ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Αργά βαδίζει ο Χριστός

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Αργά βαδίζει ο ΧριστόςΑργά βαδίζει ο Χριστός
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 
Πρόλογος των Εκδοτών
Πίνακας Περιεχομένων
Ή έκδοση στά Ελληνικά των έργων του αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς αποτελεί τιμή καί εύλογία γιά τίς 'Εκδόσεις Έν πλω. "Οχι μόνο γιατί ό άγιος Νικόλαος είναι ένας άγιος μέ θεολογική βαθύτητα καί οικουμενικό κύρος, αλλά καί γιατί αύτός καθαυτός ό λόγος του αποτελεί μιά πολυεπίπεδη μύηση σέ ένα κόσμο χάριτος καί άλήθειας.Όπως οί σταγόνες της βροχής πέφτουν από τόν ούρανό 'ίδιες παντού, άλλά τό έδαφος πού τίς δέχεται παρουσιάζει ποικιλία μορφολογίας, έτσι συμβαίνει καί μέ τή χάρη τού Θεού στούς άγιους: είναι'ίδιας ποιότητας γιά όλους, όμως κάθε άγιος παρουσιάζει  τά  δικά  του  ξεχωριστά,  προσωπικά  ιδιώματα,πού  ή  χάρις άναδεικνύει καί στιλβώνει μέ τό φώς καί τή λαμπρότητά της. Κι έτσι, κάθε άγιος έχει τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα καί τήν ιδιαίτερη ομορφιά του -στόν ένα λαμποκοπά τό τάδε χάρισμα, στόν άλλο τό δείνα. Ό άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς συγκεντρώνει στό πρόσωπο του τέτοια χαρίσματα καί ιδιώματα, πού δέν θά ήταν ύπερβολή νά τόν χαρακτήριζε κανείς, σύγχρονο πατέρα της Εκκλησίας. Υπήρξε μεγάλος θεολόγος μέ βαθιά γνώση των θεολογικών καί φιλοσοφικών ρευμάτων της εποχής του- ποιμένας μέ ασίγαστη την έγνοια καί τη φροντίδα γιά τό ποίμνιο  του-  άνθρωπος  μέ  πλατιά  καλλιέργεια  καί  διεθνή  άκτινοβολία  σέ
ποικίλα περιβάλλοντα, θρησκευτικά καί μή· χριστιανός μέ βαθιά προσήλωση στήν εύαγγελική του αποστολή καί άσβεστο πόθο τών έσχάτων.


Τό έργο του αγίου Νικολάου έπίσης συνδυάζει μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων χαρισμάτων: διαθέτει αφενός μέν απλότητα καί καθαρότητα, αλλά καί άφετέρου βάθος καί έμβρίθεια -ή μία ανάγνωση, όσο κι αν φαίνεται εύκολη, δέν έξαντλεϊ τά επίπεδα τών νοημάτων πού κρύβονται πίσω άπό τίς λέξεις καί πού ολοένα αναδύονται άπό βάθη μυστικά σέ κάθε επόμενη. Ό αναγνώστης άπολαμβάνει ένα λόγο λιτό καί απέριττο, πού όμως, σέ κάποιες άξαφνες άποστροφές του, γεννά εικόνες ιδιαίτερης λογοτεχνικής έπιδεξιότητας -μοιάζει νά άναδίδεται άπό μέσα τους τό άρωμα καί ή σοφία πού συνήθως άναδίδουν τά άρχετυπικά κείμενα τού άνθρώπινου πολιτισμού!
Τό «Άργά βαδίζει ό Χριστός» άποτελεϊ τόν δεύτερο τόμο (μετά τό «Στοχασμοί περί καλού καί κακού») πού οί Εκδόσεις Έν πλώ προσφέρουν στό ελληνικό άναγνωστικό κοινό. Μέ τήν εύλογία τού Αγίου, κυκλοφορήθηκαν ήδη καί οί δύο τόμοι «Δρόμος δίχως Θεό δέν άντέχεται...» καί «Δέν φτάνει μόνο ή πίστη...» πού περιλαμβάνουν τριακόσιες ιεραποστολικές έπιστολές. Μέ τά τέσσερα αύτά βιβλία, καθώς καί μέ τό μικρό τευ-χίδιο «Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς - Μικρό Συναξάρι»,   πού   τά   πλαισιώνει,   νομίζουμε   πώς   δίνεται   στό   ελληνικό άναγνωστικό κοινό μιά πολύ καλή εισαγωγική γεύση άπό τό πλούσιο έργο καί τήν προσωπικότητα τού μεγάλου αύτού, σύγχρονου άγίου. Ελπίζουμε μέ τή βοήθεια τού Αγίου νά συνεχίσουμε νά δημοσιεύουμε τά έκπληκτικά κείμενά του. Κι είναι περιττό νά ειπωθεί πώς μέ βιβλία σάν κι αύτά, άποκτά άνάσα καί ζωή αύτό πού οί Εκδόσεις Έν πλώ βλέπουν ώς νόημα της άποστολής τους: νά καθίστανται κανάλι καθαρό άπ' όπου κυλάει τό κρυστάλλινο νερό πού ό Κύριος καί οί άγιοι παρέχουν στίς διψασμένες καρδιές τών άνθρώπων...
Οί Εκδότες

ΑΡΓΑ ΒΑΔΙΖΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Έν πλω Μετάφραση από τά Σερβικά:
Σβέτλανα Πέτσιν Ηλίας Σαραγούδας Νεφέλη Σαραγούδα-Πέτσιν
Θεολογική επιμέλεια:Αλέξιος Π. Παναγόπουλος, Καθηγητής εκκλησιαστικής έκπαίδευσης καί doctor ant Πανεπιστημίου Σέρβικου Σαράγιεβο


Η  επεξεργασία, επιμέλεια  μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο, για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο:
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |