ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 07/16/16

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

25. Η Ανάσταση τών Νεκρών

0 σχόλια

 

25 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ


Ή μετενσάρκωση είναι ανόητη καί άφελής

Πρόσκαιροι είμαστε στον κόσμο αυτό. Πέραν τού παρόντος κόσμου όμως θά είμαστε αιώνιοι. Ή ζωή μας, καρπός τής θείας αγάπης καί φιλανθρωπίας, άρχισε κάποτε κατά τρόπο ανεξιχνίαστο γιά μάς, αλλά μετά θάνατον θά είναι διαρκής, αδιάκοπη, χωρίς τέλος. Ή ζωή άρχίζει μέ τή γέννησή μας, θά παρατείνεται όμως επ’ άπειρον στά βάθη τής χωρίς τέρμα αίωνιότητος. Επομένως ή ζωή πού μάς έχάρισε κατά τήν ανεκδιήγητη άγάπη του ό φιλάνθρωπος Θεός έχει τά άκόλουθα στάδια: α) τήν έπίγεια ύλική ζωή μας στόν κόσμο αυτό· β) τήν προσωρινή περίοδο τού χωρισμού σώματος καί ψυχής λόγω τού σωματικού θανάτου. Ή περίοδος αυτή (ή Μέση Κατάσταση τών ψυχών) είναι περίοδος άναμονής ακόμη καί γιά τούς Αγίους, τούς Μάρτυρες καί τούς Όσιους, διότι καί αυτοί «προσδοκούν άνάστασιν νεκρών»· γ) τήν ανάσταση τών σωμάτων δ) τήν καθολική κρίση καί ε) τήν «ζωήν τού μέλλοντος αίώνος», τό μυστήριο τής όγδοης ημέρας. Ή προσωπικότητα λοιπόν τού καθενός μας, από τή στιγμή πού θά γεννηθεί, άκολουθεί τά στάδια αυτά ανεβαίνει τίς βαθμίδες αυτές, ανεξαρτήτως άν θά οδηγηθεί τελικά «εις άνάστασιν ζωής» ή «εις άνάστασιν κρίσεως» (Ίω. ε' 29)· δηλαδή άν θά άναστηθεί γιά νά άπολαύσει ζωή αιώνια καί μακαρία ή γιά νά δικασθεί καί κατακριθεϊ. Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τά δύο πρώτα στάδια. Στή συνέχεια θά μιλήσουμε γιά τά άλλα τρία.
Read More ->>

26. Πώς θα είναι τό σώμα που θα αναστηθεί

0 σχόλια


26 ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ


 Μέ νέες ιδιότητες, άφθαρτο,λαμπρό, αιώνιο

Tό σώμα τό όποίο πρόκειται νά άναστηθεί έκ νεκρών πώς θά είναι; Στην ερώτηση αύτή μάς απαντουν καί πάλι οί θεοφόροι Πατέρες, οί όποίοι έρμηνεύουν την Άγια Γραφή μέ τόν φωτισμό τού Παρακλήτου Πνεύματος.
α) Έν πρώτοις παρατηρούν ότι τό σώμα έκεινο θά είναι τό αύτό καί ούκ αύτό, όπως σημειώνει ό θείος Χρυσόστομος. Δηλαδή, θά είναι αύτό τούτο τό σώμα που ύπήρξε επί της γης, άλλά μέ ιδιότητες διαφορετικές. Ό ίερομάρτυς Μεθόδιος λέγει ότι μετά θάνατον ό άνθρωπος δέν πρόκειται νά παύσει νά είναι άνθρωπος ούτε θά λάβει αγγελική ή άλλη μορφή. Διότι ό Χριστός ήλθε καί έκήρυξε ότι ή άνθρώπινη φύση δέν πρόκειται νά μεταπλασθεί σέ νέα μορφή, άλλά ν’ άναλάβει τή μορφή πού είχε έξ άρχής, προτού άμαρτήσει καί έκπέσει της χάριτος τού Θεού.  

Ό όσιος Μακάριος ό Αιγύπτιος μάς διδάσκει ότι τό σώμα πού θά άναστηθεί θά διατηρεί τή φύση του. Φέρει δέ τό άκόλουθο παράδειγμα: Όλα, λέγει, βυθίζονται στό φώς καί στή φωτιά καί μεταβάλλονται, άλλά δέν αναλύονται ούτε γίνονται φωτιά όπως άκριβώς ή βελόνα της ραφής, όταν ριφθεί στή φωτιά πυρούται καί γίνεται ολοκόκκινη, σάν νά είναι φωτιά, ή φύση όμως τού σιδήρου διατηρείται, κάτι παρόμοιο θά συμβεί καί μέ τό σώμα, τό όποίο θά άναστηθεί.
«Έν τή άναστάσει όλα τά μέλη άνίστανται, καί όλα γίνονται φωτοειδή,» αλλά καθένας παραμένει στη δική του φύση καί υπόσταση γεμάτος από τό Αγιο Πνεύμα. Ό Πέτρος είναι Πέτρος, ό Παύλος Παύλος καί ό Φίλιππος Φίλιππος.   Τούτο φαίνεται καί άπό την παραβολή τού πλουσίου καί τού πτωχού Λαζάρου. Διότι πέραν τού τάφου ό πλούσιος αναγνωρίζει χωρίς δυσκολία καί τόν πατριάρχη Αβραάμ καί τόν Λάζαρο.
Read More ->>

27. Η καθολική κρίση

0 σχόλια

27 Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ


Θά. γίvει κρίση


Καθώς οί αιώνες διαδέχονται ό ένας τόν άλλον, προχωρούμε πρός τή συντέλεια τού κόσμου, τη Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου καί τή φοβερή ήμέρα τής παγκοσμίου κρίσεως. Ή ήμέρα αύτή είναι άδηλη στους ανθρώπους, διότι έτσι όρισε ή ανεξιχνίαστη βουλή τού Θεού. Παρά ταύτα ό Κύριος μάς άπεκάλυψε ορισμένα σημεία, τά όποία  θά προηγηθούν τής Δευτέρας Παρουσίας του καί θά προειδοποιήσουν τούς πιστούς γιά τό μεγάλο καί συγκλονιστικό γεγονός. Τά σημεία αύτά είναι ή κήρυξη τού Εύαγγελίου στή γή επί μακρό χρονικό διάστημα, τό όποίο ή 'Αγία Γραφή περιγράφει ώς χιλιετή βασιλεία τού Χριστού. Μετά τήν περίοδο αύτή θά έμφανισθεί ό Αντίχριστος, ό όποίος θά επιτεθεί μέ λύσσα καί μανία πρωτοφανή έναντίον τής Εκκλησίας καί τών πιστών μελών της, αλλά ό Χριστός, ό όποίος έξήλθε νικών καί ίνα νικήση(Άποκ. ζ' 2), θά τόν συντρίψει όλοσχερώς. Τότε θά ακολουθήσει ώς κλέπτης έν νυχτί καί ώς αστραπή ή όποία  φωτίζει ακαριαία όλα τά πέρατα τού κόσμου, ή μεγάλη καί επιφανής ήμέρα τής Δευτέρας Παρουσίας τού Κυρίου, κατά τήν όποία  ό Κύριος, έρχόμενος επί τών νεφελών τού ουρανού (Ματθ. κδ' [24] 30) μέ όλη τή δόξα του καί όλους τούς αγίους αγγέλους του, θά καθίσει σέ θρόνο ένδοξο καί λαμπρό (Ματθ. κε' [25] 31) καί θά κρίνει ζώντας καί νεκρούς. Διότι τότε θά γίνει καί ή ανάσταση όλων ανεξαιρέτως τών νεκρών.
Read More ->>

28. Ό Αθάνατος Θάνατος

0 σχόλια


 

28 Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
'Υπάρχει κόλαση;

Μετά τόν διαχωρισμό των δικαίων από τούς αμαρτωλούς, ό ουράνιος Κριτής θά έκφέρει τη δίκαιη, οριστική καί άμετάκλητη απόφασή του. Διότι, κατά τό διάστημα της παρούσης ζωής ό καθένας είναι έλεύθερος νά ζήσει έν Χριστώ ή χωρίς τόν Χριστό. Νά άποθάνει συν τώ Χριστώ,γιά νά ζήσει μαζί μέ τόν Χριστό,ή νά περιορίσει τή θέλησή του εκτός τού Χριστού καί νά μείνει στό σκοτάδι της αμαρτίας. Στήν παρούσα ζωή είναι έλεύθερος νά κυβερνήσει όπως θέλει τόν εαυτό του μετά τόν θάνατο όμως ύπόκειται σέ κρίση  βραβεύονται οί δίκαιοι,τιμωρούνται οί αμαρτωλοί. Ή ανάσταση πού θά ακολουθήσει γιά όλους, γιά τούς αμαρτωλούς θά έλθει ώς άνάστασις χρίσε ως (Ίω. ε 29). Καί τότε θά ολοκληρωθεί ή τραγωδία της ανθρώπινης θελήσεως Ό Κύριος θά πει πρός τούς δικαίους: Δεύτε οί ευλογημένοι τού πατρός μου, κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμϊν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Καί στούς αμαρτωλούς : Πορεύεσθε άπ εμού οί κατηραμένοι εις τό πύρ τό αιώνιον τό ήτοιμασμένον τώ διαβολω καί τοϊς άγγέλοις αυτού (Ματθ. κε' [25] 34, 41). Καί γιά μέν τίς αμοιβές καί τή μακαριότητα τών δικαίων ούδέποτε υπήρξε αμφισβήτηση. Γιά τήν τιμωρία όμως τών αμαρτωλών διατυπώνονται πολλές ενστάσεις καί απορίες. Γι’ αύτό θά δούμε πρώτα τήν απόφαση τού Κριτού, ή οποία αφορά στούς αμαρτωλούς.
Read More ->>

29. Ο Αιώνιος Παράδεισος

0 σχόλια
29 Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Ή μέλλουσα βασιλεία


Είναι καιρός πλέον νά προσπαθήσουμε νά δοκιμάσουμε κάποια πρόγευση της αιώνιας μακαριστήτος των δικαίων. Κατά την ήμερα της κρίσεως ό Κριτής θά στραφεί πρός αυτούς με βλέμμα ιλαρό καί φωτεινό καί θά τούς πει μέ γλυκειά φωνή: Δεύτε οί ευλογημένοι τού πατρός μου, κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμϊν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου (Ματθ. κε' [25] 34).
’Ώ. ή αιώνια βασιλεία Πρός αυτήν στρέφονται οί άγιες ελπίδες καί οί άναβάσεις τής καρδιάς μας· πρός αύτήν κατατείνουν όλοι οί ιεροί μας πόθοι. Αυτή είναι τό υψιστο τέλος των θεοφιλών αγώνων μας. Αυτή νοσταλγούμε άπό τότε πού εξορισθήκαμε άπό τόν επίγειο παράδεισο πρός αυτή σπεύδουμε άπό τότε πού ό Κύριος είσήλθε θριαμβευτής στόν ουρανό, κλαίοντες καί άγαλλόμενοι, πενθούντες καί χαίροντες. Πρός έκείνη τήν άληθινή κατάπαυση τρέχουμε, γιά νά είσέλθουμε όσοι έπιστεύσαμε (Έβρ. δ' 3). Έσπείραμε εδώ εν δάκρυσιν; Εκεί θά θερίσουμε εν αγαλλιάσει (Ψαλ. ρκε' [125] 5). Οί ήμερες τής πολύμοχθης σποράς των Αγίων  είτε άρχοντες είναι αυτοί είτε άρχόμενοι είτε σοφοί είτε άσοφοι είτε γέροντες είτε νέοι καί νήπια είτε άνδρες είτε γυναίκες  πρός έκείνη τήν αιώνια ημέρα αποβλέπουν γιά τήν πλούσια συγκομιδή. Όλοι αυτοί οί Αγιοι, ως μία παγκόσμια λεγεών, πορεύονται διά μέσου των αιώνων τήν πρός τά άνω πορεία, γιά νά κληρονομήσουν τήν ατελεύτητη ζωή.
Read More ->>

30. Η συντέλεια τού κόσμου

0 σχόλια
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

30 Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«’Ιδού καινά ποιώ πάντα» (Άποκ. κα' 5)

Τήν ανάσταση των νεκρών σωμάτων καί την καθολική κρίση θά επακολουθήσει ή συντέλεια, ή μεταρρύθμιση, ό μετασχηματισμός καί ή ανακαίνιση τού κόσμου.   Τότε θά έλθει τό εύλογημένον Σάββατον,τό όποίο γιά ολόκληρη την κτίση είναι ή τής καταπαύσεως ήμερα, όπως ψάλλουμε στό δοξαστικό τής ακολουθίας τού Μ. Σαββάτου. Τότε θά αρχίσει ή μυστική όγδοη ήμερα τής δημιουργίας, ή ανέσπερος ημέρα τής Βασιλείας, όπως λέγει ένα τροπάριο των Αίνων τής Άναστάσεως. Τότε θά αρχίσει τό καινόν, τό καινούργιο Πάσχα. Γι’ αυτό ή χαρά τής Άναστάσεως καί της αιώνιας ζωής καθιστά τή νύκτα τής Κυριακής τού Πάσχα πανήγυριν πίστεως, κατά τήν όποία  κάθε πιστός μετέχει έν τινι μέτρω καί δι’ όλίγας στιγμάς τής όγδοης ήμέρας, ή όποία  θά εκτείνεται στούς ατελεύτητους αιώνες.  . Ή Κυριακή τού Πάσχα είναι ημέρα κλητή καί άγια, όπως ψάλλουμε στήν η' Ώδή τού Κανόνος τού Πάσχα. Δηλαδή ημέρα επίσημη καί άγια, διότι είναι ημέρα νέα άπαρχή τού αίώνος τής σωτηρίας, τό τής σωτηρίας γενέθλιον· είναι άφετηρία τής πανευτυχούς όγδοης ήμέρας, τού άπέραντου αίώνος τού ύπεραπείρου Θεού Γι’ αύτή τήν ημέρα μίλησε αίνιγματωδώς ό σοφός Σολομών καί σ’ αυτήν άφιερώνει τούς Ψαλμούς υπέρ τής όγδοης ό μέγας Δαβίδ.   Τήν ίδια ημέρα, κατά τήν υμνολογία τής ’Εκκλησίας μας, προετύπωνε καί ό Υίός καί Λόγος τού Θεού, όταν ταπεινωνόταν ώς άνθρωπος καί δεχόταν περιτομή τήν όγδοη ήμερα. 

Κατά τόν άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, καί τό μέγα θέαμα τού φωτός της τού Κυρίου Μεταμορφώσεως της όγδοης (δηλαδή τού μέλλοντος αίώνος) έστί μυστήριον κατά τήν όγδόην γάρ δυνάμει κράτος ένεργείας ή Βασιλεία τού Θεού αναφαίνεται. Επειδή μάλιστα ή αγία Μεταμόρφωση τού Σωτηρος είναι εορτή καί μυστήριον τού μέλλοντος αίώνος, γι’ αυτό ή Εκκλησία διώρισε νά λέγεται καθ’ έκάστην έν ταίς 'Ώραις τό Κοντάκιον της Μεταμορφώσεως “Έπί τού όρους μετεμορφώθης...” ίνα διά της συνεχούς ύπομνήσεως κινή τούς Χριστιανούς εις πόθον της μελλούσης δόξης. Μέ τόν τρόπο αυτό τούς χαροποιεί καί τούς ενδυναμώνει νά άθλήσουν άνδρείως, διά νά αξιωθούν τοιούτου άκηράτου στεφάνου της μακαριότητος. 
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |