ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 08/17/16

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

1. Πρόλογος

0 σχόλια

oros

Ό συγγραφέας, π. Άνδρέας Θεοφιλόπουλος

Ό π. Ανδρέας, κατά κόσμον Χαράλαμπος Θεοφιλόπουλος. τού Ίωάννου καί της Σταθούλας, γεννήθηκε στό χωριό Λογγανίκος τής Λακωνίας στις 16 Φεβρουάριου τού 1916.
Ό Γέροντας προσήλθε στό Άγιον Όρος τό 1933 (σέ ηλικία 17 έτών). Έκεΐ ήδη μόναζε ό κατά σάρκα άδελφός του μοναχός Παντελεήμων στην Κερασιά, περιοχή άνω των Κατουνακίων. όπου έκάρη μοναχός στό Κελλί τού Τιμίου Προδρόμου. Έκεί παρέμεινε περίπου δέκα χρόνια, μέχρι τό 1942. Αύτή τήν περίοδο έμπλοότισε τις γνώσεις του «παρά τους πόδας» τού Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

«Αργότερα  μόνασε με τον Γέροντα του Ιωακείμ (ό όποίος έκάρη μοναχός άπό τόν γερο-Όνούφριο τόν Διαβαστή στό γνωστό Κελλί της Παναγούδας) καί τόν παραδελφό του Θεόδωρο στό Ίβηρίτικο κελλί των Αγίων Θεοδώρων, πού άπέχει άπ τις Καρυές μια ώρα μέ τα πόδια (καταγκρεμισμένο δυστυχώς σήμερα). Πορίζονταν τά προς τό ζήν. όπως περίπου όλοι οί κελλιώτες. άπ' τήν κτηματοκαλλιεργητική παραγωγή καί άπ τό εργόχειρό τους, που ήταν ή κατασκευή ξύλινων γουδιών μέ χειροκίνητο τόρνο.
Read More ->>

2.Αγιορείτες Άγιοι

0 σχόλια


orous

Ό ιερός Άθωνας στη Μητέρα Εκκλησία, έκτος άπό τούς άμέτρητους Αγίους τών όποιων τά ονόματα δέν γνωρίζουμε καί ένα μέρος αναφέρουμε στη μελέτη αύτή. άπέδωκε πλήθος άλλων γνωστών καί έπωνύμων Αγίων. Όσιομαρτύρων καί όσιων θεοφόρων Πατέρων, όπως είναι:

Μεγίστης Λαύρας

Ό άγιος Πέτρος ό Αθωνίτης, ό άγιος Αθανάσιος, ό κτίτορας τής μονής αυτής. Ό άγιος Ιωάννης ό Κουκουζέλης. Ό άγιος Γρηγόριος ό Δομέστιχος. Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς. Ό άγιος Γρηγόριος ό Βυζάντιος. Ό άγιος Μάξιμος ό Καυσοκαλύβης. Ό άγιος Νήφων, ό άγιος Νείλος ό Μυροβλύτης, ό όσιος Ακάκιος ό νέος καί ιδρυτής τής Σκήτης τών Καυσοκαλυβίων, ό όσιομάρτυς Παχώμιος, ό όσιομάρτυς Ρωμανός, ό όσιομάρτυς Νικόδημος, ό όσιομάρτυς Δαμασκηνός, ό έκ Μοσχόβου ίερομάρτυς παπαΚωνσταντΐνος. ό όσιος Γερόντιος ιδρυτής τής Σκήτης Αγίας Άννης, ό όσιος Σωφρόνιος, τού οποίου ό βίος είναι όμοιος μέ τό βίο τού αγίου Αλεξίου, «τού άνθρώπου τού Θεού». Ό όσιομάρτυς Μακάριος, ό όσιομάρτυς Νικόδημος Αγιαννανίτης. ό όσιομάρτυς Κοσμάς, ό όσιομάρτυς Λουκάς, ό όσιομάρτυς Ίλαρίων, ό όσιομάρτυς Νικήτας, ό όσιομάρτυς Δαυίδ, ό όσιομάρτυς Παύλος, ό όσιομάρτυς Νεκτάριος, οί σοφοί διδάσκαλοι τής έρήμου ιερομόναχοι: Διονύσιος ό ρήτωρ καί Μητροφάνης, οί πρώτοι οίκήτορες τής Μικράς Αγίας ’Άννης, κι ό τελευταίος άγιος Σάββας, που κοιμήθηκε στη νήσο Κάλυμνο τό 1948, άπό την Άγιάννα τού Αγίου Όρους προήρχετο καί χρημάτισε μαθητής τού αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως.
Read More ->>

3. Ή προσφορά τού Αγίου Όρους

0 σχόλια
oros


Έκτος από τους Αγίους που πρόσφερε στην Εκκλησία τό Άγιον Όρος, εξίσου μεγάλη είναι ή προσφορά του
α) στην Κοινωνία τών ανθρώπων, με τό δημοκρατικό του πολίτευμα καί τόν θαυμάσιο τρόπο αλλαγής φρουράς τής εξουσίας αύτού με ωραία σειρά καί ευταξία. Μέ τόν τρόπο αυτόν δίνει στην Κοινωνία ένα ζωντανό υπόδειγμα καλής πολιτικής διακυβερνήσεως σ’ όλους τους λαούς τής γής, χωρίς άντεγκλήσεις καί έριδες (’Ίδε Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους, περί διοικήσεως καί αλλαγής Ίεράς Επιστασίας).
β) στό Γένος μας· ή προσφορά αυτή είναι μεγάλη, τόσο πνευματική όσο καί ύλική:

1.        Τό Άγιον Όρος, από τήν προχριστιανική ακόμη εποχή, οί Έλληνες τό θεωρούσαν σάν «ιερό βουνό» καί πολλοί φιλόσοφοι ανέβαιναν στήν κορυφή του κι απ’ εκεί μελετούσαν τά άστρα, έβλεπαν τή φύση καί δίδασκαν πολύ ωφέλιμα πράγματα στους άλλους ανθρώπους, όταν γύριζαν πάλι στον κόσμο.
Read More ->>

4. Ή πρωτεύουσα τού Αγίου ’Όρους

0 σχόλια

oros

Ή αρχαία κελλιώτικη Σκήτη τών Καρεών ή Καρύων αποτελεί την έδρα τών Διοικητικών Αρχών τού Αγίου Όρους καί κατοικείται κυρίως άπό Κελλιώτες που μένουν στά γύρω καί μέσα Κελλιά.
Στις Καρυές εδρεύει:
α) Ή 'Ιερά Κοινότητα, ή Βουλή τών Μοναχών, που άποτελεί τό σπουδαιότερο διοικητικό όργανο τής αρχαιότερης δημοκρατίας τού κόσμου, που είναι τό 'Άγιον Όρος. Άποτελείται άπό είκοσι αντιπροσώπους τών ισαρίθμων είκοσι Βασιλικών, Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών.
β) Ή Ιερά Επιστασία, που άποτελείται άπό τον Πρωτεπιστάτη καί τρεις άλλους άντιπροσώπους τών 'Ιερών Μονών. Ή τετράδα αύτή, που κάθε χρόνο αλλάζει, άποτελεί τό Υπουργικό Συμβούλιο καί τό εκτελεστικό όργανο τών άποφάσεων τής Ίεράς Κοινότητος. Ασκεί δημαρχιακά καθήκοντα καί έποπτεύει στις Καρυές καί τη Δάφνη. Πληρώνει τους λογαριασμούς καί τους υπαλλήλους τής 'Ιεράς Κοινότητος καί έκπληροί κάθε έντολή καί άπόφαση Αύτής, που λαμβάνεται νόμιμα. Συνέρχεται ώς Δικαστήριο καί λαμβάνει άποφάσεις άπελάσεων παντός άτάκτου κοσμικού στοιχείου. Μέ τη σύμπραξη τής Αστυνομικής Αρχής, έκτελεί άστυϊατρικές επιθεωρήσεις, άγορανομικους έλέγχους καί διατιμήσεις στά καταστήματα τών Καρυών καί τής Δάφνης.
Read More ->>

5.'Η αίρεση τών όνοματοθειστών όνοματολατρών

0 σχόλια
OROS


Βορειοανατολικά τών Καρυών βρίσκεται ή ρωσική Σκήτη τού Αγίου Άνδρέου, τό λεγόμενο «Σαράι». Ή Σκήτη αυτή ήταν κοινόβιος καί είχε πάνω άπό χίλιους μοναχούς ρωσικής καταγωγής, ενώ σ’ αυτή έμεναν επίσης περισσότεροι άπό χίλιοι Ρώσοι εργάτες, οί όποίοι  δέν ήταν μοναχοί, αλλά απλώς ρασοφορούντες καί έμεναν σάν ενοικιαστές σέ δωμάτια καί έργατόσπιτα. Αύτούς τούς έλεγαν «Καβιώτες», άπό τή λατινική λέξη «Οθνώ». Δέν έκαναν καμμία εργασία αλλά συντηρούνταν άπό ελεημοσύνη καί βοηθήματα, πού έδιναν οί Ρώσοι του Αγίου Παντελεήμονα, καί άπό την ένίσχυση τών ρωσικών Σκητών τού Προφήτου Ήλιου και αυτής τού Αγίου Άνδρέου, που μοίραζαν δύο φορές την εβδομάδα σε όλους  αδιακρίτως και πολύ περισσότερο στους Καβιώτες χρήματα, τρόφιμα και άλλα αγαθά.
Read More ->>

6. «Έν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί είσιν»

0 σχόλια

ΟΡΟΥΣ

Ό μοναχός Ίωάσαφ γέμισε χαρά καί άπορία ταυτόχρονα: πώς βρεθήκανε έκεΐ, ποιανού νά είναι αύτό τό τόσο ωραίο περιβόλι με τά ωραία δέντρα καί ποιοί νά είναι αυτοί οί άνθρωποι πού κατοικούσαν εκεί; Καί θυμήθηκε την ευαγγελική ρήση: «Έν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί είσιν» (Ίωάν. ιδ' 2).
Μέ τις σκέψεις αύτές προσπέρασε τούς ανθρώπους καί προχώρησε πιο πέρα. "Ύστερα από λίγο βλέπει στην απέραντη αυτή πεδιάδα μεγαλύτερο πλήθος άνθρώπων, ντυμένων μέ στρατιωτική στολή· όλοι φαίνονταν νέοι καί άνδρειωμένοι καί έλαμπαν σάν τον ήλιο.
Πολλή ώρα κάθησε καί καμάρωνε τήν ομορφιά τους καί αισθανόταν μεγάλη χαρά καί άγαλλίαση. Τότε ακούσε μιά φωνή νά λέει: «Αυτός ό άδελφός μας θέλει νά πάει στον Βασιλέα καί, όπως ξέρετε, πρέπει κάποιος άπό εμάς νά τον οδηγήσει». Αμέσως ξεχώρισε ένας άπ’ αυτούς τούς άνδρειωμένους, πού έ'λαμπε μεταξύ τών άλλων καί διακρινόταν όπως ή σελήνη άνάμεσα στ’ άστέρια καί φαινόταν έτσι πώς είναι άξιωματικός τους καί είπε: «Θά οδηγήσω μόνος μου τον άδελφό στόν Βασιλέα, γιατί μού έχει ιδιαίτερη άγάπη καί μέρανύχτα έπικαλείται τ’ δνομά μου, άλλά καί πολλές φορές στάθηκα Γι’ αύτόν έγγυητής στόν Βασιλέα».
Read More ->>

7. Ό Πατριάρχης Ιωακείμ

0 σχόλια

OROS

"Ηταν τό μεγάλο πανηγύρι τής Παναγίας τού Δεκαπενταυγούστου, πού τά παλιά χρόνια κρατούσε δεκαπέντε ημέρες στις Καρυές, καί οί πατέρες άπό όλα τά μέρη κι άπό τήν έρημο φέρνανε νά πουλήσουν τό εργόχειρό τους.
Τό 1913 πού ήσύχαζε στό Άγιον Όρος σάν εξόριστος ό Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ'. όταν βρέθηκε στις Καρυές, απέναντι άπό τό Ναό τού «Πρωτάτου», μπροστά στό έκκλησάκι τού «Αγίου Νικολάου», πού είναι καί τό Κοιμητήρι τών κοσμικών πού πεθαίνουν στό Άγιον Όρος, εκεί ό Πατριάρχης διέκρινε νά κάθεται ένα Γεροντάκι. μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι, νά λέει τήν εύχή καί νά πουλάει τό έργόχειρό του, πού ήταν κομποσχοίνια.
'Ο Πατριάρχης Ιωακείμ πρόσεξε τό Γεροντάκι αύτό καί τού έκανε έντύπωση τό σεβάσμιο τού παρουσιαστικού καί τό ταπεινό τού ΰφους του. Ρώτησε καί τού είπαν πώς είναι Πνευματικός καί πωλεί τό έργόχειρό του. Πλησίασε, αγόρασε ένα κομποσχοίνι καί τον ρώτησε: «Σεβαστέ Γέροντα, μοϋ είπαν πώς είσαι Πνευματικός καί θέλω νά έρθω στήν Καλύβη σου νά έξομολογηθώ. Πού μένεις;».
Read More ->>

8. Μεγίστη Λαύρα

0 σχόλια

ΟΡΟΥΣ

Συνεχίζοντας την προς άνατολάς πορεία μας από τή Βίγλα. μετά από μια ώρα περίπου φτάνουμε στο μεγαλύτερο κτηριακά μοναστήρι τού Αγίου Όρους, τή Μεγίστη Λαύρα, τήν όποια τό 963, μέ τή βοήθεια τών αύτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά και Ίωάννου τού Τσιμισκή, έκτισε ό άγιος Αθανάσιος ό Αθωνίτης.Τό Μοναστήρι τής Μεγίστης Λαύρας σάν μεγαθήριο φρούριο δεσπόζει σε όλη τή γύρω περιοχή. Ή τοποθεσία είναι μαγευτική καί όσο πλησιάζεις τό μοναστήρι αύτό. νομίζεις πώς μπαίνεις στήν πόλη τού Θεού.Στή βιογραφία τού αγίου Αθανασίου άναφέρεται πώς τά σχέδια . γιά τό μέγεθος τής μονής τά έδωκε ή Κυρία Θεοτόκος, που φανερώθηκε ή ίδια στον άγιο Αθανάσιο, καί έτσι έγινε μιά σωστή ολόκληρη πολιτεία.
Τό περιβάλλον και τό κλίμα που δημιουργεΐται άπό τούς κατοίκους τής πόλεως αυτής, δηλαδή τους ευλαβείς μοναχούς, σε συνεπαίρνει. Πρόθυμοι οί μοναχοί νά δείξουν τά πνευματικά κειμήλια, τά άγια Λείψανα, τά ιερά τιμαλφή αφιερώματα, τήν απέραντη βιβλιοθήκη, τόν κεντρικό ωραίο Ναό, τις θαυματουργές εικόνες, τους τάφους τών πατριάρχων καί άρχιερέων πού σάν άδελφοί τής μονής καί άπλοι μοναχοί κοιμήθηκαν έκεί τόν αιώνιο ύπνο!
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |