ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 10/02/16

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

1 ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ΄ Έξαναστάντες δε οί άνδρες έπέβλεψαν έπί πρόσωπον

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

1 ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ΄ Έξαναστάντες δε οί άνδρες έπέβλεψαν έπί πρόσωπον Σοδόμων καί Γομόρρας.
α. Έμάθομεν έκ των χθες άνεγνωσμένων, άγαπητοί, τήν ύπερβολήν της του δικαίου φιλοξενίας· φέρε δή καί σήμερον τα έξης έπελθόντες, πάλιν καταμάθωμεν του πατριάρχου το φιλόστοργον καί συμπαθές. Έκάστην γαρ των άρετων μεθ' ύπερβολης ο δίκαιος ούτος έκέκτητο. Ούδε γαρ μόνον φιλόστοργος, ούδε φιλόξενος ήν καί συμπαθής, άλλα καί τας αλλας άρετας άπάσας μετα δαψιλείας έπεδείκνυτο. ’Άν τε γαρ ύπομονήν δέη έπιδείξασθαι, εύρήσεις αύτον εις αύτήν τήν ακραν κορυφήν άναβεβηκότα· αν τε ταπεινοφροσύνην, οψει πάλιν καί ένταυθα ούδενί παραχωρουντα, άλλα πάντας ύπερακοντίζοντα· καν πίστιν έπιδείξασθαι δέη, καί έν τούτω πάλιν μάλλον εύρεθήσεται των αλλων άπάντων εύδοκιμων. Καθάπερ γαρ εΐκών τις έμψυχός έστιν ή τούτου ψυχή, τα διάφορα της άρετης χρώματα έν έαυτή δεικνύουσα.

Read More ->>

2 ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ Ήλθον δε, φησίν, οι δύο άγγελοι εις Σόδομα έσπέρας.

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

2 ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ Ήλθον δε, φησίν, οι δύο άγγελοι εις Σόδομα έσπέρας.

α. Καθάπερ λειμών τις εύανθής διάφορα καί ποικίλα τά άνθη έν έαυτώ δείκνυσιν, ούτως ή θεία Γ ραφή τών δικαίων τάς άρετάς ήμΐν δείκνυσιν, ούχ ίνα καθάπερ έπί τών άνθών προς βραχύ μόνον άπολαύσωμεν της εύωδίας, άλλ' ίνα διηνεκή τήν έντεύθεν ώφέλειαν καρπωσώμεθα. Έκεΐ μεν γάρ μόνον έδεξάμεθα τη χειρί τά άνθη, καί μετ' ολίγον αύτά μαρανθέντα τήν οικείαν χάριν ήμαύρωσεν· ένταύθα δε ούχ ούτως· άλλ' έπειδάν δεξώμεθα διά τής άκοής τάς άρετάς τών δικαίων, καί εις τούς κόλπους τής διανοίας ήμών αύτάς έναποθώμεθα, διά παντος τού χρόνου τής τούτων εύωδίας άπολαύειν δυνάμεθα, έάν έθέλωμεν. Φέρε ούν, έπειδή τοιαύτη τών έν τη θεία Γ ραφη κειμένων άγίων ή εύωδία, σήμερον τού Λώτ τήν εύωδίαν καταμάθωμεν, ίνα γνώμεν άκριβώς, όπως εις άκραν τής άρετής τήν κορυφήν ή τού πατριάρχου συνουσία τον δίκαιον τούτον άνήγαγε, καί κατ' ίχνος αύτού καί αύτος τήν οικείαν φιλοξενίαν διά τών έργων έπιδείκνυται. Άλλ' ίνα σαφέστερος ήμΐν ο λόγος γένηται, άξιον αύτών τής Γραφής έπακούσαι τών ρημάτων.
Read More ->>

3 ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ΄ Ώρθρισε δε Άβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπον,

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

3 ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ΄ Ώρθρισε δε Άβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπον, ού ειστήκει έναντίον του Θεού
α. Ή κατα τήν Σαμαρεΐτιν ύπόθεσις ικανως ήμάς χθες έδίδαξε καί του Δεσπότου τήν αφατον μακροθυμίαν, καί τήν ύπερβάλλουσαν περί αύτήν κηδεμονίαν, καί έκείνης τήν εύγνωμοσύνην. Είδετε πως ύδωρ αισθητόν ύδρεύσασθαι παραγενομένη, έκ της νοητής πηγής τα θεία νάματα άρυσαμένη, ούτως οίκαδε έπανήλθε, πληρούσα το παρα του Δεσπότου ειρημένον Το ύδωρ, ο έγώ δώσω, γενήσεται έν αύτω πηγή υδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον. Έμφορηθείσα γαρ αυτη τής θείας έκείνης καί πνευματικής πηγής, ού κατέσχεν είσω τα νάματα, άλλ' ύπερβλύζουσα, ώς ειπείν, έκχέει καί εις τους τήν πόλιν οικοΰντας τής παρασχεθείσης αύτή δωρεάς το χάρισμα, καί κήρυξ έγένετο άθρόον ή γυνή, ή Σαμαρείτις, ή άλλόφυλος. Είδετε οσον έστί ψυχής εύγνωμοσύνη, είδετε Δεσπότου φιλανθρωπίαν, οπως ούδενος ύπερορα, άλλα καν έν γυναικί, καν έν πενία, καν οπου δήποτε ευρη διεγηγερμένην ψυχήν καί ζέουσαν, παραχρήμα τήν παρ' έαυτοΰ χάριν έπαφίησι. 

Read More ->>

4 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ΄ .Καί έκίνησεν έκεΐθεν Άβρααμ εις γην προς Λίβα

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

4 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ΄ .Καί έκίνησεν έκεΐθεν Άβρααμ εις γην προς Λίβα,καί ώκησεν άνα μέσον Κάδης, καί άνα μέσονΣούρ, καί παρλωκησεν έν Γεράροις.

α. Χαίρω ορων ύμας συντρέχοντας έπί τήν άκρόασιν, καί μετα πολλης της ήδονης δεχομένους τήν παρ' ήμων διδασκαλίαν· καί δια τοΰτο καί αυτος μετα πλείονος της προθυμίας καθ' εκάστην ήμέραν ύμΐν τήν πτωχήν ήμων ταυτην καί ευτελη τράπεζαν παρατιθέναι σπουδάζω.
Η γαρ έπιτεταμένη ύμων ορεξις άποκρυπτει της τραπέζης τήν εύτέλειαν, και τα μικρά μεγάλα ποιεί φαίνεσθαι. Τούτο καί έπί των αισθητών έδεσμάτων εστιν ιδείν. Ώσπερ γάρ ο κεκορεσμένους λαβών τους δαιτυμόνας, καν μεγάλα καί πολυτελή παραθη τά έδέσματα, ο τών έστιωμένων κόρος ύποτέμνεται τών παρατεθέντων τήν πολυτέλειαν, καί τά μεγάλα πολλάκις ούδενος άξια λόγου φαίνεται, διά το μή μεθ' ήδονης προσβάλλειν αύτοίς τους έστιωμένους· ούτως ο πεινώντας και ορεξιν έχοντας παραλαβών τους έστιάσθαι μέλλοντας, καν εύτελη παραθη τήν τράπεζαν, μεγάλη αύτή φανείται, της προθυμίας τών έστιωμένων μετά πολλης ήδονης καταναλισκόντων τά παρατιθέμενα. 

Read More ->>

5 ΟΜΙΛΙΑ Μς΄ Καΐ είπε Σάρρα· Τίς άναγγέλει τω Αβραάμ

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

5 ΟΜΙΛΙΑ Μς΄  Καΐ είπε Σάρρα· Τίς άναγγέλει τω Αβραάμ, οτι θηλάζει παιδίον Σάρρα; οτι έτεκον υίον έν γήρα μου.


 α. Φέρε καΐ σήμερον, άγαπητοί, τήν άκολουθίαν τωνχθές ειρημένων άναλαβόντες, ουτω τήν εστίασιν ύμιν παραθωμεν ταύτην τήν πνευματικήν, ίνα μάθωμεν πάλιν, καθάπερ χθές ήκούσατε, τοΰ άγαθοΰ Θεοΰ τήν αφατον κηδεμονίαν και συγκατάβασιν, και τοΰ πατριάρχου την πολλήν ύπακοήν και εύγνωμοσύνην. Είδετε οπως ή τοΰ Ίσαάκ γέννησις περιχαρή τήν Σάρραν έποίησεν; Είπε γάρ, φησι, Γέλωτά μοι έποίησεν ο Θεός· ος γάρ αν άκούση, συγχαρειταί μοι. Έκαστον, φησι, των άκουόντων εις κοινωνίαν τής χαράς έπισπάσομαι. Μεγάλη γάρ έστιν ή παρά τοΰ Θεοΰ παρασχεθεισά μοι δωρεά, και ύπερβαίνουσα τήν άνθρωπίνην άσθένειαν. Τίς γάρ, φησιν, ουκ αν εκπλαγειη ορών εμε γαλακτοτροφουσαν και τιθηνουμένην, τήν εν εσχάτω γήρα καί μέχρι του παρόντος εν άπαιδία γεγενημένην; Καί ώσανεί θαυμάζουσα και εκπληττομένη το γεγονος, επήγαγε· Τις αναγγελει τω Αβραάμ, ότι θηλάζει παιδίον Σάρρα; ότι ετεκον υιον εν γήρα μου; 

Read More ->>

6 ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ΄ .Και έγένετο μετα τα ρήματα ταύτα, ο Θεος έπείραζε τον Άβραάμ.

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54
6 ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ΄ .Και έγένετο μετα τα ρήματα ταυτα, ο Θεος έπείραζε τον Άβραάμ.
α. Πολυ τών σήμερον ήμΐν άναγνωσθέντων το κέρδος, και άφατος ο θησαυρος ο τοΐς βραχέσι τούτοις ρήμασιν έγκεκρυμμένος. Τοιαυτα γαρ τα θεία λόγια· ούκ έν τω πλήθει των ρημάτων, άλλ' έν τη συντομία των λόγων πολυν έναποκείμενον έχει τον πλούτον. Φέρε ούν, άναπτύξωμεν τα είρημένα, καί καταμάθωμεν άκριβως των σήμερον άναγνωσθέντων τήν δύναμιν. Ουτω γαρ πάλιν είσόμεθα καί του πατριάρχου τήν πολλήν άρετήν, καί του Θεου τήν ύπερβάλλουσαν φιλανθρωπίαν. Καί έγένετο, φησί, μετα τα ρήματα ταυτα, ο Θεος έπείραζε τον Αβραάμ. Τί βούλεται ταυτί τα ρήματα. Καί έγένετο μετα τα ρήματα ταυτα, ο Θεος έπείραζε τον Αβραάμ; Σκόπει μοι τήν θείαν Γραφήν, πως έντευθεν ηδη βούλεται έκκαλύψαι ήμίν του δικαίου τήν άρετήν. 

Read More ->>

7 ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄ Άπεκρίθησαν δέ οί υίοί του Χέτ προς Άβραάμ,

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

7 ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄ .Άπεκρίθησαν δέ οί υίοί του Χέτ προς Άβραάμ, και ειπαν Βασιλεύς παρα Θεου ει συ έν ήμιν, έν τοις έκλεκτοις μνημείοις ήμων θάψον τον νεκρόν σου.


α. Είδετε χθές, άγαπητοί, του πατριάρχου τήν άνδρείαν· ειδετε ψυχήν άδάμαντος στερροτέραν, πως, το ήκον εις αύτον, δια τον περί τον Θεον πόθον ίερευς του παιδος έγένετο, καί τή μέν γνώμη ήμαξε τήν δεξιάν, καί το ίερειον προσήνεγκε· δια δέ τήν αφατον του Θεου φιλανθρωπίαν σωον καί ύγιή τον παιδα λαβών έπανήει, καί άπο τής προαιρέσεως άνεκηρύττετο ο πατριάρχης καί τον στέφανον λαμπρον άνεδήσατο, καί τουτον τον τελευταιον άγωνα ήγωνίσατο, καί δια πάντων το φιλόθεον αύτου τής γνώμης έπεδείξατο. ’Ίδωμεν καί σήμερον του δικαίου τούτου το φιλόστοργον, όσην ποιείται του παιδος τήν κηδεμονίαν. Επειδή γάρ μετά το άπο της θυσίας ταύτης έπανελθεΐν της καινής καί παραδόξου διεδέξατο αύτον τής Σάρρας το πένθος, αίτήσας παρά των υίών Χετ κτήσιν τάφου, καί πριάμενος τον τόπον, άπέθετο τον νεκρον, καί ταύτην πρώτην άρχήν κτήσεως ποιείται ο πατριάρχης διά τήν τής Σάρρας τελευτήν. Δεικνυσα γάρ ήμΐν ή θεία Γραφή διά πάντων του δικαίου τήν άρετήν, καί οτι ως πάροικος καί παρεπίδημος απαντα διήγε τον χρόνον, καί τουτο έπεσημήνατο, ίνα μάθωμεν,οτι ο τοσαύτης άπολαύων τής άνωθεν συμμαχίας, καί ουτω περιφανής γεγονώς, καί έπί τοσουτον πλήθος έκταθείς, οίκεΐον τόπον ούκ έκτήσατο, καθάπερ νυν πολλοί ποιουσιν, άγρους καί κώμας, καί πολλήν τινα καί αφατον περιουσίαν κατακτασθαι σπουδάζοντες.

Read More ->>

8 ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ΄ Αύται δε αι γενέσεις, φησιν, Ισαάκ τού υιού Αβραάμ.

0 σχόλια

ioannis

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

8 ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ΄ Αύται δε αι γενέσεις, φησιν, Ισαάκ τού υιού Αβραάμ.
α. Πάλιν ύμάς έπί τήν συνήθη τράπεζαν άναγαγεΐν βούλομαι, καί έκ των παρά του Μωϋσέως ρημάτων τήν έστίασιν ύμΐν παραθεΐναι, μάλλον δε των του Πνεύματος. Ούδε γάρ άφ' έαυτου Μωϋσής ταυτα ήμΐν έξέθετο, άλλ' ύπο του άγίου Πνεύματος ένηχούμενος. ’Ίδωμεν ούν τί καί σήμερον ήμάς διδάξαι βούλεται. Ούδε γάρ άπλως ούδε εική τους βίους ήμΐν των δικαίων έκτίθεται, άλλ' ινα ζηλώσωμεν τούτων τήν άρετήν, καί μιμηταί γενώμεθα των έκείνοις κατωρθωμένων. Επειδή γάρ ήμΐν τά κατά τον πατριάρχην άκριβως διηγησάμενος, καί τον τελευταΐον αύτου άθλον τον έπί τή του μονογενούς σφαγή, διδάξας ήμάς πως άν τω Θεω αύτον καλλιέρημα, ει καί μή αύτω εργω, άλλά τή προθυμία ειργάσατο, τέλος έπέθηκεν έκείνοις τοΐς διηγήμασι· νυν ήμΐν έκτίθεται τά κατά τον Ισαάκ τον σφαγέντα καί μή σφαγέντα· αινίγματι γάρ εοικε το γεγονός.

Read More ->>

9 ΟΜΙΛΙΑ Ν΄Εν γαστρί δε ελαβεν η Ρεβέκκα,

0 σχόλια

chrysostomos

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

 9 ΟΜΙΛΙΑ Ν΄Εν γαστρί δε ελαβεν η Ρεβέκκα, καί έσκίρτων τα παιδία έν αυτή.

α. Βούλεσθε σήμερον τα λείψανα τών χθες ημιν είρημένων άποδώμεν υμών τη άγάπη; Ουδε γαρ άπασαν τήν υπόθεσιν είς τέλος άγαγειν ηδυνήθημεν· άλλ' οτι δια της οίκείας ευχης καί της πολλης προσεδρίας ισχυσεν ο Ίσαακ τήν μήτραν της Ρεβέκκας προς παιδοποιίαν διεγειραι, καί τήν φύσιν αυτήν πεπηρωμένην, ώς είπειν, διανοιξαι, ταυτα άπαντα χθες ίκανώς υμάς έδιδάξαμεν, δείξαντες τών έτών τον άριθμον, ον δεόμενος καί ίκετεύων τον Θεον διετέλεσεν υπερ τούτου ο μακάριος έκεινος· καί είς τον περί τών στειρών λόγον έξελθόντες, καί τήν αίτίαν υμιν είπόντες, δι' ην αί τών δικαίων έκείνων γαμεταί στειραι γεγόνασιν, ένταυθα κατελύσαμεν τον λόγον. Δει δε σήμερον ημάς μαθειν καί της Ρεβέκκας το φιλόθεον, ινα μή μόνον άπο της του δικαίου άρετης κερδάνωμεν, άλλα καί άπο της κατά τήν 'Ρεβέκκαν διηγήσεως εις ζηλον διεγεΐραι δυνηθώμεν τους άκούοντας.

Read More ->>

10 ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄ Εγένετο δε λιμός έπί της γής

0 σχόλια

chrysostomos

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

10 ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄ Εγένετο δε λιμός έπί της γης, χωρίς του λιμου του πρότερον, ος έγένετο έν τω χρόνω του Αβραάμ.

α. Πάλιν έκ της άκολουθίας τών πρώην ήμΐν ειρημένων βούλομαι της προς ύμας αψασθαι διδασκαλίας· ώστε δε ειδέναι ύμας σαφώς που τον λόγον πρώην κατελύσαμεν, καί όθεν αύτον προσήκει σήμερον άναλαβεΐν, άναγκαΐον ύπομνησαι τήν ύμετέραν άγάπην.
Ει γαρ καί αύτοί δια το πολλαΐς φροντίσι περιέλκεσθαι ’ίσως έπιλέλησθε, άλλ' έμοί προσήκει εις ύπόμνησιν ύμας άγαγειν, ινα δια της μνήμης σαφέστερος ύμΐν ο λόγος γένηται ο μέλλων σήμερον ρηθήσεσθαι.
’Ίστε ότι πρότερον της 'Ρεβέκκας το φιλόθεον διηγούμενος, κάκεΐθεν έπί τον Ήσαυ καί τον Ίακώβ έλθόντες, έκεΐ κατηντήσαμεν, ένθα τα πρωτοτόκια άπέδοτο τω Ίακώβ ο Ήσαυ, του έψήματος άπολαύσας, καί δια τήν της τροφης έπιθυμίαν της προεδρίας έαυτον άπεστέρησε. Τουτο δε έγίνετο ούχ άπλώς, άλλ' ινα ή του Θεου πρόρρησις δια τών έργων πληρωθη ή λέγουσα, Τον Ίακώβ ήγάπησα, τον δε Ήσαυ έμίσησα. Επειδή γαρ ώς Θεος τα μέλλοντα προηδει, προανεφώνησε καί τούτου τήν άρετήν, κάκείνου της γνώμης τήν μοχθηρίαν. Τί δέ έστι τουτο το τών πρωτοτοκίων; Ει καί μή τότε ο καιρος έπέτρεπεν ειπεΐν έπί της ύμετέρας άγάπης, άλλ' άναγκαΐον νυν ύμας διδάξαι. Μεγίστη γαρ είναι τιμή το παλαιον ένομίζετο· έσχε δε της τιμης τήν ύπόθεσιν έντευθεν. 

Read More ->>

11 ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ΄ Εσπειρε δε Ίσαάκ έν τη γη έκείνη,

0 σχόλια

chrysostomos

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

11 ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ΄ Εσπειρε δε Ίσαάκ έν τη γη έκείνη, καί εύρεν έκατοστεύουσαν κριθήν έν τω ένιαυτώ έκείνω.

α. Τα λείψανα τών χθες είρημένων άναγκαιον άποδοΰναι σήμερον τη ύμετέρα άγάπη, καί τοΰ λόγου την άκολουθίαν άναλαβόντας ίδεΐν πάλιν τον δίκαιον Ισαάκ, όσης άπολαύει της άνωθεν κηδεμονίας. Ό γάρ τήν είς Αίγυπτον κάθοδον αύτοΰ διακωλύσας, και είπών, Παροίκει έν τη γη ταύτη, καί εσομαι μετά σοΰ, ούτως αύτον διά πάντων περιφανή καθίστησιν, ώς μετ' ού πολύ έπίφθονον αύτον γενέσθαι παρά τω βασιλεΐ Γεράρων. Όρωντες γάρ αύτοΰ καθ' έκάστην ήμέραν αύξανομένην τήν εύπορίαν, έδεδοίκεισαν λοιπον τοΰ άνδρος τήν αύτόθι κατοίκησιν, καί μεταναστηναι έκεΐθεν καταναγκάζουσιν. ’Άξιον δε καί αύτων άκοΰσαι των ρημάτων της θείας Γραφης, ίνα διά πάντων θεασώμεθα τοΰ Θεοΰ τήν εύνοιαν, ην περί τους αύτοΰ οίκέτας έπιδείκνυται. Εσπειρε δε, φησιν, Ισαάκ έν τη γη έκείνη, και ευρεν έκατοστεύουσαν κριθήν έν τω ένιαυτω έκείνω. 

Read More ->>

12 ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ Ήν δε Ήσαύ έτών τεσσαράκοντα

0 σχόλια

chrysostomos

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

12 ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ  Ήν δε Ήσαύ  έτών τεσσαράκοντα, καί έλαβε τήν’Ιουδίθ θυγατέρα Βεήλ του Χετταίου, καί τήνΒασεμάθ θυγατέρα Έλώμ του Εύαίου, καί ήσαν έρίζουσαι τω Ίσαακ καί τή Ρεβέκκα.


α. Φέρε καί σήμερον, εί δοκεΐ, τα έξής τών χθες είρημένων έπελθόντες, κατα το ήμΐν έγχωρουν άναπτύξωμεν έκαστον τών γεγραμμένων, ινα τήν έντευθεν ωφέλειαν καρπωσάμενοι, ουτως οικαδε άναχωρήσωμεν. ’Ίδωμεν τοίνυν τήν άρχήν τών άνεγνωσμένων.
Ήν δε Ήσαυ, φησίν, έτών τεσσαράκοντα, καί έλαβε τήν Ίουδίθ θυγατέρα Βεήλ του Χετταίου, καί τήν Βασεμαθ θυγατέρα Έλώμ του Εύαίου, καί ήσαν έρίζουσαι τω Ίσαακ καί τή 'Ρεβέκκα. Όρα πόσα έκ τών ολίγων τούτων ρημάτων έστι καταμαθεΐν. Τίνος γαρ ένεκεν ήμΐν τον άριθμον τών έτών του Ήσαυ έσήμανεν; Ούχ άπλώς, άλλ' ινα έντευθεν καταμάθωμεν του Ίσαακ το γήρας, καί ότι λοιπον προβεβηκώς ήν. Έαν γαρ μνημονεύσωμεν τών έμπροσθεν είρημένων, καί ότι, ήνίκα μεν έλαβε τήν Ρεβέκκαν, καί αύτος τεσσαράκοντα έτών έτύγχανεν, ότε δε έτέχθησαν οί παΐδες, έξήκοντα έτών ήν, είσόμεθα ότι νυν έκατοστου λοιπον έτους έπιβας έν βαθυτάτω γήρα έτύγχανεν. Έπειδή γαρ μέλλει μετα ταυτα διηγεΐσθαι ήμιν, ως υπο του γήρως άμβλυτέρας έσχε τας όψεις, δια τούτο των έτών του Ήσαυ τον άριθμον έσήμανεν, ινα έντευθεν ειδέναι εχωμεν άκριβώς του Ισαάκ τον χρόνον. 


Read More ->>

13 ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ΄ Καλέσασα δε Ρεβέκκα τον υιόν αύτής

0 σχόλια
chrysostomos

Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

13 ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ΄.Καλέσασα δε Ρεβέκκα τον υιόν αύτής τον νεώτερον, είπεν αύτώ.

α. Είδετε χθες καΐ τοΰ τελώνου τήν πολλήν εύγνωμοσύνην, καΐ τοΰ Δεσπότου τήν αφατον φιλανθρωπίαν, καΐ τών Ιουδαίων τήν ύπερβάλλουσαν άναισθησίαν; Είδετε πώς απαντας ημάς επαίδευσεν ο μακαριος Ματθαίος, δι' ων ουτω ταχεως ύπήκουσε, δι' ων τοσαύτην επεδείξατο τήν μεταβολήν, ότι εν τή προαιρεσει κειται τή ημετερα, μετά τήν ανωθεν χάριν, τα τής άρετής και τής κακίας· και ότι και σπουδασαντες δυνάμεθα γενεσθαι ενάρετοι, καΐ ραθυμήσαντες πάλιν εις τον τής άμαρτίας κρημνόν καταφερόμεθα; Τοΰτο γάρ εστιν ό τών άλόγων διεστήκαμεν, το λόγω τετιμήσθαι ημάς παρά τοΰ φιλανθρώπου Θεοΰ, καΐ εν τή φύσει τή ημετερα εναποκεισθαι τήν γνώσιν τοΰ καλοΰ καΐ τοΰ πονηροΰ. Μηδεΐς τοίνυν προφασιζεσθω ως δι' αγνοιαν άρετής άμελών, ή δια το μή εχειν τον ύποδεικνύντα τήν ταύτης οδόν. Άρκοΰντα γάρ εχομεν διδάσκαλον το συνειδος, καΐ ούχ οιόν τε τινα άπεστερήσθαι τής εκειθεν βοηθείας. 


Read More ->>

14 ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ΄ Και είπε Λάβαν τω Ίακώβ Οτι γαρ αδελφός μου εί σύ

0 σχόλια

chrysostomos


Ιωάννης Χρυσόστομος Ομιλίαι είς τήν Γένεσιν
Τόμος 54

14 ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ΄.Και είπε Λάβαν τω Ίακώβ  Οτι γαρ αδελφός μου εί σύ, ού δουλεύσεις μοι δωρεάν απάγγειλόν μοι, τίς ο μισθός σου.
α. Ίκανώς ήμας χθες τα προοίμια της άποδημίας του δικαίου της φιλοσοφίας αύτοΰ το μέγεθος έπαίδευσε, δι' ην αιτίαν τοσαύτης της ύποσχέσεως ήξιώθη παρα τοΰ Θεοΰ. Θαρσήσας πάλιν, δια της αιτήσεως και της εύχης, ην έποιήσατο προς τον τών όλων Θεον, άρκοΰσαν ήμΐν απασι διδασκαλίαν παρεΐχεν, ει βουληθείημεν προς μίμησιν διεγερθηναι της άρετης τοΰ δικαίου. Καί γαρ θαυμάσαι αξιον, όπως καί τήν δύναμιν ειδώς τοΰ ύποσχομένου, καί τών έπαγγελθέντων αύτω το μέγεθος άκηκοώς, ούδε ουτω μέγα τι καί ύπέρογκον αιτησαι κατεδέξατο· άλλ' έκεΐνα μόνον αιτήσας, απερ χθες ήκούσατε, οσα προς τήν έφήμερον αύτω τροφήν άρκειν ήδύνατο, και τήν τοΰ σώματος περιβολήν παρασχεΐν, ύπισχνεΐται, ει τήν έπάνοδον αύτω τήν εις τα οικεΐα χαρίσαιτο, καθάπερ ύπέσχετο, πάντων αύτω δεκάτας δώσειν, ών αν λάβοι παρ' αύτοΰ· δια πάντων δεικνυς αύτοΰ το φιλόθεον, καί αύτον έπιγραφόμενος τών άπάντων χορηγον, καί διδάσκων ήμας μόνω αύτω πάντων ειδέναι χάριν. Ή,δει γαρ ο δίκαιος, ειδώς της άφάτου αύτοΰ φιλανθρωπίας τήν ύπερβολήν, καί έννοών τοΰτο έξ ών εις τον αύτοΰ πατέρα έπεδείξατο, οτι καί αύτον έν πολλή καταστήσει τη περιουσία· καί τούτων μεν αύτος ούδεν αιτεΐ παρα τοΰ Δεσπότου, ούδε άνέχεται περί τούτων ικεσίαν προσαγαγεΐν, άλλα δι' ών ύπέσχετο τας δεκάτας δώσειν, εδειξεν οπως έν απασι θαρρεΐ τη τοΰ ύποσχομένου δυνάμει. 

Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |