ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 12/15/16

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Α' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης

0 σχόλια

Α' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Ο πολιούχος των Κυδωνιών και τής Χίου τό βλάστημα
Μαρτύριον τού Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου
Μαρτυρήσαντος έν Κυδωνίαις έν ετει αωζ', μηνός Νοεμβρίου κς'.
Συνεγράφη δέ παρά ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Κυδωνιέως, άγιογράφου.

ΠΙΑΝΩ ΠΑΛΕ ΣΗΜΕΡΑ νά γράψω μιά παλιά ιστορία. Δεν φταίγω αν λϊγω ούλο παλιές ιστορίες. Σήμερα ό κόσμος άλλαξε όλότελα, πάνε πλιά κείνα τά χρόνια πού οί άνθρωποι είχανε άντρειοσύνη, φιλότιμο, μεράκια λογιώ-λογιώ. Κι άπό τέτοια-τέτοια χαρίσματα γίνουνται οί ιστορίες, καί διαλαλιοΰνται στό ντουνιά ονόματα καί πίθετα π’ ως τά τότες ήτανε σάν τό δικό μου καί σάν τό δικό σου. Άπό δω πού κάθουμαι βλέπω βουνά, βλέπω πολιτείες, κάστρα, κάμπους, π’ άλλα ζαμάνια ματοχωθήκανε άπό μοβόρους παλληκαράδες καί τώρα τούς αύλακώνουνε τά ξυλάλετρα. Αντίκρυ άπ’ τό παραθύρι πού κάθουμαι φαίνουνται μέσα στό θολό πέλαγο τά βουνά τής Τουρκίας. Σέ κείνα τά μέρη γεννήθηκα κ’ εγώ, κι άν ήτανε κανένας παρών τώρα πού κοιτάζω κατά κεΐ, θάν έβλεπε πώς τά μάτια μου είναι δακρυσμένα. Μά κ’ έδώ, σέ τούτο τό νησί πού πατώ, καί πέρ’ άπό δώ, τά χώματα είναι βασανισμένα άπ’ τόν Τούρκο. Όπου πατήσεις καί δπου σταθείς, βλέπεις καί θυμάσαι τή σκληρότη αύτουνοΰ τού σκύλου, πού ξεπέζεψε σά μερμηγκιά άπάνου σέ τούτα τ’ άρχαΐα χώματα, μπήκε μέσ’ στά σπίτια μας, πατσαβούριασε τήν τιμή μας, ροΰφηξε τό αίμα μας. Χιλιάδες μέρες καί χιλιάδες νύχτες χτυποκάρδι πώς περάσανε καί βγάζει πάλε ξανά ή γης έτούτη νιοΰς καί κοπέλες! Πώς δέν ξεράθηκε γιά οϋλους τούς αιώνες τό δέντρο πού μαράθηκε άπ’ τό φαρμακερό χνώτο αύτουνοΰ τού φιδιού! Ρωτιέμαι μέσα μου καί κοιτάζω καί τά βουνά, ρωτώ τή γης πού ’δε τόσα καί τόσα, ρωτώ τή θάλασσα... Στά γκρεμνισμένα κάστρα κείτουνται άκόμα σά θρεμμένα γουρούνια τά κανόνια μέ τόν ντουρά τού σουλτάνου, πράσινα άπ’ τή σκουριά, τά μάσκουλα είναι παρατημένα δώ κ’ εκεί. Οί μαρμαρένιες μπάλες, τά διπλά τοπούζια [1] στέκουνε σωροί χωμένα μέσα στή γης, γιά κείτουνται άλάμ-ταρλάμ[2] στό κύμα τής άκρογιαλιάς. 

Read More ->>

Β' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης

0 σχόλια

Β' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Φώτης Κόντογλου

Μ’ όλο πού βγαίνω άπ’ τήν ιστορία μου, θά τραβήξω λίγο παραπέρα.
Στά χρόνια τής Επανάστασης, τ’ Άϊβαλί ξεγράφτηκε άπ’ τή χάρτα τοϋ Τούρκου πρώτη άπ’ ουλές τίς πολιτείες τής Ανατολής. Τις πρώτες μέρες τού Μαγιού τού 1821 είχανε φανεί όξ’ άπ’ τό λιμάνι του τά έλληνικά καράβια. Τά τούρκικα κάτεργα, δπως ήτανε βαριά κι άργοκίνητα, δέ μπορούσανε νά τά προφτάξουνε, κ’ έτσι οί "Ελληνες μποδίζανε τούς Τούρκους νά ρίξουνε στρατό άπάνου στά νησιά. Μάλιστα κάψανε μπρος στό λιμάνι δυό καΐκια γεμάτα Τούρκους στρατιώτες άπ’ τήν Πέργαμο, κεϊ πού πασκίζανε νά περάσουνε κατά τή Ρούμελη.
Σέ λίγο φτάξανε διαταγές άπ’ τήν Πόλη στόν πασά τής Προύσας καί στόν πασά τ’ Άϊντινιοΰ, νά φυλάξουνε καλά τά κατάγιαλα. Τότες ό πασάς τής Προύσας, λαβαίνοντας άφορμή, έπιασε νά στενεύει τούς Άϊβαλιώτες μέ προσταγές καί μέ κάθε μέσο. Μά ψυχοβγάλτης τούς στάθηκε ό άγάς τής Πέργαμος, γιατί λάβαινε διαταγές άπ’ τό βεζίρη Χαλέτ, πού ’θελε άμέτ-μουχαμέτ [6]  νά χαλάσει τήν πρώτη πολιτεία τής χριστιανοσύνης στήν Ανατολή. Τ’ άγρια κοπάδια, τά ταγκαλάκια, καί τά ζεϊμπέκια, πού διψούσανε τόσα χρόνια τό αίμα τής χαδεμένης πο λιτείας, άναφτερούγιαξαν καρτερώντας τή στιγμή νά πέσουνε άπάνου της.
Read More ->>

Γ' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης

0 σχόλια

Γ' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Φώτης Κόντογλου

Μέσα σέ τούτη τή φουρτούνα είχανε μεγάλο χτυποκάρδι κείνοι οί φουκαράδες πού χοιμαζόντανε γιά νά φύγουνε, μά περσότερο απ’ όλουνούς ό κακόσουρτος ό Γιώργης.
«Δεν ήτανε λοιπόν θέλημα Θεού νά ξαναγίνει χριστιανός; Μέ τά μπόδια πού τοΰ ’βαζε, μπάς κ’ ήθελε νά τοϋ δείξει πώς δέν είχε κανένα όφελος γιά τήν ψυχή του μ’ ένα τέτοιο φευγιό κρυφά άπ’ τούς Τούρκους; Δέν άρνήστηκε φανερά τόν Χριστό, ώστε νά χρωστά πάλε φανερά νά φωνάξει πώς γυρίζει στήν πίστη του; Μπρος, δέν έχει άλλο, μόνο νά πάγει, σάν ξημερώσει, στόν πασά καί νά μολογήσει μπροστά σ’ ούλο τό συμβούλιο καί σ’ ούλο τό τουρκομάνι πώς είναι χριστιανός!»
Έτσι στριφογύριζε ίσαμε τό πρωΐ. Μά, σάν σηκώθηκε άπ’ τό γιατάκι του, άλλαξ' άπόφαση.
«Δέν ήτανε, μαθές, τρόπος νά ξαναγίνει χριστιανός δίχως νά παραδοθεϊ στά σκυλιά, νά πάγει ν’ άσκητέψει μέσα σέ τρύπες, σέ ντερβένια πού δέν πατά άνθρωπος! Τό λοιπόν, δέν υπάρχει πλιά γι’ αυτόν ζωή άντάμα μέ τόν Χριστό, παρά μόνο θανάτωμα γιά τήν πίστη του! "Ωστε τούτο τό πικρό ποτήρι, πού δείλιαζε νά τό πιει κι ό ίδιος ό Χριστός, έπρεπε νά τό πιει αυτός γιά τόν Χριστό, αύτός, ένας άπλός άνθρωπος, άγράμματος, πού ’χε ξεχάσει καί τά ρωμέϊκα άνάμεσα στούς Τούρκους!»
Τό κουράγιο του λύγιζε καί δεν ήθελε νά πεθάνει, μόνο ήθελε νά γίνει χριστιανός, σάν νά μήν είχε συμβεΐ τίποτα στό συναμεταξύ. Πέρασε καί κείνη ή μέρα.
Read More ->>

Δ' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης

0 σχόλια

Μαρτύριον τού Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου
Μαρτυρήσαντος έν Κυδωνίαις
έν ετει αωζ', μηνός Νοεμβρίου κς'.

Τρεις αρματωμένοι τόν είχανε περιζωσμένον, μά δέν είχανε όλότελα χέρι άπάνω του. Κείνος περπατούσε μέ τά χέρια μπαγλαρωμένα πιστάγκωνα, μέ τά στήθια μπρος, τό κεφάλι ριχμέ-νο κατά πίσω. Τά ρούχα του ητανε άσπρα καί κατακάθαρα, γιατί τού τά ’χανε στείλει στή φυλακή οί χριστιανοί, νά ’ναι συγυρισμένος. Φορούσε μόνο τό πουκάμισό του καί τό σώβρακο, δίχως ζουνάρι, ξυπόλητος καί ξεσκούφωτος. Τά μάτια του γελαζούμενα,τό μαύρο μουστάκι του στριμμένο άλαφρά-λαφρά, τά γένια του μπαρμπερισμένα. Τό πρόσωπό του είχε μιά τέτοια ήμερότη, πόλεγες πώς έβλεπε κιόλας τόν Θεό. Τό πουκάμισό του ητανε κουμπωμένο σεμνά στό λαιμό του, κ’ ή φλέβα τού λαιμού φούσκωνε, όπως ητανε τραβηγμένες οί πλάτες του κατά πίσω άπ’ τό δέσιμο. Μπροστά του πάγαινε ένα φανάρι.Σάν έφταξε στή μέση, τόν σταματήσανε μπροστά στόν κριτή. Κι ό αγάς θέλησε νά τού πει κατιτίς, μά δέν πρόφταξε, γιατί ό Γ ιώργης, δίχως νά στήσει αυτί στό τί θά τού ’λεγε ό κόπρος,γιά καλό, γιά κακό, πήγε καί γονάτισε άπάνου στην πλάκα κ’ έσκυψε χό κεφάλι του. Ό άγάς άπόμεινε μέ βουλωμένο στόμα, κι ουλοι οί Τούρκοι σταθήκανε ντροπιασμένοι. Μέσα στόν κόσμο σηκώθηκε ένα μούρμουρο άπ’ τούς χριστιανούς, πού κατα-χαρήκανε γιά τήν άντρεία του καί δοξάζανε τόν Θεό. Μάλιστα ένας από τούς φίλους του, πού παραστέκανε κοντά στην πλάκα, δέ βάσταξε καίτοΰ φώναξε δυνατά: «Άφεριμ,Γιώργη!» Μά τότες κάποιος Τούρκος στρατιώτης χύθηκε καί τού κατέβασε μία καμουτσιά κατάμουτρα καί τόν πήρανε τά αϊματα.

Read More ->>

Η Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης Πίνακας Περιεχομένων

0 σχόλια

Η Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης
Πρόλογος
Η Παλαιά Διαθήκη

Παλαιὰ Διαθήκη καὶ  ἡ  Καινὴ  Διαθήκη  εἶναι τὰ  δύο ἱερὰ  βιβλία,  τὰ  ὁποῖα  ἀποτελοῦν  τὴν  Ἁγίαν Γραφήν. Αὐτὴ  πάλι μαζὶ μὲ τὴν ῾Ιερὰν Παράδοσιν ἀποτελοῦν  τὴν  Ἀποκάλυψιν, ἡ  ὁποία  εἶναι  ἡ  πηγὴ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Διότι  ἡ θρησκεία  ἡ χριστιανικὴ εἶναι θρησκεία  ἀποκεκαλυμμένη, δηλ. φανερωμένη εἰς τοὺς ἀνθρώπους  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ
στόματος  τῶν  Πατριαρχῶν, τῶν  Προφητῶν  καὶ κατ’ ἐξοχὴν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.
῾Η Παλαιὰ Δὶαθὴκη εἶναι:
α΄) Ἡ  ἀποκάλυψις τῆς  θρησκείας  τοῦ  ἀληθινοῦ   Θεοῦ διὰ  τῶν Πατριαρχῶν,  τοῦ  Μωυσέως   καὶ   τῶν   Προφητῶν.   Καὶ   κυρίως   ἡ ὑπόσχεσις τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὸν κόσμον καὶ
β΄) Τὸ βιβλίον,  τὸ ὁποῖον περιέχει  τὴν  ἀποκάλυψιν  αὐτὴν  καὶ  τὸ ὁποῖον ἐδόθη εἰς τὸν ᾽Ισραηλιτικὸν λαόν. Αὐτὸς διεφύλαξε τὸ βιβλίον αὐτὸ σὰν τὰ μάτια  του, διότι μέσα εἰς αὐτό, μαζὶ μὲ τὴν ἱστορίαν του. Καταγράφεται ἡ ἱστορία τῆς θρησκείας  του.
Δι’ ἡμᾶς  τοὺς χριστιανοὺς  ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι  τὸ βιβλίον, τὸ  ὁποῖον  μᾶς  φανερώνει  -ἀποκαλύπτει- τὰς  βουλὰς τοῦ  Θεοῦ ἀπὸ τῆς  δημιουργίας  τοῦ κόσμου μέχρι  τῆς  ἐλεύσεως  τοῦ Κυρίου ἡμῶν

Read More ->>

Η Ιερά Ιστορία τής Παλαιάς Διαθήκης

0 σχόλια

Eισαγωγή
Σὐντομος  γεωγραφική εξέτασις της Παλαιστίνης
Η Παλαιστινη γεωφυσικώς

Η Χώρα εἰς τὴν ὁποίαν ἔζησε καὶ ἔδρασεν ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς   εἶναι   κυρίως   ἡ   Παλαιστίνη.   Τὸτε   ἐλέγετο Χαναάν. Οἱ ῾Εβραῖοι τὴν ὠνόμαζαν γῆν ἁγίαν καὶ γῆν τῆς  ἐπαγγελίας, δηλ.  τῆς  ὑποσχέσεως,  διότι  ὁ Θεὸς τὴν ὑπεσχέθη εἰς τοὺς Πατριάρχας καὶ τὸν Μωυσῆ.
Ἡ Παλαιστίνη εἶναι  μικρὰ  παραθαλάσσιος χώρα, ἡ ὁποία κεῖται εἰς τὰ νότια τῆς Μ. Ἀσίας,  μεταξὺ τῆς Συρίας καὶ τῆς  Ἀραβίας.  Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη, τὴν  παραλίαν τῆς Μεσογείου θαλάσσης,  τὸ ὁροπέδιον τῆς Χαναὰν  εἰς τὸ μέσον καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ ᾽Ιορδάνου ποταμοῦ πρὸς ἀνατολάς.῾Η κοιλὰς  αὐτὴ  εἶναι  πολὺ  χαμηλοτέρα ἀπὸ τὴν  ἐπιφάνειαν  τῆς θαλάσσης. Εἶναι  στενὴ καὶ μακρὰ καὶ ὁμοιάζει μὲ εὐρὺ βάραθρον.῾Η Παλαιστίνη πρὸς βορρᾶν συνορεύει μὲ τὴν Συρίαν, πρὸς νότον μὲ τὴν ἔρημον τῆς Ἀραβίας, πρὸς ἀνατολὰς μὲ τὴν Χαλδαίαν καὶ πρὸς δυσμὰς μὲ τὴν  Μεσόγειον  θάλασσαν.  Παλαιότερα  κατὰ  μῆκος  τῆς Μεσογείου  θαλάσσης  ἦσαν ἐγκατεστημένοι οἱ Φοίνικες  πρὸς βορρᾶν καὶ οἱ Φιλισταῖοι πρὸς νότον.

Read More ->>

Η Αποκαλυψις του Θεού εν τη Δημιουργία

0 σχόλια

Περιοδος Πρώτη
Η Αποκαλυψις του Θεού εν τη Δημιουργία
Η Δημιουργια του Κόσμου και του Ανθρώπου  (Γενέσ. Α΄ Καὶ Β΄)

Τὸ Σύμπαν,   τὸ  ὁποῖον  μᾶς  περιβάλλει,   ὀνομάζεται κόσμος. ῾Ο κόσμος αὐτός, τὸ ὡραῖον τοῦτο μεγαλούργημα τοῦ Θεοῦ, ἦτο  ἐποχή.  Κατὰ  τὴν  ὁποίαν  δέν ὑπῆρχεν.
῾Υπῆρχεν ὅμως ὁ αἰώνιος καὶ παντοδύναμος, ὁ πάνσοφος καὶ πανάγαθος θεός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀγάπην ἐδημιούργησε μὲ σοφίαν τὸν κόσμον.Τὴν   δημιουργίαν   τοῦ  κόσμου  μᾶς   διηγεῖται  τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὸ ὁποῖον διὰ τοῦτο ὀνομάζεται Γένεσις. «᾽Εν ἀρχῇ λέγει,  ἐδημιούργησεν  ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ἡ δὲ γῆ ἦτο ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος».
Εἶπε  λοιπὸν  τότε  ὁ Θεὸς καὶ  ἔγινε  πρῶτα  τὸ  φῶς. Καὶ  ὕστερα διέταξε νὰ χωρισθῇ ἡ γῆ ἀπὸ τὰ ἄλλα οὐράνια σώματα. Κατόπιν εἶπε νὰ φυτρώσουν τὰ φυτὰ καὶ νὰ φανῇ ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες.῎Επειτα διέταξε καὶ ἔγιναν  οἱ ἰχθῦς  καὶ τὰ ἄλλα ὑδρόβια ζῷα. Καθὼς καὶ  τὰ  πτηνὰ καὶ  τέλος  τὰ  ὑπόλοιπα  ζῷα τῆς  ξηρᾶς. Ὅλα αὐτὰ  τὰ ἐδημιούργησεν  ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ μηδὲν μὲ μόνον τὸν λόγον του. Εἶπε  καὶ ἔγιναν.

Read More ->>

Η Αποκάλυψις του Θεού δια των Πατριαρχών

0 σχόλια

Περιοδος Δευτέρα
Η Αποκαλυψις του Θεού δια των Πατριαρχών
Ο Αβραάμ Πατριαρχης Των Εβραίων 
(Γενέσ. Ια΄, Ιβ΄, Ιε΄ Καὶ Ιζ΄)

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νῶε, μετὰ τὴν διασποράν των εἰςὅλην τὴν γῆν, ἤρχισαν νὰ λησμονοῦν τὸν ἀληθινὸν  Θεὸν καὶ νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα, δηλαδὴ τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι αὐτὸν τὸν Θεόν.᾽Ελάτρευσαν λοιπὸν ὡς θεοὺς τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην,  τὴν  βροχήν, τὴν  ἀστραπήν,  τὴν  βροντὴν καὶ τὸν  κεραυνόν, τὰ  ἄστρα,  τὰ  φυτὰ  καὶ  τὰ  ζῷα, τὰ  ὄρη καὶ τοὺς ποταμοὺς  καὶ τὰς θαλάσσας. Καὶ γενικῶς τὴν φύσιν καὶ τὰ φυσικὰ φαινόμενα.Τοιουτοτρόπως προῆλθεν  ἡ πίστις εἰς τὴν ὕπαρξιν πολλῶν  θεῶν, ἡ πολυθεΐα  ἢ εἰδωλολατρεία.῾Η  εἰδωλολατρεία μὲ  τὴν  πάροδον  τῶν  ἐτῶν  καὶ  τῶν  αἰώνων εἶχε  τόσον πολὺ  κυριεύσει  τὸν κόσμον τὴν  ἐποχὴν  ἐκείνην,  ὥστε  ὁ Θεὸς ἐξέλεξεν ἕνα λαόν. Εἰς  τὸν ὁποῖον ἐνεπιστεύθει τὴν  ἀληθινὴν θρησκείαν   του,  ἤτοι  τὴν  πίστιν εἰς  τὸν  ἕνα  ἀληθινὸν   Θεόν,  τὸνΠαντοκράτορα καὶ Δημιουργὸν  ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου.
Εἰς τὴν πόλιν τῆς Μεσοποταμίας Χαρρὰν ἔζη περὶ τὸ 2.000  π.Χ. ἕνας εὐσεβὴς καὶ  δίκαιος  ἄνθρωπος. Εἰς  τὴν  οἰκογένειαν  τοῦ ὁποίου ἐλατρεύετο  ὁ ἀληθινὸς  Θεός. Ὁ ἄνθρωπος  αὐτὸς ὠνομάζετο  Ἀβραάμ. Οὗτος κατήγετο ἀπὸ τὴν γενεὰν τοῦ Σήμ.
Read More ->>

Η Αποκάλυψις του Θεού δια του Μωυσέως

0 σχόλια

Περιοδος Τρίτη
Η Αποκάλυψις του Θεού δια Του Μωυσέως
Ο Μωυσης   ελευθερωτης   και    Νομοθετης   των Ισραηλιτών (Ἐξόδ. Α΄ Καὶ Β΄)

Πέρασαν   χρόνια   πολλὰ   ἀπὸ   τὸν   θάνατον   τοῦ ᾽Ιακὼβ  καὶ  τοῦ  ᾽Ιωσήφ.  Τετρακόσια   περίπου.  Καὶ οἱ   ἀπόγονοι  αὐτῶν,  οἱ ᾽Ισραηλῖται,  ηὐξήθησαν  καὶ ἔγιναν  λαὸς μέγας  μέσα εἰς τὴν  Γεσέν,τὴν  ἐπαρχίαν τῆς Αἰγύπτου.Πολλοὶ  Φαραὼ ἐν τῷ μεταξὺ εἶχον βασιλεύσει εἰς τὴν  Αἴγυπτον. Καὶ  εἶχον  λησμονηθῆ δυστυχῶς  αἱ πρὸς τὴν χώραν αὐτὴν ὑπηρεσίαι  τοῦ ᾽Ιωσήφ.
῾Η μεγάλη αὔξησις τῶν  ᾽Ισραηλιτῶν ἐφόβιζε τώρα  τοὺς Φαραώ, μήπως  αὐτοὶ  συμμαχήσουν  μὲ  κανένα  ξένον λαὸν  καὶ  πολεμήσουν ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων.
- Προσέξατε, ἔλεγον οἱ Αἰγύπτιοι. Οἱ ῾Εβραῖοι ἐπολλαπλασιάσθησαν καὶ εἶναι ἰσχυρότεροι ἀπὸ ἡμᾶς.Διὰ  τοῦτο  οἱ Φαραὼ τῆς  ἐποχῆς  ἐκείνης  ἢρχισαν  συστηματικὸν διωγμὸν  ἐναντίον τῶν ῾Εβραίων.Καὶ ἐπέβαλλον εἰς αὐτοὺς οἱ Φαραὼ τότε βαρείας καὶ ἀναγκαστικὰς ἐργασίας, δηλ. ἀγγαρείας, διὰ νὰ τοὺς ἐξαντλήσουν. Ἀλλ᾽ οἱ ᾽Ισραηλῖται μὲ τὴν  βοήθειαν  τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἐπιέζοντο,  τόσον περισσότερον  καὶ ἰσχυρότεροι ἐγίνοντο.
Τότε ἕνας Φαραὼ διέταξε τὰς μαίας νὰ πνίγουν τὰ ἀρσενικὰ παιδιὰ τῶν  Ἰσραηλιτῶν,  μόλις  γεννῶνται. Ἀλλὰ  τὸ  σκληρὸν  αὐτὸ  μέτρον δὲν ἐπέτυχε.  Διότι  αἱ μαῖαι  ἐφοβοῦντο τὸν Θεὸν καὶ  δέν ἔπνιγαν τὰ νεογέννητα. Διὰ τοῦτο διέταξεν ὁ Φαραὼ νὰ ρίπτωνται τὰ παιδιά, μόλις γεννῶνται, θυσία εἰς τὸν Νεῖλον  ποταμόν,  τὸν θεὸν τῶν Αἰγυπτίων, χωρὶς τὸ ἀπάνθρωπον αὐτὸ διάταγμα νὰ κρατήσῃ  πολλὰ  ἔτη.
Read More ->>

Ο Νόμος του Μωυσέως Παιδαγωγός εις Χριστόν

0 σχόλια

Περιοδος Τεταρτη
Ο Νόμος του Μωυσέως  Παιδαγωγός  εις  Χριστόν
Ο Ηθικος Νομος  (Ἐξόδ. Κε΄ Καὶ Λευιτ. Θ΄)


Ο Μωυσῆς μὲ βάσιν τὰς δέκα ἐντολάς, τὰς ὁποίας ἐμάθαμεν,    ἔγραψε   κατόπιν  ὅλην   τὴν   νομοθεσίαν του,  ἡ  ὁποία  ρυθμίζει   λεπτομερῶς   τὰ   καθήκοντα τῶν  ᾽Ισραηλιτῶν πρὸς τὸν  Θεὸν καὶ  μεταξύ  των.  ῾Η νομοθεσία  αὐτὴ  διαιρεῖται  εἰς τρία μέρη. Τὸν ἠθικὸν νόμον, τὸν τελετουργικὸν καὶ τὸν πολιτικόν.῾Ο ἠθικὸς   νόμος  κυρίως  εἶναι  αὐταὶ  αἱ  δέκα ἐντολαί,  τὰς  ὁποίας  ἀνέπτυξε  κατόπιν ἐν  λεπτομερείᾳ   ὁ Μωυσῆς. Σύμφωνα  μὲ  αὐτὰς  οἱ ᾽Ισραηλῖται  πρέπει  νὰ ζῶσιν  ὡς  ἅγιοι,  διότι ἅγιος, δηλ. ἀναμάρτητος, εἶναι ὁ Θεός.Διὰ  νὰ εἶναι  ἅγιοι  οἱ ἄνθρωποι,  πρέπει  νὰ ἀποστρέφωνται  τοὺς μάγους,  τοὺς κακοὺς  ἀνθρώπους  καὶ  τοὺς εἰδωλολάτρας.  Πρέπει  νὰ τιμῶσι τοὺς γονεῖς των, καὶ νὰ μὴ ἐργάζωνται κατὰ τὰς ἑορτάς.Κατὰ  τὸν ἠθικὸν  νόμον ἀπαγορεύεται ἡ κλοπή,  τὸ ψεῦδος καὶ  ἡ συκοφαντία  τοῦ πλησίον.  Ἀπαγορεύεται ἐπίσης  ἡ ψευδορκία καὶ  ἡ ἐπιορκία, καθὼς  καὶ ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ χωρὶς σπουδαῖον λόγον. Δὲν πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀδικοῦν τὸν πλησίον των, οὔτε νὰ ἁρπάζουν καὶ νὰ καταχρῶνται τὸν μισθὸν  τοῦ ὑπηρέτου των. Νὰ μὴ περιπαίζουν τὸν κωφὸν καὶ νὰ μὴ περιγελοῦν  τὸν τυφλόν.
᾽Επίσης ἕκαστος ᾽Ισραηλίτης  δὲν πρέπει νὰ μισῆ τὸν ἀδελφόν του, ὀφείλει δὲ νὰ ἀγαπᾷ  μὲ ὅλην του τὴν ψυχὴν τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον του, ὅπως ἀγαπᾷ  τὸν ἑαυτόν του.

Read More ->>

Η Αποκάλυψις Θεού διά Ιησού του Ναυή και των Κριτών

0 σχόλια

Περίοδος Πέμπτη
Η Αποκάλυψις Του Θεου Δια Του Ιησού Του Ναυή και των Κριτών
Ο Ιησους Του Ναυη. 
Κατακτησις Της Χαναάν (Ἰησοῦς Τοῦ Ναυῆ)

Μετὰ τὸν θάνατον  τοῦ Μωυσέως οἱ ᾽Ισραηλῖται ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸν νέον ἀρχηγόν των, τὸν ᾽Ιησοῦν τοῦ Ναυῆ,  διέβησαν  μὲ θαυμαστὸν τρόπον  τὸν  ᾽Ιορδάνην ποταμόν.  Μόλις  δηλαδὴ  οἱ ἱερεῖς, οἱ κρατοῦντες  τὴν Κιβωτὸν  τῆς  Διαθήκης, εἰσῆλθον  εἰς τὴν  κοίτην  τοῦ ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο πλημμυρισμένος καὶ ἀδιάβατος, ἐστάθη τὸ  ὕδωρ  καὶ  ὁ  ᾽Ιορδάνης  ἐχωρίσθη εἰς  δύο μέρη. ᾽Εσχηματίσθη καὶ  πάλιν  ξηρά, ἀπὸ  τὴν  ὁποίαν  ἐπέρασαν  οἱ ᾽Ισραηλῖται.Ὅταν οἱ Χαναναῖοι  ἐπληροφορήθησαν, ὅτι οἱ ᾽Ισραηλῖται ἐπέρασαν τὸν  ᾽Ιορδάνην, ἐφοβήθησαν  πολύ.  «Διελύθησαν αἱ  καρδίαι  αὐτῶν, λέγει  ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ δὲν ἔμεινε πλέον εἰς αὐτοὺς πνοή».

Πρώτη πόλις, τὴν ὁποίαν ἦτο ἀνάγκη νὰ κυριεύσουν, ἦτο ἡ Ἱεριχώ, πόλις μεγάλη καὶ ὠχυρωμένη.  Κειμένη εἰς τὰς ἐκβολὰς τοῦ ᾽Ιορδάνουπλησίον  τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης.Ὁ ᾽Ιησοῦς τοῦ Ναυῆ διέταξε τοὺς ἱερεῖς νὰ περιφέρουν καθημερινῶς ἐπὶ  ἓξ  ἡμέρας  τὴν   Κιβωτὸν   τῆς   Διαθήκης  γύρω  ἀπὸ  τὰ  τείχη. Ἔπροσθεν τῆς  Κιβωτοῦ  ἐπροπορεύοντο ἱερεῖς μὲ σάλπιγγας, ὄπισθεν αὐτῆς ἀκολουθοῦσεν ὁ λαός.Τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ὅλαι αἱ σάλπιγγες ἤρχισαν νὰ ἠχοῦν καὶ ὅλοι οἱ ῾Εβραῖοι ἤρχισαν  νὰ βοοῦν. Τότε  συνέβη τὸ θαῦμα. Οἱ ᾽Ισραηλῖται ἐπεχείρησαν  ἔφοδον. Τὰ  τείχη τῆς  ῾Ιεριχοῦς κατέπεσαν καὶ  ἡ πόλις περιῆλθεν εἰς χεῖρας τῶν ᾽Ισραηλιτῶν.

Read More ->>

Η Αποκάλυψις Του Θεού δια των Βασιλέων

0 σχόλια

Περιοδος Εκτη
Η Αποκάλυψις Του Θεου δια Των Βασιλέων
Ο Βασιλευς Σαουλ. Δοξα Του Δαβιδ (Α΄ Βασιλ. Ιστ΄-Λα΄)

Σαοὺλ εἶναι ὁ πρῶτος βασιλεὺς τῶν ᾽Ισραηλιτῶν,τὸν ὁποῖον,  ὅπως  εἵδαμεν,  ἔχρισεν  ὀ τελευτάῖος κριτὴς Σαμουήλ.Οὗτος εἶχε τὰ ἀνάκτορά του εἰς τὴν Χεβρών. Διοικοῦσε  κατ’  ἀρχὰς  τὸν  λαόν  του  μὲ  δικαιοσύνην καὶ μὲ φόβον Θεοῦ, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ τὸν ἔκαμεν εὐτυχῆ.
Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐνίκησεν ὁ Σαοὺλ τοὺς ἐχθρούς  του  Φιλισταίους   καὶ  Ἀμαληκίτας, μὲ  τὴν συνεργασίαν μάλιστα τοῦ γενναίου καὶ εὐγενοῦς υἱοῦ του ᾽Ιωνάθαν.
Ἀλλ’  αἱ νίκαι  του αὐταὶ  τὸν ἐμέθυσαν  καὶ τὸν ἔκαμαν  ἐγωιστήν, ἀσεβῆ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ κακὸν πρὸς τὸν λαόν. ᾽Εφάνη δηλαδὴ κατόπιν ἀνάξιος βασιλεὺς ὁ Σαούλ.Ὁ  Σαμουὴλ   προεῖπεν  εἰς  αὐτόν,  ὅτι  ὁ  Θεὸς  περισσότερον  ἀπὸ τὰς θυσίας  θέλει  νὰ πράττωμεν τὸ θέλημά του, τὸ ὁποῖον αὐτὸς δὲν πράττει, καὶ  διὰ τοῦτο  τὸν  περιμένουν  μεγάλαι δυστυχίαι ὅτι  δηλ. θὰ  τὸν  τιμωρήσῃ ὁ Θεὸς καὶ  ἡ βασιλεία  του δὲν θὰ  μείνῃ  εἰς τὴν οἰκογένειάν  του, ἀλλὰ θὰ περιέλθῃ εἰς χεῖρας ἄλλου.
Αὐτὰ  εἶπεν ὁ Σαμουὴλ  καὶ ἐπῆγε  καθ’ ὑπόδειξιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Βηθλεὲμ  διὰ νὰ ἐκλέξῃ ἄλλον βασιλέα.

Read More ->>

Αποκάλυψις του Θεού δια των Προφητών

0 σχόλια

Περιοδος Εβδομη
Αποκάλυψις του Θεου δια των Προφητών
Χωρισμος  Του  Βασιλειου  Των   Εβραίων   εις  δύο  (Γ΄ Βασιλειῶν Ια΄-Ιβ΄)

Ο Σολομῶν,  διὰ  νὰ φέρῃ εἰς  πέρας  τὰ  μεγάλα   του ἔργα,  τὰ  ὁποῖα  ἔκαμεν,  εἶχεν  ἐπιβάλει  εἰς τὸν  λαὸν βαρείας φορολογίας, τὰς ὁποίας δύσκολα ὑπέφερεν οὗτος. Διὰ  τοῦτο,  ὅταν  ἐκεῖνος  ἀπέθανε  καὶ  εἰς τὸν θρόνον ἀνέβη ὁ υἱός του Ροβοάμ, ἀντιπρόσωποι  τοῦ λαοῦ παρουσιάσθησαν εἰς τὸν  νέον βασιλέα  καὶ  τὸν παρεκάλεσαν  νὰ ἐλαττώσῃ τοὺς φόρους. ᾽Επὶ κεφαλῆς ἦτο ὁ ῾Ιεροβοάμ, υἱὸς τοῦ Ναβάτ, ὁ ὁποῖος ἦτο ὑπουργὸς τοῦ Σολομῶντος.Ὁ  Ροβοὰμ  τότε  παρεσύρθη  ἀπὸ  τὰς  κακὰς  συμβουλὰς  νεαρῶν φίλων  του καί, παρὰ  τὰς  συμβουλὰς τῶν  γεροντοτέρων  συμβούλων του, ἀπήντησεν εἰς τὸν λαόν :Δὲν  θὰ  σᾶς  ἐλαττώσω τοὺς  φόρους. Ἀπεναντίας μάλιστα θὰ τοὺς αὐξήσω. Ὁ πατήρ  μου σᾶς ἐπαίδευσε  μὲ μάστιγας, ἐγὼ  θὰ σᾶς παιδεύσω  ἀκόμη σκληρότερα.. Τότε ἔγινεν ἐπανάστασις εἰς τὸ βασίλειον τῶν ῾Εβραίων.Ὅταν δηλαδὴ  ἦλθον  οἱ ἄνθρωποι  τοῦ Ροβοὰμ εἰς τὰς  πόλεις  διὰ νὰ εἰσπράξουν τοὺς φόρους, ὁ λαὸς ἐξηγέρθη  ἐναντίον  των  καὶ  τοὺς ἐλιθοβόλησεν.  ᾽Εστράφη  δὲ  καὶ  ἐναντίον  τοῦ  βασιλέως  Ροβοάμ,  ὁ ὁποῖος τότε ἐσώθη  διὰ τῆς φυγῆς. Ὁ λαὸς κατόπιν ἐκάλεσε τὸν ῾Ιεροβοάμ, ὁ ὁποῖος ἦτο νέος φίλεργος καὶ ἱκανός, καὶ τὸν ἀνεκήρυξε βασιλέα εἰς τὰς δέκα φυλὰς τοῦ ᾽Ισραήλ, διότι  δύο μόνον φυλαὶ  ἔμειναν  πισταὶ εἰς τὸν Ροβαάμ, αἱ φυλαὶ  τοῦ᾽Ιούδα καὶ τοῦ Βενιαμίν, τὸ ἔτος 975  π.Χ.


Read More ->>

Η Αποκάλυψις Του Θεού μέχρι Του Ιησού Χριστού

0 σχόλια


Η Αποκάλυψις Του Θεού  μέχρι Του Ιησού Χριστού

 Η   ΕΠΑΝΟΔΟΣ  ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΝ.  ΕΣΔΡΑΣ  ΚΑΙ ΝΕΕΜΙΑΣ (Τὰ βιβλία ῎Εσδρας-Νεεμίας)

Οἱ ᾽Ιουδαῖοι ἔμειναν  αἰχμάλωτοι εἰς τὴν  Βαβυλῶνα ἑβδομήκοντα  περίπου  ἔτη. Τὸ ἔτος 538  π.Χ. ὁ Κῦρος ὁ πρεσβύτερος, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Περσικοῦ κράτους, ἀφοῦ συνήνωσεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν του τοὺς Μήδους καὶ τοὺς Πέρσας,  εἰσέβαλεν  εἰς  τὴν  χώραν  τῶν  Βαβυλωνίων καὶ ἐκυρίευσεν, ὅπως εἴδαμεν, τὴν Βαβυλῶνα. Τότε περιῆλθον ὑπὸ  τὴν  ἐξουσίαν του  καὶ  ἡ  Συρία  καὶ  ἡ Παλαιστίνη.
Ὁ Κῦρος ἔδειξε μέγα ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς ἐξορίστους Ἰουδαίους. Καὶ ἐδείχθη πρόθυμος νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς αὐτοὺς νὰ γυρίσουν εἰς τὴν πατρίδα των, ἐπειδὴ τὸν παρεκάλεσεν  ὁ Δανιήλ.
᾽Εξέδωκε  λοιπὸν  διάταγμα,  τὸ  ἔτος  536   π.Χ.  διὰ  τοῦ  ὁποίου τοὺς  ἄφηνεν  ἐλευθέρους  νὰ  ἐπιστρέψουν  εἰς  τὴν  Ἰουδαίαν καὶ  τὴν Ἱερουσαλήμ, νὰ πάρουν μαζί των τὰς περιουσίας των, καθὼς  καὶ ὅλα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος,  τὰ ὁποῖα εἶχε μεταφέρει εἰς τὴν Βαβυλῶνα ὁ Ναβουχοδονόσωρ (606-536=70 ἔτη).
Πεντήκοντα  περίπου   χιλιάδες    ᾽Ιουδαῖοι,  μὲ   ἀρχηγὸν   τὸν Ζοροβάβελ  καὶ  τὸν  ἀρχιερέα  ᾽Ιωσίαν,  ἀνεχώρησαν   τότε   ἀπὸ  τὴν Βαβυλῶνα  διὰ νὰ ἐπιστρέψουν  εἰς τὴν  πολυπόθητον πατρίδα.  Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἐδοκίμασαν μεγίστην χαρὰν καὶ συγκίνησιν. Συνηθροίσθησαν εἰς τὰ ἐρείπια τοῦ ναοῦ καὶ ἔκαμαν τὴν προσευχήν των.

Read More ->>

Η ανθρώπινη ζωή

0 σχόλια

Η ανθρώπινη ζωή

Στην ορθόδοξη Πατερική Γραμματεία, η ανθρώπινη ζωή θεωρείται ιερή, γιατί αποτελεί θείο δώρο. Ο Μέγας Αντώνιος, δίνοντας μια θεολογική ανάλυση της έννοιας του Θεού, αναφέρει:  "Θεός εστίν,
η μακαρία φύσις, η υπερτελής Τελειότης, η υπέρκαλλος και υπεράγαθος Ποιητική αρχή πάντων τωνόντων". Επομένως η ανθρώπινη ζωή αποτελεί εκδήλωση της Δημιουργικής Θείας Ακτίστου ενεργείας.
Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί πως η αξία της συνδέεται με τον εικονισμό του Θεού στο ανθρώπινο πρόσωπο  και  με  το  νοημά  της,  που  συμφαίνεται  με  το  γεγονός  της  θεώσεως.    Ο  Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, μιλώντας για τον εν δυνάμει εικονισμό του Θεόυ στον άνθρωπο, σημειώνει: “Έχω  εν  τη  κτίσει  το  κατ'  εικόναν”.  Στη  συνέχεια  δε  νοηματοδοτώντας  την  ανθρώπινη  ζωή αναφέρει: “Γίγνομαι δε τη προθέσει και εις το καθ' ομοίωσιν”. Δηλαδή όλη η αξία της έγκειται στο γεγονός  ότι  αποτελεί  το  στάδιο  εκείνο  το  οποίο  πρεπει  να  αξιοποιήσει  ο  άνθρωπος,  ώστε μετέχοντας της λειτουργικής, μυστηριακής και ασκητικής ζωής της εκκλησίας, να νικήσει τα πάθη του και να γινει θέσει και ενεργεία θεός.

Read More ->>

Κάψα

0 σχόλια

Φώτης Κόντογλου
Κάψα

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι βλογημένα. Τότε πού έκανε τόν κόσμο, είδε πώς είναι πολύ καλά όσα εκανε. «Καί εΐδεν ό Θεός πάντα όσα έποίησε, καί ιδού καλά λίαν.» Καί τό κρύο κ’ ή ζέστη, κ’ ή καλοσύνη κ’ ή φουρτούνα, κι ό χειμώνας καί τό καλοκαίρι, κ’ ή δροσιά κ’ ή πάχνη. Αληθινά, όλα είναι καλά. Γι αύτό λέγει ό Δαβίδ: «Αινείτε τόν Κύριον επί τής γης, δράκοντες καί πάσαι άβυσσοι πΰρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τά ποιούντο τόν λόγον αυτού" τά όρη καί πάντες βουνοί, ξύλα καρποφόρα καί πάσαι κέδροι.»
Τόν καιρό πού ζοΰσα φυσικά καί βλογημένα, θυμάμαι πώς όλα μού φαινόντανε καλά. Όλα τά δεχόμουνα μέ χαρά, καί τά πιό σκληρά φουρτούνες, παγωνιές, βροχές, κούραση, δίψα, πείνα καί κάθε κακοπάθηση. Καί μάλιστα ευρισκα πολλή ευχαρίστηση νά τά περνώ μέ ύπονομή. Καί τώρα πού τά θυμάμαι, μού φαίνουνται άκόμα πιό έμορφα.
Έτσι, καί τίς ώρες πού έκανε κάψα, κ’ ή γης καβουρντιζότανε καί μύριζε στουρναρόπετρα, ένιωθα πολλά πράγματα μέσα μου, μυστήρια ποιητικά, πού μέ κάνανε νά τήν αγαπώ. Τ’ άπομεσήμερο, τήν ώρα πού βράζει ό κόσμος, βαστά μιά βουβή ησυχία, σάν νά ’ναι νύχτα βαθιά.

Read More ->>

Μακαρία ζωή

0 σχόλια

Μακαρία ζωή
Φώτης Κόντογλου


ΕΚΕΙΝΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ πού έζησα κοντά της δέν ήτανε σάν τις συνηθισμένες θάλασσες. Δέν ήτανε ένα πέλαγο βουβό, μέ μιάν ακροθαλασσιά ϊσια καί μονότονη, πού κουράζει τόν άνθρωπο. "Ητανε γεμάτη μπουγάζια, μύτες, κόρφους, νησιά, ξέρες, άλυκές, βράχους, άμμουδιές. ’Αλλοΰ τά νερά ήτανε βαθιά κι άγρια, άλλου πολύ ρηχά. Σέ κάποιες αγκάλες θαλάσσωνε κανένας καί περπατούσε ανοιχτά από τη στεριά εκατό ως εκατόν πενήντα μέτρα καί, μ’ δλα ταΰτα, τό νερό έφτανε μοναχά ως τό γόνατο.

Σ’ αύτά τά μέρη συχνάζανε οί μπαλουκτσήδες, κάτι πουλιά μέ ψηλά πόδια, σάν τά λελέκια, κ’ εκεί ψαρεύανε. Πολλές φορές μαζευόντανε πολλά καί, την ώρα πού βασίλευε ό ήλιος, στεκόντανε μέσα στό χρυσωμένο νερό μέ τό ’να πόδι στό νερό, καί μέ τ’ άλλο σηκωμένο στό στήθος τους. Εξαίσιο θέαμα, πού δέ θά τό ξεχάσω ποτέ. Ό ήλιος είχε κρυφτεί πίσω άπό τ’ άντικρινό βουναλάκι, πού έκλεινε τήν άγκάλη κατά τό βασίλεμα, ό ουρανός ήτανε χρυσός, ή θάλασσα σάν γυαλί, καί κείνη κατάχρυση. Γιά νά μην τρομάξω τά πουλιά, πήγαινα σκυφτός κατά τό μέρος τους, άπό σκίνο σέ σκίνο, ως πού βρισκόμουνα κοντά τους, καί κάθιζα χάμω, πίσω άπό κάποιο χαμόκλαδο. Αύτά στεκόντανε δίχως νά σαλέψουνε, απάνω στό ’να πόδι τους, μέ τή μύτη στό στήθος, μέ ίεροπρέπεια, σάν ν’ άκούγανε καμιά λειτουργία. Ησυχία! Δέν τάραζε τίποτα τήν ησυχία, εξόν άπό κανέναν γρύλο πού έλεγε τό γλυκό τραγούδι του κρυμμένος σέ κάποιο χαμοδέντρι, κ’ ερχότανε στ’ αύτιά μου άπό μακριά, άπό τ’ άντικρινό ρουμάνι.
Read More ->>

Ειρηνικοί ρεβμασμοί

0 σχόλια

Ειρηνικοί Ρεβμασμοί
Φώτης Κόντογλου

ΜΟΝΑΧΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΩ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΜΟΥ τις μέρες πού πέρασα πρό χρόνια στό νησί μου, ειρηνεύει ή ψυχή μου, σάν νά αλλάζουνε μονομιάς όλα γύρω μου. Ημερεύει ή πλάση, ημερεύουνε οί άνθρωποι, κάποιο μπάλσαμο στάζει στήν καρδιά μου. Ελάτε μαζί μου νά ξεκουραστείτε.
Κατά τό τέλος τοΰ χειμώνα, οί μέρες πιάνανε καί μεγαλώνανε. Πολλές φορές έκανε μπουνάτσα, μέρα-νύχτα. Ή θάλασσα ήτανε σάν γυαλί. Καθόμουνα κατά τό βράδυ καί κοίταζα τό μπουγάζι πού σκοτείνιαζε σιγά-σιγά. Τό κοίταζα άπό ψηλά, άπό τό παραθύρι μου, εκεί πού έπινα τόν καφέ μου. Άλλες φορές πάλι έβγαινα όξω καί πήγαινα καί καθόμουνα σ’ έναν βράχο. Οί πέτρες, τά χώματα, τά χορτάρια ήτανε καθαρά καί πλυμένα άπό τις χειμωνιάτικες βροχές.
Άπό τό μέρος πού καθόμουνα, τό μάτι μου έπιανε τις δυό μεριές τοΰ μπουγαζιού. Κατά τόν βοριά άνοιγε ή θάλασσα μέ λιγοστούς κάβους, χωρίς κανένα νησί. Πέρα, μακριά ως τρία μίλια, φαινότανε ή πολιτεία σάν κοιμισμένη. Μπροστά μου, κάτω άπό τό μέρος πού καθόμουνα, ή θάλασσα έκανε ένα στενό κανάλι πού ’χε φάρδος πιό λίγο άπό μισό μίλι. Κατά τή νοτιά τό μπουγάζι φάρδαινε. Οί άντικρινές άκροθαλασσιές ήτανε γεμάτες κάβους καί μικρές άγκάλες, μονόπετρα καί ξέρες πού άντι- κρύζανε ή μιά τήν άλλη.
Read More ->>

Ανθήτω ώς κρίνον

0 σχόλια

Ανθήτω ώς κρίνον
Φώτης Κόντογλου

ΠΟΛΛΑ ΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙΑ βρίσκουνται χτισμένα άπάνου στά μικρά βουνά καί κοντά στη θάλασσα. Ευωδιάζουνε καθαρά κι άσπρισμένα" οί γυναίκες κ’ οί άντρες τά διατηρούνε, τά στολίζουνε μέ μυρσίνες, μέ δάφνες καί μέ άβαγιανούς.
Τήν “Αγια Τράπεζα τη στρώνουνε μέ κεντημένα τραπεζομάντιλα άρχαΐο σκέδιο, βάζουνε καί κουρτίνες στοΰ τέμπλου τά κονίσματα. Στό κόνισμα τής Παναγιάς καί στους άλλους άγιους κρεμάζουνε τάματα, άνθρωπάκια, μάτια, αυτιά, χέρια, ποδάρια, πρόβατα, καΐκια κι άλλα πολλά.
Απ’ δξω, αυτά τά ρημοκκλήσια έχουνε πάντα ένα χαγιάτι γιά ν’ άποσκιάζει, κι από κεί βλέπεις τη θάλασσα, τούς κάβους καί τά βουνά. 'Άμα τελειώσει ή Λειτουργία, έκεΐ πέρα κάθου- νται καί πίνουνε τόν καφέ, κ’ ύστερα τρώνε ψάρια καί θαλασσινά.
Τά κορίτσια κάνουνε κούνιες στά δέντρα καί τραγουδάνε τούτο τό πρωτινό τό τραγούδι, πού ’ναι σάν τίς ζωγραφιές τής έκκλησιάς:
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |