ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 11/05/16

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ ( + περί τό 359)

0 σχόλια


ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ ( + περί τό 359)

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ό Ευσέβιος Έμέσης έζησε στήν έποχή καί στόν χώρο τής Aρειανικής κρίσεως καί μαθητέυσε σέ άρειανόφρονες, αλλά έμεινε στό περιθώριο τής θεολογικής διαμάχης καί των σχετικών προσωπικών άντεγκλήσεων, χωρίς νά υπογράψει κάποιο άπό τά άρειανικά σύμβολα. Μολονότι συγγραφέας πολλών ομιλιών καί σχολίων έρμηνευ τικών, δέν είσήλθε στό μέγα θεολογικό πρόβλημα τής σχέσεως τοΰ Υιού  πρός τόν Πατέρα. Κινήθηκε όμως άποκλειστικά στους άρειανικούς κύκλους, πού τόν εκτιμούσαν πολύ, καί συνδέθηκε ιδιαίτερα μέ τούςόμοιουσιανούς. Τό τελευταίο σημαίνει ότι σιωπηρά προέκρινε την παράταξη αυτή, πού βρισκόταν πολύ κοντά στήν ορθόδοξη διδασκαλία, καί ότι δέν άκολουθοΰσε τόν δάσκαλό του Ευσέβιο Καισαρείας. Τά έργα του είναι άπολογητικά καί οικοδομητικά. Διακρίνουμε σ’ αύτά γιά τόν Υίό είδος subordinatio καί γιά τήν χριστολογία προανάκρουσμα τής άντιοχειανής τάσεως. Ενδεικτικό τής δια θέσεώς του γιά μετριοπάθεια καί μεσότητα είναι ότι στήν έρμηνεία ματική μέθοδο. Εγκωμιάζει έντονα την παρθενία καί συνίστά αύ στηρό ασκητικό βίο γιά όλους τούς χριστιανούς, έγγίζοντας ένίοτε τά όρια τού έγκρατιτισμού.

Read More ->>

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Βίος Έργα

0 σχόλια


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένας από τους σημαντικότερους Οικουμενικούς Πατέρες και Διδασκάλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο βίος του μαρτυρεί και το ήθος του. Κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ένας όσιος μεγαλομάρτυρας. Έζησε ασκητικά ακόμα και μετά την εκλογή του ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, αρνούμενος να συμβιβαστεί με ό,τι η εξουσία της Πόλης ζητούσε από αυτόν. Παρέμεινε να υπηρετεί τον Χριστό, την αλήθεια και το ποίμνιό του. Έντονα επικριτικός σε κάθε αδικία ή παρεκτροπή, από όπου και αν προερχόταν, άρχοντες ή αρχομένους, πλούσιους ή φτωχούς. Γνώριζε μόνο τη  γλώσσα της αλήθειας. Μοναδικός Ιεροκήρυκας, γνώστης της ρητορικής τέχνης, εξ ου και το Χρυσόστομος, ένθεος φιλακόλουθος λειτουργός του Θεού, διαμόρφωσε τη Θεία Λειτουργία, που αποδίδεται στο όνομά του, καθώς και μοναδικός ποιμένας. Ποιμένας με αληθινή διάκριση και αγάπη προς το ποίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ως ποιμένας ποιμένων αγωνίστηκε να ανυψώσει το πνευματικό επίπεδο των κληρικών, ώστε να υπηρετούν αληθινά τον Χριστό και το λογικό ποίμνιό του. Ποιμένας για τις ψυχές, αλλά και τις καθημερινές ανάγκες σε όλα ανεξάρτητα τα θέματα: φτώχεια, πείνα, χηρεία, ορφάνια, παρθενία, δικαιοσύνη. Τους έξι Λόγους του Περί Ιεροσύνης, αλλά και όλο το έργο του,  πρέπει να τους αναγνώσει προσεκτικά ο κάθε κληρικός, αλλά και ο κάθε ένας που η ψυχή του ποθεί την ιεροσύνη. Είμαστε βέβαιοι ότι, μελετώντας τους δεν θα αποθαρρυνθεί καμιά αληθινά καλοπροαίρετη ψυχή, αλλά θα ανάψει μέσα της πιο πολύ η φλόγα της αγάπης προς την ιεροσύνη και το ποίμνιο του Χριστού.

Read More ->>

Περί τού Μυστηρίου της Ιεροσύνης

0 σχόλια


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡOΣΥΝΗΣ

Ι. Το μυστήριο της Ιερoσύνης σε σχέση με το πρόσωπο και το έργο του Χριστού Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό δια του οποίου η σωτηρία επήλθε  στον  κόσμο. Με  τη σάρκωση του Λόγου «εκ Πνεύματος  Αγίου και Μαρίας  της  Παρθένου»18   και  την  υπέρ  φύση  γέννησή  Του  εισάγεται  στην ιστορία της ανθρωπότητας ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα και ο οποίος αΐδια  υπάρχει μαζί με τον Πατέρα και εν χρόνω πήρε την ανθρώπινη φύση και έγινε και άνθρωπος. Έτσι, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι,  όχι μόνο τέλειος Θεός, αλλά έγινε και τέλειος άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με μας, εκ ψυχής λογικής και σώματος, χωρίς όμως την αμαρτία.Αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι και η πηγή της σωτηρίας του ανθρωπίνου   γένους.   Τι   είναι   όμως   η   σωτηρία   του   ανθρώπου   και   πώς προσφέρεται σ’ αυτόν; Προσφέρεται δια του προσώπου και του έργου Ιησού Χριστού και αναφέρεται στην απαλλαγή του ανθρώπου, όχι μόνο από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και από όλες τις ολέθριες συνέπειές του, και παρέχει τη δυνατότητα της   επανόδου του ανθρώπου στην προ της πτώσεως μακαριότητα και δόξα.

Read More ->>

Το μυστήριο της Ιεροσύνης και το μέγεθος της Εκκλησίας

0 σχόλια


Το μυστήριο της Ιεροσύνης και το μέγεθος της Εκκλησίας


Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα στο μυστήριο της ιεροσύνης σε σχέση με το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο μυστήριο της ιεροσύνης και στο μέγεθος της εκκλησίας.Τι είναι όμως Εκκλησία και από πότε χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος; Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιήθηκε από τους Αποστολικούς χρόνους, για να δηλώσει  την  νέα  εν  Χριστώ  πραγματικότητα  του  κόσμου.  Αυτή  η  νέα  εν Χριστώ πραγματικότητα φανερώνεται με τη συγκρότηση του εκκλησιαστικού σώματος σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή, ως προέκταση του σώματος του Χριστού στο χρόνο και στην ιστορία της σωτηρίας51.Τον όρο όμως Εκκλησία τον συναντούμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιήθηκε από τους εβδομήκοντα, δηλώνοντας τη συνάθροιση ή σύναξη του περιούσιου λαού τουΘεού. Στην Καινή Διαθήκη σημαίνει τη σύναξη του λαού του Θεού, ως νέου περιούσιου λαού του Θεού, που φανερώνεται στην οικουμένη, αλλά και σε κάθε τοπική Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία συγκροτεί το «νέο εκλεκτό γένος», το «Άγιο Έθνος» της «Καινής Διαθήκης» του Θεού52,  η οποία σφραγίσθηκε με την ενανθρώπηση, το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού53.


Read More ->>

«Οποίον δεί είναι τον ιερέα προς εαυτόν»

0 σχόλια


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ . «Οποίον δει είναι τον ιερέα προς εαυτόν»


Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε το μυστήριο της ιεροσύνης σε σχέση με το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Και είδαμε ότι πρώτος αρχιερέας και πηγή της ιεροσύνης  είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πώς πρέπει να είναι ο ιερέας;Το μέγεθος της ιεροσύνης φανερώνει ο ιερός Χρυσόστομος, όταν, όπως προαναφέραμε, αναφέρεται στην αγάπη, την οποία πρέπει να τρέφει ο υποψήφιος ιερέας προς τον Χριστό. Μία αγάπη η οποία πρέπει να συνέχει αυτόν, που θα αναλάβει την διακονία των μελών της Εκκλησίας Του. Μπορεί όμως ο καθένας υποψήφιος ιερέας να δείξει αυτή του την αγάπη; «Εικότως άρα έλεγε ο Χριστός. Τις άρα ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον κατέστησε ο Κύριος αυτού επί την οικίαν αυτού;»65. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος που θα καταστήσει ο Κύριος επιστάτη στην οικία Του;66Και συνεχίζει ο ιερός Πατέρας: «Πάλιν τα μεν ρήματα απορούντος , ο δε φθεγγόμενος αυτά ουκ απορών εφθέγγετο...ου τον πιστόν και φρόνιμον αγνοών έλεγεν, αλλά παραστήσαι θέλων το του πράγματος σπάνιον και της αρχής ταύτης το μέγεθος»67.

Read More ->>

«Οποίον δει είναι τον ιερέα προς τους υπεναντίους»

0 σχόλια


«Οποίον δει είναι τον ιερέα προς τους υπεναντίους»


«..Αλλά προς τίνας ο πόλεμος και μετά τίνων η πάλη; ΄Ακουε του μακαρίου Παύλου λέγοντος ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις»83.Πρώτα ο ιερέας πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι «υπεναντίοι». Και αυτοί από τη μια πλευρά είναι οι αόρατοι πνευματικοί εχθροί του ανθρώπου, τα πονηρά πνεύματα, οι δαίμονες που θα κληθεί να αντιπαλεύει μαζί τους. Κατά τον Απόστολο Πέτρο «ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη»84.Αλλά «υπεναντίοι» είναι και τα πάθη, τα έργα της σάρκας, η πορνεία, η μοιχεία, οι ακάθαρτες επιθυμίες, η ασέλγεια, η ειδωλολατρεία, η μαγεία, οι έχθρες,  οι  έριδες,  οι  ζηλοτυπίες,  οι  θυμοί,  οι  επιδεικτικοί  ερεθισμοί,  οικαταλαλιές, οι ψιθυρισμοί, η υπερηφάνεια, η ακαταστασία, όπως μας λέγει ο Αγιος. «Υπεναντίοι»  είναι επίσης και οι εχθροί της πίστεως και του Χριστού, όπου θέλουν να αλώσουν την ποίμνη του και να κατασπαράξουν τα πρόβατά του.


Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |