ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Πατρολογία Α΄ - Πίνακας Περιεχομένων

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Πατρολογία Α΄ - Πίνακας Περιεχομένων
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Α'
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ή έξοδος τής Εκκλησίας άπό τίς κατακόμβες καί ή άνεσή της νά κινείται άνενόχλητη σέ όποιονδήποτε κοινωνικό χώρο, συνδυάστηκε μ’ έναν προστατευτισμό τού αύτοκράτορα πολύ επικίνδυνο. Έπρόκειτο γιά έναγκαλισμό, πού οφειλόταν στούς εξής παράγοντες: α) Ό αύτοκράτορας Κωνσταντίνος ένιωθε καί δροΰσε ως χριστιανός. β) Ώς ρωμαίος αύτοκράτορας ήταν καί μέγιστος Ιερέας. Τώρα, ώς χριστιανός βασιλέας, δέν μπορούσε νά τελεΐ καθήκοντα ιερατικά, π.χ. νά θυσιάζει, αλλά αισθανόταν ότι έχει τήν κορυφαία ευθύνη γιά τήν προκοπή καί τήν πορεία τής Εκκλησίας, γ) 'Ως αύτοκράτορας φρόντιζε πάση θυσία νά έξασφαλΐζει τήν συνοχή καί πειθαρχία τών πολλών λαών καί φυλών, πού συναποτελοΰσαν τήν ρωμαϊκή αύτοκρατορία. Ή συνοχή μέχρι λίγο πρίν έξασφαλιζόταν μέ τήν επιβολή σέ όλη τήν επικράτεια τής λατρείας τού αύτοκράτορα. Τώρα, χωρίς πολλή σκέψη καί μέ τήν επίδραση τής ρωμαϊκής παραδόσεως, έκρινε ότι τόν συνδετικό παράγοντα τής απέραντης αύτοκρατορίας μπορεί νά τόν Αποτελεί ό χριστιανισμός, δ) 'Η Εκκλησία δέν είχε ούτε πλούσια έμπειρία κοινωνικής έλευθερΐας ούτε άκόμη αρκετή θεσμική όργάνωση, ώστε ν’ άποποιηθεΐ Αποφασιστικά τήν έλκυστική προστασία τού αύτοκράτορα. Οί ριζικές διαφοροποιήσεις γιά τήν Εκκλησία καί τό κράτος είχαν πολλαπλές καί βαθιές συνέπειες, θετικές καί Αρνητικές. Τό κράτος βρήκε στόν ραγδαία Αναπτυσσόμενο χριστιανισμό τήν Αλκή καί τό σθένος, πού έλειπαν Από τήν ρωμαϊκή κοινωνία. Ή Εκκλησία πάλι άπέβη ισχυρός κοινωνικός παράγοντας στό νέο ρωμαϊκό κράτος. 'Ικανοί έπΐσκο ποι, μεγάλων κυρίως πόλεων, άρχισαν νά διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην όλη κοινωνική ζωή.


ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ Α' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Δ' ΑΙΩΝΑ
 3. α. Εξοδος από τις κατακόμβες
 4. β. Εναγκαλισμός τής Εκκλησίας άπό τό κράτος
 5. γ. Συγκλονιστικές θεολογικές κρίσεις καί θεμελιώδης θεολογία
 6. δ. Ό κόσμος τής φιλοσοφίας
 7. ε. Ό Μοναχισμός
 8. στ. Αιώνας των Συνόδων
 9. Οί Σύνοδοι
 10. ζ. Πέρα τής άλληγορικής καί τής ίστορικογραμματικης μεθόδου: έρμηνευτική θεολογία
 11. η. Τά μεγάλα θεολογικά κέντρα
 12. θ. Oi συγγραφείς κατά γεωγραφικές περιοχές
 13. Γρηγόριος Έλβίρας (τέλος Δ' αΐ.)
 14. Είδη τής εκκλησιαστικής γραμματείας
 15. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
 16. ΗΣΥΧΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ (περί τό 300)
 17. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Φήλικος, ’Αγάπης. Δασίου, Εύπλου, Ιουλίου, Κρισπίνης καί Ειρηναίου
 18. ΒΙΚΤΩΡΙΝΟΣ ΠΕΤΑΒΙΟΥ ( + 304)
 19. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΕΛΒΙΡΑΣ) ΙΣΠΑΝΙΑΣ (περί τό 306)
 20. ΦΙΛΕΑΣ ΘΜΟΥΕΩΣ (+307)
 21. ΠΑΜΦΙΛΟΣ ( + 309)
 22. ΠΙΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ
 23. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (300-311)
 24. ΜΕΘΟΔΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΟΥ) (311/2;)
 25. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (233-301)
 26. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (+ 312)
 27. ΑΡΝΟΒΙΟΣ (De Sicca)
 28. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΓΚΥΡΑΣ (314), ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (314/319)
 29. ΣΥΝΟΔΟΣ ARLES (ΑΡΕΛΑΤΗΣ) (314)
 30. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (αρχές Δ' αί.)
 31. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Διαθήκη τεσσαράκοντα μαρτύρων
 32. ΑΝΩΝΥΜΑ
 33. ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Κόνωνος καί Fnictuosus
 34. (RETICIUS): Laudes Domini (316/324)
 35. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (τέλος 324 ή άρχές 325)
 36. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (325)
 37. ΚΕΙΜΕΝΑ
 38. ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ ( + 325)
 39. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (313328)
 40. ΚΟΛΛΟΥΘΟΣ.
 41. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (326-30)
 42. JUVENCUS (330) ό πρώτος λατϊνος χριστιανός ποιητής
 43. AITHALLAH (ΑΕΙΘΑΛΑΣ) ΕΔΕΣΣΗΣ
 44. «ITINERARIUM» BORDEAUX ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (333) τό Αρχαιότερο όδοιπορικό
 45. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ( + 331/7) ο πρώτος άντιοχειανός έρμηνευτής
 46. ΑΡΕΙΟΣ ( + 335) Αθανάσιος ΆναζαρβούΠαυλίνος Τύρος
 47. ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (335)
 48. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (338)
 49. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ( + 339 περίπου) χρονικογράφος άπολογητής
 50. ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΑΓΓΡΑΣ (περίπου 340/2)
 51. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (341) ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ (341)
 52. ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ (341/2) πρώτος θεωρητικός τοΰ αρειανισμού
 53. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ( + 342)
 54. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΑΡΔΙΚΗΣ καί ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ (343)
 55. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (344)
 56. ΑΦΡΑΑΤ(ΗΣ) (+ λίγο μετά τό 345)
 57. ΠΑΧΩΜΙΟΣ ( + 346)
 58. ΗΓΕΜΟΝΙΟΣ
 59. FIRMICUS MATERNUS (350)
 60. ΥΜΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ
 61. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ»
 62. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ (351)
 63. ΙΟΥΛΙΟΣ Α' ΡΩΜΗΣ (337352)
 64. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ έτους 354:
 65. ΔΟΝΑΤΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ/ACTA
 66. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ( + 356) διαμορφωτής τοϋ άναχωρητικοΰ μοναχισμού
 67. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ (357)
 68. ΟΣΙΟΣ ΚΟΡΔΟΥΗΣ ( + 357/8)
 69. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ ( + περί τό 359)
 70. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΓΚΥΡΑΣ (358) καί ΣΙΡΜΙΟΥ (359)
 71. ΣΥΝΟΔΟΙ RIMINI (359), ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
 72. (359) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (360) καί ΠΑΡΙΣΙΩΝ (360)
 73. ΠΟΤΑΜΙΟΣ Λισσαβώνας (Odyssoponensis) (+ περί το 360)
 74. ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΣΥΡΙΑΚΟΝ)

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |