ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 11/17/16

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης - Πίνακας

0 σχόλια


 Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
 Πίνακας Περιεχομένων

Τους εν τω μετά σώματος βίω κατορθώμασιν αρετής διαπρέψαντας, και μετά την αποβίωσιν ευλαβείσθαι και τιμάν, ετησίοις τε τελεταίς και εγκωμίων ύμνοις γεραίρειν, όσιον και τω της Εκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν· εκείνο μεν, ότι ο τοις κατ’ αρετήν βεβιωκόσιν απονεμόμενος έπαινος εις αυτόν τον Θεόν αναφέρεται, παρ’ Ού πάσα αρετή εις ανθρώπους, ως που θεολογών ο της θεολογίας επώνυμος αποφαίνεται Γρηγόριος, τούτο δ’ επειδή ο περί τα καλά έπαινος τους μεν ραθύμους και οκνηρούς προς την της αρετής κατόρθωσιν παραζηλοί και προτρέπεται, τους δε φιλοπόνως προς αυτήν φερομένους ακμαιοτέρους εργάζεται.Επειδή τοίνυν τοιούτοις εξόχοις αρετής κατορθώμασι διακέκριται και ο εκ Ρωσίας καταγόμενος και εν Αγίω Όρει, εν τη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, επί ήμισυν που αιώνα βιώσας μοναχός Σιλουανός, οσιότητι μεν και  αγιότητι  βίου  τύπον  του  κατά  Χριστόν  πολιτεύματος  και  ζώσαν  αρετής εικόνα, ποικίλοις δ’ Ορθοδόξοις και ψυχωφελέσι συγγράμασι αποστολικόν και προφητικόν  διδάσκαλον  της  Εκκλησίας  και  του  χριστωνύμου  πληρώματος εαυτόν παραστήσας και αναδείξας, φθάσας εις υψηλά πνευματικά μέτρα και γενόμενος σκεύος του Αγίου Πνεύματος,

Read More ->>

Συναξάριον Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

0 σχόλια


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Συναξάριον  Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
Ευχαριστίαι 

Τους εν τω μετά σώματος βίω κατορθώμασιν αρετής διαπρέψαντας, και μετά την αποβίωσιν ευλαβείσθαι και τιμάν, ετησίοις τε τελεταίς και εγκωμίων ύμνοις γεραίρειν, όσιον και τω της Εκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν· εκείνο μεν, ότι ο τοις κατ’ αρετήν βεβιωκόσιν απονεμόμενος έπαινος εις αυτόν τον Θεόν αναφέρεται, παρ’ Ού πάσα αρετή εις ανθρώπους, ως που θεολογών ο της θεολογίας επώνυμος αποφαίνεται Γρηγόριος, τούτο δ’ επειδή ο περί τα καλά έπαινος τους μεν ραθύμους και οκνηρούς προς την της αρετής κατόρθωσιν παραζηλοί και προτρέπεται, τους δε φιλοπόνως προς αυτήν φερομένους ακμαιοτέρους εργάζεται. Επειδή τοίνυν τοιούτοις εξόχοις αρετής κατορθώμασι διακέκριται και ο εκ Ρωσίας καταγόμενος και εν Αγίω Όρει, εν τη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, επί ήμισυν που αιώνα βιώσας μοναχός Σιλουανός, οσιότητι μεν και  αγιότητι  βίου  τύπον  του  κατά  Χριστόν  πολιτεύματος  και  ζώσαν  αρετής εικόνα, ποικίλοις δ’ Ορθοδόξοις και ψυχωφελέσι συγγράμασι αποστολικόν και προφητικόν  διδάσκαλον  της  Εκκλησίας 

Read More ->>

Εισαγωγή

0 σχόλια


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Εισαγωγή

Η περί του Θεού αποκάλυψις λέγει: «Ο Θεός αγάπη εστίν», «ο Θεός φως εστι και σκοτία εν Αυτώ ουκ έστιν ουδεμία» (Α’ Ιωάν δ’ , α’ )Οπόσον δύσκολον είναι εις ημάς τους ανθρώπους να αποδεχθώμεν τούτο! Δύσκολον, διότι και η ατομική ημών ζωή και η ζωή του περιβάλλοντος ημάς κόσμου περί του αντιθέτου μάλλον μαρτυρούνΤω όντι! Πού είναι το ΦΩΣ τούτο της ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, εάν πάντες σχεδόν εγγίζοντες τα τέλη του βίου εν πικρία καρδίας αναφωνούν μετά του Ιώβ:«Αι ημέραι μου παρήλθον εν βρόμω, ερράγη δε τα άρθρα της καρδίας μου … άδης μου ο οίκος … Πού ούν μου έτσι εστίν η ελπίς;» και εκείνο, όπερ μυστικώς αλλ’ ισχυρώς εζήτει εκ νεότητος η καρδία μου, «τις όψεται;» (Ιώβ ιζ’ ‐)Ο Ίδιος ο Χριστός μαρτυρεί ότι ο Θεός προνοεί φιλοστόργως δια πάσαν την κτίσιν, ότι ουδέ έν μικρόν πετεινόν του ουρανού είναι επιλελησμένον υπ’ Αυτού, ότι Αυτός μεριμνά εισέτι και δια τον καλλωπισμόν των κρίνων του αγρού, δια δε τους ανθρώπους η πρόνοια Αυτού είναι ασυγκρίτως μεγαλυτέρα, τοσούτον ώστε «και αι τρίχες της κεφαλής ημών πάσαι ηριθμημέναι εισί» (πρβλ Ματθ ι’ )

Read More ->>

Α’ Παιδικοί και νεανικοί χρόνοι

0 σχόλια

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Μέρος Πρώτον Βίος και Διδασκαλία Αγίου Σιλουανού
Α’  Παιδικοί και νεανικοί χρόνοι

Η ζωή του μακαρίου Γέροντος Σιλουανού εξωτερικώς παρουσιάζει ολίγον ενδικαφέρον  Μέχρι   της   στρατιωτικής   αυτού   θητείας,   ζωή   πτωχού   ρώσου χωρικού· κατά την διάρκειαν αυτής υπηρεσία εις τους κατωτέρους βαθμούς, ύστερον δε, επί ήμισυ σχεδόν αιώνα, μονότονος μοναστηριακή ζωή απλού μοναχούΤο αρχείον της Μονής αναγράφει περί αυτού τα εξής: «Μεγαλόσχημος Πατήρ Σιλουανός, ο κατά κόσμον Συμεών Ιβάνοβιτς Αντόνωφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπώφ, επαρχίας Λεμπεντίσκ, χωρίον Σόβσκ Εγεννήθη το  Εις τον Άθωνα προσήλθε το  Έλαβε τον μανδύαν εν έτει  Το μέγα σχήμα εν έτει  Διήλθε διακονίας: εις τον Μύλον, εις το μετόχιον της Καλαμαρίας (κτήμα της Μονής εκτός του Άθωνος), εις το Παλαιόν Ρωσικόν, Οικονόμος Ετελεύτησε την /ην Σεπτεμβρίου  Από του «εγεννήθη» έως του «ετελεύτησε» το παν είναι πτωχόν, και μάλλον μικρού ενδιαφέροντος Να εγγίσωμεν δε την εσωτερικήν ζωήν του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι αδιακρισία Να διανοίξωμεν εις τας πλατείας του κόσμου την «βαθείαν» καρδίαν του Χριστιανού αποτελεί σχεδόν ιεροσυλίαν

Read More ->>

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας

0 σχόλια

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας


Την στρατιωτικήν θητείαν εξετέλεσεν ο Συμεών εις την Πετρούπολιν, υπηρετών εις τάγμα σκαπανέων, ανήκον εις την Αυτοκρατορικήν Φρουράν Απελθών εις την θητείαν μετά ζώσης πίστεως και βαθέος αισθήματος μετανοίας δεν έπαυε να έχη μνήμην Θεού.Εις τον στρατόν ηγάπων αυτόν πολύ ως στρατιώτην πρόθυμον εις την υπηρεσίαν, ήσυχον, και ως άνθρωπον πάντοτε καλής συμπεριφοράς, οι δε σύντροφοι αυτού ως ευχάριστον και πιστόν φίλον Άλλως τε τούτο ήτο φαινόμενον ουχί σπάνιον εν τη Ρωσία, ένθα οι στρατιώται έζων ως αδελφοί.Την παραμονήν εορτής τινος ούτος και τρεις άλλοι φρουροί του ιδίου τάγματος ανεχώρησαν εις την πόλιν Κατέληξαν λοιπόν εις τι εκ των μεγάλων καπηλείων της πρωτευούσης, όπου υπήρχον πολλά φώτα και αντήχει δυνατή μουσική Παρήγγειλαν φαγητόν και βότκαν, και διελέγοντο μετ’ ευθυμίας Ο Συμεών μάλλον εσιώπα Είς εξ αυτών ηρώτησε:
‐ Συμεών, συνεχώς σιωπάς· τί σκέπτεσαι;
‐ Σκέπτομαι: Ημείς νυν ευρισκόμεθα εις την ταβέρναν, τρώγομεν, πίνομεν βότκαν, ακούομεν μουσικήν και διασκεδάζομεν, αλλ’ εις τον Άθωνα την ώραν αυτήν τελείται αγρυπνία και καθ’ όλην την νύκτα θα προσεύχωνται Τις εξ ημών εν τη Φοβερά Κρίσει θα δώση την πλέον ευπρόσδεκτον απολογίαν, εκείνοι ή ημείς;

Read More ->>

Άφιξις είς τό Άγιον Όρος

0 σχόλια

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άφιξις είς τό Άγιον Όρος

Το  φθινόπωρον  του    έφθασεν  ο  Συμεών  εις  το  Άγιον  Όρος  και εισήλθεν εις την Μονήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Ήρχισεν η ζωή των πνευματικών αγώνων Κατά το αθωνικόν έθος, ο αρχάριος δόκιμος «αδελφός Συμεών» ώφειλε να διέλθη ημέρας τινάς εν πλήρει ησυχία, όπως ενθυμηθή τα αμαρτήματα ολοκλήρου της ζωής αυτού και καταγράψη ταύτα, ίνα εξομολογηθή εις τον πνευματικόν Το μαρτύριον της κολάσεως, όπερ ησθάνετο, εγέννησεν εν αυτώ ακράτητον  φλογεράν μεταμέλειαν  Εν  τω  μυστηρίω  της  μετανοίας  ήθελε  να ελευθερώση την ψυχήν αυτού από παντός ό,τι εβάρυνεν αυτόν, και δια τούτο μετά προθυμίας και μεγάλου φόβου εξωμολογήθη πάσας τας πράξεις της ζωής αυτού εν μηδενί δικαιών εαυτόν
Ο πνευματικός είπεν εις αυτόν:
«Εξωμολογήθης τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού, και γνώριζε ότι άπαντα συνεχωρήθησαν εις σε … Από του νυν ας βάλωμεν αρχήν νέας ζωής … Πορεύου εν ειρήνη και χαίρε, διότι ο Κύριος σε ωδήγησεν εις αυτόν τον λιμένα της σωτηρίας»Η απλή και πιστή ψυχή του Συμεών, ως ήκουσε παρά του γέροντος‐ πνευματικού ότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι αυτού, παρεδόθη εις την χαράν κατά τον λόγον:

«Πορεύου εν ειρήνη και χαίρε»


Read More ->>

B΄ Μοναστικοί αγώνες

0 σχόλια


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

B΄ Μοναστικοί αγώνες

Η επιφάνεια του Χριστού εις τον αδελφόν Συμεών υπήρξεν αναμφιβόλως το σπουδαιότερον γεγονός της ζωής αυτού Δεν ήτο δυνατόν ει μη να επιδράση κατά τον ουσιωδέστερον τρόπον εις όλην την μετέπειτα εξέλιξιν αυτής Δεν ήτο δυνατόν ει μη να προκαλέση τας πλέον βαθείας αλλαγάς εις την ψυχήν και την συνείδησιν   αυτού   Εξωτερικώς   βεβαίως   η   ροή   του   βίου   ολίγον   ήλλαξε Παρέμεινεν εν τω αυτώ διακονήματι εις τον Μύλον, και η κατανομή του χρόνου εσυνεχίζετο, ως και πρότερον, κατά την γενικήν τάξιν της Μονής: προσευχή εν τω κελλίω, πολύωροι ακολουθίαι εν τω ναώ, κοπιώδης ημέρα μετά των συνήθων φυσικών αναγκών – διατροφήν, ανάπαυσιν, ύπνον Η μεν τάξις γενική δι’ όλους, αλλ’ η ζωή εκάστου διάφορος, «ιδική του» Και αν έκαστος έχη την «προσωπικήν» αυτού ζωήν, έτι μάλλον είχεν αυτήν ο Συμεών

Read More ->>

Γ’ Η μορφή τού Γέροντος

0 σχόλια

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Γ’ Η μορφή τού Γέροντος

Ημείς  εγνωρίσαμεν  τον  Γέροντα  κατά  την  περίοδον  ταύτην  της  ζωής αυτού Είχον παρέλθει οι μακροί χρόνοι της τιτανίου μάχης κατά των παθών Τότε ήτο αληθώς μέγας εις το πνεύμα Μαθητευθείς εις τα μυστήρια του Θεού και καθοδηγηθείς άνωθεν εις τον πνευματικόν αγώνα, ανήρχετο ήδη σταθερώ ποδί εις την απάθειαν.Εξωτερικώς ο Γέρων ήτο πολύ απλούς Εις το ανάστημα υψηλότερος του μέσου ανδρός αλλ’ ουχί μεγαλόσωμος Το σώμα αυτού ούτε ξηρόν ούτε πολύσαρκον ήτο Ρωμαλαίος κορμός, ισχυρός λαιμός, πόδες δυνατοί, σύμμετροι προς τον κορμόν μετά μεγάλων πελμάτων, χείρες εργάτου στιβαραί, μεγάλαι παλάμαι και ανάλογοι δάκτυλοι· πρόσωπον και κεφαλή πολύ αρμονικών αναλογιών  Ωραίον,  μέτριον  στρογγύλον  μέτωπον,  μόλις  μεγαλύτερον  του μήκους της ρινός .Η κάτω σιαγών έντονος, δυνατή και αποφασιστική, αλλ’ άνευ σημείων αισθησιασμού ή τραχύτητος Οφθαλμοί βαθύχρωμοι, ουχί μεγάλοι, βλέμμα επιεικές, προσεκτικόν, διορατικόν, πολλάκις καταπεπονημένον εκ της πολλής αγρυπνίας και των δακρύων Γένεια μεγάλα, δασέα, εν μέρει φαιόχροα Οφρύες χαμηλαί, ευθυτενείς Η κόμη της κεφαλής μαύρη μέχρι του γήρατος, μάλλον  πυκνή  .Έτυχε  να  φωτογραφήσουν  αυτόν,  αλλ’  άνευ  επιτυχίας 

Read More ->>

Περί της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού

0 σχόλια
 
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Περί της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού

Έλεγεν ο Γέρων: «Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού “σύνεσιν εν πάσι”, τί και πώς πρέπει να πράξης ή να είπης» Άλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού.Η εκζήτησις του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερον έργον της ζωής  ημών,  διότι  «οδεύοντες  την  οδόν»  του  θελήματος  του  Θεού  γινόμεθα μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής Η γνώσις του θελήματος του Θεού είναι δυνατή δια διαφόρων οδών Μία εξ αυτών είναι ο λόγος του Θεού, αι εντολαί του Χριστού Αλλ’ εν ταις ευαγγελικαίς εντολαίς, παρά την τελειότητα αυτών ή μάλλον λόγω της τελειότητος αυτών, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται εις την τελικήν γενικήν αυτού   έννοιαν,   και   ο   άνθρωπος   εις   την   ζωήν   αυτού,   αντιμέτωπος   προς ατελείωτον ποικιλίαν περιστάσεων, συχνάκις δεν γνωρίζει πώς πρέπει να ενεργήση, ίνα ευρεθή η πράξις αυτού εντός του ρεύματος του Θείου θελήματος Ίνα έχη πράξις τις, ενέργειά τις, καλόν τέλος, δεν αρκεί να γνωρίζης μόνον  την  γενικήν  έκφρασιν του  θελήματος  του  Θεού  εις  τας  εντολάς,  ήτοι:«αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, και τον πλησίον ως σεαυτόν», είναι απαραίτητος εισέτι ο εκ Θεού φωτισμός περί του τρόπου της εν τη ζωή πραγματοποιήσεως των εντολών Πλέον τούτου απαραίτητος είναι και η «εξ ύψους δύναμις» (Μάρκ κδ’ )

Read More ->>

Περί της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου πρός τόν Θεόν

0 σχόλια


Αγιος Σιλουανός  o Αθωνίτης

Περί της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου πρός τόν Θεόν

Ο Κύριος είπεν εις τον Πόντιον Πιλάτον: «Εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία» Ο Πιλάτος απήντησε σκεπτικός: «Τί εστιν αλήθεια»; (Ιωάν ιη’ ‐) Και πεπεισμένος ότι εις τούτο το ερώτημα ουδεμία υπάρχει  απάντησις,  δεν  ανέμενεν  αυτήν  ούτε  και  παρά  του  Χριστού,  αλλ’ «εξήλθε προς τους Ιουδαίους» Ο Πιλάτος είχε δίκαιον: Εις το ερώτημα «ΤΙ εστιν αλήθεια;», εάν έχης υπ’ όψιν την υστάτην αλήθειαν, ήτις αποτελεί το θεμέλιον της όλης υπάρξεως του κόσμου, απάντησις δεν υπάρχει Αλλ’ εάν ο Πιλάτος έχων υπ’ όψιν την Αρχιαλήθειαν ή την Αυτοαλήθειαν, έθετε το ερώτημα, καθώς έπρεπε να θέση αυτό, και δή, «ΤΙΣ εστιν η αλήθεια;», τότε θα ελάμβανεν ως απάντησιν εκείνο όπερ ολίγον πρότερον εν τω Μυστικώ Δείπνω, προβλέπων ο Κύριος και το ερώτημα του Πιλάτου, έλεγεν εις τους ηγαπημένους Αυτού μαθητάς, και δι’ αυτών εις όλον τον κόσμον: «Εγώ ειμι η αλήθεια» (Ιωάν ιδ’ , ιη’)Η  επιστήμη  και  η  φιλοσοφία  θέτουν  δι’  αυτάς  το  ερώτημα:  ΤΙ  εστιν αλήθεια; Ενώ η γνησία χριστιανική συνείδησις πάντοτε στρέφεται προς την αλήθειαν «ΤΙΣ»

Read More ->>

Πείρα Αιωνιότητος

0 σχόλια

Αγιος Σιλουανός  o Αθωνίτης
Πείρα Αιωνιότητος

Ανακόλουθον και αντιφατικόν χαρακτήρα λαμβάνει η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, ήτις είναι ζωή καταπληκτικής ως εκ του πλούτου και του μεγαλείου,  αλλά  και  λόγω  της  ιδιομορφίας αυτής  Δεν  αμφιβάλλομεν ότι  εις πολλούς, συνηθισμένους να κινώνται εντός των ορίων της τυπικής λογικής, δυνατόν να θεωρηθή ως κατάδηλος παραλογισμός ο λόγος, ότι ο άνθρωπος εις απροσδιόριστον  τι χρονικόν διάστημα εισάγεται εις την αιωνίαν ζωήν μεθ’ υπαρξιακής οφθαλμοφανείας Εν τούτοις θα αποπειραθώμεν να διασαφήσωμέν πως την έκφρασιν ταύτην .Ο  χρόνος  και  η  αιωνιότης  εις  την  αντίληψιν  του  ασκητού  είναι  δύο διάφοροι τρόποι υπάρξεως Ο μεν πρώτος, ήτοι ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής,  της  διηνεκώς  γιγνομένης  και  εξελισσομένης  εν  τη  κινήσει  αυτής υπάρξεως, ακαταλήπτως εκ του μηδενός δημιουργουμένης υπό του Θεού Ο δε δεύτερος, ήτοι η αιωνιότης, είναι ο τρόπος της Θείας υπάρξεως, εις την οποίαν αι έννοιαι της εκτάσεως και της ακολουθίας δεν εφαρμόζονται Η αιωνιότης είναι μοναδική,  ανέκτατος,  ακαταλήπτου  πληρώματος  ενέργεια  (actus)  του  Θείου Είναι, όπερ, όν υπερκόσμιον, ανεπεκτάτως περιβάλλει πάσας τας εκτάσεις του κτιστού κόσμου Αιώνιος, κατά την ουσίαν, είναι μόνον ο Θεός Η αιωνιότης δεν είναι τι το αφηρημένον ή καθ’ εαυτό υπάρχον, αλλ’ ο Ίδιος ο Θεός εν τη υπάρξει Αυτού Όταν ο άνθρωπος κατά την ευδοκίαν του Θεού λαμβάνη την δωρεάν της χάριτος, τότε, ως κοινωνός Θείας ζωής, γίνεται ουχί μόνον αθάνατος εν τη εννοία της ατελευτήτου παρατάσεως της ζωής αυτού, αλλά και άναρχος, διότι εκείνη η σφαίρα της Θείας υπάρξεως, εις την οποίαν εισήχθη, δεν έχει ούτε αρχήν ούτε τέλος Λέγοντες ενταύθα περί του ανθρώπου ότι γίνεται «άναρχος», δεν εννοούμεν προΰπαρξιν της ψυχής, ουδέ αλλαγήν της κτιστής ημών φύσεως εις άναρχον Θείαν φύσιν, αλλά κοινωνίαν της ανάρχου Θείας ζωής, δυνάμει της κατά χάριν θεώσεως του κτίσματος


Read More ->>

Ι’ Πνευματικαί δοκιμασίαι

0 σχόλια


Αγιος Σιλουανός  o Αθωνίτης

Ι’  Πνευματικαί δοκιμασίαι


Δεν είναι πάντοτε άπονον δια τον άνθρωπον να οδεύη κατά Θεόν Κατά την περίοδον της άρσεως της χάριτος, ήτις συνήθως διαρκεί επί σειράν ετών, ο Θεός δυνατόν να φανή εις την ψυχήν ανίλεως Μη επιτυγχάνων του ελέους του Θεού, παρά την εσχάτην δια τας δυνάμεις αυτού άσκησιν και τον κόπον, ο άνθρωπος πάσχει τοσούτον δεινώς, ώστε, εάν ηδύνατο, θα ηρνείτο εντελώς πάσαν μορφήν υπάρξεωςΕις τί συνίσταται το πάθος αυτού;Η απάντησις εις το ερώτημα τούτο δεν είναι εύκολος
Γνωρίσασα τον Θεόν, γνωρίσασα την εν τω φωτί του Προσώπου του Θεού ζωήν, η ψυχή εις ουδέν πλέον εν τω κόσμω ευρίσκει χαράν ή ικανοποίησιν και επ’ ουδενός δύναται να αναπαυθή Και όμως το παν περιβάλλει αυτήν, πλην του Θεού Ό,τι εγνώρισεν ως κακόν, ως σκότος, πάσα δαιμονική ενέργεια παρενοχλεί αυτήν, και το μαρτύριον των παθών κατά καιρούς εγγίζει την υστάτην έντασιν, ενώ ο Θεός, θα έλεγε τις, αποστρέφεται τον άνθρωπον και ουδεμίαν κραυγήν αυτού προσέχει Ως το πλέον ανυπεράσπιστον όν κρέμαται ούτος επάνω της φοβεράς αβύσσου και επικαλείται την βοήθειαν του Θεού, αλλ’ ουδείς στεναγμός αυτού εισακούεται Ο Θεός φαίνεται ως ουδόλως ενδιαφερόμενος δια το πάθος αυτού   Η ψυχή γνωρίζει την έκπτωσιν αυτής εκ της αγάπης του Θεού και τυραννείται  έχουσα  συνείδησιν  της  αδικίας  και  της  προς  τον  Θεόν  απιστίας αυτής, αλλά συγχρόνως βοά προς Αυτόν δι’ έλεος Όμως εις μάτην Ο Θεός ίσταται ενώπιον της ψυχής μόνον ως ελεγκτής των ανομιών αυτής, αύτη δε συντρίβεται εκ των ελέγχων τούτων Αναγνωρίζει την αλήθειαν της κρίσεως του Θεού,  αλλ’  ο  πόνος  αυτής  δεν  ελαττούται  Ουχί  κατά  φαντασίαν,  αλλά  εν αληθεία βυθίζεται εις την σκιάν του θανάτου και μη ευρίσκουσα μετ’ αυτής τον Θεόν, τον Οποίον επικαλείται ημέρας και νυκτός, η ψυχή οδυνάται φρικτώς

Read More ->>

Ο τελευταίος Λόγος

0 σχόλια


Αγιος Σιλουανός  o Αθωνίτης

Ο τελευταίος Λόγος

Εάν στρέψωμεν το νοερόν ημών βλέμμα εις την δισχιλιετή ιστορίαν του Χριστιανισμού, θα παρουσιασθή ενώπιον ημών αχανής τις πλούτος επιτεύξεων του χριστιανικού πολιτισμού: κολοσσιαίαι βιβλιοθήκαι πλήρεις μεγάλων δημιουργών του ανθρωπίνου νοός και πνεύματος· πολυάριθμα πανεπιστήμια, ακαδημίαι, ινστιτούτα, ένθα εκατοντάδες χιλιάδων νέοι παρά τας ακτάς του θαυμαστού τούτου ωκεανού, άλλοτε μετά κεκρατημένης αναπνοής, άλλοτε μετά καρδίας παλλομένης εξ ευγνωμοσύνης δια την παρεχομένην ευτυχίαν και μακαριότητα, άλλοτε μετά φλογερού ενθουσιασμού διώκοντος ύπνον και σωματικήν  κόπωσιν,  πίνουν  απλήστως  το  ζων  ύδωρ  της  σοφίας·  δεκάδες χιλιάδων μεγαλοπρεπείς ναοί –θαυμαστά οικοδομήματα της ανθρωπίνης μεγαλοφυΐας–, αμέτρητοι πολύτιμοι δημιουργίαι των άλλων τεχνών: μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, ποιήσεως· και πολλά, και πλείστα άλλα Αλλ’ ο Γέρων, παραβλέπων πάντα ταύτα, προσηλώθη μόνον εις έν: την ταπείνωσιν και την αγάπην προς τους εχθρούς Εν αυτώ κρέμαται το παν

Read More ->>

Επίλογος

0 σχόλια


Αγιος Σιλουανός o Αθωνίτης
Επίλογος

Έθεσα ως σκοπόν να παραμείνω εντός των ορίων του αναγκαίου αλλ’ επαρκούς, ίνα εκθέσω τα πλέον σπουδαία γνωστά στοιχεία της ζωής του μακαρίου Γέροντος και τας πλέον ουσιώδεις πλευράς της διδασκαλίας αυτού ενώπιον του ευσεβούς αναγνώστου κατά το δυνατόν ευκρινώς Νυν δε περαίνω το έργον μου Λαμβάνων γνώσιν των γραφέντων υπό του ιδίου του Γέροντος, εις το δεύτερον μέρος του βιβλίου, ο αναγνώστης θα ίδη ότι έχομεν παραλείψει προβλήματα της πνευματικής ζωής σοβαρά από δογματικής και ασκητικής απόψεως, ως επί παραδείγματι: το πρόβλημα της μετοχής του σώματος εις την Θεογνωσίαν· το ζήτημα της νηστείας, το καθορισθέν υπό του Γέροντος ιδιομόρφως και μετ’ ασυνήθους βάθους, θα έλεγον χριστομιμήτου, «τοσούτον πρέπει να τρώγωμεν, ώστε μετά την λήψιν της τροφής να επιθυμώμεν όπως διαμένωμεν προσευχόμενοι» (βλ Λουκ κα’ ) Συγχρόνως, ο αναγνώστης εν τη εκθέσει  ημών  συναντάται  μετά  πλείστων  θέσεων,  αίτινες  παρατίθενται  υφ’ ημών, κυρίως βάσει πολλών προφορικών ομιλιών του Γέροντος Κατά την επιλογήν του υλικού, ήτο αναπόφευκτος ο περιορισμός των προβλημάτων Θα ήτο παράλογον να θέσω ως σκοπόν την εξάντλησιν του υλικού, ή ένεκα της αφθονίας των θεμάτων να αποσπάσω την προσοχήν του αναγνώστου εξ εκείνου του ουσιώδους, επί του οποίου ήτο προσηλωμένον το πνεύμα του πατρός μου

Read More ->>

Α’ Δίψα Θεού

0 σχόλια

Αγιος Σιλουανός Αθωνίτης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ
 Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω Νοών αληθώς ρήματα αγραμμάτου (Αγ Συμεών Ν Θεολόγου, Ύμνος )
Α’ Δίψα Θεού 

Διψά η ψυχή μου τον Κύριον και μετά δακρύων ζητώ Αυτόν Πώς να μη Σε ζητώ; Συ πρώτος εζήτησας εμέ και έδωκας εις εμέ να γευθώ της γλυκύτητος του Πνεύματος του Αγίου, και η ψυχή μου Σε ηγάπησεν έως τέλους Βλέπεις, Κύριε, την λύπην και τα δάκρυα μου … Εάν δεν είλκυες εμέ δια της αγάπης Σου, τότε δεν θα Σε εζήτουν καθώς Σε ζητώ Αλλά το Πνεύμα Σου το Άγιον έδωκεν εις εμέ να Σε γνωρίσω, και χαίρει η ψυχή μου, διότι Συ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριος μου και Σε διψώ μέχρι δακρύων Επιποθεί   η   ψυχή   μου   τον   Θεόν   και   μετά   δακρύων   ζητώ   Αυτόν Εύσπλαγχνε Κύριε, Συ βλέπεις την πτώσιν μου και την θλίψιν μου, και ταπεινώς παρακαλώ το έλεός Σου: Έκχυσον επ’ εμέ τον αμαρτωλόν την χάριν του Αγίου Σου Πνεύματος Η μνήμη αυτής έλκει τον νουν μου, ίνα εύρη πάλιν την ευσπλαγχνίαν ΣουΚύριε, δος μοι το ταπεινόν Σου πνεύμα, ίνα μη απολέσω πάλιν την χάριν Σου και άρξωμαι θρηνών δι’ αυτήν, ως εθρήνει ο Αδάμ δια τον παράδεισον και τον Θεόν Τον πρώτον χρόνον της ζωής μου εν τη Μονή η ψυχή μου εγνώρισε τον Κύριον εν Πνεύματι Αγίω

Read More ->>

B΄ Λόγος περί προσεχής

0 σχόλια


Αγιος Σιλουανός Αθωνίτης
B΄ Λόγος περί προσεχής

Όστις αγαπά τον Κύριον, πάντοτε Εκείνον σκέπτεται, η δε μνήμη του Θεού γεννά την προσευχήν Εάν δεν θα ενθυμήσαι τον Κύριον, τότε δεν θα προσεύχησαι, χωρίς δε της προσευχής η ψυχή δεν θα εμμείνη εν τη αγάπη του Θεού, διότι δια της προσευχής έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος Δια της προσευχής διαφυλάττεται ο άνθρωπος από της αμαρτίας, διότι ο προσευχόμενος νους είναι απησχολημένος εις τον Θεόν και μετά τεταπεινωμένου πνεύματος ίσταται ενώπιον του προσώπου του Κυρίου, τον Οποίον γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένουΕις τον αρχάριον όμως είναι απαραίτητος βεβαίως ο χειραγωγός, επειδή προ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος η ψυχή έχει μέγαν πόλεμον προς τους εχθρούς, και αδυνατεί να διακρίνη η ιδία, εάν είναι εκ του εχθρού η ηδονή της οποίας γεύεται Τούτο δύναται να διακρίνη μόνον εκείνος όστις εκ πείρας εγεύθη του Αγίου Πνεύματος, και ούτος κατά την γεύσιν αναγνωρίζει την χάριν

Read More ->>

Ε΄ Περί Χάριτος

0 σχόλια
 
Αγιος Σιλουανός Αθωνίτης
Ε΄ Περί Χάριτος

Ουδέν έφερον εις την Μονήν ει μη αμαρτίας, και δεν γνωρίζω δια τί ο Κύριος  έδωκεν  εις  εμέ,  ότε  ήμην  εισέτι  νεαρός  υποτακτικός,  τοσαύτην  χάριν Αγίου Πνεύματος, ώστε και η ψυχή και το σώμα μου επλήσθησαν χάριτος, και η χάρις ήτο ομοία προς την χάριν των μαρτύρων, και το σώμα μου εδίψα να πάσχη δια τον ΧριστόνΔεν εζήτουν εγώ παρά του Κυρίου Πνεύμα Άγιον· δεν εγνώριζον ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον, πώς έρχεται εις την ψυχήν και πώς ενεργεί εις αυτήν Νυν δε χαίρω να γράφω περί τούτουΏ Πνεύμα Άγιον, ηγαπημένον εις την ψυχήν! Είναι αδύνατον να Σε περιγράψω, αλλ’ η ψυχή γνωρίζει την έλευσιν Σου, και Συ δίδεις ειρήνην εις τον νουν και γλυκύτητα εις την καρδίανΟ Κύριος είπε: «Μάθετε απ’ Εμού την πραότητα και την ταπείνωσιν και ευρήσετε ανάπαυσιν εις τας ψυχάς υμών» Τούτο λέγει ο Κύριος περί του Αγίου Πνεύματος Μόνον εν Αγίω Πνεύματι ευρίσκει η ψυχή την τελείαν ανάπαυσινΜακάριοι ημείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί, διότι πολύ αγαπά ημάς ο Κύριος και δίδει εις ημάς την χάριν του Αγίου Πνεύματος, και εν Πνεύματι Αγίω βλέπομεν την δόξαν Αυτού Δια να φυλάττωμεν όμως την χάριν, οφείλομεν  να αγαπώμεν τους εχθρούς και εις όλας τας θλίψεις να ευχαριστώμεν τον Θεόν


Read More ->>

ΙΕ΄ Περί Υπακοής

0 σχόλια


 Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

 ΙΕ’ ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ

Σπανίως γνωρίζει τις το βαθύ μυστήριον της υπακοής. Ο υπήκοος είναι μέγας ενώπιον του Θεού· είναι μιμητής του Χριστού, Όστις έδωκεν εις ημάς εν Εαυτώ τύπον υπακοής.
Ο  Κύριος  αγαπά  την  υπήκοον  ψυχήν  και  δίδει  εις  αυτήν  την  ειρήνην
Αυτού, και τότε τα πάντα είναι καλά, και αύτη αισθάνεται αγάπην δι’ όλους.
Όστις μετέρχεται την υπακοήν, ούτος την πάσαν ελπίδα αυτού ανέθηκεν εις τον Θεόν, και δια τούτο η ψυχή αυτού είναι πάντοτε εν τω Θεώ, και ο Κύριος δίδει εις αυτόν την χάριν Αυτού, και η χάρις αύτη οδηγεί την ψυχήν εις παν αγαθόν και δίδει εις αυτήν την δύναμιν να μένη εν τω αγαθώ. Ο υπήκοος βλέπει το κακόν, αλλά τούτο δεν άπτεται της ψυχής αυτού, διότι μετ’ αυτού είναι η χάρις του  Αγίου  Πνεύματος  φυλάττουσα  αυτόν  από  πάσης  αμαρτίας,  ούτος  δε αβιάστως και εν ειρήνη προσεύχεται εις τον Θεόν.
Την ψυχήν του υπηκόου αγαπά το Άγιον Πνεύμα, και δια τούτο δεν θα βραδύνη ούτος να γνωρίση τον Κύριον και να λάβη το δώρον της νοεράς προσευχής της καρδίας.
Ο υπήκοος παρεδόθη εις το θέλημα του Θεού, και δια τούτο λαμβάνει ελευθερίαν και ανάπαυσιν εν τω Θεώ και προσεύχεται μετά καθαρού νου. Οι ανυπήκοοι [//527] όμως δεν δύνανται να προσεύχωνται καθαρώς, έστω και αν μετέρχωνται πολλάς άλλας ασκήσεις. Ούτοι δεν γνωρίζουν ούτε πώς ενεργεί η χάρις, ούτε εάν ο Κύριος συνεχώρησεν εις αυτούς τας αμαρτίας αυτών. Όστις όμως μένει εν τη υπακοή έχει πληροφορίαν εν τη καρδία ότι ο Κύριος συνεχώρησεν εις αυτόν τας αμαρτίας, διότι αισθάνεται εν τη ψυχή αυτού την παρουσίαν του Αγίου Πνεύματος.

Read More ->>

Ο Πατήρ Ιωάννης της Κρονστάνδης

0 σχόλια

Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ

Τον Πατέρα Ιωάννην είδον εγώ εν Κρονστάνδη. Ετέλει την θείαν Λειτουργίαν. Εθαύμασα την δύναμιν της προσευχής αυτού, και έκτοτε, αν και παρήλθον περί τα τεσσαράκοντα έτη, ουδένα είδον να λειτουργή ως εκείνος. Ο λαός  ηγάπα  αυτόν,  και  πάντες  παρίσταντο  μετά  φόβου Θεού.  Και  δεν  είναι παράδοξον: Το Άγιον Πνεύμα έλκει προς Εαυτό τας καρδίας των ανθρώπων. Εκ του Ευαγγελίου βλέπομεν οποία πλήθη λαού ηκολούθουν οπίσω του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είλκυε τον λαόν, διότι προεφέρετο εν Πνεύματι Αγίω, και δια τούτο είναι γλυκύς και ευάρεστος εις την ψυχήν.
[//590] Ότε ο Λουκάς και ο Κλεόπας επορεύοντο εις Εμμαούς και κατά την οδόν επλησίασεν αυτούς ο Κύριος και ωμίλει μετ’ αυτών, εκαίοντο αι καρδίαι αυτών εκ της αγάπης του Θεού. Και ο Πατήρ Ιωάννης είχεν εντός αυτού άφθονον την χάριν του Αγίου Πνεύματος, ήτις εθέρμαινε την καρδίαν αυτού εις την αγάπην του Θεού, και το ίδιον Πνεύμα μέσω αυτού ενήργει επί των ανθρώπων. Είδον πώς ο λαός έτρεχεν οπίσω αυτού, ως εις πυρκαϊάν, ίνα λάβουν ευλογίαν,

Read More ->>

Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά Serafeim Rose

0 σχόλια


Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά
Ιερομονάχου Σεραφείμ Ρόουζ
Πρόλογος των εκδόσεων

Η κατάσταση της καρδιάς μας  είναι που καθορίζει τη στάση μας στη ζωή. Όταν ο νους είναι μέσα στην καρδιά και προσφέρει από εκεί μαζί της λατρεία στο Θεό, τα τραγικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή – όπως η έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, που μεταφράζεται σε πολέμους, εκμετάλλευση, εγκληματικότητα αλλά και εκτρώσεις, η αποφυγή των οποίων είναι σκοπός του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, στον οποίο ανήκουν οι εκδόσεις μας – δεν υφίστανται. Οι ιδεολογίες  και οι απρόσωπες αρχές δεν είναι αρκετές για να δώσουν στον άνθρωπο το ανθρώπινο μέτρο. Μόνον ο Θεός, που έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο, μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα τρόπο ζωής και δράσης ελεύθερο, που σέβεται τις «προδιαγραφές» του και δεν τον βγάζει από τα όριά του, καθιστώντας τον καταστροφικό και αυτοκαταστροφικό. Έχοντας γνώση αυτής της θεμελιώδους αλήθειας, αλλά και της τάσης που υπάρχει στις μέρες μας να ξεχαστεί ή να παρερμηνευτεί η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, οι εκδόσεις Εγρήγορση καταθέτουν το παρόν βιβλίο ως ελάχιστη συμβολή για ένα κόσμο περισσότερο ανθρώπινο.
Εκδόσεις Εγρήγορση

Read More ->>

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

0 σχόλια

Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά
Ιερομονάχου Σεραφείμ Ρόουζ

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Ο σημερινός Δυτικός άνθρωπος, που ζει μέσα σε συνθήκες υλικού ευδαιμονισμού, συχνά μπερδεύεται τόσο πολύ που φτάνει να πει, σαν τον άφρονα πλούσιο: «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, ευφραίνου», λες και η ψυχή είναι κάτι που μπορεί να καταναλώσει υλικά αγαθά, και μάλιστα να χορτάσει μ’ αυτά την πνευματική της δίψα.
Όμως το μπούχτισμα των αγαθών δεν ικανοποιεί όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι που υιοθέτησαν μια υλιστική νοοτροπία ή που ανατράφηκαν μέσα σ’ αυτήν, βλέπουν  ότι η εικόνα της ευυποληψίας, η καλοπληρωμένη θέση εργασίας, οι υπερσύγχρονες συσκευές, η εύκολη πρόσβαση σε καταναλωτικά αγαθά και γνώσεις (που έχουν γίνει ένα αγαθό τέτοιου είδους), η εύκολη, τέλος, ικανοποίηση των σεξουαλικών τους επιθυμιών (συχνά σε βάρος των συνανθρώπων), δεν μπορούν να τους δώσουν αυτό που καλά καλά δεν ξέρουν τι είναι, ξέρουν όμως ότι τους χρειάζεται. Αρχίζουν, λοιπόν, να αναζητούν. Καθώς είναι άπειροι πάνω σε πνευματικά ζητήματα, γίνονται εύκολη λεία για κάποιους επιτήδειους, που έχουν εξασκηθεί ειδικά στην εξαπάτηση τέτοιων άπειρων πνευματικά ανθρώπων.
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |