ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης - Πίνακας

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης - Πίνακας
 Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
 Πίνακας Περιεχομένων

Τους εν τω μετά σώματος βίω κατορθώμασιν αρετής διαπρέψαντας, και μετά την αποβίωσιν ευλαβείσθαι και τιμάν, ετησίοις τε τελεταίς και εγκωμίων ύμνοις γεραίρειν, όσιον και τω της Εκκλησίας πληρώματι λυσιτελέστατον πέφυκεν· εκείνο μεν, ότι ο τοις κατ’ αρετήν βεβιωκόσιν απονεμόμενος έπαινος εις αυτόν τον Θεόν αναφέρεται, παρ’ Ού πάσα αρετή εις ανθρώπους, ως που θεολογών ο της θεολογίας επώνυμος αποφαίνεται Γρηγόριος, τούτο δ’ επειδή ο περί τα καλά έπαινος τους μεν ραθύμους και οκνηρούς προς την της αρετής κατόρθωσιν παραζηλοί και προτρέπεται, τους δε φιλοπόνως προς αυτήν φερομένους ακμαιοτέρους εργάζεται.Επειδή τοίνυν τοιούτοις εξόχοις αρετής κατορθώμασι διακέκριται και ο εκ Ρωσίας καταγόμενος και εν Αγίω Όρει, εν τη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, επί ήμισυν που αιώνα βιώσας μοναχός Σιλουανός, οσιότητι μεν και  αγιότητι  βίου  τύπον  του  κατά  Χριστόν  πολιτεύματος  και  ζώσαν  αρετής εικόνα, ποικίλοις δ’ Ορθοδόξοις και ψυχωφελέσι συγγράμασι αποστολικόν και προφητικόν  διδάσκαλον  της  Εκκλησίας  και  του  χριστωνύμου  πληρώματος εαυτόν παραστήσας και αναδείξας, φθάσας εις υψηλά πνευματικά μέτρα και γενόμενος σκεύος του Αγίου Πνεύματος,


ασκήσας όσον ολίγοι την αγάπην, και δια πάντα ταύτα τιμηθείς υπό του Θεού δια των χαρισμάτων ιάσεως τε ασθενών και πασχόντων και εκπληκτικής διορατικότητος, η Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, προς την θεάρεστον πολιτείαν και τας πράξεις και τα κατορθώματα αυτού απιδόντες, και της κοινής των πιστών ωφελείας προνοούμενοι, έγνωμεν, συνωδά τοις προ ημίν θείοις πατράσι τω κοινώ της Εκκλησίας έθει κατακολουθούντες, την προσήκουσαν τοις θείοις ανδράσι απονείμαι αυτώ τιμήνΔιό και θεσπίζομεν συνοδικώς και διοριζόμεθα και εν Αγίω διακελευόμεθα Πνεύματι, όπως από του νυν και εις το εξής εις αιώνα ζ’ τον άπαντα ο Γέρων Σιλουανός ο Αγιορείτης συναριθμήται τοις οσίοις και αγίοις της Εκκλησίας ανδράσιν, ετησίοις ιεροτελεστίαις και αγιστείαις τιμώμενος και ύμνοις εγκωμίων γεραιρόμενος τη κδ’ Σεπτεμβρίου, εν ή μακαρίως προς τον Κύριον εξεδήμησενΕις ένδειξιν δε τούτου και βεβαίωσιν εγένετο και η παρούσα Πατριαρχική ημών και Συνοδική Πράξις, καταστρωθείσα μεν και υπογραφείσα εν τώδε τω ιερώ Κώδικι της καθ’ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ίσω δε και απαραλλάκτω αποσταλείσα τη Ιερά του Αγίου Όρους Κοινότητι, προς κατάθεσιν εν τοις οικείοις Αρχείοις
Εν έτει σωτηρίω , κατά μήνα Νοέμβριον (κστ’),
Ακολουθούν υπογραφές


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
 2. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 4. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ
 5. Α’ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
 6. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
 7. ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
 8. Β’ – ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 9. Γ’ – Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
 10. Δ’ – Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
 11. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 12. ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ
 13. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
 14. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 15. ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 16. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 17. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
 18. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ
 19. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 20. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΣ
 21. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
 22. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 23. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 24. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ
 25. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
 26. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΘΕΟΝ
 27. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣ
 28. Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
 29. Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 30. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 31. ΤΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
 32. Ε’ – ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 33. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 34. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 35. Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ»
 36. TΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΕΡΑΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
 37. ΠΕΙΡΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ
 38. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
 39. ΣΤ’ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
 40. Ζ’ – ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΗΣ
 41. Η’ – ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
 42. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ
 43. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΓΝΟΦΟΥ
 44. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΝΟΦΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΚΔΥΣΕΩΣ
 45. Θ’ – ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΓΕΝΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
 46. Ι’ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ
 47. ΙΑ’ – «ΚΡΑΤΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΕΛΠΙΖΟΥ»
 48. ΙΒ’ – ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΤΙΣΤΟΝ ΟΝ
 49. ΙΓ’ – ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 50. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
 51. ΙΔ’ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
 52. ΙΕ’ – ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟΙ ΤΙΝΕΣ ΓΝΩΜΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
 53. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 54. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ
 55. Α’ ΔΙΨΑ ΘΕΟΥ
 56. Β’ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
 57. Γ’ ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ
 58. Δ’ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
 59. Ε’ ΠΕΡΙ ΧΑΡΙΤΟΣ
 60. ΣΤ’ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
 61. Ζ’ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
 62. Η’ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 63. Θ’ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
 64. Ι’ ΕΙΜΕΘΑ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΚΥΡΙΟΥ
 65. ΙΑ’ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
 66. ΙΒ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
 67. ΙΓ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ
 68. ΙΔ΄ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
 69. ΙΕ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
 70. Ις΄ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 71. ΙΖ’ ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ
 72. ΙΗ’ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
 73. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 74. ΙΖ’ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ
 75. ΙΗ’ ΑΔΑΜΙΑΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
 76. ΙΘ’ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
 77. Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ
 78. Ο ΠΑΤΗΡ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ
 79. ΝΕΑΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
 80. ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΟΣ
 81. ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 82. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
 83. ΑΣΚΗΤΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 84. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ


Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ
Μετάφρασις εκ του ρωσικού υπό του ιδίου του συγγραφέως και του Ιερομ. Ζαχαρίου
Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας1999
Τίτλος πρωτοτύπου:
СТАРЕЦ СИЛУАН, ИЕРОМОН СОФРОНИЙ, Paris 1952.


Η  επεξεργασία, επιμέλεια και μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net/

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |