ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 06/08/16

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Παναγία η Μητέρα τής ζωής- Πίνακας Περιεχομένων

0 σχόλια


ΘΕΟΤΟΚΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΑ η Μητέρα της ζωής
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Άθανασίου
Πρεσβυτέρα Χαρούλα Τσουλιάη

Πτυχές τού Μεσιτευτικοΰ ’Έργου τής Θεομήτορος

1 Η Θεοτόκος ως υπέρμαχος τής Ορθοδοξίας

Ή Παναγία είναι, κατά την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, σύμφωνα μέ όσα άποφάσισε περ'ι αυτής ή Γ' έν Έφέσω Οικουμενική Σύνοδος (431 μ.Χ.): Ύπεραγία, Θεοτόκος, Αειπάρθενος και Μεσίτρια. Είναι ή Μητέρα τού Θεού καί τών άνθρώπων, βασίλισσα γής καί ούρανοΰ. Πολύ όμως πριν από τίιν οικουμενική αύτή απόφαση, οί πιστοί είχαν διαμορφώσει τη συνείδηση ότι ή Μαρία είναι τό δοχεϊον τοϋ Πνεύματος, διάκονος τής προαιώνιου βουλής τού Θεού «δί ημάς τούς ανθρώπους καί διά την ήμετέραν σωτηρίαν», άκαταίσχυντος προστάτιδα τών χριστιανών. Διά τούτο καί τιμάται ήδη από τούς πιστούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, ενίοτε με δόση, υπερβολής, τίιν όποια εγκαίρως (καί πριν ακόμη από τό 431 μ.Χ.) οί Πατέρες επιχείρησαν νά περιορίσουν στο ορθό πλαίσιο, όπως τούτο άποδεικνύεται καί από τον άγιο Έπιφάνιο, έπίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου (κοιμήθηκε τό 403 μ.Χ.), ό όποίος συνιστοΰσε ότι «εις μεν τον Κύριον πρέπει λατρεία, εις δε την Θεοτόκον τιμή και προσκύνησις». Ό άγιος Πατέρας ψέγει μέ παρρησία την παρατηρούμενη στις ημέρες του ύπερβολή έναντι τού τιμίου προσώπου τής Παναγίας, καί τούτο τον άναδεικνύει αληθινό Ποιμένα τής Εκκλησίας, πού αγρυπνεί, κατά τον Απόστολο Παύλο, ύπέρ των ψυχών τού ποιμνίου του. Μάλιστα στον Άγκυρωτόν λεγόμενο λόγο του άποκαλεϊ την Παρθένο, πολύ πριν από την Οικουμενική Σύνοδο τής Εφέσου, Θεοτόκο.
Read More ->>

Τό Γεροντικό - Τό Περιβόλι της Παναγιάς

0 σχόλια

αγιον οροσ

ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Πρόλογος
Ό συγγραφέας, π. Άνδρέας Θεοφιλόπουλος
Ό π. Ανδρέας, κατά κόσμον Χαράλαμπος Θεοφιλόπουλος. τού Ίωάννου καί της Σταθούλας, γεννήθηκε στό χωριό Λογγανίκος τής Λακωνίας στις 16 Φεβρουάριου τού 1916.
Τό «Γεροντικό τού Αγίου Όρους» έκδόθηκε πρώτη φορά τό 1978 καί από τότε λόγω τής σπουδαιότητός του έγνώρισε τουλάχιστον έξι έκδόσεις έως αύτής τού 1998. Μιά ελάχιστη άπλουστευση φράσεων καί γραμματικές διορθώσεις ήταν έπίσης «άναγκαϊες» γιά τόν σύγχρονο άναγνώστη. καθώς καί κάποιες έκκαθαρίσεις έπαναλήψεων λόγω τής έως τώρα διχοτομίας τού έργου. Φυσικά δέν έγινε καμμία άλλαγή όσον αφορά σέ γεγονότα καθώς καί σέ πρόσωπα πού άναφέρονται στο βιβλίο όταν ήταν έν ζωή. Η νέα μας έκδοση έξετυπώθη σέ έναν τόμο καί τήν διανθίζουν, χωρίς νά ακολουθούν τή θεματογραφία όπου είναι τοποθετημένες σπάνιες άσπρόμαυρες φωτογραφίες άπό τό Άγιον Όρος τών δεκαετιών 1950-1970, πού παραχωρήθηκαν ειδικά γιά τήν έκδοση αύτή άπό τό Ίβηριτικό Κελλί τής Αγίας Θεοπρομήτορος ’Άννης στις Καρυές.
Εύχομαι ή έν λόγω έκδοση, μέ τίς περιγραφές τών θαυμάτων, τα άσκητικά παλαίσματα τών πατέρων, τά άξιόλογα ιστορικά στοιχεία καί τίς κατο.νυκτικές διαδρομές του, νά συμβάλει στην αναζωογόνηση τών ψυχών μας καί στην ανάδειξη τής βαρύτιμης πνευματικής κληρονομιάς καί πολιτισμού τού πεφιλημένου Αγίου Όρους καί τού Έθνους μας. Αμήν!
Πρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρος Λακεδαίμων
Έγραφον τήν 15η του μηνός  Ιουνίου τού σωτηρίου έτους 2010 έν Άγ. Στεφάνω Άττικής
Read More ->>

Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός

0 σχόλια

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Η ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ  ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ
Oι αξιοθαύμαστοι άγώνες, ή ηρωική πάλη καί τά υπερφυσικά κατορθώματα τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ΜάρκουΑρχιεπισκόπου τής’Εφέσου, τοϋ επονομαζόμενου Εύγενικοϋ.
Τοϋ εξαίρετου καί σχεδόν μοναδικού ύπέρμαχου καί φύλακα τής άμεμπτου κι άγιοτάτης κι άποστολικής καί πατροπαράδοτης ορθόδοξης πίστης, συγκεντρωμένα σ’ ένα βιβλίο καί γραμμένο σέ μορφή βιογραφίας άπό τόν άνάξιο κι ελάχιστο ανάμεσα στούς ιερομόναχους
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Πρός άπόκτηση γνώσεως καί ψυχικής ωφέλειας των άπανταχοϋ ορθοδόξων χριστιανών.
Στους έν Χριστώ άδελφούς μου άπανταχού  γης την ευλαβική προσκύνηση καί τόν εκ ψυχής άσπασμό Εκείνος ό περίφημος καί περιώνυμος Μάρκος ό Εφέσου ό Ευγενικός, παρουσιάζεται σήμερα από μένα, μέ τήν επιγραφή ΄Άντίπαπας΄, ή ΄αδιάψευστος μονομάχος΄. Ό ορθόδοξος φιλαναγνώστης, πρέπει νά έχει τήν υπομονή νά διαβάσει τόν παρόντα λόγο καί τότε ν’ αποφασίσει άν ταιριάζει ή όχι σ’ αυτόν μία τέτοια προσωνυμία. Ή ονοματοθεσία δέν είναι βέβαια ιδιότητα τοϋ κάθε τυχόντα, αλλά μιλούν τά γεγονότα ώστε κι οί πλέον απαίδευτοι σ’ αυτά νά βρίσκονται ικανότατοι καί νά τά κατανοούν.
Read More ->>

Τό Μυστήριον τού Θανάτου - Πίνακας Περιεχομένων

0 σχόλια

kyriou


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Συγγραφεύς :
Νικόλαος Π. Βασιλειάδης  
Εκδοσις 'Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τί είναι αύτό τό μυστήριο,τό πικρό καί άκατανόητο, πού συνέβη σέ μάς τούς άνθρώπους; Πώς παραδοθήκαμε στή φθορά καί συζευχθήκαμε μέ τόν θάνατο;», διερωτάται τό θείο όργανο τής Εκκλησίας, ό θεωρός τών μυστηρίων τού Θεού άγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός.
Τό έρώτημα διατυπώνεται άπό τούς άνθρώπους κάθε έποχής, κάθε ήλικίας καί μορφώσεως. Διότι άπό τότε πού ό θάνατος είσόρμησε στόν κόσμο ώς καρπός τής άμαρτίας, κανείς δέν είδε τόν θάνατο μέ άδιαφορία. Ένώ όμως όλοι παραδεχόμαστε ότι ό θάνατος είναι ή περιουσία τής ζωής, μάς είναι άδύνατο νά φαντασθούμε τούς έαυτούς μας νεκρούς Άλλ’ είτε τό συλλαμβάνουμε είτε όχι, άπό τήν ώρα πού ήλθαμε στόν κόσμο είμαστε μελλοθάνατοι Καί κάτι άκόμη· ένώ ό θάνατος έρχεται μία φορά στή ζωή μας, έμείς τόν φοβούμεθα κάθε ήμέρα. Καί είναι άδυσώπητος. ’Έρχεται σάν σκελετός μέ μεγάλο δρεπάνι - έτσι τόν είκονίζει ή ζωγραφική - καί «θερίζει» τόν άνθρωπο,χωρίς νά τού έπιτρέπει νά πάρει τίποτε μαζί του. Καί όταν πλέον ό συνάνθρωπός μας βρίσκεται στήν άπέναντι όχθη, οί ύπόλοι-ποι μένουμε άπό έδώ καταπτοημένοι καί προβληματιζόμενοι.
O ιερός Αύγουστίνος, ό όποίος στήν άρχή τής ζωής του θρήνησε τόν θάνατο στενού φίλου του, όμολογεί: «'Η λύπη μου γιά τή σκληρή αύτή άπώλεια βύθισε σέ φοβερό σκοτάδι τήν ψυχή μου. 'Όλα γύρω μου ήσαν νεκρά. Ρωτούσα τήν ψυχή μου γιατί ήταν τόσο περίλυπη καί συντετριμμένη, ήταν όμως άνίκανη νά μού άπαντήσει». Πράγματι· όταν ό θάνατος άρπάζει κάποιον, τά έρωτήματα άναπηδούν τό ένα κατόπιν τού άλλου, ένώ έμείς μένουμε σιωπηλοί, κυριευμένοι άπό μεγάλη όδύνη, άφού ένας πέπλος μυστηρίου καλύπτει τό θέμα αύτό.
Read More ->>
 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |