ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 08/10/16

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

1. Ή αποφυγή του κακού και ή αντίσταση στη διαφθορά

0 σχόλια
ΦΑΡΟΣ


Ήθος Αήθες

Ό π. Φιλόθεος Φάρος γεννήθηκε τό 1930 στον Πειραια. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, νομικά και θεολογία. Έγινε κληρικός τό 1962 και συνέχισε σπουδές στην ποιμαντική ψυχολογία και την ποιμαντική συμβουλευτική στό Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις ΗΠΑ. Δίδαξε  ποιμαντική ψυχολογία στη  Θελογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στή Βοστώνη και έργάσθηκε ώς Pastoral Councelor and Family Therapy Supervisor στήν πρότυπη ψυχιατρική θεραπευτική κοινότητα Human Resourse Institute της Βοστώνης, όπου απέκτησε μια σημαντική ψυχοθεραπευτική έμπειρία κάνοντας ατομική και όμαδική ψυχοθεραπεία και κυρίως εργαζόμενος μέ οικογένειες και ζευγάρια Μετά τήν έπιστροφή του στην Ελλάδα επεχείρησε νά θέση στήν ύπηρεσία της Εκκλησίας  της Ελλάδος τήν έμπειρία του, οργανώνοντας ένα πρόγραμμα  ποιμαντικής  κλινικής έξασκήσεως γιά κληρικούς σε ενα νοσοκομείο της Αθήνας. Ταυτόχρονα οργάνωσε ένα κέντρο νεότητος για την Αρχιεπισκοπή  Αθηνών. Έχει γράψει πολλά  άρθρα, μελέτες, και είκοσι  βιβλία που πραγματεύονται άμεσα και και καίρια για την ζωή του ανθρώπου θέματα  όπως είναι το πένθος, ό γάμος, ή ανατροφή των παιδιών  έρωτας κ.τ.λ.
Read More ->>

2. Αποδέσμευση και Αποσύνδεση Πορεία Θανάτου

0 σχόλια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ό σύγχρονος άνθρωπος έχει αποτινάξει όλες τίς δεσμεύσεις. Έχει αποτινάξει τή δέσμευση πρός τήν πατρίδα, τή δεύσμευση πρός τήν οικογένεια, τή δέσμευση τής συζυγίας, τή δέσμευση τής πατρότητας, τή δέσμευση τής μητρότητας, ιή δέσμευση τής φιλίας, τή δέσμευση τής γειτονίας.
Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι άδέσμευτος καί άσύνδετος. Δέν έχει πατρίδα, δέν έχει οικογένεια, δέν έχει φίλους, δέν έχει γείτονες. Ό σύγχρονος άνθρωπος είναι... έλεύθερος.
Ό σύγχρονος άνθρωπος δέν έχει προκαταλήψεις, παρά μόνο έναντίον έκείνων πού αύτός θεωρεί προκατειλημμένους, δέν έχει δεισιδαιμονίες, δέν έχει πίστεις. Έχει κάνει πίστη τήν άπιστία του, προκατάληψη τή βεβαιότητά του γιά τήν άπροκαταληψία του, δεισιδαιμονία τό φόβο του γιά τόν άλλο άνθρωπο.Ό σύγχρονος άνθρωπος δέν έχει ιδανικά, άλλά έχει ιδεολογίες. Έχει ίδεολογικοποιήσει τή μισαλλοδοξία κατά έκείνων πού άποφάσισε νά θεωρεί μισαλλόδοξους. Έχει ίδεολογικοποιήσει τό πολιτικό του μίσος καί θεωρεί σάν ιδανικό του τόν πολιτικό του φανατισμό.
Read More ->>

3. Κτήση και Σχέση

0 σχόλια
aithes

Ό χρόνος είναι μιά διάσταση της δημιουργίας. Ή κτιστή φύση είναι κάτι τό τρεπτό. [11]
«Τέτοια δέ περίπου είναι καί ή φύση των γινομένων πραγμάτων πού οπωσδήποτε ή αυξάνει ή φθίνει καί δέν τή χαρακτηρίζει καθόλου ή σταθερότητα καί ή μονιμότητα»1.
Ή κτιστή φύση «αδύνατον άνευ άλλοιώσεως συστήναι»2. «Παράγει γάρ τό σχήμα τού κόσμου τούτου» (Α'Κορ. 7, 31). [12] «άρα ή ροή τοϋ χρόνου έγινε σύμφυτος μέ τόν κόσμο καί τά ζώα του καί τά φυτά του»3.
Επομένως ό χρόνος είναι συνάρτηση τής φθοράς.
1.Μ. Βασιλείου, Εξαήμερος Α, 5, ΕΠΕ, τόμ. 4, σελ. 38.
2.Γρηγορίου Νύσσης, Μigne 44, 184.
3.Μ. Βασιλείου, ό.π.

[13]
«ό χρόνος είναι κάτι, τοϋ οποίου τό μέν παρελθόν εξαφανίστηκε, τό δέ μέλλον άκόμη δέν έμφανίστηκε, τό δέ παρόν διαφεύγει άπό τήν αίσθηση πρίν καλά καλά γίνει αντιληπτό»4.
4. Μ. Βασιλείου, ό.π.
Στό χώρο τού πνεύματος, στή βασιλεία τοϋ Θεοϋ, δέν ύπάρχει χρόνος. «Χίλια έτη έν όφθαλμοΐς σου ώς ήμέρα ή χθές, ήτις διήλθε, καί φυλακή έν νυκτί» (Ψαλμ. 89; 4), λέει ό ψαλμωδός. Γι' αύτό στή λειτουργική ζωή πού είναι γεύση τής βασιλείας τοϋ Θεοϋ, δέν ύπάρχει παρελθόν, παρόν καί μέλλον καί γι' αύτό στή λειτουργική ζωή όλα γίνονται «σήμερον».
Read More ->>

4. Η Κακή Αλλοίωση

0 σχόλια

ΑΗΘΕΣ

Από πολύ καιρό γίνεται συχνά λόγος γιά πολιτιστική άλλίωση πού έχουμε ύποστεΐ τουλάχιστον στά τελευταία διακόσια χρόνια. ΙΙρίν άπό τήν επανάσταση οί μισσιονάριοι καί μετά τήν επνάσταση οί «Διδάσκαλοι τού Γένους», οί έξ εσπερίας σοφοί  μας καί όλες, χωρίς καμιά έξαίρεση, οί κυβερνήσεις Αγωνίστηκαν γιά νά μάς έκδυτικοποιήσουν.Πραγματικά, οί πολιτικοί ήγέτες μας μπορεί νά διαφώνησαν καί νά διαφωνούν μέχρι αιματοχυσίας γιά διάφορα πράγματα, άλλά όλοι συμφωνούσαν καί συμφωνούν πάντοτε  θά πρέπει νά άνταλλάξουμε τίς πολιτιστικές μας παραδόσεις μέ προϊόντα τού δυτικού πολιτισμού. Μπορεί διάφορα πολιτικά κινήματα νά προσπαθούν νά μάς πουλήσουν  διαφορετικά  δυτικά  πολιτιστικά  προϊόντα,  άλλά  τά  πολιτιστικά  αύτά  προϊόντα  είναι  πάντοτε δυτικά. Οι πιό πολλοί πολιτικοί μας ήγέτες έδειχναν καί δείχνουν νά μαστίζονται άπό έναν τρόμο μήπως δέν θεωρηθούμε Εύρωπαίοι, μήπως θεωρηθούμε Ανατολίτες καί όλοι τόσο όσο Καί οί Βαυαροί ήθελαν καί θέλουν αύτό πού ήθελαν κυρίως καί οί μισσιονάριοι: νά μάς άλλάξουν τόν τρόπο ζωής.Η προσπάθεια αύτή ήταν τόσο μακροχρόνια καί τόσο δυναμική, ώστε κατάφερε νά έπιφέρει άδιόρατες, έκ πρώτης όψεως, άλλά κρίσιμες άλλοιώσεις στό ήθος μας, πού τις ζοϋμε άνεπίγνωστα στήν καθημερινή μας ζωή.
Read More ->>

5. Ο Παραχαραγμένος Θεός

0 σχόλια
ΑΗΘΕΣ


Ο άνθρωπος πού θεωρείται ώς ό αντιπροσωπευτικά  σύγχρονος άνθρωπος, έχει έξαπολύσει έναν απηνή διωγμό κατά   τοΰ Θεού. Αγωνίζεται μέ μανία καί μέ λύσσα νά έξαφανίσει ό,τι θά μπορούσε νά θυμίζει τόν Θεό. Φιμώνει τό θρησκευτικό λόγο, άπομακρύνει τά θρησκευτικά σύμβολα  και  καταστρέφει ή μεταποιεί καί κτίρια άκόμη πού ήταν τόποι λατρείας.
Ο άνθρωπος, πού θεωρείται ώς ό άντιπροσωπευτικά  σύγχρονος άνθρωπος, κατέχεται άπό μιά άντιθρησκευτική υστερία, άπό μιά έμμονη άντιθρησκευτική νεύρωση.  Ακούει νά γίνεται κάποια άναφορά στήν Εκκλησία καί τινάζεται σάν νά τόν άγγιξε ήλεκτρικό ρεύμα βλέπει έναν κληρικό καί τό πρόσωπο του ώχριά, πετρώνει, συσπάται νευρικά.Αύτός πού θεωρείται ώς ό αντιπροσωπευτικά σύγχρονος, άνθρωπος μισεί τόν Θεό μέ πάθος καί τόν πολεμάει μέ λύσσα. Θέλει νά τόν κατατροπώσει, νά τόν έξαλείψει, νά τόν δολοφονήσει.Αλλά δέν είναι καθόλου παράξενο πού ό άντιπροσωπευτικά σύγχρονος άνθρωπος μισεί τόν Θεό τόσο παθιασμένα. Γιατί ό θεός πού γνώρισε είναι τουλάχιστον άξιομίσητος. Είναι ένας φοβερός, ιδιότροπος, άποτρόπαιος, όργισμένος, οκληρός καί άνελέητος τύραννος, πού βασανίζει τόν  άνθρωπο καί τόν τιμωρεί αύστηρά καί γιά τήν παραμικρότερη παρεκτροπή. Δέν ανέχεται καμιά άντίρρηση καί καμιά αντίθεση.
Read More ->>

6. Το Σύνδρομο του Ευσεβισμού

0 σχόλια
ΑΗΘΕΣ


Υπάρχουν  κάποιες  προτεσταντικές  αιρέσεις,  πού  δέν  χρησιμοποιούν  κρασί  γιά  τό  μυστήριο  τής  ΘείαςΕύχαριστίας άλλά σταφυλοχυμό, άπό τόν όποιο έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος οινοπνεύματος. Γι'  αύτούς είναι βλασφημία ή χρησιμοποίηση ενός τόσο κακού πράγματος, όπως τό κρασί γιά κάτι τόσο ιερό, όπως ή Θεία Εύχαριστία. Αύτή ή αντίληψη οδήγησε στήν ποτοαπαγόρευση τίς Ηνωμένες Πολιτείες , πού έκπαίδευσε καί εκπαιδεύει εκατομμύρια άνθρώπους νά βλέπουν καί νά χρησιμοποιούν τό οινόπνευμα σαν όργανο άμαρτίας.Οταν ήλθαν μ' αύτή τήν άντίληψη στόν τόπο μας οί προτεστάντες μισσιονάριοι κι είδαν τούς μοναχούς νά πίνουν κρασί  καί νά κερνούν ρακί τούς προσκυνητές στά μοναστήρια  καί τούς πανηγυριστές νά πίνουν κρασί στόν περίβολο του ναού τήν ήμέρα τής γιορτής τού Άγίου, σκανδαλίστηκαν , φρικίασαν καί κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι οί Ορθόδοξοι βρίσκονταν σέ ηθική κατάπτωση, άπ' τήν όποια  αισθάνθηκαν τό ιερό καθήκον νά τούς άνασύρουν."Εκτοτε οί μισσιονάριοι έφυγαν άπό τόν τόπο μας, άν πραγματικά έφυγαν, άλλά άφησαν άξιους συνεχιστές τού έργου  τους. Γιατί, έν τω μεταξύ, οί διδασκαλίες τους πέρασαν  τήν Κερκόπορτα τής έκκλησιαστικής μας ζωής καί τήν άλωσαν έκ τών έσω. "Ετσι πού τώρα νά διδάσκουν καί να επιβάλουν τίς άντιλήψεις τών μισσιοναρίων «οί ορθόδοξοι»
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |