ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 12/04/16

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Τόμος  Α΄ Προίμιον

Συγγραφέν ὑπό τοῦ Ἀγίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου Μερική διήγησις περί τοῦ βίου τῶν ὁσίων καί ἱερῶν συγγραφέων τῆς βίβλου, Βαρσανουφίου καί’Ιωάννου.
Φωστῆρε δύο κατά ταὐτόν, σήμερον διά τῆς Τυπογραφίας ἐν τῷ τῆς Οἰκουμένης ἀνατέλλουσι στερεώματι, Βαρσανούφιος καί Ἰωάννης, τῆς ἀσκήσεως οἱ κανόνες, τῆς ἡσυχίας οἱ ἐπιστήμονες, οἱ λύχνοι τῆς διακρίσεως, τῆς προοράσεως οἱ ἀκοίμητοι ὀφθαλμοί, τῶν ἀρετῶν τά ταμιεῖα, τοῦ ἁγίου Πνεύματος τά δοχεῖα καί τῆς παρούσης θεοσόφου καί Ἱ’υχωφελεστάτης Βίβλου, οἱ θεοφόροι ἀληθῶς καί χριστοφόροι καί πνευματοφόροι Συγγραφεῖς καί Πατέρες καί Ἀρχιτέκτονες.
Οἰ φωστῆρες δέ οῦτοι, νοητοί ὄντες, καί λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, κατά τόν Ἀπόστολον, οὐκ ἔχουσι τὰ τῶν αἰσθητῶν φωστήρων πάθη καί ἰδιώματα' ὅχι' ἐπειδή αὐτοί δέν βασιλεύουσί ποτε ὡσάν οἱ φαινόμενοι φωστῆρες, οὔτε ἐκλείπουσι διότι καταυγαζόμενοι ἀπό τάς ἀκτινοβόλους ἀστραπάς τῆς τρισηλίου θεαρχίας, ἀβασίλευτον καί ἀνέκλειπτον ἔχουσι τό νοητόν φῶς. Καί τοῦτο βεβαιοῖ ἡ βασίλειος τῆς Ἐκκλησίας φωνή, ὁ μέγας, λέγω, καί οῦρανοφάντωρ Βασίλειος, οὕτω λέγων παρά Ἰωσήφ τῷ Βρυεννίῳ, Τόμῳ β',  131. «Ἄθλον ἀρετῆς Θεόν γενέσθαι, καί τῷ ἀκραιφνεστάτῳ φωτί καταστράπτεσθαι 32 τῆς ἡμέρας ἐκείνης Ὑἰόν γενόμενον, ἡ οὐ διακόπτεται ζόφῳ' ἀλλος γὰρ ταύτην ποιεῖ ἥλιος ὁ τὸ ἀληθινόν φῶς ἀπαστράπτων, ὅς ἐπειδάν ἀπαξ ἐπιφαύςῃ ἡμῖν, οὐκ ἔτι ἐν δυσμαῖς κρύπτεται' ἀλλά πάντα τῇ φωτιστικῇ αὐτοῦ δυνάμει περιπτυξάμενος, διηνεκές καί ἀδιάδοχον τό φῶς τοῖς ἀξίοις ἐμποιεῖ, καί αὐτούς τούς μετέχοντας τοῦ φωτός ἐκείνου, ἄλλους ἡλίους ἀπεργαζόμενος».
Read More ->>

Περί τοῦ μεγάλου Γέροντος Βαρσανουφίου

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις

Περί τοῦ μεγάλου Γέροντος Βαρσανουφίου

Ὁ μέγας τοίνυν Γέροντας, καί ἐν Πατράσι θεῖος Βαρσανούφιος, κατήγετο ἀπό τήν Αἴγυπτον, ὡς μαρτυρεῖ Εὐάγριος ὁ σχολαστικὸς ἐν τῶ δ' Βιβλίῳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ιστορίας, κεφάλαιον λβ'. Φαίνεται δέ ότι ἦτον πεπαιδευμένος τά Ελληνικά καί Αἰγυπτιακά γράμματα, κατά τήν νε' ἀπόκρισίν του ἐκ νεαρᾶς δέ ἡλικίας τόν τῆς ἀσκήσεως βίον ἐπόθησεν ὁ ἀοίδιμος. Μίαν φοράν δέ ἔτυχε νὰ περάσῃ ἀπό τό ἰπποδρόμιον, ἤτοι ἀπὸ τόν τόπον ἐκεῖνον, ὅπου ἔτρεχον οἱ ἄνθρωποι μέ τὰ ἄλογα' ὅθεν ἐστάθη καί ἐπρόσεξεν εἰς τά ἐκεῖ γινόμενα, καί βλέποντας πῶς ἐσπούδαζεν ὁ κάθε ἔνας νά περάσῃ τὸν ἄλλον σελ 33 καί νά τόν νικήσῃ εἰς τό τρέξιμον, εἶπε ταῦτα μέ τόν λογισμόν του' «βλέπεις, πῶς οἱ τοῦ διαβόλου προθύμως ἀγωνίζονται; πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν»; καί ἀπῆλθεν ἔτι προθυμότερος ἐκ τοῖς τοιαύτης θεωρίας ἐπί τόν πνευματικόν ἀγῶνα, καθώς τοῦτο γράφει ὁ ἄλλος Γέροντας Ἰωάννης περί αὐτοῦ Ἀποκρίσει υμη'. Ἀπελθὼν δέ εἰς τὴν περίχωρον Γάζης τῆς ἐν Παλαιστίνῃ, καί ἐκεῖσε εὐρών τό Κοινόβιον τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Ἀββἄ Σερίδου, ἔκτισε μικρόν κελλίον ἔξω τῆς Μονῆς πρότερον, εἰς τό ὁποῖον ἐγκλείσας ἑαυτόν, ἐτρύγα καί ἀπελάμβανε τό γλυκύτατον μέλι τῆς ἡσυχίας, ὡς τοῦτο δηλοῦται Ἀποκρίσει σκ'. Φαίνεται δέ ὅτι ἔκτισε καί δεύτερον ἐγκλειστήριον καί ἡσύχαζεν ἐν αὐτῶ ποῦ δέ τοῦτο ἔκτισεν, ἄδηλον εἶναι συμπεραίνεται ὅμως ὅτι καί τὸ δεύτερον ἐγκλειστήριόν του ἦτον, ἡ μέσα εἰς τόπον παράμερον τοῦ ἀνωτέρου Κοινοβίου, ἡ ἔξω, πλησίον τοῦ Κοινοβίου.
Read More ->>

Υπερβάλουσα αγάπη

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Υπερβάλουσα αγάπη

Τίς δέ δύναται νά παραστήσῃ τήν ὑπερβάλλουσαν ἀγάπην ὅπου εἶχε πρός τόν Θεόν ὁ Μακάριος; Αὐτός ἔφερεν ἐν τῇ καρδίᾳ του τήν πρός Χριστόν ἀγάπην κατακαιομένην ως φλόγα πυρός σφοδροτάτου, καθώς τό μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος Ἀπόκρ. ρι" διά τοῦτο καί ὡς τὴν τοιαύτην ἀγάπην ἔχων, νά πέσῃ δέν ἐδύνετο' ἐπειδή κατά τόν Ἀπόστολον «ἡ τελεία ἀγάπη ἄπτωτός ἐστι, καί ὁ κτώμενος αὐτήν μένει ἐν τῇ θερμότητι, κατακλειόμενος τῇ ἀγάπῃ πρός τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον» Ἀπόκρ. ιζ'. Τίς νά φανερώσῃ δέ καί τήν πρός τόν πλησίον ἀγάπην ὅπου ἀνεφλέγετο μέσα εἰς τὰ σπλάγχνα του; ἴδετε τὴν κάμινον πῶς ἀνάπτει ἀπό τὴν πολλήν ὑλην' τοιαύτη ἦτον πρός ὅλους τούς ἀδελφούς καί ἡχ χριστομίμητος καρδία τοῦ μεγάλου Βαρσανουφίου’ διά τοῦτο αὐτός, ὡς Πατήρ φιλόστοργος, δέν ἔπαυε νύκτα καί ἡμέραν ἀπό τό νά παρακαλῇ τόν Θεόν, διά νά κάμῃ θεοφόρους ὅλους τούς ἀδελφούς' καί ἄκουσον τά ἴδιά του λόγια' «ἐγώ καί πρό τοῦ αἰτήσασθαί με διά τήν κατακαιομένην, ως σφοδροτάτου πυρός φλόγα, ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἐν ἐμοί, τοῦ εἰπόντος“ ζήτησον τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, ἀπό τῆς καύσεως καί τοῦ ζέειν τῷ Πνεύματι, οὐ παύομαι νύκτα καί ἡμέραν δεόμενος τοῦ Θεοῦ ποιῆσαι ὑμᾶς θεοφόρους, καί οἰκῆσαι ἐν ὑμῖν καί ἐμπεριπατῆσαι καί καταπέμψαι τό Πνεῦμα τό ἅγιον ὑμῖνὓ καί ἐγενόμην πρός ὑμᾶς ὡς Πατήρ, σπουδάζων στρατεῦσαι τὰ τέκνα αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ, ἐν στρατείαις λαμπραῖς, αὐτῶν ἀμεριμνούντων»

Read More ->>

Άγιος Βαρσανούφιος

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Άγιος Βαρσανούφιος

Τί λέγω ταῦτα; καί αὐτή μόνη ἡ φωνή τοῦ θείου Βαρσανουφίου, ἁγία ἐπιστεύετο νά εἶναι. Ὅθεν πολλοί ἐπεθύμουν καί παρεκάλουν τόν ἅγιον νά ἀξιώθοῦν διά νά τόν προσκυνήσουν καί νά ἀκούσουν τήν ἁγίαν φωνήν του. Ἐπίστευον γάρ ὅτι αὐτή θέλει εἶναι εἰς αὐτούς σκέπη μεγάλη καί βοήθεια Ἀποκρ. σκζ᾽, ἀλλά καί αὐτό τό ψιλόν ὄνομα τοῦ ἀββᾶ Βαρσανουφίου, ἐν μόνῃ τῇ διανοίᾳ, ἐπικαλούμενον ἐνήργει καί βοήθειαν ἐπροξένει εἰς τούς αὐτό ἐπικαλουμένους, καθώς ἔνα τοιοῦτον ἐνεργήθη εἰς τήν ἡγούμενον τοῦ Κοινοβίου Αἰλιανόν. "Ελεγε γάρ πρός αὐτόν, ζητοῦντα πῶς νά δίδῃ ἑκάστῳ ἀπόκρισιν, ὁ ἄλλος Γέρων θεῖος Ἰωάννης, «ὅπου οῦν φθάσῃς, αἴτησαι ἐν τῇ διανοίᾳ σου τόν ἅγιον Γέροντα, ὅτι Ἀββᾶ, τί λαλήσω; καί μή μεριμνήσῃς τί εἴπῃς» Ἀπόκρ. φπα᾽͵ Τοιαῦτα μέν μεγάλα χαρίσματα ἠξιώθη νά λάβῃ καί εἰς τοσαύτην τελειότητα ἀρετῶν ἀνέβη ὁ μέγας ἐν Πατράσι Βαρσανούφιος, ἀλλά τὰ τόσα μεγάλα χαρίσματα ἦτον, ἀδελφοί μου, συντροφιασμένα καί μέ τόσους μεγάλους πειρασμούς, ὅσους δέν δύναταί τινας ὅχι νά ὑπομείνῃ πραγματικῶς, ἀλλ᾿ οὐδέ νά ἀκούσῃ μέ μόνην ψιλήν ἀκοήν' καί ἄκουσον αὐτοῦ γράφοντος πρός τὸν ἀπὸ Μηρωσάβης Ἰωάννην“ «ἐάν γράφω σοι, οὔς ὑπέμεινα πειρασμούς, ἔτι λέγω σοι, οὐ βαστάζουσι τά ὦτά σου' ἀλλά τάχα οὐδέ ἄλλου τινός εἰς τὸν καιρόν τοῦτον» Ἀποκρ. ιγ '. Ἀλλά καί μεγάλας ἀσθενείας ὁ τρισμακάριος ἐδοκίμασε, πλήν μέ τόσην γενναιότητα, ὥστε ὅπου ἐν τῇ ἀσθενείᾳ του ποτέ εἰς κλίνην δέν ἔπεσε νά ἀναπαυθῇ, ἀλλ᾽ οὔτε ἄφηνε ποτέ τό ἐργόχειρόν του Ἀποκρ. ρξζ'. Καί δικαίως τοῦτο ἔγινε“ διότι τὰ μεγάλα χαρίσματα,
Read More ->>

Περί τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ προφήτου, τοῦ ἄλλου Γέροντος

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Περί τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ προφήτου, τοῦ ἄλλου Γέροντος


Ταῦτα ὅπου εἴπομεν ἔως τώρα περί τοῦ ἁγίου Βαρσανουφίου, ἁρμόζουν νά τά εἰπῇ τινας καί περί τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ ἄλλου Γέροντος, καθ᾿ ὅτι καί αὐτός τήν αὐτήν ἡσύχιον ζωήν εἶχε τοῦ Βαρσανουφίου, καί τῶν αὐτῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος ἠξιώθη' ἐξαιρέτως δέ καί μάλιστα τοῦ χαρίσματος τῆς προοράσεως καί προφητείας, δι᾽ ὅ καί Προφήτης ἐπωνομάζετο. Ὅθεν ὁ μέγας Βαρσανούφιος ἔλεγε πρός τόν ἐρωτήσαντα πρῶτον τόν θεῖον Ἰωάννην καί λαβόντα παρ᾽ ἐκείνου ἀπόκρισιν, ἔπειτα ἐρωτῶντα περί τοῦ αὐτοῦ πράγματος καί τόν Βαρσανούφιον“ τίς δέ ἦτον ὁ λόγος ὅπου ἔλεγεν,  42 «ὁ Θεός Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου εἷς ἐστι» Ἀποκρ. κ'. Καί πάλιν ἐρωτηθείς παρά τινων νά διηγηθῇ τόν βίον τοῦ Ἰωάννου, ἀπεκρίθη πρός αὐτούς' «περί δέ τῆς διαγωγῆς τοῦ ὁμοψύχου τέκνου, εὐλογημένου καί ταπεινοῦ ὑπηκόου, τοῦ κατά πάντα ἀρνησαμένου ἕως θανάτου τά θελήματα αὐτοῦ πάντα, τί ἔχω εἰπεῖν; Εἶπεν ὁ Κύριος“ ὁ ἑωρακώς ἐμέ ἑώρακε τόν Πατέρα“ καί περί τοῦ μαθητοῦ εἰπεν, ὅτι δύναται κατά τόν Διδάσκαλον αὐτοῦ' ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω» Ἀπόκρ. ρλ᾽
Read More ->>

Ποῖοι ἦσαν οἱ Ἀγιοι, Βαρσανούφιος καί Ἰωάννης.

0 σχόλια
ΙΩΑΝΝΗΣ

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ποῖοι ἦσαν οἱ Ἀγιοι, Βαρσανούφιος καί Ἰωάννης.

Κατά ἀλήθειαν, ἀδελφοί, ἐγώ γράφοντας καί ἀναγινώσκοντας ταῦτα,θαυμάζω καί ἀπορῶ, ποταπή χάρις καί δόξα εἰναι ἐτούτη' ὅτι οἱ θνητοί καί πήλινοι ἄνθρωποι εἶχον τοιαύτην ἐξουσίαν, νά ζοῦν ὅσον θέλουν, καί νά ἀποθνήσκουν ὁπόταν θέλουν. Λύει ὅμως τόν θαυμασμόν καί τήν ἀπορίαν μου ὁ φερωνύμως μέγιστος καί θεοφόρος Μάξιμος λέγων' «πάντα ὅσα ὁ Θεός, καί ὁ κατά χάριν τεθεωμένος ἔσται, χωρίς τῆς κατ᾿ οὐσίαν ταυτότητος». Ὅθεν, ἐπειδή καί οἱ Πατέρες οὗτοι ἐθεώθησαν κατά χάριν καί τόν Θεόν εἶχον εἰς τήν καρδίαν τους ἔνοικον, διά τοῦτο καί τά τοῦ Θεοῦ ἀπόκτησαν ἰδιώματα“ καθώς γάρ ὁ Θεός ἔχει τήν ἐξουσίαν ζωῆς καί θανάτου, ἔτσι οἱ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότες ᾿Ἀγιοι μετέλαβον καί αὐτοί κατά χάριν ἀπό τόν Θεόν τήν αὐτήν ἐξουσίαν. Ἀφ᾿ οῦ δέ ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἐτελείωσεν, ἐσιώπησε τελείως καί ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος καί πλέον ἀποκρίσεις δέν ἔδιδεν, ὡς λέγει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος εἰς τὴν ἐπιγραφήν τοῦ β' λόγου αὐτοῦ. Ἀγκαλά καί εἰς τὴν βίβλον ταύτην εὑρίσκονται ἀποκρίσεις τοῦ Βαρσανουφίου γεγραμμένες μετά τὴν τελευτήν τοῦ Ἰωάννου, οἱ δέ μεταγραφεῖς δέν ἐφύλαξαν τήν τάξιν, ἀλλά τά πρός τῆς τελευτῆς του ἔγραψαν μετά τὴν τελευτήν του, τελευτήσαντος δέ τοῦ Ἰωάννου καί σιώπήσαντος τοῦ Βαρσανουφίου, ἀνεχώρησε καί ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος ἀπό τό Κοινόβιον ἐκεῖνο καί ἐσύστησεν ἐδικόν του Κοινόβιον.
Read More ->>

Περί τῆς ψυχωφελεστάτης Βίβλου τῶν Ὁσίων

0 σχόλια
mary

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις

Περί τῆς ψυχωφελεστάτης Βίβλου τῶν Ὁσίων

Ἐπειδή δέ οἱ μακαριστοί Πατέρες οὑτοι ἠγάπησαν ἐκ ψυχῆς τόν πλησίον, δέν εὐχαριστήθησαν νά τόν ὠφελήσουν μόνον εἰς τήν ζωήν τους, ἀλλά καί μετά θάνατον' ὅθεν καί ἀφῆκαν εἰς ὅλους τούς ἀδελφούς τήν ἱεράν ταύτην Βίβλον τους, ωσάν μίαν κληρονομίαν πατρικήν εἰς τούς πνευματικούς υἱούς των, διά νά τήν ἀναγινώσκουν συνεχῶς καί νά λαμβάνουν ἐξ αὐτῆς μεγάλην ὠφέλειαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Ἡ Βίβλους δέ αὔτη περιέχει ἀποκρίσεις ὀκτακοσίας τριάκοντα ὀκτώ, γενομένας πρός ἄλλας τόσας ἐρωτήσεις ὅπου ἐποίουν πρός αὐτούς διάφορα πρόσωπα ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν, λαϊκῶν, γερόντων, νεωτέρων, ἀσθενῶν καί ὑγιῶν. Τάς ἀποκρίσεις δέ ταύτας, ἄλλας μέν ἔγραψεν ὁ ἄλλος Γέρων Ἰωάννης, τάς περισσοτέρας δέ ἔγραψε, μᾶλλον εἰπεῖν ὑπαγόρευσεν, ὁ μέγας Γέρων Βαρσανούφιος, ὅχι μέ θέλημα ἐδικόν του, ἀλλά μέ προσταγήν τοῦ ἁγίου Πνεύματος πρός ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν, καθώς τοῦτο λέγει μόνος του' «ταῦτα πάντα οὐκ ἐξ ἰδίου θελήματος γράφω, ἀλλ᾽ ἐκ κελεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος“ ὅλα δέ πρός διόρθωσιν καί ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς καί συνειδήσεως τοῦ ἔσω ἀνθρώπου»

Read More ->>

Χειρόγραφα καί Α΄ Έκδοση τῆς Βίβλου Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Χειρόγραφα καί α' ἕκδοση τῆς Βίβλου Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου.

Εἶπον νά τήν δεχθῆτε περιχαρῶς καί μετ᾿ ἐπιθυμίας“ διότι, κατά τήν κοινήν παροιμίαν, πᾶν σπάνιον ἐπιθυμητόν' ἡ δέ Βίβλος αὔτη τόσον ἦτον σπανία, ὥστε ὅπου, ὅχι μόνον ποτέ οὐδέποτε ἐξεδόθη, καί ἀκολούθως δέν ἔγινε κοινή εἰς τούς πολλούς διά τοῦ τύπου, ἀλλά καί ἀνέκδοτος καί ἐν χειρογράφοις σωζομένη, πολλά σπανία ἧν' ἄς εἶναι χάρις πολλή εἰς τήν μεγίστην, σεβασμίαν, καί βασιλικήν Μονήν τοῦ ἐν ἁγίοις μεγάλου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ“ εἰς ταύτην γάρ τήν εὐαγῆ Μονήν, πρός τοῖς ἄλλοις ἀξιολόγοις καί συσσευρέτοις βιβλίοις, ἄπερ εἰσί τεθησαυρισμένα ἐν τῇ πλουσίᾳ ταύτης Βιβλιοθήκῃ χειρόγραφα, εὑρέθη καί ἔν μόνον πρωτότυπον τῆς Βίβλου ταύτης παμπάλαιον, ωσάν ἔνας μονογενής φοίνιξ, ἀπό τό ὁποῖον ἀντέγραφον ὅσοι Πατέρες ἐν τῷ ὄρει τήν Βίβλον ταύτην ἔχουσι. Καί τούτη εἰναι ἡ ἀφορμή, διά τὴν ὁποίαν εἰς μερικά μέρη τῆς Βίβλου εὑρίσκονται τινά λόγια ἀναμεταξύ ἐλλιπῆ, μέ τό νά μήν εἴχομεν ἄλλο ἀντίγραφον τελειότερον  47 νά τά παραβάλλώμεν καί νά τά προσθέσωμεν. Ὅθεν εἶμαι βέβαιος ὅτι πολλοί, βλέποντες ἤδη ἐκδεδομένην εἰς τό φῶς τῆς τυπογραφίας, τήν ἐν τῷ σκότει καί ἀγνοίᾳ μέχρι τοῦδε εὑρισκομένην Βίβλον τοῦ θείου Βαρσανουφίου, ἔχουν νά πάθουν τό ἴδιον ἐκεῖνο σύμβαμα καί τήν ἀπορίαν, ὅπου ἔπαθον οἱ ᾿Εβραῖοι ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅταν παραδόξως εἶδον τό οὐράνιον μάννα, καί νά λέγουν καί αὐτοί ἔνας πρός τὸν ἄλλον, ὡς ἐκεῖνοι ἀποροῦντες ἔλεγον“

Read More ->>

Είδησις πρός τούς Αναγνώστες τήν Βίβλον ταύτην

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις

ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟΝ ΤΑὙΤΗΝ

Παλαιοῦ τινος ἁγίου ἀνδρός ἁνωνύμου, τοῦ τάς ἐρωταποκρίσεις ταύτας γραφῇ παραδεδωκότος.
Παρακαλοῦ μεν τούς ἐντυγχάνοντας ταύτῃ τῇ Βίβλῳ, μετ᾿ εὐλαβείας καί πίστεως τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα δέχεσθαι, καί μᾶλλον εἰς μίμησιν βίου καί πράξεων ἀγαθῶν τῶν ταῦτα εἰρηκότων, χάριτι Χριστοῦ σπουδάζειν ἐλθεῖν“ τὸν γάρ ἑαυτῶν βίον ἐν πολλῷ τῷ χρόνῳ, κατά Θεόν δι᾿ ὑπομονῆς καί πίστεως ἐξασκήσαντες, καί, κατά τὸν ἅγιον Ἀπόστολον, νομίμως ἀγωνισάμενοι καί κατά πάντα τῇ ὁδῷ τῶν ἁγίων Πατέρων ἀκολουθήσαντες, ἄξιοι γεγόνασι τῶν τηλικούτων παρά Θεοῦ χαρισμάτων. Μέλποντες δέ ἐντυγχάνειν τοῖς γεγραμμένοις ἐν ταύτῃ τῇ Βίβλῳ, εἰδέναι ὀφείλομεν, ὅτι, τά μέν πρὸς ἀναχωρητάς ἐρρέθη, τά δέ τοῖς ἐν Κοινοβίοις“ ἄλλα δέ, τοῖς ἐν συμφωνίᾳ“ ἔτερα δέ ἱερεῦσι καί φιλοχρίστοις λαϊκοῖς Καί τά μέν νεωτέροις, ἤτοι ἀρχαρίοις, τά δέ προβεβηκόσιν ἤδη καί γεγυμνασμένοις τήν ἔξιν“ καί ἄλλα, τοῖς εἰς τελείωσιν τῆς ἀρετῆς ἐγγίζουσι, καθώς ἑκάστῳ ἤρμοζεν ἀκοῦσαι. Οὐ γάρ τά αὐτά τοῖς πᾶσιν ἁρμόττει διδάγματα' ὥσπερ γάρ ἐπί τῆς σωματικῆς ἡλικίας, ἄλλα τά βρώματα τοῦ γαλακτοτροφουμένου καί ἄλλα τοῦ ἠβῶντος καί τοῦ προβεβηκότος ἔτερα' οὔτω καί ἐπί τῆς πραγματικῆς ἡλικίας. Πολλάκις δέ καί πρός τήν ἀσθένειαν τοῦ λογισμοῦ τοῦ ἐρωτῶντος ἀπεκρίνοντο, οἰκονομικῶς συγκαταβαίνοντες, ἴνα μή εἰς ἀπόγνωσιν  πέσῃ ὁ ἐρωτήσας“ καθώς καί ἐν τοῖς βίοις τῶν Γερόντων εὑρίσκομεν“ καί οὐ χρή ως κανόνα καθολικὸν δέχεσθαι τὰ οὕτω συγκαταβατικῶς πρός τινας, διά τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν, εἰρημένα, ἀλλ᾽ εὐθέως διακρίνειν ὅτι πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα πάντως καί ἡ ἀπόκρισις παρά τῶν ἁγίων ἁρμοδίώς ἐρρέθη. Συμβαίνει γάρ καί τόν τοιοῦτον ἀνανήψαντά ποτε εὐχαῖς ἁγίων ἐλθεῖν εἰς κατάστασιν πρέπουσαν μοναχοῖς, καί τότε ἀκοῦσαι πάλιν τὰ αὐτῷ συμφέροντα.
Read More ->>

Η γάρ δοκιμή υπομονήν εργάζεται

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
λα'
Πολλά περιελθόντων αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ πρίν εὑρεῖν ἐργόχειρον, και πολλήν διαφόρως ὑπομεινάντων θλῖψιν καί διαστροφήν, καί ἐντεῦθεν ὀλογώρίας αὐτῷ συμβάσης, προθεώρήσας ὁ Γέρων ταῦτα τῷ πνεύματι, προετοιμάζει αὐτῷ ἀπόκρισιν ἔχουσαν οὔτω.
Γράψον, τέκνον, τά λεγόμενα παρ᾿ ἐμοῦ, μᾶλλον δέ παρά τοῦ Θεοῦ, καί ἑτοίμασον αὐτά τῷ ἀδελφῷ Ἰωάννῃ. Πρῶτον ἀσπασμὸν ἐν Κυρίῳ' μετά ταῦτα εἰπέ αὐτῷ“ ὅτι ὀλιγωρεῖς ἐν ταῖς θλίψεσιν ὡς ἄνθρωπος σαρκικός, μή ἀκούσας ὅτι πρόκεινταί σοι θλίψεις, ὡς καί τὸ πνεῦμα εἶπε τῷ Παύλῳ. Καί λοιπὸν παρεκάλει τούς ὅντας μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ χαίρειν. (σελ. 106) Οὐκ οἶδας ὅτι πολλαί εἰσιν αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καί ἐν αὐταῖς δοκιμάζονται ὡς ἐν πυρί χρυσίον; Εἰ μέν δίκαιοι ἐσμέν, δοκιμασθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν' εἰ δέ πάλιν ἁμαρτωλοί, ως ἄξιοι αὐτῶν ὑπομείνωμεν' ἡ γάρ δοκιμή ὑπομονήν ἐργάζεται.
Read More ->>

Εί τίς πίνει εκ τού ύδατος ού διψά είς τόν αιώνα

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
μγ'
 Ἀπόκρισις τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Γέροντος πρὸς τὸν αὐτόν, ὥστε πάντα τά καθ᾿ ἑαυτὸν ἀναθεῖναι Θεῷ.
Εἴ τις πίνει ἐκ τοῦ ὕδατος, οῦ ἔπεμψά σοι δι᾿ ἐπιστολῶν, οὐ διψᾷ εἰς τὸν αἰῶνα. Σύ δέ ὥφειλες προσδοκᾶν καί ἐλπίζειν ἀνάπαυσιν διά πίστεως Χριστοῦ. Λάβε τὸν ἄρτον τοῦτον ἐκ τῆς ἐμῆς τροφῆς, καί ἀμερίμνει' μηδέν φοβηθῇς, ἀλλά λάβε δύναμιν διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἐλπίδα“ πίστευσον ὅτι ἡ χείρ τοῦ Θεοῦ μετά σοῦ ἐστιν.
μδ'
᾿Εκ τῆς πεμφθείσης αὐτῷ εὐλογίας δέδωκε τῷ αὑτοῦ ὑπηρέτῃ, οὐκ ἀπὸ χειρὸς, ὡς μή ὥν κληρικὸς, ἀλλ᾽ ἔθηκε, κἀκεῖνος ἑαυτῷ ἔλαβε“ καί δεξάμενος ἐκ δευτέρου καί τρίτου εὐλογίαν, τὸ αὐτὸ ἐποίησε καί ποιῶν τοῦτο δίχα ἐπιτροπῆς, οὐκ ἐννόει τὸ ἁμάρτημα. Καί πάλιν ὅτε εἶδε ταῖς εὐχαῖς τοῦ Γέροντος ἑαυτὸν κουφισθέντα ἐκ τῶν παθῶν, εἶπεν, ἠτόνησαν ἐξ ἐμοῦ τά πάθη. Καί μετά ταῦτα ἔπεμψεν ἐρωτῶν περί λογισμῶν βλασφημίας, καί οὐκ ἔλαβεν ἀπόκρισιν.
Read More ->>

Αδελφέ ο Θεός είδε το συμφέρον

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
οβ'
Ἀπόκρισις τοῦ μεγάλου Γέροντος πρὸς τὸν αὐτὸν αἰτήσαντα εὐλογίαν, καί περί ἀπαθείας ἐρώτησις.
Ἀδελφέ, ὁ Θεός οἶδε τὸ συμφέρον. ᾿Ητοισας ἄρτον λαβεῖν παρά τῆς ἐμῆς ἀσθενείας. Καί ἐπέκεινα τῶν τεταγμένων τριῶν ἄρτων τήν ἑβδομάδα οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ κοιμητήριὸν μου. Νῦν δή κατ᾿ οἰκονομίαν τάχα Θεοῦ, ὅπερ οὐδέποτε ἀφ᾿ ἑαυτοῦ ἐποίησε, καί πρό τοῦ ἀκοῦσαι παρ᾿ ἐμοῦ ὁ γλυκύτερος τοῦ μέλιτος υἱὸς τῶν ὠδίνων μου, ὁ πάντας ἔχων (σελ. 190) ὁμοψύχους καί τήν ὠφέλειαν πάντων ἑαυτοῦ λογιζόμενος, ἀνῆλθε φέρων ἄρτον. Καί ἠδυνήθη ἀποστρέψαι λέγων, συμφέρει, καί ἐν τούτῳ κόψαι τὸ ἴδιον θέλημα, καί ἔκλασα αὐτόν καί ἔπεμψα τῇ ἀγάπῃ σου, κατακρίνων ἐμαυτόν ως ἀνάξιον οῦ ἐποίησα. Ὁ δέ κατά τήν πίστιν σου ποιήσει αὐτὸν, κἀμέ μή κατακρίνῃ.
Ἐάν ἦν δέ ὁ περί τούτου λόγος μέχρι σοῦ, καί τῶν εἰσερχομένων πρὸς σέ δύο ἀδελφῶν, συγκεχώρηταί σοι δηλῶσαι αὐτοῖς.Περί δέ τῆς ἀπαθείας τοῦτο χάρισμά ἐστι Θεοῦ καί τῷ βουλομένῳ παρέχει αὐτό. Ὁ Θεὸς δώῃ σοι χεῖρα εἰς ἄ σεαυτὸν ἐπεκτείνεις κατά φόβον καί κατά θέλη μα αὐτοῦ. Ἀμήν. Εὔξαι ὑπέρ ἐμοῦ, ἀδελφέ.

Read More ->>

Τό σημείον τής γαστριμαγίας

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
πη’
Ἐρώτησις τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν αὐτὸν. Τό σημεῖον τῆς γαστριμαργίας ὁποῖόν ἐστι, σαφήνισὸν μοι.
Ἀπόκρισις
Ὅταν βλέπῃς τὸν λογισμὸν σου ἡδυνὸμενον ἐν βρώμασι, καί διώκοντα σχεδὸν τοῦ προλαμβάνειν πάντας ἤ ἑλκύσαι εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου τὸ βρῶμα, τοῦτο γαστριμαργία ἐστί. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, καί ποίησον τήν δύναμίν σου ἄγξαι σεαυτὸν τοῦ μή σπουδῆς λαβεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν εὐταξίᾳ“ καί ὠθῆσαι μᾶλλον τὸ βρῶμα τοῦτο ἔμπροσθεν τῶν συγκαθημένων. Οὐχ χρή δέ ὥς εἰπον προφάσει τῆς γαστριμαργίας, εὐθέως παραιτεῖσθαι τοῦ μεταλαβεῖν τοῦ βρώματος“ ἀλλά δεῖ παραφυλάττεσθαι τοῦ μή ἀτάκτως χρήσασθαι τῇ μεταλήψει αὐτοῦ. Καί δίχα γάρ γαστριμαργίας γράφουσιν οἱ Πατέρες, μή ἐκτεῖναι χεῖρα ἐν τραπέζῃ ἔμπροσθεν ἄλλου, ἀπρεπές γάρ ὑπάρχει τοῦτο καί τῆς κοινῆς εὐταξίας ἀλλότριον. Ὅτε δέ τοιοῦτόν ἐστι τὸ προκείμενον βρῶμα, ὥστε μή εἰναι δῆλον τὸ μέρος ἑκάστου, ἀλλά κοινῶς αὐτό πάντας ἐσθίειν, τότε μή εἰναι δῆλον τὸ μέρος ἑκάστου, ἀλλά κοινῶς αὐτὸ πάντας ἐσθίειν, τότε οὐκ ἄτοπον λαμβάνειν τινά ἐξ αὐτοῦ μετά πάντων' ἐν εὐταξίᾳ δέ, διά τό μή ἐμπεσεῖν εἰς τήν γαστριμαργίαν, καί εἰς κατάγνωσιν.
Read More ->>

Ο Θεός τού Ουρανού και Γής

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ἀπόκρισις
Ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς δώῃ ὑμῖν, διά τῶν εὐχῶν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, τά αἰτήματα, ἄ αἰτῶ αὐτὸν ὑμῖν παρασχεῖν. Ἐπειδή οῦν ἀκοῦσαι θέλετε καί χαρῆναι, ὑμεῖς ἐστε οἱ ἀναγκάζοντές με εἰπεῖν, ἴνα ἐν ἐμοί πληρωθῇ τὸ «ἐγενόμην ἄφρων, ἡμεῖς με ἠναγκάσατε». ᾿Εγώ καί πρό τοῦ αἰτήσασθαί με, διά τήν κατακαιομένην ως σφοδροτάτου πυρός φλόγα ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἐν ἐμοί, τοῦ εἰπόντος «ζήτησον τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» ἀπὸ τῆς καύσεως, καί τοῦ ζέειν τῷ πνεύματι, οὐ παύομαι νύκτα καί ἡμέραν δεόμενος τοῦ Θεοῦ, ποιῆσαι ὑμᾶς θεοφόρους καί οἰκῆσαι ἐν ὑμῖν καί ἐμπεριπατῆσαι, καί καταπέμψαι τὸ Πνεῦ μα τὸ ἅγιον ὑμῖν, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἴνα ὅταν ἔλθῃ διδάξῃ ὑμᾶς τά πάντα καί ὁδηγήσῃ ὑμᾶς ἐν ἀληθείᾳ, τοῦ γενέσθαι κληρονόμους τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἄ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὐς οὐκ  ἤκουσε, καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη. Καί ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς ὡς πατήρ σπουδάζων στρατεῦσαι τά τέκνα τῷ βασιλεῖ, ἐν στρατείαις λαμπραῖς, αὐτῶν ἀμεριμνούντων. Δώῃ δέ ὁ Θεὸς ὑμῖν τήν καῦσιν τῆς ἀγάπης ταύτης. Πληροφορήσει γάρ ὑμῶν ὁ Κύριος, ὅτι εἰς τὸν ἔβδομον οὐρανόν ἀναφέρει τούς ἀνθρώπους τούς ἔχοντας αὐτήν, καθώς τινες ἤδη μετά παρρησίας ἀνέρχονται καί εὐλογοῦνται, εἴτε ἐν σώμαται, οὐκ οἶδα“ εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ εἰδώς.
Read More ->>

Ο Θεός ο μόνος αναμάρτητος

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
ριε'
Ἐρώτησις τοῦ αὐτοῦ πρός τόν αὐτόν μέγαν Γέροντα, περί ἀκηδίας καί ἄλλων τινῶν λογισμῶν.
Ἀπόκρισις
Ὁ Θεός ὁ μόνος ἀναμάρτητος, ὁ σώζων τούς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ αὐτόν, ἐνδυναμώσοι σου τήν ἀγάπην, λατρεύειν αὐτῶ ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἐν τῶ ναῷ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου' ἐν ῷ νοηταί θυσίαι προσφέρονται τῷ Θεῷ, χρυσός καί λίβανος καί σμύρνα, ἐν ᾧ θύεται ὁ μόσχος ὁ σιτευτός καί ραντίζεται τό τίμιον αὶμα τοῦ ἀμώμου ἀμνοῦ' ἐν ᾧ κραυγαί τῶν ἁγίων Ἀγγέλων μετά συμφωνίας γίνονται“ «τότε ἀνοίσουσιν ἐπί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους». Τότε, πότε; Ὅτε παραγίνεται ὁ Κύριος ἡμῶν ὁ μέγας Ἀρχιερεύς ὁ τήν ἀναίμακτον θυσίαν προσφέρων καί προσδεχόμενος, ὅταν ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἀκουστή γένηται ἐν τοῖς ῶσί τοῦ παρά τήν ὡραίαν πύλην καθημένου παραλυτικοῦ, ἡ φωνή τῆς χαρᾶς' ἔγειρε καί περιπάτει. Τότε εἰσέρχεται εἰς τό ὶερόν περιπατῶν καί ἀλλόμενος καί αἰνῶν τόν Θεόν' τότε παύεται ὁ ὕπνος τῆς ἀκηδίας καί τῆς ἀμαθείας“ τότε ἀπτουσιν αὶ φρόνιμοι πέντε παρθένοι τάς λαμπάδας αὐτῶν, καί συγχορεύουσι τῷ νυμφίῳ ἐν τῇ ἁγίᾳ παστάδι, συνᾳδουσαι ἀλλήλαις ἀθορύβως' «γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος, μακάριος ἀνήρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾽ αὐτόν». Τότε καταργοῦνται οὶ πόλεμοι καί οὶ μολυσμοί καί αὶ κινήσεις, (σελ. 458) καί βραβεύει ἡ ἁγία εἰρήνη τῆς ἁγίας Τριάδος καί σφραγίζεται ὁ θησαυρός καί ἀσυλος μένει.Εὐξαι ἰνα νοήσῃς καί φθάσῃς καί χαρῇς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.
Read More ->>

Δεσπότης Χριστός ο πάντα δυνάμενος

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ἀπόκρισις


Ἀδελφέ ἀγαπητέ, εἰ ὁ Δεσπότης Χριστός ὁ πάντα δυνάμενος, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἔλεγε τῷ προσελθόντι αὐτῷ κατά τήν πίστιν σου γενηθήτω σοι, ἐγώ ὁ πτωχός καί πένης τί ἔχω εἰπεῖν;
Ἀλλ᾿ ὁ Θεός τῶν εὐλογιῶν, εὐλογήσοι σε ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ, καί πάσῃ χάριτι δικαιοσύνης καί ποιήσοι σε συμμέτοχον τῆς λαμπρότητος τῶν ἁγίων, κληρονόμον τῆς βασιλείας, ἐλευθερούμενον ἀπό τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας, εὐχαῖς καί πρεσβείαις πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν.Περί δέ ῶν ῇτοισας, ὁπότε οὔτω πληροφορῇ, φορῶ αὐτά τρεῖς ἡμέρας καί πέμπω σοι αὐτά, ὅταν ἀγιάζωνται διά τῆς πρός Θεόν συντυχίας τῆς διά τῶν ἁγίων προσευχῶν“ δι᾽ ἧς καί σύ εὖξαι ὑπέρ ἐμοῦ, παρακαλούμενος.
Read More ->>

Ευλογία Πνευματική

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ἀπόκρισις τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Γέροντος πρός τόν αὐτόν καί τούς συνοικοῦντας αὐτῷ.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλογῆσαι ὑμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ, καί πάσῃ χάριτι δικαιοσύνης. Αὐτός δέ μαρτυρεῖ πῶς θέλω τήν ἀνάπαυσιν παντός ἀνθρώπου, μάλιστα ὑμῶν“ καί ὡς ὁμοψύχοις λαλῶ ὑμῖν θέλουσι τήν ὁδόν, ἣν ἐβαδίσαμεν στερούμενοι, θλιβόμενοι ἑκουσίως ὁδεῦσαι διά τό ὄνομα αὐτοῦ.
Ἀδελφοί, οὐ μνημονεύω, ὄτι εὑρόντες τελείαν ἀνάπαυσιν, ἡρπάσαμεν αὐτήν, ἀλλὰ πάντως συμμίσγομεν πάντοθεν μικράν στένωσιν καί θλῖψιν, φοβούμενοι τόν λέγοντα“ «ἀπέλαβες τά ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου“ καί ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡ μᾷς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Καί τοῦτο ὅτι πολλά χρή ματα ἦλθεν εἰς τάς χεῖρας ἡμῶν' καί αὐτός οἶδε πῶς μετά πτωχείας ἐζήσαμεν, διά τόν πτωχεύσαντα δι᾽ ἡμῶν. Οὐ καλόν τό ἀναπαῆναι ἐν πᾶσιν“ ὁ γάρ θέλων τοῦτο, ἑαυτῷ ζῇ καί οὐ τῷ Θεῷ' θέλημα γάρ οὐ δύναται κόψαι ὁ τοιοῦτος.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ, ἀδελφοί.
Read More ->>

Αποκρίσεις πρός δύο αρρώστους αδελφούς

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου
Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Δ' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΥΟ ΑΡΡΩΣΤΟὙΣ
ΑΔΕΛΦΟὙΣ ΤΟὙ ΚΟΙΝΟΒΙΟὙ.
ρμβ'
Ἀδελφός οἰκῶν ἐν κοινοβίῳ ἡρώτησε τόν μέγαν Γέροντα περί τῶν ἰδίων λογισμῶν.
Ἀπόκρισις  Ἀνόητος εἶ, διά τοῦτο κυριέυουσί σου λογισμοί, μάλιστα δέ τό δικαίωμα. Ὁ Κύριος θέλει ἴνα ἔχῃς πάντα ἄνθρωπον διαφέροντά σου, περί τοῦ φαγεῖν καί πιεῖν καί οἱουδήποτε πράγματος, ὑποτάγηθι αὐτῷ. Ἐάν δέ ῇ πρᾷγμα βαρύ, γενοῦ γνώμης τοῦ Ἀββᾷ. Καί εἴ τι λέγει σοι ποίησον.Καί περί ψαλμῳδίας καί ἀγρυπνίας εἴ τι λέγει σοι ποίησον καί ὄλα γίνεταί σοι εἰς σωτηρίαν ψυχῆς. Καί ἐάν συκοφαντήσῃ σε χαῖρε, συμφέρει γάρ σοι πάνυ' καί ἐάν θλίψῃ σε, ὑπόμεινον' «ὁ γάρ ὑπομείνας εἰς τέλος οὑτος σωθήσεται». ᾿Επί πᾷσι δέ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ' ἡ γάρ εὐχαριστία πρεσβεύει ὑπέρ τῆς ἀδυναμίας πρός τόν Θεόν. ᾿Εν πᾷσι δέ ἀεί κατάκρινε σεαυτόν ἀμαρτάνοντα καί σφαλλόμενον καί οὐ κατακρίνει σε ὁ Θεός. Ταπεινώθητι ἐν πᾶσι καί εὑρίσκεις τήν παρά Θεοῦ χάριν.
᾿Εάν μάθῃς ταῦτα, βοηθεῖ σοι ὁ Θεός εὑρεῖν δύναμιν. Τοῦτο γάρ θέλημα αὐτοῦ ἐστιν, ἴνα πᾶς ἄνθρωπος σωθῇ καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἔλθῃ.
Read More ->>

Καί νύν καιρός ευπρόσδεκτος

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις

ρνβ' Ἀπόκρισις.

Καί νῦν καιρός ἐστιν εὐπρόσδεκτος τοῦ μελωδῆσαι τόν τοῦ Εὐαγγελίου λόγον' «ὅτι οὐ χρείαν ἔχουσιν οὶ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οὶ κακῶς ἔχοντες». Εἰ οὖν ὁ κακῶς ἔχων προσέλθῃ τῷ ἰατρῷ, χρή αὐτόν φυλάξαι τά ὑπό τοῦ ἰατροῦ προστασσόμενα, κατά τόν εἰπόντα“ «πιστεύειν δεῖ τόν πρσερχόμενον Θεῷ ὅτι ἔστι καί τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτόν μισθαποδότης γίνεται. Πιστός γάρ ἐστιν ὁ εἰπών, ὄτι δώσω αὐτοῖς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἑκατονταπλασίονα, καί ἐν τῷ μέλλοντι ζωήν αἰώνιον». Οἱ τοίνυν προσερχόμενοι τῷ μεγάλῳ ἡμῶν ἰατρῷ, φώτίζονται ὑπ᾿ αὐτοῦ, καί ἰατρεύει αὐτῶν ὄλα τά νοητά πάθη. Μή καυχησώμεθα οῦν λέγοντες ὅτι πιστοί ἐσμεν, ἐπεί κρινώμεθα ὠς ὑποκριταί καί ἄπιστοι ἄνθρωποι“ ἐκ γάρ τῶν φαινομένων φανεροῦται ἡ μή φανερουμένη πίστις, ἡ ἐν ἀποκρύφοις οἰκοῦσα τῆς καρδίας. Εἰ πιστεύομεν τῷ σωτῆρι Χριστῷ λέγοντι, ὅτι κατά τήν πίστιν σου γενηθήτω σοι, εἰπάτω καί νῦν πρός τήν ἐνοικοῦσαν ἐν τῶ σώματι ἡμῶν ψυχήν' ότι θάρσει θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Ὀστε οὐν οὐ τό εἰπεῖν καί ἀπαγγέλλειν ἐν τῶ στόματι, αὔτη ἐστίν ἡμῶν ἡ πίστις, ἀλλά ἡ τελεία ἡμῶν πίστις ἀπό τῆς ἰατρείας φανεροῦται. Εἰ οὐν ἐπίστευσας καί ἐθεραπεύθης, βάδιζε καί μή προσκόψῃς“ ἐθεραπεύθης, μή χωλαίνῃς΄ ἐθεραπεύθης, δεῖξον ότι συνεστάλη σου ἡ ρύσις τοῦ αἴματος. Κἄν ἔχῃς ταῦτα ἄνθρωπε, ἐγγύς εἰ τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ Σωτῆρος λέγοντος πρός τήν καθαρωτάτην σου ψυχήν, καί ὠραιοτάτην' «ὄλη καλή ἡ πλησίον μου, καί μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί». Καί πάλιν τοῦ Ἀποστόλου λέγοντος“ «μή ἔχουσα σπίλον ἤ ρυτίδα, ἤ τι τῶν τοιούτων».
Read More ->>

Παρακάλεσε τόν Θεό να μου δίνει υπομονή

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ἀπόκρισις
Ἀδελφέ, χαίροις ἐν Κυρίῳ. Παρακάλεσον τόν Θεόν δοῦναί μοι ὑπομονήν τελείαν' ἄρχομαι τοῦ πράγματος καί οὐκ ἄγω εἰς τέλος, ἀλλ᾿ εὐθύς παρασαλεύομαι τῆς διαγωγῆς. Καί ἐπιποθῶ ἀρχήν βαλεῖν καί ἐλθεῖν εἰς τέλος, ἀκούων τοῦ Ἀποστόλου λέγοντος περί τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους ὅτι «ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργου ἀγαθοῦ, αὐτός καί ἐπιτελέσει, ἔως τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Κἄν δέ ἐγὼ ὁ ἐλεεινός οὐδέν ποιῶ ἀρέσκον τῷ Θεῷ, διά τήν σοῦ κέλευσιν παρέχω γνώμην ὡς ἀδελφῷ. Λάμβανε τέσσαρα λαΐτινα, εἰ δύναται, εἰς τήν ἑβδομάδα“ καί κατά Κυριακήν διά τήν τοῦ σώματος ἀσθένειαν ἤ ροφήν ἤ ἐκζεστά. Καί ὠς ὑπολαμβάνω, καλῶς λαμβάνεις αὐτά. Εἰ δέ ἐν ἀφροσύνῃ λαλῶ, οὐκ οἶδα“ ὃς γὰρ ἑαυτόν οὐ κυβερνᾷ, πῶς δύναται κυβερνῆσαι ἄλλους; Συγχώρησόν μοι, ἀδελφέ, ὅτι ἐγώ ὤφειλον παρακαλέσαι σε διατάξασθαί μοι, ἀλλ᾿ ἀκμήν οὐκ ἀφῆκέ με ἡ ὑπερηφανία, ἤτις ρίζα πάντων τῶν κακῶν εστιν.Εὐξαι ἀδελφέ ἴνα παρέλθωμεν τό προκείμενον ἡμῖν πέραμα“ γέμει γάρ τῶν κλυδώνων καί κινδύνων, καί ὡς ἀνόητος γελῶ καί ἀδιαφορῶ. Ἀλλ᾿ ὅμως οὐ κόπτω τήν ἐλπίδα' ἐλεήμονα γάρ Δεσπότηνἔχω καί εὔσπλαγχνον. Δός μοι οὖν χεῖρα σήν διά τήν ἀγάπην, καί ἔλκε με πρός αὐτόν, καί διά σοῦ σώζει με τόν ἐλεεινόν.
Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.
Read More ->>

Δοξάζω την Αγίαν και Ομούσιον Τριάδα

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις

Ἀπόκρισις

Πρῶτον καί πρό πάντων δοξάζω τήν ἁγίαν καί ὁμοούσιον Τριάδα λέγων' δόξα Πατρί καί Ὑὶῷ καί ἁγίῳ Πνεύματι, καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Οὐκ ἀκαίρως δέ προεσημειωσάμην ἐν τοῖς προοίμιοις τήν τοιαύτην δοξολογίαν, ἀλλά δεικνύων τῷ μισοκάλῳ δαίμονι ὅτι ἐν ταῖς παρ᾿ αὐτοῦ φαινομέναις φαντασίαις, οὐδέν φαίνεται τῆς τοιαύτης δοξολογίας, ἀλλά ταραχή καί λύπη καί ἀδημονία. Λοιπόν, ἀδελφέ, ἔλθωμεν εἰς τήν τοῦ Θεοῦ εὐχαριστίαν, ἐπί τῇ λυτρώσει τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ τοῦ φθάσαντος ἡμᾶς ὡς ἀσυνέτους. Καί οὐκ ἀφῆκεν ἡ φιλανθρωπία αὐτοῦ ἀπολεσθῆναι ἡμᾶς εἰς τέλος“ ἀεί γάρ ἀληθινός ὁ εἰπών' «ζῶ ἐγώ λέγει Κύριος, ὅτι οὐ θέλω τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τό ἐπιστρέψαι καί ζῆν αὐτόν». Τοίνυν τῷ σώσαντι ἡμᾶς καί ἀεί σώζοντι, δώσωμεν τήν εὐχαριστίαν διαπαντός' ῷ εὐχαριστοῦσιν Ἄγγελοι, δυνάμεις ὑπερκόσμιοι, στρατιαί ἐπουράνιοι, Χερουβίμ καί Σεραφείμ ταῖς εὐπρεπεστάταις φωναῖς, ἀκαταπαύστως καί ἀδιαλείπτως, ἀναβοῶντα καί κεκραγότα καί λέγοντα“ ᾿Ἀγιος, ᾿Ἀγιος, ᾿Ἀγιος Κύριος Σαβαώθ, καί τά λοιπά.
Read More ->>

Εί και εσιώπησα μή έχων λόγον

0 σχόλια

Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησυχαστικά
Eρωτοαποκρίσεις
Ἀπόκρισις Ἰωάννου.
Εἰ καί ἐσιώπησα, μή ἔχων λόγον, μήτε τίποτε ἀγαθόν ἐσιώπησα. Τί δέ ἀπαιτεῖς ἄρτον παρά τοῦ κεράτια ἐσθίοντος; Τοῦτο δέ λέγω σοι, ὅτι κἄν οὐδέν εἰμι, συγχαίρω σοι εἰς ἄ ἔγραψέ σοι ὁ εὐλογημένος πατήρ ἡμῶν. Ἰδού οὐν ψωμίζει σε τήν στερεάν τροφήν τοῦ πνευματικοῦ ἄρτου. Τί δέῃ τοῦ ὑδαρώτέρου μου γάλακτος τοῦ τήν ἀηδίαν ποιοῦντος; Οὐκ ἐκώλυσεν ἡ Γραφή οὐδέ οὶ Πατέρες τήν πρός τό σῶμα συγκατάβασιν, τήν οὐ κατά ἡδονήν, ἀλλά μετά διακρίσεως γινομένην. Ὁπότε οῦν καθώς ἤδη εἶπόν σοι, ὅτι οὐ κατά ἀσωτίαν, οὔτε κατὰ ἡδονήν ἐσθίεις καί πίνεις, οὐ γίνονταί σοι εἰς κατάκρισιν, οὔτε εἰς σκάνδαλόν τινων“ περί τούτων γάρ εἰπεν ὁ Κύριος ότι οὐ κοινοῦσι τόν ἄνθρωπον.
Read More ->>

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Εισαγωγικά

Είναι πλέον γεγονός οτι ή ανθρωπότητα ζεϊ σήμερα σέ μιά ακραία μεταβατική έποχή καί σέ κρίσιμους καιρούς άναθεωρήσεως των πάντων. Θεσμοί, ιδεολογίες, ήθικές αντιλήψεις, ολα ευρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Ό κόσμος είναι στραμμένος πρός τό μέλλον καί άναζη-τάει μέ αγωνία μιά νέα κατάσταση πραγμάτων. Τά ιστορικά γεγονότα, ή τεχνολογική πρόοδος καί οί νέες πολιτικές έξελίξεις δημιούργησαν ενα κλίμα μέσα στό όποιο ό άνθρωπος βρίσκεται καί πάλι χωρίς ελπίδα καί μέ ενα μέλλον τόσο αβέβαιο.
Ό ορθολογισμός καί τό παράλογο θριαμβεύουν σήμερα. ’Έχουν έξαπλωθεί σέ όλη τή γη. Εξάρθρωσαν τούς παλαιούς πολιτισμούς, οί άνθρωποι ζητούν από αυτούς τό «ευ είναι» καί τήν έλευθερία. Ωστόσο, γιά νά έπαναλάβουμε τή φράση τού αγίου Μαξίμου τού Ό-μολογητοϋ, τί σημαίνει «ευ είναι», πού δέν μπορεί νά άποβεΐ «αεί είναι»; Καί τί είναι μιά τέτοια έσωτερική κατάσταση πού προέρχεται από τόσες «χειραφετήσεις», αν οχι παράδοση στό ένστικτο καί τά πάθη, γιά νά ξεγελάσει κανείς τήν αγωνία;


Read More ->>

«Τό περικείμενον ήμίν νέφος μαρτύρων» (Έβρ. 12,1)

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
«Τό περικείμενον ήμίν νέφος μαρτύρων» (Έβρ. 12,1)

Ή Εκκλησία, πού θεμελιώνεται στή γή τήν ημέρα τής Πεντηκοστής καί έχει τή βάση της στό Σταυρό καί στήν Ανάσταση τοΰ Χριστού, πού εισέρχεται στήν ιστορία γιά νά τή μεταμορφώσει καί νά τή χριστοποιήσει, έορτάζει καί τιμά πάντοτε τήν ιερά μνήμη τών Αγίων της.
Καθημερινά, μέσα στή λειτουργική μνήμη τής Εκκλησίας, χαιρόμαστε τήν παρουσία τών Αγίων, «τό περικείμενον ήμίν νέφος μαρτύρων» (Έβρ. 12,1), πού «έπλυναν τάς στολάς αυτών καί έλεύ-καναν αύτάς εν τώ αιματι τοΰ Άρνίου» (Αποκ. 7,14). Θυμόμαστε όλους έκείνους πού έζησαν τήν απαντοχή τής άνεσπέρου ήμέρας τής Βασιλείας τοΰ Θεού καί είσήλθαν στήν άναστημένη ζωή τού Χριστού. Τιμάμε αύτούς πού έζησαν τό μυστήριο τής υιοθεσίας, τό. γεγονός δηλαδή νά είναι καί νά ένεργοΰν ώς παιδιά τοΰ Θεού. Εορτάζουμε έκείνους πού στό ψηλότερο σημεϊο τοΰ πάθους τους έβίωσαν τήν ανεξάντλητη χαρά τοΰ Πάσχα καί έδωσαν μέσα άπό τό μαρτύριό τους τήν ειρηνική μαρτυρία τής συνειδήσεώς τους. Σεβόμεθα έκείνους πού δέχθηκαν τό λόγο τοϋ Θεοϋ καί έκαναν τη ζωή τους μιά συνεχή ομολογία αυτού τοϋ λόγου.
Read More ->>

Ορθόδοξο Συναξάρι

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας


Σύμφωνα μέ τόν π. ’Ιουστίνο Πόποβιτς οί βίοι τών 'Αγίων είναι ή ζωή τού Χριστού πού έπαναλαμβάνεται μέσα σέ κάθε άγιο, είναι ή συνέχεια των «Πράξεων των Αποστόλων», είναι μαρτυρία γιά τή θαυματουργική δύναμη τοϋ Χρίστου, είναι ουράνιος χώρος, καθώς ή γη γίνεται μέ τούς αγίους ουρανός, είναι έφαρμοσμένη Δογματική, αλλά καί ήθος καί παιδαγωγία τής ’Ορθοδοξίας, είναι μιά ιδιότυπη ορθόδοξη έγκυκλοπαίδεια.
Σ’ αυτό τό ορθόδοξο Συναξάρι έξέχουσα μορφή υπήρξε ή 'Αγία ένδοξος καί μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, τής όποιας τή μνήμη έορτάζουμε στίς 4 Δεκεμβρίου. Ή 'Αγία Βαρβάρα τιμάται τόσο από τούς χριστιανούς τής ’Ορθοδόξου Ανατολής οσο καί από τούς χριστιανούς τής Δύσης. Τό γεγονός αύτό άποδεικνύει τό μεγάλο σεβασμό πρός τό πρόσωπό της, έτσι όπως τόν εμπνέει ό βίος, ή άθληση, ή μαρτυρία καί τό μαρτύριό της. Θυσίασε τή νεότητά της, τήν ομορφιά της, τά πλούτη καί τίς κοσμικές απολαύσεις, γιά νά αγαπήσει τόν Κύριο καί νά διδάξει τί σημαίνει αληθινή αγάπη Χριστού καί ζωντανή πίστη πρός τό Θεό
Read More ->>

Τό Ιστορικό πλαίσιο καί ή οικογενειακή κατάσταση

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Τό Ιστορικό πλαίσιο καί ή οικογενειακή κατάσταση

Η 'Αγία καί ένδοξος μεγαλομάρτυς Βαρβάρα έζησε στήν Ηλιούπολη,  αρχαία πόλη τής Κοίλης Συρίας (Φοινίκης), χτισμένη στούς ανατολικούς πρόποδες τοΰ Άντιλίβανου. Ή σημερινή ονομασία της είναι Μπαλ-μπέκ (πόλη τοϋ Βαάλ, δηλαδή τοΰ Ήλιου). Οί πληροφορίες γιά τήν γέννησή της θέτουν ώς τόπο γεννήσεως τή Νικομήδεια, παλαιά πρωτεύουσα τής Βιθυνίας. Τό ακριβές έτος τής γεννήσεώς της, όπως έπίσης καί τό έτος τοϋ θανάτου της, αγνοείται. ’Άν όμως συνδυάσουμε τό γεγονός οτι τό μαρτυρικό της τέλος συνέβη σέ ήλικία πού μπορούσε νά θεωρηθεί ώς ηλικία γάμου, πολύ κοντά στά είκοσι της χρόνια, καί οτι άθλησε κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ τοΰ 290 καί 306 μ.Χ., τότε τό έτος γεννήσεως τοποθετείται μεταξύ των έτών 270 καί 286.
Read More ->>

Ό Διόσκορος καί τό λουτρό μέ τά τρία παράθυρα

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ό Διόσκορος καί τό λουτρό μέ τά τρία παράθυρα

Ακριβώς τό τελευταίο γεγονός ήταν εκείνο πού ούσιαστικά άποτέλεσε τήν άφορμή γιά τήν αποκάλυψη τής χριστιανικής ταυτότητας τής 'Αγίας. Ό Διόσκορος έλειπε καιρό στά ξένα καί ή 'Αγία κατέβηκε από τόν πύργο γιά νά δει καί αυτή τό λουτρό πού ετοίμαζαν οί έργάτες σύμφωνα μέ τίς οδηγίες τοϋ πατέρα της. Έκεΐ παρετήρησε οτι στή νότια πρόσοψη τό λουτρό αύτό είχε προβλεφθεϊ νά έχει δύο παράθυρα. Αμέσως τότε, έπωφελούμενη τήν απουσία τοΰ πατέρα της, απαίτησε νά κατασκευάσουν καί ένα τρίτο παράθυρο, γιατί έτσι καί τό λουτρό θά ήταν πιό ευπρεπές καί άπλετο φως θά έμπαινε στό χώρο.Οί τεχνίτες έφεραν αντίρρηση στήν κόρη λέγοντας δτι ό πατέρας της είχε δώσει διαφορετικές έντολές καί δέν ήθελαν νά κάνουν κάτι πού δέν τούς είχε διατάξει. Ή έπιμονή τής 'Αγίας πού ήθελε τρία παράθυρα ήταν μεγάλη. Μάλιστα μέ τά τρία δάκτυλα τοΰ ένός χεριού τούς ξεκαθάρισε τή θέλησή της. Τελικά δέχτηκαν νά τήν ακούσουν μετά τή διαβεβαίωση δτι ή ίδια θά λογοδοτήσει γι’ αύτή τήν έπιλογή στόν πατέρα της, δταν αύτός θά έπιστρέψει.
Read More ->>

Ή άπομόνωση τής 'Αγίας

0 σχόλια


Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ή άπομόνωση τής 'Αγίας

Αύτό τό πέτυχε μέ τήν κατασκευή ενός πύργου, μέσα στόν όποιο ήταν διαμορφωμένη μιά έπαυλη. Οί μόνοι πού έ'ρχονταν σέ έπαφή μέ τή θυγατέρα του ήταν πιστοί υπηρέτες καί υπηρέτριες, ένώ δέν τής έπιτρεπόταν νά συναναστρα-φεϊ ούτε καν μέ κορίτσια τής ήλικίας της. Ό πατέρας της τήν είχε σέ κατ’ οικον περιορισμό καί έτσι αισθανόταν περισσότερο ασφαλής καί σίγουρος.
Τελικά όμως, πολλές φορές, τά πράγματα έρχονται διαφορετικά απ’ οτι τά υπολογίζουμε καί συμβαίνουν αυτά ακριβώς πού αποφεύγουμε. Τά σχέδια των ανθρώπων δέν πραγματοποιούνται, αντίθετα φαίνεται πώς οί σχεδιαζόμενες ένέργειες έχουν τά αντίθετα αποτελέσματα άπό αυτά πού αναμένονται, δταν μάλιστα δέν έχουν σχέση μέ τό αυτεξούσιο τού ανθρώπου άλλά καί τό θέλημα τού Κυρίου.Έτσι καί στήν περίπτωση της 'Αγίας τό ερημικό περιβάλλον τής ζωής της, ή απομόνωση καί ή έρημιά τής γέννησαν στήν ψυχή θείες καί γενναίες σκέψεις. Παρουσιάζεται ξαφνικά χριστιανή. Μήπως κάποια φίλη της άπό τό υπηρετικό προσωπικό μετέδωσε σ’ αυτήν τή σωτήρια διδασκαλία τού Χριστιανισμού; Μήπως κατάφερε νά διαβάσει κάποιο χριστιανικό σύγγραμμα; Είναι πολύ πιθανόν πάντως κάποια κρυπτοχριστιανή άπό τό υπηρετικό προσωπικό νά βοήθησε στή μετάδοση τής χριστιανικής αλήθειας στή νεαρή Βαρβάρα. Σύμφωνα πάντα μέ τό βιογράφο της, πιθανόν ή ίδια ή λογική νά τήν οδήγησε στή χριστιανική πίστη. Πώς θά μπορούσε ή αρμονία τής φύ-σεως νά προερχόταν άπό τούς πέτρινους θεούς καί τά είδωλα πού είχαν φτιάξει οί άνθρωποι; Μόνο ένας σοφός Δημιουργός θά μπορούσε νά τά δημιουργήσει δλα μέ τέτοια τάξη.

Read More ->>

Ό Μαρκιανός, ή δίκη καί τό μαρτύριο της 'Αγίας

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Ό Μαρκιανός, ή δίκη καί τό μαρτύριο της 'Αγίας

Οί 'ιστορικές πληροφορίες γιά τήν περαιτέρω στάση τοϋ πατέρα αναφέρουν δτι γρήγορα τήν οδήγησε στόν ήγέμονα Μαρκιανό, στόν όποιο έδωσε εξουσία ζωής καί θανάτου γιά τήν τιμωρία τής κόρης του. Ή αναφορά στό δνομα τοϋ Μαρκιανοΰ αφήνει ανοικτό τό ενδεχόμενο δτι ό Διόσκορος αύτή τήν περίοδο τής ζωής του δέν έμενε πλέον στήν Ηλιούπολη, αλλά στή Νικομήδεια έγκαταλείποντας τή διοικητική του θέση. Πιθανόν κάτι τέτοιο είναι σωστό, άν δεχθοΰμε ώς σωστή τήν πληροφορία δτι ό Μαρκιανός ήταν «ήγεμών» τής Βιθυνίας καί άν συνυπολογίσουμε τή λογική άποψη δτι ό
Διόσκορος δέν μπορούσε νά μείνει άλλο στήν Ηλιούπολη κάτω από τό βάρος τοΰ σκανδάλου. Σέ αύτή τήν άποψη συνηγορεί καί τό γεγονός οτι στή Νικομήδεια βρίσκονταν οί συγγενείς τους καί πιθανώς νά ζητούσε καί τή βοήθειά τους γιά νά μεταπείσει τήν κόρη του.
Read More ->>

Διχογνωμίες περί του θανάτου της

0 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Διχογνωμίες περί του θανάτου της

'Όλες οί πληροφορίες σχετικά μέ τό θάνατο τής 'Αγίας συμφωνούν στό μαρτυρικό τρόπο μέ τόν όποιο πέθανε, δηλαδή μέ άποκεφαλισμό μέ ξίφος άπό τά χέρια τού πατέρα της. Υπάρχουν όμως διαφωνίες σχετικά μέ τόν τόπο θανάτου, όπως καί μέ τό έτος τού μαρτυρίου της. Μερικά συναξάρια,, όπως τό Ρωμαϊκό, άποδέχονται ότι ή 'Αγία μαρτύρησε στή Νικομήδεια τής Μικράς Ασίας κατά τό διωγμό τού Μαξίμου τού Α' τό 235 μ.Χ. Τό ίδιο φρονεί καί ό Βαρώνιος. Ό ιερός Δαμασκηνός σημειώνει οτι τό μαρτύριο συνέβη, όταν βασίλευε ό Μαξιμιανός, μεταξύ τού 286 καί 305 μ.Χ., στήν Ηλιούπολη. Αυτή είναι καί ή γνώμη τού Συμεών τού Μεταφραστοΰ. Ό Mombritius θεωρεί καί αυτός ότι τόπος μαρτυρίου τής 'Αγίας είναι ή Ηλιούπολη είτε τής Κοίλης Συρίας είτε τής Αίγύπτου καί υποστηρίζει οτι ή Αγία μαρτύρησε τό 306 μ.Χ. Μερικοί μάλιστα τολμούν νά διατυπώσουν τήν άποψη ότι ή 'Αγία μαρτύρησε στήν Τοσκάνη τής Κεντρικής ’Ιταλίας.
’Ισχυρότερες πάντως θεωρούνται οί δύο άπόψεις πού θεωρούν ώρ ετορ θανάτου τό 290 καί τό 306 μ.Χ. Είναι λογική πάντως αυτή ή σύγχυση στον καθορισμό τής χρονολογίας έξαιτίας τής εύκολης συγχύσεως των ονομάτων των αύτοκρατόρων. Τό 235 βασίλευε ό Μάξιμος ό Α', τό 290 ό Μαξιμια-νός καί τό 306 ό Μαξιμίνος ό Δάιας.
Read More ->>

Οί τρεις εύχές

1 σχόλια

Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Οί τρεις εύχές

Μία άπό τίς τρεις προσευχές πού σώζονται καί υπάρχει στό βίο τής 'Αγίας άπό τό Συμεών τό Μεταφραστή είναι ή ακόλουθη:
«’Άναρχε Θεέ, ό τόν ουρανόν τείνας ώσεί κάμαραν, την δε γην έφ’ ύ-δάτων έδράσας,  νεφέλαις ΰειν προστάττων, ήλιον τε φωταγωγόν πά-σι παραστησάμενος καί τάς κοινάς ταύτας απολαύσεις δικαίοις τε καί άδίκοις, άγαθοΐς άμα καί πονηροϊς χορηγών, αυτός καί νϋν, έμοϋ δε-ομένης, είσάκουσον, Βασιλεύ, καί ός άν του Σοϋ ονόματος καί τής έ-μής άθλήσεως τω οί'κω αύτοϋ έπισκήφειε, μη άλλο τι μηδέν τω λω-βάσθαι σώματα καί λυπεΐν δυναμένων. Οιδας γάρ, Κύριε, δτι σαρξ ημάς καί αίμα, ποίημα των Σών άχράντων χειρών καί είκόνι Σή καί ομοιώσει τετιμημένοι. Αμήν».
Ή μετάφραση τής εύχής αύτής είναι:
«"Αναρχε Θεέ, ’Εσύ πού έξέτεινες τόν ουρανό ωσάν θολωτή στέγη καί θεμελίωσες τη γη πάνω στά ϋδατα, ’Εσύ πού προστάζεις τίς νεφέλες νά βρέχουν καί εστησες τόν ήλιο νά φωτίζει τά πάντα· καί τίς κοινές αυτές απολαύσεις τίς χορηγείς σέ δικαίους καί αδίκους, σέ αγαθούς καί σέ πονηρούς. Εσύ καί τώρα, Βασιλεύ, είσάκουσε την προσευχή μου, καί οποίον στον οίκο του μνημονεύει τό "Ονομά Σου καί τά μαρτύριά μου γιά τη δόξα του ’Ονόματος Σου, αυτόν καί τά άλλα μέλη τής οίκογένειάς του άξίωσέ τους νά μην τούς αγγίξει καμιά λοιμώδης νόσος ούτε κάτι άλλο από εκείνα πού μπορούν νά φέρουν στά σώματα βλάβη καί πόνο. Αιότι, Κύριε, ξέρεις ότι εμείς είμαστε σάρκες καί αίμα, έργο των άχράντων χεριών Σου καί τιμημέ-νοι μέ τη δική Σου εικόνα καί τή δυνατότητα νά ομοιωθούμε μέ ’Εσένα».
Read More ->>

Οσίου Ιωάννου Σιναίτου Ουρανοδρόμος Κλίμαξ

0 σχόλια

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ»
ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ὡσὰν βαθμίδες κλίμακος, ἀναβιβάζουν ὅσους τὰ ἀκολουθοῦν
ἀπὸ τὰ χαμηλότερα εἰς τὰ ὑψηλότερα, ἐξ οὗ καὶ τὸ βιβλίον ὠνομάσθη

ΚΛΙΜΑΞ
Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου
ΣΤΙΧΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Ὡς ἄλλον εἰδότες σε θεῖον Μωσέα ἐξ οὐρανοῦ τε μάλλον ἥπερ ἐξ ὄρους
τὰς μυστικὰς λαβόντα πανσέπτως πλάκας, ἐκ χειρὸς αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου καὶ δόντα πᾶσι προσξένους σωτηρίας τὰς σωστικάς σου, Πάτερ, πανσόφους βίβλους, τιμῶμεν ὡς μάλιστα σὲ πρὸς ἀξίαν ὡς μυσταγωγὸν ἐνθέων διδαγμάτων καὶ πρᾶξιν αὐτὴν καὶ θεωρίας βάθη πολλοῖς ἐφικτὰ μηδαμῶς πεφυκότα σαφῆ προθέντα τοῖς θέλουσιν εἰδέναικαὶ μὴ φθόνῳ φεύγουσι τὴν τούτων θέαν. Φλεχθεὶς γὰρ αὐτὸς ἄνθρακι τρισολβίῳ ψυχήν, λόγον, νῦν καὶ καθαρθεὶς τὰς φρένας, φέγγεις ὁμοῦ τε καὶ φλογίζεις τοῖς λόγοις τοὺς μὲν πονηροὺς πυρπολεῖς τε καὶ φλέγεις, χρησοὺς δὲ φωτίζεις τε καὶ σώζεις ὅλως συγγράμμασι σοῖς ἀσμένως πειθηνίοις, ὧν περ τὸ πλῆθος, κάλλος, ὕψος καὶ βάθος καὶ τὸ κραταιὸν ἰσχύος νοημάτων διδαγμάτων τε ποικίλας διακρίσεις,
Read More ->>

Διά τήν αποταγήν του ματαίου βίου

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Περὶ ἀποταγῆς

Διὰ τὴν ἀποταγὴν τοῦ ματαίου βίου

1. Τὸ «ΑΠΟ ΘΕΟΥ ἄρχεσθαι» εἶναι ὀρθὸν καὶ πρέπον, ἐφ᾿ ὅσον ἀπευθύνομαι πρὸς ὑπηρέτας τοῦ Θεοῦ. Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὑπεραγαθοῦ καὶ παναγάθου Θεοῦ καὶ βασιλέως μας, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε ὅλα τὰ λογικὰ ὄντα ποὺ ἐδημιούργησε μὲ τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου, ἄλλοι εἶναι φίλοι Του καὶ ἄλλοι γνήσιοι δοῦλοι Του. Ἄλλοι εἶναι ἀχρεῖοι δοῦλοι Του καὶ ἄλλοι τελείως ἀποξενωμένοι ἀπ᾿ Αὐτόν. Ὑπάρχουν τέλος καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐχθροί Του, καίτοι εἶναι ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι.

2. Φίλους κατ᾿ ἐξοχὴν τοῦ Θεοῦ, ὦ ἱερὲ φίλε, ἐμεῖς οἱ ἀμόρφωτοι θεωροῦμε τὶς νοερὲς καὶ ἀσώματες δυνάμεις τῶν ἀγγέλων. Γνησίους δούλους τοῦ Θεοῦ ἐκείνους ποὺ ἐξετέλεσαν καὶ ἐκτελοῦν τὸ πανάγιο θέλημά Του ἀκούραστα καὶ χωρὶς καμμία παράλειψι.
Read More ->>

Περία απροσπαθείας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Περὶ ἀπροσπαθείας

ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ἀγάπησε πραγματικὰ τὸν Κύριον καὶ ἐπεζήτησε ἀληθινὰ νὰ κερδήση τὴν μέλλουσα βασιλεία, ἐκεῖνος ποὺ ἀπέκτησε πραγματικὸ πόνο γιὰ τὰ ἁμαρτήματά του καὶ ζωντανὴ ἐνθύμησι τῆς κολάσεως καὶ τῆς αἰωνίου κρίσεως, ἐκεῖνος ποὺ ξύπνησε ἀληθινὰ μέσα του τὸν φόβο τοῦ θανάτου του, δὲν θὰ ἀγαπήση πλέον οὔτε θὰ ἐνδιαφερθῆ οὔτε θὰ μεριμνήση καθόλου γιὰ χρήματα ἢ γιὰ κτήματα ἢ γιὰ τοὺς γονεῖς του ἢ γιὰ ἐπίγειο δόξα ἢ γιὰ φίλους ἢ γιὰ ἀδελφοὺς ἢ γιὰ τίποτε τὸ γήϊνο. Ἀλλὰ ἀφοῦ ἀποτινάξη ἀπὸ ἐπάνω του καὶ μισήση κάθε ἐπαφὴ καὶ κάθε φροντίδα γιὰ ὅλα αὐτά, ἐπὶ πλέον δὲ καὶ πρὶν ἀπ᾿ ὅλα ἀφοῦ μισήση καὶ τὴν ἴδια τὴν σάρκα του, ἀκολουθεῖ τὸν Χριστὸν γυμνὸς καὶ ἀμέριμνος καὶ ἀκούραστος, ἀτενίζοντας πάντοτε στὸν οὐρανὸ καὶ ἀναμένοντας τὴν ἐξ ὕψους βοήθεια, καθὼς τὸ εἶπε ἕνας Ἅγιος: «Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου» (Ψαλμ. ξβ´ 9).
Read More ->>

Περί ξενιτείας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Περὶ ξενιτείας

ΞΕΝΙΤΕΙΑ εἶναι ἡ ὁριστικὴ ἐγκατάλειψις ὅλων ἐκείνων ποὺ ὑπάρχουν στὴν πατρίδα μας καὶ ποὺ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἐπιτύχωμε τὸν εὐσεβῆ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας. Ἡ ξενιτεία εἶναι ἀπαρρησίαστος συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεσις ποὺ δὲν φανερώνεται, ζωὴ μυστική, σκοπὸς ποὺ δὲν βλέπεται, λογισμὸς ἀφανής, ὄρεξις τῆς εὐτελείας, ἐπιθυμία τῆς στενοχωρίας, αἰτία τοῦ θείου πόθου, πλῆθος τοῦ θείου ἔρωτος, ἄρνησις τῆς κενοδοξίας, βυθὸς τῆς σιωπῆς.

2. Στὴν ἀρχὴ συνήθως ἐνοχλεῖ συνεχῶς καὶ ἔντονα αὐτὸς ὁ λογισμὸς τοὺς ἐραστὰς τοῦ Κυρίου, ὡσὰν
νὰ τοὺς φλογίζη θεϊκὴ φωτιά. Δηλαδὴ ὁ λογισμός, ὁ ὁποῖος παρακινεῖ τοὺς ἐραστὰς ἑνὸς τόσο μεγάλου ἀγαθοῦ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς οἰκείους των, γιὰ νὰ ζήσουν μὲ εὐτέλεια καὶ θλίψι. Αὐτὸς ὅμως ὁ λογισμὸς ὅσο σπουδαῖος καὶ ἀξιέπαινος εἶναι, ἄλλο τόσο χρειάζεται καὶ πολλὴ διάκρισι. Διότι δὲν εἶναι καλὴ κάθε ἀπότομος καὶ ἀπόλυτος ξενιτεία.
Read More ->>

Περί υπακοής

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Περὶ ὑπακοῆς

(Διὰ τὴν μακαρίαν καὶ ἀείμνηστον ὑπακοήν)

ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ πρὸς τὰ ἐμπρὸς ὁ λόγος ἔφθασε ὁμαλὰ καὶ κανονικὰ στοὺς πύκτας καὶ ἀθλητὰς τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅπως πρὶν ἀπὸ τὸν καρπὸ ἀναφαίνεται τὸ ἄνθος, ἔτσι καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ προηγεῖται ἡ ξενιτεία, εἴτε τοῦ σώματος εἴτε τοῦ θελήματος. Μὲ τὶς δυὸ αὐτὲς ἀρετές, ὡσὰν μὲ χρυσὲς πτέρυγες ἀνέρχεται ἄκοπα στὸν οὐρανὸ ἡ ὁσία ψυχή. Ἴσως μάλιστα γι᾿ αὐτὸ κάποιος πνευματοφόρος ἄνθρωπος νὰ ἔψαλλε: «Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς, καὶ πετασθήσομαι» ‐μὲ τὴν πράξι‐«καὶ καταπαύσω»‐ μὲ τὴν θεωρία καὶ τὴν ταπείνωσι; (Ψαλμ. νδ´ 7).

2. Ἂν συμφωνῆτε καὶ σεῖς, δὲν πρέπει οὔτε τὸ ἐξωτερικὸ σχῆμα τῶν ἀνδρείων αὐτῶν πολεμιστῶν νὰ παραβλέψωμε καὶ νὰ μὴ τὸ παρουσιάσωμε μὲ πλήρη περιγραφή. Πῶς δηλαδὴ κρατοῦν γερὰ τὴν ἀσπίδα τῆς πίστεως καὶ ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν γυμναστή τους, καὶ μὲ αὐτήν, θὰ ἐλέγαμε, ἀποκρούουν κάθε λογισμὸ ἀπιστίας ἢ μεταβάσεως καὶ ἀναχωρήσεως (ἀπὸ τὴν Μονή). Πῶς ἔχουν ἀνεσπασμένη συνεχῶς τὴν μάχαιρα τοῦ Πνεύματος καὶ φονεύουν κάθε ἰδικό τους θέλημα ποὺ θὰ ἀναφανῆ. Πῶς ἔχουν φορέσει τοὺς σιδερένιους θώρακες τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς πραότητος καὶ μ᾿ αὐτοὺς ἀποκρούουν κάθε ὑβρεολογία, κάθε λέξι ποὺ σουβλίζει καὶ κάθε λόγο ποὺ ρίπτεται ἐναντίον τους σὰν βέλος. Πῶς φοροῦν καὶ τὴν «περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου» (Ἐφεσ. ς´ 17), τὴ σκέπη δηλαδὴ ποὺ τοὺς παρέχει ἡ εὐχὴ τοῦ Γέροντος. Καὶ δὲν στέκονται μὲ δεμένα τὰ πόδια, ἀλλὰ τὸ ἕνα τὸ προβάλλουν ‐ εἶναι πρόθυμοι δηλαδὴ γιὰ ὑπηρεσία ‐ καὶ τὸ ἄλλο τὸ ἔχουν ἀκίνητο ‐ εἶναι πρόθυμοι δηλαδὴ γιὰ προσευχή.
Read More ->>

Περί μετανοίας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Περὶ μετανοίας

(Διὰ τὴν πραγματικὴν καὶ γνησίαν μετάνοια
καὶ διὰ τοὺς ἁγίους καταδίκους καὶ διὰ τὴν Φυλακήν)

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ κάποτε, (τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως), ἔτρεξε πρὶν ἀπὸ τὸν Πέτρο (στὸν τάφο τοῦ Κυρίου). Καὶ ἐμεῖς ἐτοποθετήσαμε τὸν λόγο τῆς ὑπακοῆς πρὶν ἀπὸ τὸν λόγο τῆς μετανοίας. Διότι ὁ Ἰωάννης ἔγινε τύπος ὑπακοῆς, ἐνῷ ὁ Πέτρος μετανοίας.

2. Μετάνοια σημαίνει ἀνανέωσις τοῦ βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία μὲ τὸν Θεὸν γιὰ νέα ζωή. Μετανοῶν σημαίνει ἀγοραστὴς τῆς ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος ἀποκλεισμὸς κάθε σωματικῆς παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει σκέψις αὐτοκατακρίσεως, ἀμεριμνησία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μέριμνα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καὶ ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας. Μετανοῶν σημαίνει κατάδικος ἀπηλλαγμένος ἀπὸ αἰσχύνη.
Read More ->>

Περί τού χαροποιού πένθους

0 σχόλια

ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
Περὶ τοῦ χαροποιοῦ πένθους

ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ πένθος εἶναι ἡ σκυθρωπότητα τῆς ψυχῆς, ἡ διάθεσις τῆς πονεμένης καρδιᾶς, ἡ ὁποία δὲν παύει νὰ ζητῆ μὲ πάθος ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι διψασμένη. Καὶ ὅσο δὲν τὸ κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει καὶ τὸ κυνηγᾶ καὶ τρέχει πίσω του μὲ ὀδυνηρὸ κλάμα.
2. Ἂς τὸ χαρακτηρίσωμε καὶ ἔτσι: Πένθος εἶναι ἕνα χρυσὸ καρφὶ τῆς ψυχῆς. Τὸ καρφὶ αὐτὸ ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ κάθε γήϊνη προσήλωσι καὶ σχέσι, καὶ καρφώθηκε ἀπὸ τὴν εὐλογημένη λύπη (στὴν πόρτα) τῆς καρδιᾶς γιὰ νὰ τὴν φρουρῆ.
3. Κατάνυξις εἶναι ἕνας συνεχὴς βασανισμὸς τῆς συνειδήσεως, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν νοερὰ ἐξομολόγησι κατορθώνει νὰ δροσίζη τὴν φλογισμένη καρδιά.
4. Ἐξομολόγησις σημαίνει τὸ νὰ λησμονοῦμε τὴν ἴδια τὴν φύσι μας. Κάποιος ἐξ αἰτίας της
«ἐλησμονοῦσε ἀκόμη νὰ φάγη τὸν ἄρτο του» (Ψαλμ. ρα´ 5).
Read More ->>

Περί αοργησίας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
Περὶ ἀοργησίας

ΟΠΩΣ ΤΟ νερό, ποὺ χύνεται λίγο‐λίγο στὴν φωτιά, τὴν σβήνει τελείως, ἔτσι καὶ τὸ δάκρυ τοῦ ἀληθινοῦ πένθους σβήνει ὅλη τὴν φλόγα τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐξημμένης ὀργῆς.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὰ ἐτοποθετήσαμε, στὴν σειρὰ τοῦ λόγου, τὸ ἕνα πρὶν καὶ τὸ ἄλλο μετά.

2. Ἀοργησία σημαίνει ἀκόρεστη ἐπιθυμία γιὰ ἀτιμία, ὅμοια μὲ τὴν ἀπέραντη ἐπιθυμία τῶν κενοδόξων γιὰ ἔπαινο. Ἀοργησία σημαίνει νίκη κατὰ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ποὺ φαίνεται μὲ τὴν ἀναισθησία ἀπέναντι στὶς ὕβρεις καὶ ποὺ ἀποκτᾶται μὲ ἀγώνας καὶ ἱδρώτας.

3. Πραότης σημαίνει νὰ παραμένη ἀκίνητη καὶ ἀτάραχη ἡ ψυχή, τόσο στὶς ἀτιμίες ὅσο καὶ στοὺς ἐπαίνους.
Read More ->>

Περί μνησικακίας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ
Περὶ μνησικακίας

ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ, οἱ μὲν εὐλογημένες καὶ ὅσιες ἀρετὲς μὲ τὴν κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, οἱ δὲ ἀνόσιες κακίες μὲ τὴν ἁλυσίδα ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου (πρβλ. Πράξ. ιβ´ 7). Διότι οἱ
μὲν πρῶτες, καθὼς ἡ μία ὁδηγεῖ στὴν ἄλλη, ἀνεβάζουν στὸν οὐρανὸ ἐκεῖνον ποὺ τὸ ἐπιθυμεῖ. Ἐνῷ οἱ ἄλλες, οἱ κακίες, ἔχουν τὴ συνήθεια νὰ γεννοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ νὰ συσφίγγωνται μεταξύ τους. Διὰ τοῦτο καὶ μόλις προηγουμένως ἀκούσαμε τὸν ἀσύνετο θυμὸ νὰ ὀνομάζη ἰδικό του τέκνο τὴν μνησικακία. Τώρα λοιπὸν ποὺ τὸ καλεῖ ὁ καιρός, ἂς ὁμιλήσωμε καὶ γι᾿ αὐτήν.

2. Μνησικακία σημαίνει κατάληξις τοῦ θυμοῦ, φύλαξ τῶν ἁμαρτημάτων, μίσος τῆς δικαιοσύνης, ἀπώλεια τῶν ἀρετῶν, δηλητήριο τῆς ψυχῆς, σαράκι τοῦ νοῦ, ἐντροπὴ τῆς προσευχῆς, ἐκκοπὴ τῆς δεήσεως, ἀποξένωσις τῆς ἀγάπης, καρφὶ ἐμπηγμένο στὴν ψυχή, αἴσθησις δυσάρεστη ποὺ ἀγαπᾶται μέσα στὴν γλυκύτητα τῆς πικρίας της, συνεχὴς ἁμαρτία, ἀνύστακτη παρανομία, διαρκῆς κακία. Καὶ τοῦτο τὸ σκοτεινὸ καὶ δύσμορφο πάθος, ἡ μνησικακία δηλαδή, ἀνήκει στὰ πάθη ποὺ γεννῶνται ἀπὸ ἄλλα πάθη καὶ ὄχι σὲ αὐτὰ ποὺ γεννοῦν. Γι᾿ αὐτὸ δὲν σκοπεύομε νὰ ὁμιλήσωμε πολὺ περὶ αὐτῆς.
Read More ->>

Περί καταλαλιάς

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ
Περὶ καταλαλιᾶς

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ὅσους σκέπτονται ὀρθὰ δὲν θὰ ἔχη, νομίζω, ἀντίρρησι ὅτι ἡ καταλαλιὰ γεννᾶται ἀπὸ τὸ μίσος καὶ τὴν μνησικακία. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὴν ἐτοποθετήσαμε στὴν σειρά της μετὰ τοὺς προγόνους της. Καταλαλιὰ σημαίνει γέννημα τοῦ μίσους, ἀσθένεια λεπτή, ἀλλὰ καὶ παχειά· παχειὰ βδέλλα, κρυμμένη καὶ ἀφανής, ποὺ ἀπορροφᾶ καὶ ἐξαφανίζει τὸ αἷμα τῆς ἀγάπης. Σημαίνει ὑπόκρισις ἀγάπης, αἰτία τῆς ἀκαθαρσίας, αἰτία τοῦ βάρους τῆς καρδιᾶς, ἐξαφάνισις τῆς ἁγνότητος.

2. Ὑπάρχουν κόρες ποὺ διαπράττουν αἴσχη, χωρὶς νὰ κοκκινίζουν. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες οἱ ὁποῖες φαίνονται ντροπαλές, καὶ ὅμως διαπράττουν, κρυφά, χειρότερα αἴσχη ἀπὸ τὶς προηγούμενες. Κάτι παρόμοιο παρατηροῦμε καὶ στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας. Τέτοιες κόρες εἶναι ἡ ὑποκρισία, ἡ πονηρία, ἡ λύπη, ἡ μνησικακία, ἡ ἐσωτερικὴ καταλαλιὰ τῆς καρδιᾶς. Ἄλλη ἐντύπωσι δημιουργοῦν ἐξωτερικὰ καὶ ἄλλος εἶναι ὁ στόχος τους.
Read More ->>

Περί ψεύδους

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ 
Περὶ ψεύδους

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ καὶ τὴν πέτρα (διὰ τῆς προσκρούσεως) γεννᾶται ἡ φωτιά, καὶ ἀπὸ τὴν πολυλογία καὶ τὰ εὐτράπελα τὸ ψεῦδος. Τὸ ψεῦδος εἶναι ἐξαφάνισις τῆς ἀγάπης· καὶ ἡ ἐπιορκία ἄρνησις τοῦ Θεοῦ.

2. Κανεὶς συνετὸς ἄνθρωπος ἂς μὴ θεωρῆ μικρὸ τὸ ἁμάρτημα τοῦ ψεύδους, διότι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα ἐξέδωσε ἐναντίον του τὴν πιὸ φοβερὴ ἀπόφασι: «Ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος» (Ψαλμ. ε´ 7), ὅπως λέγει ὁ Δαβὶδ πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἐὰν συμβῆ αὐτό, τί πρόκειται νὰ πάθουν ἐκεῖνοι ποῦ συρράπτουν ἐπὶ πλέον τὸ ψεῦδος μὲ τοὺς ὅρκους;
Read More ->>

Περί γαστριμαργίας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ 
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 
Περὶ γαστριμαργίας
(Διὰ τὴν ὀνομαστὴν δέσποιναν, τὴν πονηρὰν κοιλίαν)

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ τώρα νὰ ὁμιλήσωμε περὶ κοιλίας, ἀπεφασίσαμε πάλι, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα θέματα, νὰ στρέψωμε τὴν φιλοσοφία μας ἐναντίον μας. Διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστο ἐὰν ἀπηλλάγη κανεὶς ἀπὸ αὐτήν, πρὶν κατοικήση τὸν τάφο.

2. Γαστριμαργία εἶναι ἡ ὑποκριτικὴ συμπεριφορὰ τῆς κοιλίας, ἡ ὁποία, ἐνῷ εἶναι χορτασμένη, φωνάζει πὼς εἶναι ἐνδεής· καὶ ἐνῷ εἶναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, ἀνακράζει ὅτι πεινᾶ. Γαστριμαργία εἶναι ἡ δημιουργὸς τῶν καρυκευμάτων, ἡ πηγὴ τῶν τέρψεων τοῦ λάρυγγος. Ἐσὺ ἔκλεισες τὴν φλέβα (τῶν ἡδονικῶν ἀπαιτήσεών της), ἀλλὰ αὐτὴ ξεπρόβαλε ἀπὸ ἄλλο μέρος. Τὴν ἔφραξες καὶ τούτη, ἀλλὰ καινούργια ἀνοίχθηκε. Γαστριμαργία εἶναι μία ἀπάτη τῶν ὀφθαλμῶν. Καθ᾿ ἣν στιγμὴν κάποιος
τρώγει τὸ μέτριο σὲ ποσότητα φαγητό του, ἡ γαστριμαργία τὸν κάνει νὰ σκέπτεται, πῶς νὰ ἦταν δυνατὸ νὰ καταβροχθίση διὰ μιᾶς τὰ σύμπαντα.
Read More ->>

Περί αγνείας

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ 
ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 
Περὶ ἁγνείας

(Διὰ τὴν ἄφθαρτον ἁγνείαν καὶ σωφροσύνην, τὴν ὁποία κατακτοῦν
φθαρτοὶ ἄνθρωποι διὰ καμάτων καὶ ἱδρώτων)

1. Ἀκούσαμε τὴν μαινάδα, δηλαδὴ τὴν γαστριμαργία, ποὺ μόλις πρὸ ὀλίγου μᾶς ἀνέφερε ὅτι ἰδικός της ἀπόγονος εἶναι ὁ σαρκικὸς πόλεμος. Διότι μᾶς τὸ διδάσκει αὐτὸ καὶ ὁ παλαιὸς ἐκεῖνος προπάτωρ, ὁ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος ἐὰν δὲν εἶχε νικηθῆ ἀπὸ τὴν κοιλία, δὲν θὰ ἐρχόταν σὲ σαρκικὴ σχέσι μὲ τὴν σύζυγό του. Ὅσοι λοιπὸν τηροῦν τὴν πρώτη ἐντολή, δὲν πέφτουν στὴν δεύτερη παράβασι. Καὶ παραμένουν βεβαίως υἱοὶ τοῦ Ἀδάμ, χωρὶς ὅμως νὰ δοκιμάσουν καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν πτῶσι τοῦ Ἀδάμ, σὲ μία κατάστασι ὀλίγο κατωτέρα ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους. Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ γίνη τὸ κακὸ ἀθάνατο, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος ποὺ ὀνομάζεται Θεολόγος.

ΑΓΝΕΙΑ σημαίνει ἀπόκτησις τῆς ἀσωμάτου φύσεως. Ἁγνεία σημαίνει ζηλευτὸς οἶκος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπίγειος οὐρανὸς τῆς καρδιᾶς. Ἁγνεία σημαίνει ὑπερφυσικὴ ἀπάρνησις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, μία ἀληθινὰ παράδοξη ἅμιλλα σώματος θνητοῦ καὶ φθαρτοῦ πρὸς τοὺς ἀσωμάτους ἀγγέλους. Ἁγνὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὸν ἕνα ἔρωτα ἀπέκρουσε τὸν ἄλλο ἔρωτα, καὶ ἔσβησε τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ἄϋλο πῦρ.
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |