ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Η Ταπείνωσις κατά την Αγίαν Γραφήν - Πίνακας

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η Ταπείνωσις κατά την Αγίαν Γραφήν - ΠίνακαςΑντί Προλόγου
Η είκών τοΰ εξωφύλλου: Ψηφιδωτόν Ίεράς Μονής όσιου Λουκά Λεβαδείας (11ος αιών)

«Επιθυμώ ν’ άνοίξω τό στόμα μου, άδελφοί, και να ομιλήσω περί τής υψηλής ύποθέσεως τής Ταπεινώσεως· άλλα φοβούμαι, όπως φοβάται έκεϊνος, ό όποιος πρόκειται νά όμιλήση περί Θεού με άνθρωπίνους συλλογισμούς. Διότι ή Ταπείνωσις είναι στολή τής Θεότητος- έπειδή ό Υιός και Λόγος τοΰ Θεού, όταν έγινεν άνθρωπος, αύτήν ένεδύθη, και συνανεστράφη μαζί μας. Καί κάθε άνθρωπος, ό όποιος θά ένδυθή αύτήν, άληθώς ομοιάζει με Εκείνον, ό όποιος κατέβη άπό τό ίδικόν Του ύψος και έσκέπασε την ίδικήν Του δόξαν καί μεγαλωσύνην διά τής Ταπεινώσεως...
Διά τούτο λοιπόν όποιος ένδυθή τήν στολήν την όποιαν ένεδύθη ό Κτίστης εις έκεϊνο τό σώμα, αυτόν τον Χριστόν ένδύεται. Ή ταπείνωσις είναι δύναμις, τήν όποιαν δέχονται οί τέλειοι καί οί άγιοι. "Οποιος άπέκτησεν αύτήν, τιμάται δι’ αύτής, ώς νά φορή στέφανον καί πορφύραν.
Τον Ταπεινόφρονα άνθρωπον ούδείς ποτέ μισεί, ούτε καταφρονεί. Αύτός άγαπά όλους καί όλοι άγαποϋν αύτόν. "Ολοι έπιθυμοϋν αύτόν  καί  όπου  πλησιάζει ώς άγγελον φωτός βλέπουν αύτόν, καί προσφέρουν εις αύτόν ιδιαιτέραν τιμήν. Ή βραχυλογία αύτοϋ είναι ώς οί άπειροι λόγοι τών σοφών. "Ολων τών άνθρώπων οί οφθαλμοί προσέχουν εις τό στόμα αύτού καί δέχονται τούς λόγους αύτοϋ ώς λόγους Θεού.
Τα μυστήρια τοΰ Θεού εις τούς ταπεινόφρονας άποκα- λύπτονται. Ή ταπείνωσις τελειοϊ τήν ψυχήν διά θείων θεωριών» (’Ισαάκ δ Σύρος, Λόγος κ').
Ύπέδειξας Δέσποτα, τοϊς οίκείοις Μαθηταίς, ύψοποιόν ταπείνωσιν,τώ λεντίω ζωνννμενος την όσφύν, τούς πόδας άπέπλυνας,καί τον τρόπον μιμεΐσθαι παρεσκεύασας.(Έκ τοΰ  Κανόνος  Κυριακής  Τελώνου   καί Φαρισαίου ώδή ΣΤ', Τροπάριον 4)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έκδίδεται Επιμέλεια Επιτροπής ΑΘΗΝΑΙ
Αι ευμενείς κρίσεις διά τό βιβλίον ή Ταπείνωσις άπό τόν πνευματικόν κόσμον καί ή υποδοχή του άπό τόν ’Ορθόδοξον λαόν τού Θεού είναι οί λόγοι οί όποιοι μάς παρεκίνησαν εις την έπανέκδοσίν του.
"Ας εύδοκήση ό άγιος Θεός νά καρποφορήση καί ή μικρή προσφορά αυτή εις δόξαν τού έν Τριάδι προσκυνητοϋ ονόματος   Του   καί   εις   οικοδομήν   τοΰ   σώματος   τής
Εκκλησίας.
Ή ’Επιτροπή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


 1. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
 2. «ΕΝ ΑΡΧΗ»
 3. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 4. Ή Δίκη
 5. Αί Ποιναί
 6. Ή ποινή τού σατανά
 7. Ή ποινή τοϋ ανθρώπου
 8. Αλλαι συνέπειαι
 9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 10. Ή έργασία τοΰ Θεού
 11. Γενική παιδαγωγία τών λαών
 12. Παιδαγωγία ταπεινώσεως τής Εκκλησίας
 13. Ατομική διαπαιδαγώγησις
 14. Ή συνεργασία τοΰ άνθρωπου
 15. Βοηθητικά μέσα κατά τούς 'Αγίους Πατέρας
 16. Αι πύλαι τής μετάνοιας
 17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
 18. 'Ορισμός τής ταπεινοφροσύνης
 19. Έλεγχος γνησιότητος
 20. To άλάνθαστον μέσον
 21. Συμπέρασμα
 22. Κιβδηλεΐαι και παρανοήσεις
 23. Ταπεινολογία
 24. Ταπεινοσχημία
 25. Λάθε βιώσας
 26. Παρανοήσεις τής ταπεινοφροσύνης
 27. Αισθήματα μειονεκτικότητος και ταπεινοφροσύνη
 28. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ
 29. Καταπολεμεί τα πάθη και τον διάβολον
 30. ’Αναπληρώνει τα έργα τών άδυνάτων
 31. Ενώνει
 32. Υψώνει
 33. Σώζει
 34. Εφελκύει τήν Θείαν Χάριν
 35. ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΑΡΕΤΑΣ
 36. Σχέσις τής ταπεινώσεως προς την πίστιν και έλπίδα.
 37. Σχέσις τής ταπεινώσεως προς την μετάνοιαν
 38. Σχέσις ταπεινώσεως προς την έξομολόγησιν
 39. Σχέσις ταπεινώσεως προς τήν άγάπην
 40. Σχέσις τής ταπεινώσεως προς την διάκρισιν
 41. Αγιασμός και τελειότης
 42. Ή ταπείνωσις καί ή γνώσις τής αλήθειας
 43. ΠΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΛΛΩΝ
 44. Ή πτώσις τοΰ ’Ισραήλ
 45. Ή κλήσις τών Εθνικών
 46. Ή πτώσις τής νοητής Βαβυλώνος
 47. Ό πονηρός καί ό άνομος
 48. Αί αιρέσεις
 49. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
 50. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
 51. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ


Εισαγωγή και πρώτη αποκλειστική δημοσίευση κειμένων  στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Έκδίδεται Επιμέλεια Επιτροπής ΑΘΗΝΑΙ
Η  επεξεργασία, επιμέλεια και μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο 
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
http://www.alavastron.net/


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |