωμοπόλεως  Κερατέας Ἀττικῆς καί  συγχρόνως  καί  Πνευματική  μου  Διαθήκη.

5η Μαΐου 1971,
τῆς  Ἁγίας  Μεγαλομάρτυρος  Εἰρήνης.

Εἰς τό  βιβλιαράκι  αὐτό, τό  ὁποῖο  ἐβρῆκα  εἰς τό  συρταράκι  τοῦ  Ἁγίου  μου  Πατρός Ματθαίου, τοῦ  Νέου  Μυροβλύτου – καθώς  βλέπετε  καί  ἔχει  ἀρχίσει  [ὁ ἴδιος] νά  γράφει  κάτι  καί  τό  ἔχει  σφραγίσει  μέ  τίς  δύο  σφραγίδες[3] - ὁ  Κύριος  νά  μέ  φωτίσει  νά  γράψω, ὅτι  εἶναι  πιό  κατάλληλον  καί   συμφέρον, ἄν  κάποτε  φωτισθεῖ  καμμία  ψυχή  νά  δημοσιεύσει  τήν  ἵδρυσιν  καί  ἱστορίαν  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς  καί  Ἡσυχαστηρίου  μας - ὅπως  θέλει  καί  φωτίσει  ὁ  Πανάγαθος  Θεός. Ζητῶ  δέ  πλειστάκις   συγγνώμην, διότι  εἶμαι  ἐντελῶς  ἀγράμματη  καί  δέν  ἔχω  οὔτε  σύνταξιν, οὔτε  καλλιγραφίαν  καί  μή  μέ  παρεξηγήσετε, σᾶς  παρακαλῶ[4].

Read More ->>

Σκέψεις και προβληματισμοί

0 σχόλια

Σκέψεις και προβληματισμοί
Ορθόδοξος Οδοδείχτης
Τό περιβάλλον πού έρχεσαι να ζήσεις 
Ἀγαπητέ ἀναγνώστη.
Ὁ κόσμος στόν ὁποῖο ἔρχεται νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος, νά ἀναπτυχθεῖ καί νά προοδεύσει, μοιάζει μ’ ἕνα ἀπέραντο πέλαγος μέ πολλές ἐναλλαγές. Ἔχει πολλούς σκοπέλλους, πολλές τρυκιμίες, καί  λίγες στιγμές γαλήνης καί ἡρεμίας. Ὅσο περνοῦν τά χρόνια γίνοται καί χειρότερα τά πράγματα. Κάθε χρόνος πού  φεύγει ἀφήνει πίσω του ὅλο καί περισσότερα τά σημάδια τοῦ πόνου καί τῆς δυστυχίας, ἀφήνει καί πιό πολλές ἀνίατες πληγές, τόσο σωματικές ὅσο καί πνευματικές. Παρ’ ὄλο πού ὅλοι καυχῶνται γιά τήν πρόοδο καί τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης, καί τήν πληθώρα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὁ ἄνθρωπος ζεῖ σέ ἀγωνία καί ἀβεβαιότητα. Ἀκούονται κραυγές ἀγωνίας γιά τό μέλλον τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς ποιότητας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ δυτικός πολιτισμός στόν ὀποῖον ἐγκλωβιστήκαμε κυριαρχεῖται ἀπό ἀπληστία, καί τήν ἀνικανοποίητη μανία τῆς ἀναζήτησης, ὅσο γίνεται μεγαλύτερης εὐδαιμονίας καί προόδου, ἀδιαφορώντας γιά τήν πρόοδο καί εὐημερία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή ἡ πνευματική ἀσθένεια εἶναι ἠ αἰτία ὅλης τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας, πού  μαστίζει τούς  ἀνθρώπους τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Αὐτή ἡ νοοτροπία νά ἐπιζητοῦν οἰ ἄνθρωποι ὅλο καί περισσότερα ὓλικά ἀγαθά, ἀδιαφορώντας γιά τά πνευματικά, παραμένει μιά ἀνεξέλεγκτη μάστιγα, πού δημιουργεῖ συγκρούσεις συμφερόντων σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς κοινωνίας. Ἰδιοτέλεια, ἐκμετάλευση, ἀτομικισμός, μ’ ὅλα τά κακά ἐπακόλουθα πού χαρακτηρίζουν τή κοινωνία μας. Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη καί τεχνολογία τέθηκαν στήν ὑπηρεσία τῆς πιό πάνω ἀσθένειας μέ τά δυσάρεστα ἀποτελέσματα, τήν διαφθορᾶ τόσο τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος χώρου πού ζοῦμε, καταστρέφοντας τήν  ἰσορροπία τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
Read More ->>

Ένας σύγχρονος Λειτουργός Αγιος.

0 σχόλια

Ένας σύγχρονος λειτουργός Άγιος.

ΑΓΙΟΣ Νικόλαος ο Πλανάς (1932), ένας άγιος των ήμερων μας, λειτουργούσε καθημερινά, χωρίς διακοπή, σε διάστημα μισού αιώνα. στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποτε νά μην έχει πρόσφορο.
Πάντοτε όμως εξοικονομούσε είτε από τούς πιστούς είτε από τούς γύρω φούρνους.Κάποια μέρα είχε προχωρήσει ο όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά.Έστειλε νά ψάξουν στους φούρνους και στις νοικοκυρές πού πάντα είχαν.Κοίταξε και ατά ντουλάπια του ιερού, μήπως είχε αφήσει άλλος ιερέας.Μα κανένα αποτέλεσμα. Στενοχωρήθηκε μέχρι δακρύων.
Κάποια στιγμή τον βλέπουν νά βγαίνει στην ωραία πύλη κρατώντας ένα πρόσφορο φρέσκο-φρέσκο. το είχε βρει πάνω στην άγία τράπεζα!Κοιτάξτε, παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός, είπε συγκινημένος και χαρούμενος.'Όλα τα θαύματα, σημεία τα έλεγε. τα θεωρούσε φυσικά, γιατί είχε μεγάλη πίστη.Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές πού τούς υπηρετούσε άγγελος Κυρίου. Πολύ φυσικό λοιπόν νά υπηρετούσε άγγελος Κυρίου και τον παπα-Νικόλα, τον «εντός του κόσμου διαβιούντα αληθινό ασκητή».Αρκετοί ενορίτες του, κυρίως μικρά παιδιά, τον έβλεπαν όταν λειτουργούσε κυριολεκτικά μεταρσιωμένο.

H φήμη τού παπα-Νικόλα, διηγείται σεβαστή γυναίκα, είχε απλωθεί σ' όλη την Αθήνα.
Κάποτε, παραμονή Χριστουγέννων, ξεκίνησα με τα εγγονάκια μου για νά κοινωνήσω από τ' αγιασμένα χέρια του.Τότε στη Βουλιαγμένη ήταν ακόμα ερημιά.
Είκοσι χαμόσπιτα σκόρπια εδώ κι εκεί και τριγύρω χωράφια. στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι, μικρό σαν κουβούκλιο, χαμηλό και μισοσκότεινο.
είχαν έρθει και άλλες οικογένειες με τα παιδάκια τους. Κάποια στιγμή πού ο παπα-Νικόλας εμφανίστηκε στην ωραία πύλη κρατώντας το άγιο ποτήριο, το εγγονάκι μου φώναξε:
Γιαγιά, ο παπάς περπατάει στον αέρα! Πάψε, τού λέω, ενώ συγχρόνως σταυροκοπήθηκα. 

Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |