ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 10/08/16

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΙΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (47- 64)

1 σχόλια


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  (47- 64)

’Ιωάννης  Χρυσόστομος ήτο Άντιοχεύς τήν πατρίδα, έξ έπιφανούς καί πλούσιας έκ πατρός καί μητρός οίκογενείας.  πατήρ αύτοΰ Σεκούνδος, άνώτερος στρατιωτικός διοικητής, άπέθανε μικρόν μετά τήν γέννησιν αύτου · ή δέ μήτηρ ’Ανθούσα μόλις είκοσαέτις είς χηρείαν, περιπεσούσα «άωρον», άφιέρωσεν έαυτήν είς τήν ανατροφήν του υιού, έπισύρασα τόν γενικόν θαυμασμόν  Έμαθήτευσε δέ ό ’Ιωάννης παρά τω έπιφανεστάτω διδασκάλω της ρητορικής Λιβανίω, όστις έγκατασταθείς τότε όριστικώς είς τήν πατρίδα του ’Αντιόχειαν ίδρυσε Σχολήν, είς τήν όποιαν συνέρρεον πάντοθεν τού έλληνικού κόσμου έθνικοί καί χριστιανοί νέοι, προς άνωτέραν έκπαίδευσιν.  έπιφανής έθνικός σοφός διακρίνας καί έκτιμήσας τό ρητοοικόν τάλαντον του Ίωάννου, προώριζεν αύτόν ώς διάδοχον αυτού. Τήν φιλοσοφίαν ήκουσε παρά τω Άνδραγαθίω  είς δέ τήν έρμηνείαν των Γραφών διδάσκαλον είχε Διόδωρον, τόν κατόπιν γενόμενον έπίσκοπον Ταρσού, σοφόν έρμηνευτήν καί θαυμαζόμενον ρήτορα τού θείου λόγου , καί τόν Καρτέριον, έξόχως έπαινούμενον υπό τού Ναζιανζηνού Γρηγορίου ·. Έκ των συνομιλητών αύτού παρά τω Λιβανίω διεκρίθησαν βραδύτερον Θεόδωρος ό έπίσκοπος Μοψουεστίας καί Μάξιμος ό έπίσκοπος Σελεύκειας.

Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |