ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 01/05/17

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου

0 σχόλια

Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου

Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλατίου 691 μ.Χ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ἡ ἁγία καὶ Οἰκουμενικὴ (1) Πενθέκτη, ἡ κυριώτερον εἰπεῖν ἕκτη (2) Σύνοδος, συνήχθη ἐν τῷ κατὰ Κωνσταντινούπολιν Βασιλικῷ καὶ περιφανεῖ Παλατίω τῷ λεγομένῳ Τρούλλῳ, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ δευτέρου, τοῦ υἱοῦ Πωγωνάτου, ὅστις καὶ Ῥινότμητος ἐπεκαλεῖτο, ἐν ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ 691 (1). Ἦσαν δὲ Πατέρες εἰς αὐτὴν τὸν ἀριθμὸν σκζ΄. κατὰ τὸν Βαλσαμῶνα καὶ Ζωναρᾶν, κατὰ δὲ τὸν συγγραφέα τοῦ Συνοδικοῦ βιβλιαρίου σμ΄. ὧν ᾖσαν ἀρχηγοί, ὅτε Παῦλος Κωνσταντινουπόλεως (2) καὶ Βασίλειος Ἐπίσκοπος Γορτύνης τῆς κατὰ Κρήτην, καὶ τὶς Ἐπίσκοπος Ῥαβένης, τὸν τόπον ἐπέχοντες τοῦ Ῥώμης (3), Πέτρος Ἀλεξανδρείας, Ἀναστάσιος Ἱεροσολύμων, καὶ Γεωργιος Ἀντιοχείας. Συνηθροίσθη δὲ αὐτὴ κατὰ κέλευσιν Βασιλικήν, ὄχι περὶ ἐξετάσεως ἰδιαζούσης τινὸς αἱρέσεως, ὄχι περὶ διορισμου πίστεως, εἰς τρόπον ὅτι ἐκ τούτου να λάβῃ τὴν ἀφορμὴν να ὀνομασθῇ ἰδία καὶ ξεχωριστὴ Σύνοδος, ἀλλὰ περὶ ἐκθέσεως Κανόνων ἀναγκαίων, ἀποβλεπόντων εἰς τὴν τῆς Ἐκκλησίας διόρθωσιν καὶ κατάστασιν, οἵτινες εἲναι οἱ ἀκόλουθοι, βεβαιούμενοι ἀπὸ τὴν β΄. καὶ δ΄. καὶ η΄. πρᾶξιν τῆς Οἰκουμενικῆς ζ΄. Συνόδου, καὶ ἀπὸ τὸν α΄. αὐτῆς Κανόνα. Ἀπὸ τρεῖς Πάπας, Ἀδριανὸν τὸν α΄. Γρηγόριον τὸν β΄. Ἰννοκέντιον τὸν γ΄. ἀπὸ τὸν Γρατιανόν, ἀπὸ τοὺς ἐν τῇ ἑβδόμῃ Συνόδῳ λεγάτους τοῦ Πάπα, ἀπὸ τὴν α΄. καὶ β΄. λεγομένην Σύνοδον, ἀναφέρουσαν τὸν λα΄. αὐτῆς, ἐν τῷ ιβ΄. Κανόνι αὐτῆς. Ἀπὸ τὸν Κεδρηνόν, ἀπὸ τὸν Δαμασκηνὸν Ἰωάννην, λέγοντα «ψηλάφησον τοὺς ὅρους τῆς ς΄. Συνόδου, καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τὸν ἔλεγχον».


Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |