ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 12/03/16

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Διά τήν ακέφαλον υπερηφάνεια

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ‐ ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Περὶ ὑπερηφανείας

Διὰ τὴν «ἀκέφαλον» ὑπερηφάνειαν

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ εἶναι ἄρνησις τοῦ Θεοῦ, ἐφεύρεσις τῶν δαιμόνων, ἐξουδένωσις τῶν ἀνθρώπων, μητέρα τῆς κατακρίσεως, ἀπόγονος τῶν ἐπαίνων, ἀπόδειξις ἀκαρπίας, φυγαδευτήριο τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, πρόδρομος τῆς παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αἰτία τῆς ἐπιληψίας, πηγὴ τοῦ θυμοῦ, θύρα τῆς ὑποκρίσεως, στήριγμα τῶν δαιμόνων, φύλαξ τῶν ἁμαρτημάτων, δημιουργὸς τῆς ἀσπλαχνίας, ἄγνοια τῆς συμπαθείας, πικρὸς κριτής, ἀπάνθρωπος δικαστής, ἀντίπαλος τοῦ Θεοῦ, ρίζα τῆς βλασφημίας.

2. Ἀρχὴ τῆς ὑπερηφανείας εἶναι τὸ τέλος τῆς κενοδοξίας. Μέσον, ἡ ἐξουδένωσις τοῦ πλησίον, ἡ ἀναιδὴς φανέρωσις τῶν κόπων μας, ὁ ἐσωτερικὸς αὐτοέπαινος, τὸ μίσος τῶν ἐλέγχων. Καὶ τέλος, ἡ ἄρνησις τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐξύψωσις τῆς ἰδικῆς μας ἱκανότητος, ἡ δαιμονικὴ συμπεριφορά.
Read More ->>

Περί διακρίσεως λογισμών καὶ παθών και αρετών

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ‐ ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Περὶ διακρίσεως

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περὶ διακρίσεως λογισμῶν καὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, στοὺς μὲν ἀρχαρίους εἶναι ἡ ὀρθὴ ἐπίγνωσις τοῦ ἑαυτοῦ των. Στοὺς μεσαίους εἶναι ἡ νοερὰ αἴσθησις ἡ ὁποία διακρίνει ἀλάνθαστα τὸ πραγματικὸ ἀγαθὸ ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἀγαθὸ καὶ ἀπὸ τὸ
ἀντίθετό του κακό. Στοὺς δὲ τελείους εἶναι ἡ γνῶσις ποὺ ἔχουν ἀπὸ θεϊκὴ ἔλλαμψι καὶ ἡ ὁποία ἔχει τὴν δύναμι νὰ φωτίζη πλήρως μὲ τὴν λάμψι της καὶ ὅσα σκοτεινὰ ὑπάρχουν μέσα στοὺς ἄλλους.

Ἤ, ὀμιλώντας κατὰ τρόπο γενικό, τοῦτο ἀναγνωρίζεται ὡς διάκρισις καὶ τοῦτο εἶναι: ἡ ἀλάνθαστη γνῶσις καὶ ἀντίληψις τοῦ θείου θελήματος σὲ κάθε καιρὸ καὶ τόπο καὶ περίπτωσι, ἡ ὁποία συνήθως ὑπάρχει στοὺς καθαροὺς κατὰ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ στόμα. Διάκρισις σημαίνει συνείδησις ἀμόλυντη καὶ καθαρότης τῶν αἰσθήσεων.
Read More ->>

Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου

0 σχόλια

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ‐ ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ Περὶ διακρίσεως

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου

«ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος φλεγομένη τὰ νάματα» (Ψαλμ. μα´ 2), ἔτσι εἶναι ποθητὴ στοὺς μοναχοὺς ἡ κατανόησις τοῦ ἀγαθοῦ θείου θελήματος. Ἐπὶ πλέον δὲ καὶ τοῦ συγκεκριμένου, (ὅταν δηλαδὴ στὸ ἀγαθὸ ὑπάρχη καὶ τὸ κακό), καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ ἀντιθέτου· περὶ τῶν ὁποίων «πολὺς ἡμῖν ὄντως ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος» (Ἑβρ. ε´ 11). Δύσκολα ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ποιὲς ἀπὸ τὶς μοναχικές μας ὑποθέσεις πρέπει νὰ τακτοποιοῦνται ταχύτατα καὶ χωρὶς καμμία ἀναβολή, σύμφωνα μὲ ἐκεῖνον ποὺ λέγει: «Οὐαὶ ὁ ἀναβαλλόμενος ἡμέραν ἐξ ἡμέρας» (πρβλ. Σοφ. Σειρὰχ ε´ 7) καὶ καιρὸν ἐκ καιροῦ. Καὶ ποιὲς πάλι, μὲ ἠρεμία καὶ περίσκεψι, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ἐκεῖνος ποὺ εἶπε: «Μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος» (Παρ. κδ´ 6)· καθὼς ἐπίσης: «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α´ Κορ. ιδ´ 40).
Read More ->>

Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών

0 σχόλια

Οσίου Ιωάννου Σιναίτου
Ουρανοδρόμος Κλίμαξ
Λόγος 27

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περὶ διαφορᾶς καὶ διακρίσεως ἠσυχιῶν

ΣΕ ΚΑΘΕ ἐπιστήμη καὶ τέχνη, ὅπως τὸ γνωρίζουν ὅλοι, παρατηροῦνται διαφορὲς στὶς ἀπόψεις καὶ τὶς θελήσεις. Διότι δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ κατακτήσουν τὸ τέλειο, εἴτε διότι ὑστεροῦν στὸν ζῆλο εἴτε διότι στεροῦνται δυνάμεως. Ὑπάρχουν λοιπὸν ἄνθρωποι ποὺ εἰσέρχονται σ᾿ αὐτὸν τὸν λιμένα ἢ καλύτερα τὸ πέλαγος ἢ ἴσως στὸν βυθό, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ κυβερνήσουν τὸ στόμα τους καὶ ἐπειδὴ συνήθισαν στὴν σωματικὴ ἀργία. Καὶ ἄλλοι διότι εἶναι ἀσυγκράτητοι στὸν θυμὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ κυβερνήσουν τὸ στόμα τους καὶ ἐπειδὴ συνήθισαν στὴν σωματικὴ ἀργία. Καὶ ἄλλοι διότι εἶναι ἀσυγκράτητοι στὸν θυμὸ καὶ δὲν μποροῦν οἱ ταλαίπωροι νὰ τὸν συγκρατήσουν, ὅταν ζοῦν μαζὶ μὲ πλῆθος ἀνθρώπων.
Read More ->>

Περί απαθείας

0 σχόλια

Οσίου Ιωάννου Σιναίτου
Ουρανοδρόμος Κλίμαξ
Λόγος  29

Περὶ ἀπαθείας

(Διὰ τὸν ἐπίγειον οὐρανόν, τὴν θεομίμητον ἀπάθειαν καὶ τελειότητα καὶ ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς, πρὸς τῆς κοινῆς ἀναστάσεως)

ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ποὺ καὶ ἐμεῖς ποὺ εὑρισκόμαστε στὸν βαθύτατο λάκκο τῆς ἀγνωσίας καὶ στὶς σκοτεινὲς περιοχὲς τῶν παθῶν καὶ στὴν σκιὰ τοῦ θανάτου τούτου τοῦ σώματος, ἐπιχειροῦμε μὲ θρασύτητα νὰ φιλοσοφήσωμε γιὰ τὸν ἐπίγειο οὐρανό, (δηλαδὴ τὴν ἀπάθεια). Τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ ἔχει βεβαίως ὡς ὡραιότητα τοὺς ἀστέρες, ἀλλὰ ἡ ἀπάθεια ἔχει ὡς στολισμὸ τὶς ἀρετές. Ἐγὼ τουλάχιστον νομίζω ὅτι ἡ ἀπάθεια δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ «ἐγκάρδιος  οὐρα νὸ ς  το ῦ  νο ό ς», ὁ ὁποῖος λογαριάζει γιὰ παιγνίδια τὶς πανουργίες τῶν δαιμόνων.

2. Εἶναι καὶ διακρίνεται πραγματικὰ ὡς ἀπαθής, ἐκεῖνος ποὺ ἀφθαρτοποίησε τὴν σάρκα του, ποὺ ἀνύψωσε τὸν νοῦ του ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὁρατὴ κτίσι καὶ ὑπέταξε σ᾿ αὐτὸν ὅλες τὶς αἰσθήσεις, ποὺ παρέστησε τὴν ψυχή του ἐμπρὸς στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ ποὺ προχωρεῖ συνεχῶς καὶ πλησιάζει
τὸν Κύριον ὑπηρετώντας Τον μὲ ζῆλο ὑπερανθρώπινο. Μερικοὶ πάλι ὁρίζουν τὴν ἀπάθεια ὡς ἀνάστασι τῆς ψυχῆς πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάστασι τοῦ σώματος. Καὶ ἄλλοι ὡς τελεία ἐπίγνωσι τοῦ Θεοῦ, δευτέρα κατὰ σειράν, μετὰ τὴν ἐπίγνωσι ποὺ ἔχουν οἱ Ἄγγελοι.
Read More ->>

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων Λυκίας

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος 
Μεγάλη ή σημασία τής διήγησης των βίων των Αγίων
Προίμιο Πρόλογος.
Τό χέρι των ζωγράφων είναι επιδέξιο καί ικανό νά μιμηθεί την αλήθεια καί νά παρουσιάσει μπροστά στά μάτια μας ολοκάθαρα τά σύμβολα των (αντικειμένων. Ό λόγος όμως έχει τη δύναμη καί νά δείξει πολύ πιο καθαρό καί λαμπρό έκείνο πού θέλει, άπό ο,τι ή ζωγραφική, καί μπροστά στά μάτια νά παρουσιάσει ζωντανό ένα γεγονός. Έπί πλέον, ό λόγος γνωρίζει καί νά βάζει μέσα στην ψυχή τού όννθρώπου ένα κεντρί, πού νά τού κεντρίζει τό θείο ζήλο, καί νά παρακινεί στή μίμηση καλών όννθρώπων. Συγχρόνως ό βίος όννθρώπων πού έζησαν σύμφωνα μέ τό θέλημα τού Θεού, όταν παρουσιάζεται μέ τό λόγο, έχει τή δύναμη νά έλκύσει πολλούς στήν άρετή καί νά τούς δημιουργήσει θερμουργό ζήλο γιά ζωή όμοια μέ των Άγιων.
Εξαιρετικά όμως ό βίος τού θείου Πατρός Νικολάου καί τήν άκοή περισσότερο ευχαριστεί καί τήν ψυχή ευφραίνει καί γιά τήν έκτέλεση καλών καί όνγιων έργων υποκινεί. Θά σάς διηγηθώ, λοιπόν, καί θά πραγματευθώ τά έργα καί τις πράξεις αυτού τού όνγιου όννθρώπου, μέ σκοπό τήν πνευματική καί ήθική σας ένίσχυση, αν καί είναι γνωστά στούς πολλούς καί δέν έχουν όννόνγκη όχπό καμιά έξιστόρηση. Παρά ταϋτα όμως έπιβόχλλεται νά τά ξαναθυμηθοϋμε, νά τά φέρουμε στή μνήμη μας καί νά εύφρόννουμε τις ψυχές αυτών πού όνγαποϋν τήν άρετή, σύμφωνα άλλωστε μέ αυτό πού λέγει ή Άγια Γραφή, δηλαδή: «όταν έγκωμιάζεται ό δίκαιος, θά εύφρανθοϋν οι λαοί»4.
Read More ->>

Καταγωγή καί βρεφική ήλικία τού άγιου Νικολάου

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Καταγωγή καί βρεφική ήλικία τού άγιου Νικολάου

Α. Ό μεγάλος, λοιπόν, και άξιος θαυμασμού αυτός Πατήρ είχε ιδιαίτερη πατρίδα τα Πάταρα τής Λυκίας, πού ήταν παλαιότερα μια από τις επιφανείς πόλεις. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και είχαν περιουσία νά ζούν με κάποια άνεση, χωρίς όμως περιττές δαπάνες. Ποτέ δε γεύτηκαν κοσμική δόξα και διακρίνονταν γιά τήν ταπεινοφροσύνη τους. Υπήρξαν γιά τό παιδί τους ώραίο ύπόδειγμα γονέων πού δέν ένδιαφέρονταν γιά δόξες και πλούτη εκείνο πού φρόντιζαν ήταν νά μένουν προσκολλημένοι στήν άρετή και αυτήν νά έπιδιώκουν μέ κάθε τρόπο.

Έτσι, φυτεμένοι εκεί πού χύνονται τά νερά τής εύσέβιας, έφεραν μαζί στον κόσμο τον ωραιότατο καρπό, τό Αγιο Νικόλαο. Ή μητέρα τού Άγιου δέ δοκίμασε πόνους άλλου τοκετού, γιατί ταυτόχρονα μέ τή γέννησή του έμεινε άγονος, σάν ή φύση νά τής απαγόρευε νά μπορεί νά φέρει στον κόσμο άλλο τέτοιο τέκνο. ’Αφού όμως έφερε στο φως πρώτο και συνάμα τελευταίο τον εύγενικό κλάδο, παρέδωσε μαζί μέ τό σύζυγό της στο Αγιο Πνεύμα πλούσιο τον καρπό, τό θησαυρό των άρετών, τή θάλασσα των άγαθών, ιόν θαυμαστό σέ όλους, δηλαδή τό Νικόλαο.
Read More ->>

Ανατροφή, σπουδές, χειροτονία σέ ιερέα

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ανατροφή, σπουδές, χειροτονία σέ ιερέα

Β. Κατ’ αύτόν, λοιπόν, τον τρόπο προέκοπτε στήν αρετή. Και τά χρηστά ήθη άλλα άντλοΰσε άπό τούς γονείς του και άλλα είχε έμφυτα και τά καλλιεργούσε σάν γή άγαθή και εύκαρπη. Όταν έφτασε στήν κατάλληλη ήλικία, τον παρέδωσαν οι γονείς του στο δάσκαλο των γραμμάτων. Ένεκα και των φυσικών του ικανοτήτων και τής οξύτητας τής διάνοιάς του πέτυχε μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα, τρέχοντας ανάλαφρα χωρίς εμπόδιο, νά μελετήσει και νά άφομοιώσει πάρα πολλά μαθήματα. Έτσι έμαθε νά ενεργεί σωστά ώς πολίτης και άπέκτησε τήν ικανότητα νά όμι- λεί δημοσίως. Έφευγε μακριά άπό άκοσμες συντροφιές και άπρεπεϊς συνομιλίες. Δέ συνομιλούσε μέ γυναίκες και δέν έπέτρεπε στά μάτια του νά τις κοιτάζουν. Φρόντιζε γιά τήν πραγματική σωφροσύνη. Δέν πήγαινε σέ κοσμικούς τόπους συναντήσεως. Περνούσε τό χρόνο του έξολοκλήρου οπούς οίκους τού Θεού, διαμορφώνοντας έτσι ό ίδιος τον εαυτό του άξιο οικο τού Δεσπότη Χριστού.
Read More ->>

Ζωή αγγελική σέ σώμα θνητό.

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ζωή αγγελική σέ σώμα θνητό.
Διοίκηση τού Μοναστηριού καί ύπευθυνότητα γιά τούς Ιερούς  Ναούς

Γ. Και πώς θά μπορούσε νά έλθει σέ γνώση μέ άποτελεσματικό τρόπο πόση ύπήρξε ή έπίδοσή του στήν καλλιέργεια τών άρετών ύστερα άπό τή χειροτονία του; Και βέβαια, μέ τις αγρυπνίες και τις νηστείες και τις προσευχές, στις οποίες είχε παραδώσει τον έαυτό του. Έτσι κατόρθωσε νά διατηρήσει καθαρή και άμόλυντη τήν ιεροσύνη του και φιλοδοξούσε κατ’ αυτό τον τρόπο να επιτύχει συμπεριφορά αγγελική σε σώμα θνητό. Με τό γεγονός αυτό έδινε αφορμή στους πολλούς να αναμένουν άπ’ αύτόν μεγάλα και θαυμαστά πράγματα.
’Αφού έβλεπε τό ύψος αυτό τής αρετής τού νέου ό θειος του, τον όποιο μνημονεύσαμε προηγουμένως και ονομαζόταν και αύτός Νικόλαος, τού άνέθεσε τή διοίκηση ιού θειου Ναού —τον όποιο έκτισε πρώτα επ’ όνόματι τής αγίας Σιών και κατόπιν τον μετέβαλε σέ Μοναστήρι— και διόρισε συνεργάτες του στο έργο αύτό όσους έγνώριζε ότι ήταν και συνεργοί του στήν άρετή, μέ σκοπό νά συνενδιαφέρονται μέ αύτόν γιά τις έκκλησιαστικές ύποθέσεις και νά προνοούν μέ μεγάλη επιμέλεια γιά τούς ιερούς Ναούς. Και κάποτε πού σηκώθηκε και πήγε στήν Παλαιστίνη ό θαυμαστός αύτός Νικόλαος, μέ σκοπό νά γνωρίσει καλά τούς Αγιους Τόπους, καθώς βέβαια μετά άπό αύτά θά φανερώσει ό λόγος, αύτοί, δηλαδή ό άγιος Νικόλαος μέ τούς διορισθέντες συνεργάτες του, τον άναπλήρωναν στή διοίκηση τής έπισκοπής και χειρίζονταν τις ύποθέσεις τού Ναού (Μοναστηριού) και τά διάφορα διαχειριστικά θέματα μέ τέτοιο τρόπο, σάν νά ήταν κατά τύχη παρών ό ίδιος. Αυτά όμως έγιναν άργότερα.
Read More ->>

Τρεις αδελφές μπροστά στον κίνδυνο τής ατίμωσης

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Τρεις αδελφές μπροστά στον κίνδυνο τής ατίμωσης
.Ό Άγιος, ανέλπιστος προστάτης

Ε. Κάποιος άνθρωπος ύπέστη οικονομική καταστροφή και κατάντησε άδοξος άπό ένδοξος και φτωχός άπό πλούσιος. Ό άνθρωπος αυτός σχέδιαζε όλες τις δυνατές λύσεις στήν περιπέτειά του, άφού είχε καταντήσει πάμφτωχος, επειδή τού έλειπαν ήδη και αύτά τά άπολύτως άναγκαία γιά τήν έπιβίωση τής οίκογένειάς του. ’Αλίμονο! μέχρι και ποιο σημείο ή άνέχεια βιάζεται νά προχωρεί! Στήν άπελπισία του, λοιπόν, επάνω πήρε τήν άπόφαση νά εκδίδει τις θυγατέρες του (είχε τρεις, πού διακρινονταν γιά τό υπέροχο κάλλος και τήν εξαιρετική ομορφιά τους) προς άκολασία σ’ αύτούς πού τό επιθυμούν, παίρνοντας χρήματα, και έτσι νά έξασφαλίζει τήν τροφή γιά τον έαυτό του και τά παιδιά του.

Και βέβαια λένε: τό να θέλει να βορβορολογέΐ κάποιος από τό βόρβορο και να εξασφαλίζει πόρους για τον έαυτό του ποιας άραγε φτώχειας δέν είναι περισσότερο χαλεπό;
Read More ->>

Προσκυνητής στους 'Αγίους Τόπους.

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Προσκυνητής στους 'Αγίους Τόπους. 
Θαύμα τού Αγίου κατά τό ταξίδι στή θάλασσα.

Η. ’Επειδή επιθυμούσε διακαώς νά φτάσει σέ τελειότερα στάδια αρετής καί νά άπολαύσει μεγαλύτερη άγάπη κοντά στο Θεό, τον κατέλαβε ή σφοδρή επιθυμία τής ήσυχίας σέ έρημο τόπο. ’Αφού όμως δέν υπήρχε ή δυνατότητα νά πετύχει μέ διαφορετικό τρόπο τό ποθούμενο, λαχτάρησε έτσι μέ θέρμη τήν άποδημία. ’Αλήθεια, ό προφήτης λέγει: «Άφοσιωθεϊτε στή ζωή τής ήσυχίας καί άποκτήστε τή θεία γνώση». Γιά τούτο σκέφτηκε νά άπομακρυνθεί άπό τον κόσμο καί, σύμφωνα μέ τήν προτροπή τού προφήτη, σχέδιαζε νά κατοικήσει σέ έρημο τόπο. Καί πραγματικά, ή ερημιά είναι μητέρα τής ήσυχίας, ενώ ή ήσυχία συνάπτει μέ πολύ κατάλληλο τρόπο τις θείες έννοιες καί τή θεωρία μέ τό Θεό. Έτσι κάποτε θεώρησε εύλογο νά πάει στήν Παλαιστίνη, γιά νά έπισκεφτεί τούς Άγιους Τόπους, όπου έζησε ό Κύριος, ό όποιος ύπέστη τά φρικτά πάθη γιά τή σωτηρία μας. ’Επιβιβάστηκε λοιπόν σέ αιγυπτιακό πλοίο, πού εκείνο τον καιρό άπέπλευσε άπό έκεί, καί έφτασε στήν Παλαιστίνη, μέ σκοπό νά βρει έκεί τήν πολυπόθητη έρημία καί ταυτόχρονα νά περιέλθει καί νά ίδεί, όπως προείπαμε, τούς Άγιους Τόπους.
Read More ->>

Αναζήτηση κατάλληλου προσώπου γιά τόν άρχιεπισκοπικό θρόνο

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Αναζήτηση κατάλληλου προσώπου γιά τόν άρχιεπισκοπικό θρόνο. Θεία οπτασία

ΙΑ. Και ένώ ό Άγιος έπιτελούσε έτσι τά έργα τής άρετής, ώστε νά μήν τόν βλέπει άνθρώπινο μάτι, έκανε περισσότερο φανερό τόν κατά πάντα άξιο εαυτό του. Ή άρετή, πράγματι, δέν έκρυβε τόν έργάτη περισσότερο άπ’ ό,τι κρύβει τό φώς εκείνους πού περπατούν κάτω άπό αυτό. [Μέ άλλα λόγια’ ή άρετή δέν έκρυβε καθόλου τόν έργάτη, όπως τό φώς δέν κρύβει έκείνους πού περπατούν κάτω άπ’ αύτό]. Και οι καρποί τών κόπων του γρήγορα άποκάλυπταν τό εύγενές τού δένδρου.
Βεβαιότατα γίνεται γνωστός’ και ό ούράνιος Πατήρ, ό οποίος βλέπει τήν άρετή του, πού κρύβεται, τήν έπιβραβεύει φανερά. Και πώς έγινε αύτό στή συγκεκριμένη περίπτωση προσέχτε τή διήγηση:
Εκείνον τόν τελευταίο καιρό έκοιμήθη (πέθανε) ό άρχιερέας τής πόλεως τών Μυρέων και έμεινε κενός ό μητροπολιτικός θρόνος. Τότε κατέλαβε θεία έπιθυμία τους επισκόπους πού ήταν υπό την εξουσία του και τούς έπίλεκτους από τον υπόλοιπο ιερό Κλήρο να εκλέξουν αρχιερέα πρόσωπο άξιο για τον αρχιερατικό θρόνο. ’
Read More ->>

Ή χειροτονία τού Άγίου. Διωγμοί κατά τών χριστιανών

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ή χειροτονία τού Άγίου. Διωγμοί κατά τών χριστιανών. Ό Αγιος στη φυλακή

ΙΓ. Στή συνέχεια ή ιερή Σύνοδος τών επισκόπων μαζί μέ τον υπόλοιπο ιερό Κλήρο, άφού τακτοποίησαν προηγουμένως καθετί πού ήταν καθιερωμένο άπό τήν Εκκλησία νά γίνεται στις περιπτώσεις αύτές, τον χειροτόνησαν άρχιερέα. Εκείνος άρχικά άνέβαλλε καί φοβόταν τήν «προεδρία» έξ- αιτίας τής όντως έπαινετής δειλίας του. Μόλις όμως άνέβηκε στον άρχιερατικό θρόνο καί έγινε προκαθήμενος τής Ίεράς Μητροπόλεως τής πόλεως τών Μυρέων καί άνέλαβε τή διοίκηση, ορθοτομούσε τό λόγο τής άληθείας καί πίστευε καί δίδασκε όρθώς τά δόγματα τής Πίστεώς μας.
Πολύ ώραία' ό διάβολος όμως έριξε βάσκανο μάτι στούς όλο καί πληθυνόμενους χριστιανούς, γιατί δέν μπορούσε νά άνεχθεί νά άνθίζει έτσι ή χριστιανική Πίστη. Γιά τό λόγο αυτό μπήκε μέ μεγάλη οξύτητα στις ψυχές τών πολιτικών άρχόντων καί άμέσως ό διωγμός κατά τών χριστιανών έγινε πιο σφοδρός. Βασιλικά διατάγματα έκδίδονταν σέ όλη τήν οικουμένη καί καλούσαν τούς πιστούς νά άρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Έάν, λοιπόν, δεν την άρνούνταν, τούς περίμεναν άμέοως δεομά και φυλακίσεις και βαρύτατα βασανιστήρια και, τέλος, μαρτυρικοί θάνατοι. Τα διατάγματα γιά τούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών έφτασαν σύντομα και μέχρι την πόλη των Μυρέων και χρησιμοποιούσαν ώς ισχυρά εκτελεστικά όργανα τούς θερμούς εραστές τής ειδωλολατρίας.
Read More ->>

Ό Αγιος συμμετέχει στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.).

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ό Αγιος συμμετέχει στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.).
Σώζει τούς συμπατριώτες του από την πείνα

ΙΣΤ. Όταν κυβερνούσε τή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ό Κωνσταντίνος, ό πρώτος χριστιανός βασιλιάς, καί μάλιστα τότε πού ό μεγάλος αύτός άρχιερέας φρόντιζε νά διαφυλάττει όλα τά ορθόδοξα δόγματα τής Πίστεως από κάθε πλάνη καί ξερίζωνε καθετί τό κακόδοξο καί νόθο, συγκεντρώθηκαν όλοι οι ορθόδοξοι επίσκοποι στή Νίκαια , με σκοπό νά στερεώσουν τήν ορθή διδασκαλία τής χριστιανικής Πίστεως, νά καταδικάσουν γιά πάντα τή βλάσφημη αίρεση τού Άρείου καί νά στήσουν όρθια τήν κλυδωνιζόμενη Εκκλησία. Ή Σύνοδος αυτή δογμάτισε ότι ό Υιός είναι όμοούσιος προς τον Πατέρα, καί τά δύο πρόσωπα (Πατήρ καί Υιός) άποτελούν μία ούσία.
Στήν ιερή, λοιπόν, αυτή Σύνοδο έλαβε μέρος καί ό θαυμαστός αύτός άρχιερέας. Εκεί ό Άγιος έγινε πραγματικά στόμα πυρίπνοο κατά τού αίρεσιάρχη Άρείου. Συγκεκριμένα, απέδειξε ότι ή διδασκαλία τού Άρείου ήταν φλυαρία, πού δέν είχε καμιά σχέση μέ τήν άλήθεια, καί αδέξια σπέρματα τού διαβόλου, τά όποια ό Άγιος διέλυσε εύκολα σάν νήματα αράχνης καί παρέδωσε σέ όλους ακριβή κανόνα  τής ορθής πίστεως. Όταν τελείωσαν οι έργασίες τής Συνόδου, έζευξε τήν άμαξα καί γύρισε πίσω στο ποίμνιό του.
Read More ->>

Οί τρεις στρατηγοί συκοφαντούνται καί φυλακίζονται

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος

Οί τρεις στρατηγοί συκοφαντούνται καί φυλακίζονται

ΚΑ. Δέν έπρόκειτο όμως τήν ευτυχία αύτή των τριών στρατηγών νά τή βαστάξει ό φθόνος, ούτε νά τήν ύποφέρουν βάσκανα μάτια. Πραγματικά, όπως ό ήλιος είναι όδυνηρός γιά τά άρρωστα μάτια, έτσι και ή εύτυχία και ή δόξα κάποιου ανθρώπου φέρνει πόνο στην ψυχή των φθονερών. Και βλέπουμε οι φθονεροί να προτιμούν περισσότερο να κακοπάθουν οι ίδιοι παρά νά βλέπουν τούς άλλους νά εύτυχούν. Γιά τούς λόγους, λοιπόν, αυτούς, και στην περίπτωση των τριών στρατηγών, προσήλθαν κάποιοι φθονεροί άνθρωποι στον έπαρχο τής πόλεως, επειδή τύχαινε νά έχουν και τήν εύνοιά του, και έπλεξαν φοβερή συκοφαντία εις βάρος τους. Έλεγαν, δηλαδή, ότι οι στρατηγοί είχαν καταστρώσει άσχημα σχέδια και βέβαια δέ θά έχει καλό τέλος ή ευημερία τους. Συγκεκριμένα, οι συκοφάντες έλεγαν πώς, άπ’ όσα είχαν φτάσει στ’ αυτιά τους, οι στρατηγοί έπιχειρούσαν νεότερες άναστατώσεις και μηχανεύονταν κακές ένέργειες εις βάρος τού βασιλιά.
Read More ->>

Θεία βοήθεια προς τούς στρατηγούς ό Άγιος

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Θεία βοήθεια προς τούς στρατηγούς ό Αγιος

ΚΕ. Ό ούράνιος Πατέρας, πού προστατεύει εκείνους πού Τον φοβούνται και Τον σέβονται, περισσότερο άπ’ όσο προστατεύει ό άνθρωπος-πατέρας τά παιδιά του, είδε μέ συμπάθεια αύτούς τούς δυστυχείς και τούς έστειλε τήν πιο σύντομη βοήθεια.
Και, συγκεκριμένα, ή βοήθεια ήταν ή εξής: Ό ευλαβής θεράποντας τού Θεού, ό θαυμαστός πραγματικά Νικόλαος, παρουσιάστηκε σέ όνειρο στο βασιλιά και τού είπε: «Βασιλιά, σήκω γρήγορα και έλευθέρωσε, πριν πάθουν κακό, τούς τρεις στρατηγούς πού κρατούνται στή φυλακή, γιατί ή εις βάρος τους κατηγορία είναι αισχρή συκοφαντία και κατάπτυστη διαβολη». Στή συνέχεια παρουσίασε στο βασιλιά τήν τραγική άδικία πού ύφίστανται οι άνθρωποι αύτοί καί τού περιέγραψε μέ κάθε λεπτομέρεια τήν όλη δραματική τους κατάσταση. Στήν περίπτωση πού ό βασιλιάς δέ θά έκανε ό,τι ό Άγιος τον διέταξε, τον άπείλησε ότι θά υποκινήσει πολεμική εξέγερση έναντίον του καί αύτόν τον ίδιο θά τον έξαφανίσει.
Read More ->>

Οί στρατηγοί άπαντούν στό βασιλιά. Έκφραση παραπόνων

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Οί στρατηγοί άπαντούν στό βασιλιά. Έκφραση παραπόνων

ΚΣΤ. Εκείνοι, κοιτάζοντας στο έδαφος καί με μάτια γεμάτα δάκρυα, είπαν: «Εμείς, βασιλιά, ούτε ξέρουμε τι πράγμα είναι ή μαγεία, ούτε καταστρώσαμε κάποια φοβερά σχέδια εις βάρος τής εξουσίας σου. Μάρτυς μας γι’ αυτό ας είναι τό μάτι τού Θεού, πού βλέπει τά πάντα. Καί άν αυτά δεν είναι όπως τά λέμε, άλλά κάτι κακό έχει άπο-φασιστεί άπό εμάς εναντίον σου, νά μή δείξεις, γιά όνομα τού Τριαδικού Θεού, καμιά ευσπλαχνία πρός χάρη μας καί, επιπλέον, νά μή φεισθεΐς καί ολόκληρο τό γένος μας. Καί, άκόμη, άν υπάρχει τιμωρία βαρύτερη άπό τό θάνατο, νά τήν αποφασίσεις έναντίον μας. Οί πατεράδες μας, βασιλιά, παρέδωσαν σ’ εμάς σάν κληρονομιά, πού πρέπει νά τή διαφυλάττουμε γιά πάντα, τις εξής άρχές: νά τιμάμε τό βασιλιά καί νά προτιμάμε, περισσότερο άπό καθετί άλλο, τήν πρός αυτόν όφειλόμενη ευμενή διάθεση' καί, σέ περίπτωση πού κάποιος παραβαίνει τις αρχές αυτές, νά επιβάλλονται σ’ αυτόν βαριές ποινές καί νά τον μεταχειρίζονται ώς εχθρό.
Read More ->>

Ό βασιλιάς αποδίδει στόν άγιο Νικόλαο τή σωτηρία των στρατηγών

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ό βασιλιάς αποδίδει στόν άγιο Νικόλαο τή σωτηρία των στρατηγών

ΚΖ. 'Ύστερα άπό τά λόγια αύτά, ράγισε ή ψυχή τού βασιλιά γι αυτούς τούς ανθρώπους καί φαινόταν πώς είλικρινά μεταμελήθηκε γιά τήν καταδικαστική άπόφαση πού είχε έκδώσει εις βάρος τους. Έτρεμε, πραγματικά, τά δικαιώματα τού Θεού καί ντρεπόταν τήν άλουργίδα 22, μήπως ό ίδιος έκδίδοντας καταδικαστικές αποφάσεις, κάνει λάθη καί ύπόκειται σέ κατάκριση. Αμέσως, λοιπόν, τούς κοίταξε μέ βλέμμα συμπαθητικό καί τούς μίλησε μέ ήμερο τρόπο, σάν νά έβαλε πάνω στήν πολύ πονεμένη ψυχή του ήρεμιστικά φάρμακα. Εκείνοι, αφού άπαλλάχτηκαν άπό τό φόβο νά μιλήσουν καί επειδή είχαν πλέον άπό μέρους τού βασιλιά τή δυνατότητα τής παρρησίας, κοινοποιούσαν τό θησαυρό καί δεν έκρυβαν τήν έλπίδα. Μέ πολύ δυνατή, λοιπόν, φωνή ζήτησαν τή βοήθεια τού Θεού μέ τά εξής λόγια: «Κύριε, ό Θεός τού Νικολάου, πού είναι δικός σου, Σύ πού άλλοτε διέσωσες τούς τρεις ανθρώπους άπό άδικο θάνατο, γλίτωσε καί εμάς τώρα άπό αύτόν τον κίνδυνο πού έπικρέμαται στά κεφάλια μας».
Read More ->>

Ό Αγιος διασώζει ταξιδεύοντες στή θάλασσα

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ό Αγιος διασώζει ταξιδεύοντες στή θάλασσα

ΚΗ. Τό όνομα, λοιπόν, τού άγιου Νικολάου, ό όποιος ήταν πιστός θεράποντος τού Θεού, μεγαλυνόταν μέ τά θαυμαστά έργα πού έκανε ό Θεός. Έτσι ή φήμη τού Άγιου πήρε φτερά, πέταξε στά ύψη, έτρεχε παντού και περιλάμβανε τά πάντα, διέβαινε τό πέλαγος, περιφερόταν σέ ολόκληρη τή θάλασσα και δέν άφηνε κανέναν τόπο πού νά μήν άκούει γιά τά μεγάλα θαύματά του.
Κάποτε ναύτες συνάντησαν στή θάλασσα φοβερή φου ρτούνα και έχασαν κάθε έλπιδα σωτη ρίας άπό τις δικές τους δυνάμεις. Επειδή όμως ήξεραν, άπό τις φήμες πού κυκλοφορούσαν, ότι ό μέγας Νικόλαος προσέφερε, άνέλπιστα, άποτελεσματική βοήθεια οέ κινδυνεύοντες, όλοι στήριξαν σ’ αυτόν τήν έλπιδα τους γιά σωτήρια. Επικαλούνταν, λοιπόν, νοερά τή βοήθειά του νά σωθούν άπό τή φουρτούνα, άπλωναν ολόψυχα προς αυτόν τά χέρια τους, σάν νά ήταν δίπλα τους, και άπό αυτόν έξαρτούοαν τη μοναδική βοήθεια. Και ό Άγιος, χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, ανέβηκε γρήγορα πάνω στο πλοίο και παρουσιάστηκε μπροστά στά μάτια τους. «Νά, τούς είπε, με έχετε καλέ- σει και ήρθα νά σάς βοηθήσω». Έπειτα, άφού τούς προέτρεψε νά έχουν θάρρος, πήρε τό πηδάλιο στά χέρια του, κάτω από τή θέα όλων, και έτσι ααφώς φαινόταν νά κατευθύνει τό πλοίο. Επιπλέον ό "Αγιος, άφού έπιτίμηοε τή θάλασσα, κατεύνασε προς χάρη των ναυτών τις τρικυμίες, τούς άνεμοστρόβιλους και τά άλλα άσχημα φαινόμενα τής κακοκαιρίας, όπως άλλωστε είχε πράξει παλαιότερα και ό Χριστός μας. Έτσι ό Άγιος, μέ τό θαύμα του, χάρισε γιά τούς ναύτες αυτούς ένα ήρεμο και γαλήνιο ταξίδι.

Read More ->>

Ό Άγιος αποκαλύπτει τή μοχθηρία των ναυτικών καί τούς δίνει συμβουλές

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ό Άγιος αποκαλύπτει τή μοχθηρία των ναυτικών καί τούς δίνει συμβουλές

ΚΘ. Ό θαυμαστός όμως Νικόλαος γνώριζε πολύ καλά ότι ύπή ρχε άνάγκη νά σώσει τούς ναυτικούς και άπό τούς κινδύνους πού άπειλούσαν τήν ψυχή τους, ή όποια μάλιστα άξιζε για περισσότερη φροντίδα. Επειδή, λοιπόν, ό "Αγιος είχε διορατικό χάρισμα, δώρο τού Αγιου Πνεύματος, έβλεπε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μοχθηρία στην ψυχή τους, ή όποια τούς άπομάκρυνε άπό τό Θεό και τις εντολές του. Για τό λόγο αυτό, με υψωμένο τον τόνο τής φωνής του, τούς είπε τά έξής λόγια: «Σάς παρακαλώ, παιδιά μου, εξετάστε, έξετάστε στο βάθος τον έαυτό σας, τι πραγματικά άνθρωποι είστε, 
Read More ->>

Ή ακτινοβολία τής αρετής τού Αγίου. Ή εις Κύριον έκδημία του

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Ή ακτινοβολία τής αρετής τού Αγίου. Ή εις Κύριον έκδημία του


Λ. Ένας, λοιπόν, παλαιότερος λόγος, πού περιήλθε καιστα χέρια τα δικά μας, αναφέρει ότι ό μακαριστός αυτός άνθρωπος διακρινόταν για τό πρεσβυτικό του ήθος και την αγγελική του όψη και ευωδίαζε από άγιοούνη και χάρη θεία. Ακόμη ό λόγος λέγει και τά έξης γιά τον "Αγιο: «"Οταν κάποιος άπλώς τον συναντούσε κατά τύχη στο δρόμο, παρουσίαζε άμέσως μεγάλη βελτίωση στήν άρετή, μόνο και μόνο μέ τη θέα τού Αγιου, και γινόταν στον εσωτερικό του κόσμο κάποια μεταμόρφωση. Και καθένας πού ή ψυχή του ύπέφερε άπό κάποια συμφορά και λύπη, όταν και μόνο τον άτένιζε, εύρισκε ικανοποιητική παρηγοριά και άνακούφιοη.
»Έπιπλέον, άπό τον "Αγιο έβγαινε και κάποια ύπέρφωτη λάμψη και τό πρόσωπό του έλαμπε περισσότερο παρά τού Μωυσή. Όταν καμιά φορά ουνέβαινε νά τον συναντήσουν στο δρόμο κάποιοι αιρετικοί, και μόνο αν άπολάμβαναν τή γλυκιά του ομιλία, έφευγαν ύστερα, άφού πριν είχαν άποβάλει άπό τήν ψυχή τους τήν αίρεση, πού είχε συναυξηθέΐ μέ τήν ήλικία τους, και έβαζαν βαθιά στήν καρδιά τους τον ορθό λόγο τής άλή θείας».
Read More ->>

Θαύμα μέγα

0 σχόλια

Άγιος Νικόλαος
Θαύμα μέγα

ΛΑ. Στον τάφο τού Άγιου συνέρρεαν προσκυνητές άπό κάθε σημείο τής γής και έπαιρναν πλούσια τή χάρη άπό τό μύρο πού άνέβλυζε. Κάποτε, λοιπόν, κάποιους χριστιανούς, πού κατοικούσαν σέ περιοχή μακριά άπό τή Λυκία και χρειάζονταν πολλές ή μέρες, γιά νά φτάσουν εκεί, τούς κατέλαβε θερμός πόθος νά μεταβούν στον τάφο τού Άγιου, και γιά νά άντλήσουν μύρο και γιά νά άπολαύσουν τή χάρη τού άγιάσματος. Προς πραγματοποίηση τού ιερού πόθου τους έβαλαν στο πλοίο τά άπαραίτητα τρόφιμα και έπρόκειτο πλέον νά άποπλεύσουν μέ προορισμό τή Λυκία.
Τότε άκριβώς ένα πονηρό δαιμόνιο, πού παλαιότερα κατοικούσε στο βωμό τής Άρτέμιδας και τό είχε άπομα- κρύνει άπό έκει μαζί μέ τά άλλα ό σπουδαίος Νικόλαος γκρεμίζοντας τό βωμό, έμαθε ποιος ήταν ό σκοπός τού θαλασσινού αύτού ταξιδιού. Τό δαιμόνιο, λοιπόν, κρατώντας κακία γιά τον Άγιο, επειδή και τό ναό τής θεάς κατέστρεψε και τό ίδιο τό είχε εκδιώξει άπό έκει, φρόντιζε μέ όλη του τή δύναμη νά άντιταχθεί στήν πραγματοποίηση τού ταξιδιού αύτού. Γι’ αύτό και ήθελε νά στερήσει τούς πιστούς άνδρες άπό τον άγιασμά και, ακόμη, νά τούς έξασθενίσει κατά κάποιο τρόπο τον ιερό πόθο.
Read More ->>

Λαμπρός μάρτυρας καί αναίμακτος στεφανίτης

0 σχόλια

Λαμπρός μάρτυρας καί αναίμακτος στεφανίτης
Επίλογος

ΛΒ. Αυτά είναι, Νικόλαε, τά βραβεία πού σού χάρισε ό Θεός αυτές είναι οι άμοιβές των κόπων σου αύτά είναι τά έπαθλα των ασκητικών σου άγώνων. Και έννοώ τά άφορώντα στήν παρούσα ζωή γιατί τά μελλοντικά, δηλαδή εκείνα γιά τά οποία έχουμε διδαχτεί ότι έχει έτοιμάσει [32] ό Θεός γι’ αυτούς πού τον άγαπούν, δέν είναι δυνατόν ούτε μάτια νά τά ίδούν, ούτε αύτιά νά τά άκούσουν, ούτε καρδιά νά τά άντιληφτεί. Έγώ όμως δέ θά διστάσω καθόλου νά σέ ονομάσω λαμπρό μάρτυρα καί στεφανίτη άναίμακτο — καί ξέρουμε βέβαια πολύ καλά όσα έχουν σχέση μέ τήν προαίρεσή σου — , άφού κατανίκησες μέ μόνη τήν προσευχή τήν άσεβή κρατική έξουσία καί μέ έπιτυχία βγήκες άπό τήν εξορία τής φυλακής καί μέ λαμπρά τρόπαια επανήλθες στους χριστιανούς τής περιοχής σου καί τήν πρώτη τιμή, πού σού είχε γίνει, άκολούθησε καί δεύτερη, μέ τή χάρη καί τή δύναμη τού ’Ιησού Χριστού, τού Κυρίου μας, στον Όποιο μαζί μέ τον Πατέρα καί τό άγιο καί άγαθό Πνεύμα πρέπει νά άποδίδεται δόξα, τιμή καί προσκύνηση τώρα καί πάντοτε καί στους αιώνες τών αιώνων. ’Αμήν.
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |