ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Πηδάλιον Ορθοδοξίας - Όλες οι αναρτήσεις

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Πηδάλιον Ορθοδοξίας - Όλες οι αναρτήσειςPARTHENOS

ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καταφυγή προς τον Κύριον.
«Τέκνον, ει προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεώ, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Εύθυνον την καρδίαν σου και καρτέρησον και μή σπεύσης εν καιρώ επαγωγής· κολλήθητι αυτώ και μή άαοστής, ίνα αυξηθής επ' εσχάτων σου. Παν ο εάν επαχθή σοι δέξαι και εν αλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μακροθύμησον ότι εν πυρί δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνω ταπεινώσεως. Πίστευσον αυτώ και αντιλήψεταί σου' εύθυνον τας οδούς σου και ίλπισον επ' αυτόν» {β', 1 -6).
«Αμαρτίαν ήμαρτεν Ιερουσαλήμ, διά τούτο είς σάλον έγένετο πάντες οί δοξάζοντες αύτήν, έταπείνωσαν αύτήν.» «Κληρονομιά ημών μετεστράφη άλλοτρίοις, οί οίκοι ήμών ξένοις. Όρφανοί έγενήθημεν, ούχ υπάρχει πατήρ, μητέρες ήμών ώς αί χήραι.» «Κατέλυσε χαρά καρδίας ήμών, έστράφη εις πένθος ό χορός ήμών, έπεσεν ό στέφανος τής κεφαλής ήμών.»
Μά έγώ δέ θά σ’ άρνηστώ ποτές, Γερουσαλήμ! Νά χάσω τό φώς μου άν σέ ξεχάσω, νά ψάχνω μέ τό ραβδί καί νά μή βρεθεί τοίχος νά μοΰ δείξει τό δρόμο, κι ούτε πονετικός διαβάτης νά μέ χειροκροτήσει. Γιατί δεν έχω άρνηστεϊ τόν Θεό τόν αληθινόν, καί θέ νά ’μαι παραδομένος στά είδωλα τής ψευτιάς, κι άντίς τήν άπλή καρδιά πού ρίζωσες στό κορμί μου, θέ νά ’χω βάλει μέσα μου φίδια φαρμακερά, να δαγκάνουνε τ’ άδέρφια μου τούς άνθρώπους.Μαζί μέ σένα ζεΐ ή ψυχή μου, κ’ είμαι πλούσιος όποτε είμαι μακριά από τούς στενόψυχους άνθρώπους, καί γίνουμαι φτωχός oποτε σμίξω μαζί τους. Σέ μέρος πόχει τόσο μονάχα φώς, όσο χρειάζεται στόν ξενιτεμένον, εκεί σέ συλλογιέμαι τή νύχτα. Δοξάζω τόν Θεό πού δώρησε στόν άνθρωπο τά γράμματα, γιά νά γράφει στό χαρτί τόν άναστεναγμό του. Καθόμουνα καί δούλευα σέ μιά τέτοια ακερδή δουλειά, στεναχωρεμένος από κάθε τι, σέ καιρό πού οί άλλοι κοιτάζανε μέρα-νύχτα νά μαζέψουνε χρυσάφι, νά καλοπεράσουνε. Στά βουνά βούιζε ό άνεμος, περνούσανε άπό πάνω μου νέφελα οργισμένα. Κ’ έγώ τρύπωνα στό θαλάμι μου καί φχαριστοΰσα τόν Θεό, σάν καί κείνον τόν στρατοκόπο πού γλύτωσε άπό τούς ληστές. Άκουμποΰσα τό κεφάλι στήν άπαλάμη μου καί πήγαινα σέ τόπους άγαπημένους, δίχως νά γνοιαστώ πώς τριγύριζε δξ’ άπό τήν πόρτα μου ό κορκόδειλας ό φθόνος κ’ ή αλλήθωρη άλεπού ή αχαριστία.
(Φώτης Κόντολου)  12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 1. Μπορούμε να παλέψουμε νικηφόρα την πονηρία των δαιμόνων
 2. Η προσευχή χωρίς την ταπείνωση είναι δώρο άδωρο
 3. Πώς γίνεται η προσευχή με κομποσχοίνι
 4. Αντί Επιλόγου
 5. 10ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 6. Γιά τό άσεμνο ντύσιμο καί τήν άποστασία
 7. Στολίδι τής Γυναίκας είναι ή ευπρέπεια
 8. Τό ημερολόγιο και η πνευματική διαθήκη της Γερόντι...
 9. Σκέψεις και προβληματισμοί
 10. Ένας σύγχρονος Λειτουργός Αγιος.
 11. 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 12. Η τιμή της Παναγίας στην Αγία Γραφή
 13. Η Εκκοσμικευτική Πορεία
 14. Σύν πάσι τοίς Αγίοις
 15. Περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθόδοξου Εκκλησία...
 16. Εξομολόγηση - εξομολόγος - εξομολογούμενος
 17. Η Πίστις σήμερα
 18. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 19. Η Εκκλησία: Το σώμα του Ζώντος Χριστού
 20. Ό Άγιος Ιεράρχης Καλλίνικος από την Τσερνίκα
 21. Χαιρετισμοὶ Οσίου Γερασίμου του νέου ασκητού προστ...
 22. Χαιρετισμοί στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά
 23. Χαιρετισμοί στον Άγιο Εφραίμ τον Μεγαλομάρτυρα
 24. Χαιρετισμοί Αγίου Ιωάννου Ρώσσου
 25. Χαιρετισμοί Αγιορειτών Πατέρων
 26. Χαιρετισμοί στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτ...
 27. Χαιρετισμοί - Πάντων των δια Χριστών Σαλών Αγίων
 28. Χαιρετισμοι Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐξ...
 29. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης - Πρωινή Προσευχή
 30. Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η λύση σε όποιο ...
 31. 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 32. Χαιρετισμοί Αγίων Μητέρων των Τριών Ιεραρχών: Εμμέ...
 33. Η αξία και η δύναμις των Χαιρετισμών ως παρακλητικ...
 34. Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός - Προλογικό Σημείωμα
 35. «Δια πυρός και ύδατος…εις αναψυχήν»
 36. Όταν διαψεύδεται η επιστήμη.
 37. Το μεγάλο θαύμα που δεν αντέχουμε
 38. Από την αδικία στη σωτηρία.
 39. Γιατί σε μένα, Θεέ μου;
 40. «Θάνατος ουκέτι κυριεύει»
 41. Που πηγαίνουν οι άγγελοι;
 42. Το «μείζον» και το «περισσόν» της αγάπης
 43. Σταυροαναστάσιμη έξοδος
 44. Η κοίμηση ενός άγνωστου αγίου
 45. 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 46. Ο ζητιάνος - Tο συναπάντημα
 47. Ο ζητιάνος - Mυστήρια της ζητιανιάς
 48. Ο ζητιάνος - Tα βότανα
 49. Ο ζητιάνος - O βρυκόλακας
 50. Ο ζητιάνος -Δικαιοσύνη
 51. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη
 52. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη - Νύν απολύοις
 53. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη - Ιδού ο Νυμφίος έρχε...
 54. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη - Τό άχτι τής γενιάς ...
 55. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη - Στόν αφρό τής θάλα...
 56. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη - Κρασοκατάνυξις
 57. Το συναξάρι του Παπά-Παρθένη Τα σκυλιά
 58. 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 59. Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθ...
 60. 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 61. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου
 62. Όσιος Αντώνιος, κτίτωρ της Λαύρας των Σπηλαίων
 63. Οσιοι Σπυρίδων καί Νικόδημος οί προσφοράρηδες
 64. Όσιος Αγαπητός ο ιαματικός και Ανάργυρος
 65. Όσιος Αλύπιος ο εικονογράφος
 66. Όσιος Βαρλαάμ, καθηγούμενος της Λαύρας των Σπηλαίω...
 67. Όσιος Δαμιανός ο πρεσβύτερος και ιαματικός
 68. Όσιος Εφραίμ επίσκοπος Περεγιασλάβ
 69. Όσιος Έρασμος
 70. Οσιος Ευστράτιος ο νηστευτής και μάρτυς
 71. 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 72. Όσιος Γρηγόριος ο θαυματουργός
 73. Όσιος Ιωάννης ο πολύαθλος.
 74. Όσιος Λαυρέντιος ο έγκλειστος
 75. Όσιος Νικήτας ο έγκλειστος, επίσκοπος Νόβγκοροντ
 76. Όσιος Πρόχορος ό θαυματουργός
 77. Όσιος Αθανάσιος ο έγκλειστος
 78. Οσιος Νικόλαος Σβιατόσα ,Πρίγκιπας του Τσερνιγώφ
 79. 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 80. Α΄ Κανείς ποτέ δέν πρέπει να απελπίζεται
 81. Γ΄ Γιατί πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε το θάνατο
 82. Σ' Που πηγαίνει η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατο...
 83. Θ' Η αναγκαιότητα της υποταγής
 84. ΙΒ' Απο πού να αρχίζουμε τήν άσκηση
 85. ΙΕ΄ Να μην αντιλέγουμε εριστικά
 86. ΙΗ' Γνώρισμα του του ταπεινού είνα να κατακρίνει τ...
 87. ΚΑ΄ Όσοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους δοξάζονται απο...
 88. ΚΔ' Ποιά είναι η ωφέλεια απο την εγκράτεια
 89. ΚΖ' Για τά φαγητά και τά ποτά ,ποιά και πότε πρέπε...
 90. Λ' Να μη δεχόμαστε τούς αισχρούς λογισμούς
 91. ΛΓ' Όταν μας αδικούν ή μας προσβάλουν να μην αντα...
 92. ΛΣ΄ Το μίσος και η μνησικακία είναι ολέθρια πάθη
 93. ΛΘ ΄Η συκοφαντία είναι μεγάλη αμαρτία
 94. ΜΒ' Να μη κατηγορούμε κανένα κρυφά είτε φανερά
 95. ΜΕ' Νά μη σκανδαλίζουμε ούτε και να σκανδαλιζόμαστ...
 96. ΜΗ' Περιφρούρησις του εαυτού μας πάντοτε εναντίον...
 97. ΝΑ΄ Ακηδία και λύπη πού προξενούν οι δαίμονες
 98. Ή Λειτουργία στην Αγια-Σοφιά το Γενάρη του 1919
 99. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
 100. Η αγάπη σείει τή Γή
 101. Η Σύναξις τῶν ῾Οσίων Γερόντων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς...
 102. Ο Mέγας Bασίλειος κι ο παραμορφωμένος Xριστιανισμό...
 103. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας
 104. Περιτομή του Χριστού Εορτή Μεγάλου Βασιλείου
 105. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 308 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2192
 106. Η Ρώσική Εκκλησία της Διασποράς
 107. Η ιστορική και θεολογική θεώρησης της αλλαγής του ...
 108. Ὁ χρόνος καὶ ὁ κόσμος τῆς φθορᾶς
 109. 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 110. Αλέξανδρος Μωραιτίδης
 111. Χριστούγεννα 1898
 112. Φώτης Κόντογλου - Τὰ δυὸ δένδρα
 113. Συντροφιά με τήν θάλασσαν
 114. Βαρυχειμωνιά
 115. Ο Κυρ-Μανωλάκης
 116. Εί Χριστός ούκ εσαρκούτο
 117. 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 118. Αναφορά στο Άγιο Δωδεκαήμερο
 119. Η ουσία του Θεού και η γνώση του εκ μέρους μας.
 120. Η Ανατρεπτική αγάπη του Θεού.
 121. Γιατί οι άδικοι προοδεύουν;
 122. Οι ιδιότητες του Θεού
 123. Η Σωτηριολογική προοπτική των Χριστουγέννων,
 124. Το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων
 125. Ή θέση μας μέσα στην κοινωνία και ή πνευματική βοή...
 126. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως θρησκευτική και ηθική ...
 127. Η γλυκειά εξομολόγηση : Τό κλειδί του Παραδείσου
 128. 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 129. Τίς ούτος ο παραγενόμενος εξ Εδώμ;
 130. 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 131. Χριστούγεννα
 132. Ότι θεοπρεπές έργον η κατά Θεόν αγάπη εστί
 133. Οψώμεθα τόν Θεόν καθώς εστί - Πρόλογος
 134. Περι της Χάριτος της Μνήμης Του Θανάτου
 135. Περι Μετανοίας
 136. Μετάνοια και Πνευματικός Αγων
 137. Το Προνόμιον Το Γνώναι Την Οδόν
 138. Συνοπτική Εκθεσις της ζωης του Πνεύματος Ημών
 139. Περι κενώσεως Και Θεοεγκαταλείψεως
 140. Περι του Ακτίστου Φωτός
 141. Περι της υποστατικής αρχής εν τω Θείω είναι
 142. Περι Της Γεθσημανίου Προσευχής
 143. 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 144. «Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη»
 145. Οί Έλληνες τής Βίβλου
 146. Ο Αιγαιοκρητικός Πολιτισμός και η Παλαιστίνη
 147. Τό Άστρο της Βηθλεέμ
 148. Ο Χριστός και η Παλαιά Διαθήκη
 149. Η ταυτότητα του Ιησού Χριστού απο Γλωσικής και Εθν...
 150. Η Παναγία και ο Ελληνισμός
 151. Οι σχέσεις της αειπαρθένου Μαρίας με τόν Ελληνισμό...
 152. Από τήν Παλαιστίνη στήν Ελλάδα
 153. Ο Στέφανος τής Δόξης
 154. 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 155. Θείον Όραμα
 156. Συμεών τού Νέου Θεολόγου Βίβλος τών Θεολογικών
 157. Καί κατά τῶν τιθεμένων τό πρῶτον ἐπί τοῦ Πατρός.
 158. Καί κατά τῶν ἐπιχειρούντων θεολογεῖν ἄνευ Πνεύματο...
 159. Καί ὅτι, εἴ τι ὁ Πατήρ, τοῦτο καί ὁ Υἱός
 160. Κεφάλαια τοῦ A' λόγου
 161. Τά κεφάλαια τῆς θεωρίας τοῦ λόγου.
 162. «Καί εἶδον τόν τοιοῦτον εἰς τρίτον οὐρανόν ἁρπαγέν...
 163. Περί ἀπαθείας καί τῶν ἐν αὐτῇ κατά προκοπήν χαρισμ...
 164. 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 165. Περί ἀπαθείας καί ἐναρέτου ζωῆς.
 166. Περί τῶν δουλευόντων Θεῷ, τίνες τε εἶεν και ὁποῖοι...
 167. Περί ἀγάπης Θεοῦ καί πίστεως
 168. Περί τῆς φοβερᾶς τοῦ Κυρίου ἡμέρας καί τῆς μελλούσ...
 169. «Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί...
 170. Περί ἑορτῶν καί ὅπως χρή ἑορτάζειν καί τίνων σύμβο...
 171. Κεφάλαια πρακτικά και Θεολογικά ρ΄
 172. Τοῦ αὐτοῦ ἕτερα κεφάλαια γνωστικά τε καί θεολογικά...
 173. 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 174. Σύντομα και Πνευματικά
 175. Ποιος ο σκοπός της πραγματείας και ποια η παράδοσι...
 176. Ποιά είναι η θεία ένωσις και διάκρισις
 177. Ποια είναι η δύναμις της προσευχής και περί του μα...
 178. Περί ηνωμένης και διακεκριμένης θεολογίας
 179. Περί αγαθού, φωτός, καλού, έρωτος, εκστάσεως, ζήλο...
 180. Για το ον και για τα «παραδείγματα».
 181. Για τη ζωή
 182. Για τη σοφία, το νου, το λόγο, την αλήθεια και την...
 183. Για τη δύναμη, τη δικαιοσύνη, τη σωτηρία,
 184. Για τα ονόματα «παντοκράτωρ» και «παλαιός ημερών»
 185. Για τα ονόματα τέλειος και ένας
 186. Περὶ σοφίας, νοῦ, λόγου, ἀληθείας, πίστεως
 187. Είς τόν πτωχόν Λάζαρον λόγος πρώτος
 188. 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 189. Η Θεία Λειτουργία τών Προηγιασμένων
 190. Η Θεοτόκος αρχή και τέλος της σωτηρίας των ανθρώπω...
 191. Η Σταύρωσις νικά τόν θάνατο
 192. Δικαιοσύνη καί αδικία στήν Πατερική Γραμματεία
 193. Η Γέννηση στην Αγιογραφία - Φώτη Κόντογλου
 194. 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 195. Πρός τούς καλέσαντες και μή απαντήσαντας
 196. Είς τό Άγιον Πάσχα και είς την βραδύτητα
 197. Απολογητικός είς τόν Πόντον φυγής ένεκεν
 198. Κατά Ιουλιανού Βασιλέως στηλιτευτικός πρώτος
 199. Κατά Ιουλιανού Βασιλέως στηλιτευτικός δεύτερος
 200. Ειρηνικός επί τή ενώσει τών μοναζόντων
 201. Επιτάφιος εις Καισάριον εαυτού αδελφόν
 202. Είς τήν αδελφήν εαυτού Γοργονίαν Επιτάφιος
 203. Περί φιλοπτωχίας
 204. Επιτάφιος είς τόν πατέρα,παρόντος του Βασιλείου
 205. Είς τόν μέγα Αθανάσιον Επίσκοπον Αλεξανδρείας
 206. Είς τόν Αγιον Ιερομάρτυρα Κυπριανόν
 207. Θεολογικός Πρώτος πρός Ευνομιανούς προδιάλεξις
 208. Θεολογικός Τρίτος Περί Υιού
 209. Περί τού Αγίου Πνεύματος
 210. Πρός Αρειανούς και είς εαυτόν
 211. Είς τούς μάρτυρες και κατά Αρειανών
 212. Είς τά Άγια Φώτα
 213. Είς τήν Πεντηκοστήν
 214. Είς τήν καινήν Κυριακήν
 215. 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 216. Ιστορικές Πηγές για την Αποτείχισιν
 217. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης
 218. Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
 219. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
 220. Ανοικτή Επιστολή Αγιορειτών Μοναχών
 221. Πέδρο Καζάς - Φώτης Κόντογλου
 222. 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 223. Καθολική διδασκαλία περί Λαικών
 224. Περί Επισκόπων,Πρεσβυτέρων,Διακόνων
 225. Περί Χηρών
 226. Περί Ορφανών
 227. Περί μαρτύρων
 228. Περί σχισμάτων
 229. Περί Πολιτείας και ευχαριστίας κατά Χριστόν μυήσεω...
 230. Περί χαρισμάτων και χειροτονειών κανόνων εκκλησιασ...
 231. Οσιος Λεόντιος Σάμου ο διά Χριστόν σαλός
 232. Ο θεσμός τών Διακονισσών εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία
 233. Αγνή Νεότητα
 234. Αληθινά παραμύθια
 235. Θολωτή ευτυχία
 236. Η μάννα μου η θάλασσα
 237. Θάλασσα ήσυχη και φουρτουνιασμένη
 238. Πνεύμα καταιγίδος
 239. Ο Βοριάς του Δεκαπενταύγουστου
 240. Η Νοτιά
 241. 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 242. Α' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
 243. Β' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
 244. Γ' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
 245. Δ' Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης
 246. Η Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης Πίνακας Περιεχ...
 247. Η Ιερά Ιστορία τής Παλαιάς Διαθήκης
 248. Η Αποκαλυψις του Θεού εν τη Δημιουργία
 249. Η Αποκάλυψις του Θεού δια των Πατριαρχών
 250. Η Αποκάλυψις του Θεού δια του Μωυσέως
 251. Ο Νόμος του Μωυσέως Παιδαγωγός εις Χριστόν
 252. Η Αποκάλυψις Θεού διά Ιησού του Ναυή και των Κριτ...
 253. Η Αποκάλυψις Του Θεού δια των Βασιλέων
 254. Αποκάλυψις του Θεού δια των Προφητών
 255. Η Αποκάλυψις Του Θεού μέχρι Του Ιησού Χριστού
 256. Η ανθρώπινη ζωή
 257. Κάψα
 258. Μακαρία ζωή
 259. Ειρηνικοί ρεβμασμοί
 260. Ανθήτω ώς κρίνον
 261. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 262. Η Ησυχαστική Παράδοση Στο Άγιον Όρος Από Τον Άγιο ...
 263. Θέα του Ακτίστου Φωτός και Μοναχισμός
 264. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός κατά τόν Αγιο Νικόδημο Αγιο...
 265. Αγιος Νικόδημος Διδάσκαλος της Μοναχικής ζωής
 266. Σπηλιά Στον Άγιο Παντελεήμονα
 267. Ακόμη ένα θαύμα της Θείας Πρόνοιας
 268. Ο Θεός αγαπάει το Πλάσμα Του και χαρίζει Μετάνοια
 269. Οι Προσευχές της Εκκλησίας ωφελούν τους κοιμηθέντ...
 270. Η κρίσις του Θεού για το αχάριστο παιδί
 271. Τά αγαθά τής υπακοής
 272. Καλοστημένη Παγίδα του Σατανά
 273. Ανάκληση Εις Μετάνοια
 274. Οι Αλλοιώσεις Στην Πνευματική Ζωή
 275. Το Ίδιον Θέλημα και η Υπακοή
 276. Πρακτικές Αποτυπώσεις
 277. Διδαχές από τόν Αθωνα Ερωτήσεις Απαντήσεις
 278. Η Πρακτική Εκδήλωση Της Αγάπης Προς Τον Θεό
 279. Η Ορθή Πρόθεση
 280. Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
 281. Το Ταπεινό Φρόνημα
 282. Ο Τροπαιοφόρος της Αγάπης
 283. Ο Άγιος Αθανάσιος o Αθωνίτης
 284. Η Συμπάθεια προς τον πλησίον
 285. Η Ολοκλήρωση στον Μοναχισμό
 286. Οι Δύο Πόλοι Της Πνευματικής Ζωής
 287. Έλεγχος Λογισμών Και Φυλακή Αισθήσεων
 288. Tο νόημα του μαρτυρίου των τριών παίδων
 289. Το Θείον Πυρ Μνήμη Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου
 290. Απόγνωση, Αποθάρρυνση Και Θάρρος
 291. Το Άθλημα Της Πίστεως Κυριακή τών Προπατόρων
 292. 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 293. Ο καπετάν-Στέλιος κι' ο Βασίφ-εφέντης
 294. Η άσκησις τής προσευχής τού Ιησού
 295. Παραμονή Χριστούγεννα
 296. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 297. Είς τούς Μακκαβαίους
 298. Ειρηνικός είς τήν σύμβασιν
 299. Διακήρυξις Ομολογία της ενδημούσης Ιεράς Συνόδου ...
 300. Η θέσις τής Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι του...
 301. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11
 302. Τά Χριστούγεννα του τεμπέλη
 303. 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 304. Παλαιόν και Νέον Θεοδωρήτου Ιερομονάχου
 305. Ή καινοτόμος Ρώμη
 306. Ή αλλαγή
 307. Μυνήματα Ορθοδοξίας
 308. Η αγωνία εν τώ κήπω Γεθσημανή
 309. Επιλεγόμενα
 310. 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 311. Οδηγός Εξομολογήσως
 312. Ο τρελο –Γιάννης ο δια Χριστόν σαλός
 313. Στή θάλασσα της μοναχικής ζωής
 314. 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 315. Λόγος περί αρετής και διακρίσεως
 316. Το όραμα του Γέροντα Σωφρονίου
 317. Ο Θεός είναι η αρχή και τό τέλος
 318. Λόγοι Διδαχής
 319. Αγιότης - Αρετή - Αγώνας
 320. Εξομολόγηση - Μετάνοια
 321. 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 322. Βαρσανουφίου και Ιωάννου Κείμενα Διακριτικά και Ησ...
 323. Περί τοῦ μεγάλου Γέροντος Βαρσανουφίου
 324. Υπερβάλουσα αγάπη
 325. Άγιος Βαρσανούφιος
 326. Περί τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ προφήτου, τοῦ ἄλλου Γέ...
 327. Ποῖοι ἦσαν οἱ Ἀγιοι, Βαρσανούφιος καί Ἰωάννης.
 328. Περί τῆς ψυχωφελεστάτης Βίβλου τῶν Ὁσίων
 329. Χειρόγραφα καί Α΄ Έκδοση τῆς Βίβλου Βαρσανουφίου κ...
 330. Είδησις πρός τούς Αναγνώστες τήν Βίβλον ταύτην
 331. Η γάρ δοκιμή υπομονήν εργάζεται
 332. Εί τίς πίνει εκ τού ύδατος ού διψά είς τόν αιώνα
 333. Αδελφέ ο Θεός είδε το συμφέρον
 334. Τό σημείον τής γαστριμαγίας
 335. Ο Θεός τού Ουρανού και Γής
 336. Ο Θεός ο μόνος αναμάρτητος
 337. Δεσπότης Χριστός ο πάντα δυνάμενος
 338. Ευλογία Πνευματική
 339. Αποκρίσεις πρός δύο αρρώστους αδελφούς
 340. Καί νύν καιρός ευπρόσδεκτος
 341. Παρακάλεσε τόν Θεό να μου δίνει υπομονή
 342. Δοξάζω την Αγίαν και Ομούσιον Τριάδα
 343. Εί και εσιώπησα μή έχων λόγον
 344. Ο βίος τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
 345. «Τό περικείμενον ήμίν νέφος μαρτύρων» Έβρ. 12,1
 346. Ορθόδοξο Συναξάρι
 347. Τό Ιστορικό πλαίσιο καί ή οικογενειακή κατάσταση
 348. Ό Διόσκορος καί τό λουτρό μέ τά τρία παράθυρα
 349. Ή άπομόνωση τής 'Αγίας
 350. Ό Μαρκιανός, ή δίκη καί τό μαρτύριο της 'Αγίας
 351. Διχογνωμίες περί του θανάτου της
 352. Οί τρεις εύχές
 353. Οσίου Ιωάννου Σιναίτου Ουρανοδρόμος Κλίμαξ
 354. Διά τήν αποταγήν του ματαίου βίου
 355. Περία απροσπαθείας
 356. Περί ξενιτείας
 357. Περί υπακοής
 358. Περί μετανοίας
 359. Περί τού χαροποιού πένθους
 360. Περί αοργησίας
 361. Περί μνησικακίας
 362. Περί καταλαλιάς
 363. Περί ψεύδους
 364. Περί γαστριμαργίας
 365. Περί αγνείας
 366. Περί φιλαργυρίας
 367. Περί ύπνου και προσευχής
 368. Διά τήν άναδρον δειλίαν
 369. 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 370. Διά τήν ακέφαλον υπερηφάνεια
 371. Περί διακρίσεως λογισμών καὶ παθών και αρετών
 372. Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου
 373. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών
 374. Περί απαθείας
 375. Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων Λυκίας
 376. Καταγωγή καί βρεφική ήλικία τού άγιου Νικολάου
 377. Ανατροφή, σπουδές, χειροτονία σέ ιερέα
 378. Ζωή αγγελική σέ σώμα θνητό.
 379. Τρεις αδελφές μπροστά στον κίνδυνο τής ατίμωσης
 380. Προσκυνητής στους 'Αγίους Τόπους.
 381. Αναζήτηση κατάλληλου προσώπου γιά τόν άρχιεπισκοπι...
 382. Ή χειροτονία τού Άγίου. Διωγμοί κατά τών χριστιανώ...
 383. Ό Αγιος συμμετέχει στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο 325...
 384. Οί τρεις στρατηγοί συκοφαντούνται καί φυλακίζονται...
 385. Θεία βοήθεια προς τούς στρατηγούς ό Άγιος
 386. Οί στρατηγοί άπαντούν στό βασιλιά. Έκφραση παραπόν...
 387. Ό βασιλιάς αποδίδει στόν άγιο Νικόλαο τή σωτηρία τ...
 388. Ό Αγιος διασώζει ταξιδεύοντες στή θάλασσα
 389. Ό Άγιος αποκαλύπτει τή μοχθηρία των ναυτικών καί τ...
 390. Ή ακτινοβολία τής αρετής τού Αγίου. Ή εις Κύριον έ...
 391. Θαύμα μέγα
 392. Λαμπρός μάρτυρας καί αναίμακτος στεφανίτης
 393. 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 394. Γέροντας Αρσένιος ο σπηλαιώτης
 395. Η Καταγωγή του
 396. Στους Αγίους Τόπους
 397. Συνάντησις με τον νεαρόν Φραγκίσκο Κοττέα
 398. Υποταγή στον Γέροντα Εφραίμ και η κουρά του Φραγκί...
 399. Σκληροί μοναχικοί αγώνες
 400. Ενας αδελφός της Μονής μας είπε στον Γέρο-Αρσένιο:...
 401. Γνωριμία με τον π. Εφραίμ Κατουνακιώτη
 402. Εγκατάστασις σε σπηλιές της Μικράς Αγίας Άννης
 403. Γνωριμία μας με τον Γέροντα Παίσιο Αγιορείτη
 404. Συνασκητής Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού
 405. Σάββας ο πνευματικός 1821-1908
 406. Αββακούμ ο ανυπόδητος 1894-1978
 407. Συζητήσεις στον Άθωνα
 408. Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθείτης
 409. Η ιστορία ενός πρώην μάγου
 410. Ἡ Μασονία εἶναι ὁ μέγιστος ἐχθρός τής Ορθοδοξίας
 411. Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
 412. Θα δεχόταν ο Χριστός τόση λάμψη στις Εκκλησίες;
 413. «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω»
 414. 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 415. Βατοπεδινές ΚατηχήσειςΓέροντος ΙωσήφΠρόλογος
 416. Αποταγή και ξενιτεία
 417. Η κοινοβιακή ζωή
 418. Η ακριβής «εν Χριστώ» πορεία μας
 419. «Αποθέμενοι τον παλαιόν άνθρωπον»
 420. Οι γίγαντες των παθών και ο δικός μας αγώνας
 421. Μη χάνετε το θάρρος σας
 422. «Δια πίστεως περιπατούμεν»
 423. Να αποκτήσουμε ελευθερία
 424. Η εσωστρέφεια, ένα δυνατό όπλο
 425. «Νήψατε, γρηγορήσατε»
 426. Αγίου Γρηγορίου Λόγος περί Ψυχής και Αναστάσεως
 427. Γιατί σου φαίνεται ιδιαίτερα λυπηρό αυτό καθ᾿ αυτό...
 428. Πώς αποδεικνύει η Πίστη στό Θεό
 429. Ο ορισμός λέει ότι η ψυχή είναι νοερή ουσία
 430. Η ιδέα τής Αναστάσεως
 431. Άριστα μοι δοκείς κατά τό παρόν
 432. Εί ούν πάρεστιν η ψυχή τοίς εκ τού σώματος στοιχεί...
 433. Επεί ούν ελκτική τών οικείων πάσα φύσις
 434. Τίς ούν ό περί τούτου λόγος
 435. Άρα διά τούτου σαφώς αποδείκνυται
 436. Ή δέ δοκεί μοι φησί χρήναι
 437. Σωφροσύνης και ακολασίας δια σαρκός ενεργουμένης
 438. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 339 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 439. Αόρατος Πόλεμος Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου
 440. Αόρατος Πόλεμος - Πρόλογος
 441. Σέ τί βρίσκεται η Χριστιανική τελειότητα
 442. Δέν πρέπει να εμπιστευόμαστε ούτε να δίνουμε θάρρο...
 443. Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στόν Θεό
 444. Τό λάθος πού κάνουν πολλοί
 445. Πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε τό νού μας
 446. Γιατί δέν διακρίνουμε σωστά τά πράγματα
 447. Πώς πρέπει να φυλάμε τόν νού μας
 448. Τά πολλά θελήματα και η μάχη πού υπάρχει
 449. Με ποιό τρόπο πρέπει να βγαίνει στή μάχη ο στρατιώ...
 450. Η διόρθωσις τών εξωτερικών αισθήσεων
 451. Πώς πρέπει να διορθώνουμε την φαντασία και μνήμη
 452. Ο πόλεμος και η απάτη που μεταχειρίζεται ο διάβολο...
 453. Μερικές γνώσεις που είναι χρήσιμες
 454. Εχουμε υποχρέωση να αγωνιζόμαστε πάντα τόν αγώνα τ...
 455. Δέν πρέπει να επιθυμούμε πολλά
 456. Η Προσευχή
 457. Η προσευχή πού γίνεται δια μέσου μελέτης και θεωρί...
 458. Πώς πρέπει νά μελετά κανείς και να προσεύχεται
 459. Τό Πανάγιο Μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας
 460. Πώς πρέπει νά ετοιμαζόμαστε για τήν κοινωνία
 461. Η νοητή προσφορά
 462. Η εξέτασις τής συνειδήσεως
 463. Η προσβολή τής απογνώσεως και η ιατρεία της
 464. Η ψυχή πρέπει να διατηρείται σε νοερή μοναξιά
 465. Δέν πρέπει κανείς να ζητά τροφές
 466. Οι πειρασμοί δόθηκαν από τόν Θεό για ωφέλεια μας
 467. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 468. Η περί του Αγίου Πνεύματος Διδασκαλία
 469. «Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπί γής καί οὐρανοῦ»
 470. Παιδί μου δός μου τήν καρδιά σου
 471. « Δός μοι,υιέ σήν καρδίαν »
 472. 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 473. «Καί παρά Σέ τί ηθέλησα επί τής γής;»
 474. «Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον »
 475. «Ως αγαπητά τά σκηνώματα σου »
 476. Εν ενί στόματι και μιά καρδία
 477. «Πάσαν αποθώμεθα τήν μέριμναν »
 478. Αγαπήσωμεν αλλήλους
 479. Μιμηταί και συνόμιλοι Αγγέλων
 480. «Οι μυστικώς τα χερουβείμ εικονίζοντες»
 481. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθείτου - Η τέχνη της σωτηρίας
 482. Η Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη
 483. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 484. Η Εκκλησία είναι Ιατρείον
 485. Η Θεία Λειτουργία Αγίου Ιακώβ Αδελφοθέου
 486. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
 487. Θεία Λειτουργία Ιωάννη του Χρυσοστόμου
 488. Λογισμοί και η αντιμετώπιση τους
 489. Ὁ σκληρός πόλεμος
 490. Οἱ λογισμοὶ καὶ ἡ προέλευσή τους
 491. Τά πάθη πηγή τών πονηρών λογισμών
 492. Ο ορμαθός τών λογισμών
 493. Ἀποτελέσματα τῶν λογισμῶν
 494. Ἡ ἀντιμετώπισις τῶν λογισμῶν
 495. 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 496. Εγκωμιαστικός λόγος Αγίου Ανδρέου Κρήτης
 497. Εγκωμιαστικός λόγος Εις Αγιον Γεώργιον Τροπαιοφόρ...
 498. Πάντοτε μέν, καί πάντων των άλλων Αγίων Μαρτύρων, ...
 499. Γεώργιος τό καρποφόρον κλήμα τής αληθινής αμπέλου
 500. «Θεοί, οί τόν ούρανόν καί τήν γην ούκ έποίησαν άπω...
 501. «Εύλογητός Κύριος είπών, ός ούκ έδωκεν ήμάς είς θή...
 502. Ή τι άλλο είναι των στεφάνων τούτων του Αθλητού εν...
 503. Χριστός ο μόνος Παμβασιλεύς
 504. «Γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε ϊνα μή είσέλθητε είς π...
 505. Στιχηρά προσόμοια
 506. 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 507. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Αργά βαδίζει ο Χριστός...
 508. Πρόλογος
 509. Γιά οσους προσμένουν μέ ανυπομονησία τη Βασιλεία τ...
 510. Εκκλησία και Επαναστατική Παιδαγωγική
 511. Αγαπάτε τούς φίλους σας
 512. Περί αναστάσεως νεκρών
 513. Σε ποιόν ανήκει η γή;
 514. 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 515. Η τραγωδία τής πίστης
 516. Αποσπάσματα άπό τόν Λόγο περί όπτιμισμοϋ
 517. Προσευχές στήν Λίμνη
 518. 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 519. ῾Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμιοσύνης
 520. Τό θαύμα Μια αληθινή Ιστορία
 521. Κωνσταντινούπολη, Σεπτέμβρης 1964
 522. Όλα ξεκίνησαν ένα ζεστό απόγευμα
 523. Αναχώρησις
 524. Ανάθεμα στούς γκιαούρηδες
 525. Απέλασις απο τήν Τουρκία
 526. Ανάθεμα στούς άπιστους
 527. «Δόξα τω Θεώ τω καταξιωσάντι με τοιούτον έργον επι...
 528. Σύντομη Ιστορία Εκκλησίας Γ.Ο.Χ - Πίνακας
 529. Σύντομη Ἱστορία Μαρτυρικής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ - Πρόλ...
 530. Α΄ Η προετοιμασία για Ημερολογιακή Μεταρρύθμιση
 531. Β΄ Ἡ Ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλ...
 532. Γ΄ Ἀπόκτηση Ἀρχιερατικῆς Ἡγεσίας καὶ ἀντίδραση τῶν...
 533. Δ΄ Νέοι διωγμοί Γνησίων Ορθοδόξων
 534. Ε΄ Ὁ μεγάλος Διωγμὸς τοῦ 1951 καὶ ἡ μετέπειτα ἐξ...
 535. ΣΤ΄. Ἡ πορεία στὴν ὀρφανία καὶ ἡ σύσταση νέας Ἱε...
 536. Ζ΄. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων...
 537. Η΄. Ἡ μετὰ τὸ 1970 πορεία τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκ...
 538. Θ΄. Περίοδος μεγάλης ἐσωτερικῆς δοκιμασίας
 539. Ι΄. Περίοδος ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἐλπίδος
 540. Βασικὴ Βιβλιογραφία
 541. 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 542. Η Ταπείνωσις κατά την Αγίαν Γραφήν - Πίνακας
 543. «Υπόδειγμα γάρ έδωκα Υμίν Ό Κύριος»
 544. Τό Δικαστήριον της Θείας Δικαιοσύνης
 545. Συνεργασία Θεού και Ανθρώπου
 546. Ορισμός και έλεγχος γνησιότητος Ταπεινοφροσύνης
 547. Καταπολεμεί τα πάθη και τον διάβολον
 548. Σχέσις Ταπεινώσεως πρός άλλας Αρετάς
 549. Πτώσις και Ανάστασις Πολλών
 550. Ο Θρίαμβος του Χριστού
 551. Αντί Επιλόγου - Βιβλιοκρισίαι
 552. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 553. Σταλαγματιές απο την Πατερική Σοφία - Γεροντικόν Π...
 554. Η προς τον Θεόν αγάπη
 555. Ανεξικακία
 556. Πίστις
 557. Μετάνοια
 558. Μνήμη θανάτου
 559. Φόβος Θεού
 560. Ησυχία
 561. Ταπεινοφροσύνη
 562. Ακτημοσύνη
 563. Διάκρισις
 564. Εξομολόγησις
 565. Ο Στάρετς Θεόφιλος ο δια Χριστόν Σαλός - Πίνακας
 566. 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 567. Ασκητής από τα γεννοφάσκια του
 568. Αποταγή του κόσμου
 569. Προρρήσεις στην οικογένεια Ντικόφσκυ
 570. Μυστικοί αγώνες
 571. Ο Στάρετς Θεόφιλος και η σόμπα του
 572. Το «βοτάνι του διαβόλου»
 573. Ο Στάρετς και οι υπερήφανες κυρίες
 574. Οι «εχθροί» του στάρετς
 575. Η ημιτελής προσευχή
 576. 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 577. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης - Πίνακας
 578. Συναξάριον Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
 579. Εισαγωγή
 580. Α’ Παιδικοί και νεανικοί χρόνοι
 581. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας
 582. Άφιξις είς τό Άγιον Όρος
 583. B΄ Μοναστικοί αγώνες
 584. Γ’ Η μορφή τού Γέροντος
 585. Περί της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού
 586. Περί της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου πρός τόν Θ...
 587. Πείρα Αιωνιότητος
 588. Ι’ Πνευματικαί δοκιμασίαι
 589. Ο τελευταίος Λόγος
 590. Επίλογος
 591. Α’ Δίψα Θεού
 592. B΄ Λόγος περί προσεχής
 593. Ε΄ Περί Χάριτος
 594. ΙΕ΄ Περί Υπακοής
 595. Ο Πατήρ Ιωάννης της Κρονστάνδης
 596. Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά Serafei...
 597. Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
 598. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 599. Εισαγωγή
 600. Η έρευνα
 601. Η Αποκάλυψη
 602. Ο Πόνος
 603. Η αναγέννηση
 604. Συμπέρασμα
 605. Ερωτήσεις Απαντήσεις
 606. Κατόπιν
 607. Ιωάννης ο Θεολόγος - Ο Υιός τής Βροντής - Πίνακας
 608. Πρόλογος
 609. Ενα υπέροχο παλληκάρι της Γαλιλαίας
 610. Τετέλεσται Τελείωσαν όλα. Ποιά; Όλα όσα είχαν πρ...
 611. Ιερά κοίμησις και μετάστασις Θεοτόκου
 612. Τό ταξείδι συνεχίζεται
 613. Ρωμαικό Δίκαιο
 614. Καρπός εκατανταπλάσιος
 615. Κανένας κόπος άπό άγάπη που προσφέρεται στόν Θεό δ...
 616. Τέρατα και σημεία
 617. Τό φώς τοϋ ήλιου σκορπά παντοϋ τις φωτερές φιλόζω...
 618. Πνευματική αναμέτρηση
 619. Κρινόλευκος της αγάπης
 620. Η δεύτερη όραση
 621. Ενας πάγκαλος παρθένος Ιωσήφ
 622. Αρχαίοι Σοφοί Προφήτες καί δίκαιοι μίλησαν γιά τόν...
 623. Η αγωνία τής Γεθσημανή
 624. 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 625. Αγίου Νικοδήμου Εξομολογητάριον - Πίνακας Περιεχομ...
 626. 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 627. Η Ψυχή μετά το Θάνατο Πίνακας Περιεχομένων
 628. Η Ψυχή μετά Θάνατον - Πρόλογος
 629. Το σύγχρονο φαινόμενο των «μεταθανάτιων εμπειριών»...
 630. Η Ορθόδοξη διδασκαλία περί αγγέλων
 631. Εμφανίσεις αγγέλων και δαιμόνων κατά την ώρα του θ...
 632. Η σύγχρονη εμπειρία της όρασης του «Παραδείσου»
 633. Ο εναέριος κόσμος των πνευμάτων
 634. Τα εναέρια τελώνια
 635. «Εξωσωματικές» εμπειρίες στην αποκρυφιστική βιβλιο...
 636. Αληθινές Χριστιανικές εμπειρίες Παραδείσου
 637. Το νόημα των σύγχρονων «μεταθανάτιων» εμπειριών
 638. Η μετα θανατον ζωη υπό Αρχιεπισκόπου Ιωάννη Μαξίμο...
 639. Η Ορθόδοξη Διδασκαλία του αγίου Μάρκου Εφέσου περί...
 640. Μερικές Ορθόδοξες μαρτυρίες για την μετά θάνατον ζ...
 641. Απάντηση σε ενα επικριτή
 642. Άπό την Κλίμακα, ενα άλλο κλασσικό Ορθόδοξο Ακητικ...
 643. Παράρτημα στή δεύτερη έκδοση
 644. 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 645. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος - Ή ζωή του η δράση Οι ...
 646. Τά Εργα του Χρυσοστόμου καταγραφή και παρουσίαση
 647. H Μεγαλοσύνη καί προσφορά τοϋ Χρυσοστόμου πέρα άπό...
 648. Κλίμα διωγμών τών 'Ορθοδόξων
 649. Τό κοινωνικοθρησκευτικό περιβάλλον στήν 'Αντιόχεια...
 650. Ή ανάπτυξη τοϋ Μοναχισμού καί ή επιρροή του
 651. Ή έκκλησιαστικο-θεολογική κατάσταση
 652. Οί κύριες πηγές τού βίου του
 653. Τά πρώτα έτη καί ή σπουδή τής θύραθεν παιδείας
 654. Ή στροφή πρός τά Ιερά γράμματα. Αναγνώστης
 655. Εγκαταλείπει τήν Αντιόχεια καί γίνεται μοναχός ασκ...
 656. Αρρώστησε κι επανήλθε στήν Αντιόχεια.
 657. Πρεσβύτερος, έρμηνευτής καί ποιμένας
 658. Μεσουρανεί στό εκκλησιαστικό στερέωμα
 659. Ή πνευματική, εξυγιαντική, εύταξιακή καί ειρηνευτι...
 660. Σύντομα δημιουργείται άντιχρυσοστομικό κλίμα
 661. Κύρια πρόσωπα τής αντιδράσεως
 662. Ή έπέμβαση στά προβλήματα μικρασιατικών Μητροπόλεω...
 663. Τό κτήμα τής χήρας, ή Ίεζάβελ καί τό λεπροκομεΐο
 664. Νόθος ή 'Ομιλία «Πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται...»
 665. Ψευδοσύνοδος στήν Δρύ
 666. Ή πρώτη έξορία τού Χρυσοστόμου καί ή άνάκλησή του ...
 667. Ή διαταγή εξορίας καί ή φυγή
 668. Νέος τόπος έξορίας ή Πιτυούντα στον Καύκασο
 669. Ο Χρυσόστομος ώς Διδάσκαλος και Συγγραφέας
 670. Τί όντως δηλώνει ή 'Ομιλία « Ότε πρεσβύτερος προεχ...
 671. Ή συχνότητα των 'Ομιλιών
 672. Προσδίδει ρωμαλεότητα στήν άσιανική ρητορεία
 673. Ποικιλία μορφών καί ρυθμός ποιητικός τών 'Ομιλιών
 674. Ό ρόλος του στην διαμόρφωση τής θείας Λειτουργίας
 675. 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 676. Ιωάννης Χρυσόστομος -Πρόλογος
 677. Παπισμός χθές και σήμερα
 678. 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 679. Πηδάλιον Ορθοδοξίας - Όλες οι αναρτήσεις
 680. 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 681. Ἡ σπορά
 682. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΦΥΡΑ - JUDITH HERRIN
 683. Γυναίκες στήν Πορφύρα - Ευχαριστίες
 684. Η Κωνσταντινούπολη, και ο κόσμος του Βυζαντίου
 685. Η εν Τρούλλω Σύνοδος
 686. Η ενθρόνιση της Ειρήνης ως αυτοκράτειρας: Στέψη κα...
 687. Ο Κωνσταντίνος μοναδικός διεκδικητής του θρόνου
 688. Η πολιτική της Ειρήνης ως αυτοκράτειρας 797-802
 689. Ευφροσύνη: μια Πριγκίπισσα γεννημένη στην πορφύρα
 690. Τα παιδικά χρόνια της Ευφροσύνης
 691. Η αναβίωση της Eικονομαχίας
 692. Ο Μιχαήλ Β' και η εικονομαχία
 693. Θεοδώρα: Η νύφη απο την Παφλαγονία
 694. Ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας
 695. Η πτώση της Θεοδώρας από την εξουσία 856 και η δ...
 696. Συμπέρασμα
 697. Η Παρθένος ανάμεσα στους ειδωλολάτρες
 698. Γυναίκες και εξουσία
 699. Γυναίκες στήν Πορφύρα - Πηγές και Σημειώσεις
 700. Κεφάλαιο 2- Ειρήνη Πηγές - Σημειώσεις
 701. Κεφάλαιο 3 - Ευφροσύνη Πηγές - Σημειώσεις
 702. Κεφάλαιο 4 Θεοδώρα - Πηγές - Σημειώσεις
 703. Ιστορία του Ευρωπαικού Πνεύματος
 704. 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 705. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 706. Η μετάβαση από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο στον ευρωπα...
 707. Η Παναγία, η γυναίκα και ο ιπποτισμός.
 708. Ο Δάντης η προσωπικότητα και το έργο του.
 709. Η αρχιτεκτονική στην Αναγέννηση.
 710. Η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.
 711. Η προσωπικότητα του Γκρέκο και οι μεγάλοι Ισπανοί ...
 712. Η εμφάνιση και το έργο του Σαίξπηρ.
 713. Η Γαλλική Ακαδημία.
 714. Οι εκκλησιαστικοί ρήτορες και συγγραφείς.
 715. Το αγγλικό μυθιστόρημα και η μεγάλη σημασία του.
 716. Το γερμανικό πνεύμα στο ΙΖ' αιώνα.
 717. Η προσωπικότητα του Φρειδερίκου του Μεγάλου.
 718. Η συνάντηση του Γκαίτε με τον Σίλλερ.
 719. Το ποιητικό του έργο, η πνευματική του πάλη και η ...
 720. Η υπερνίκηση του άκρατου ρομαντισμού στη Γερμανία....
 721. Ο θετικισμός στη φιλοσοφία. Αύγουστος Κοντ και Σπέ...
 722. Ο Βύρων και το νόημα των έργων του
 723. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ως θεμελιωτής του αμερικανικ...
 724. Ο Μπαλζάκ, ο Σταντάλ, ο Φλωμπέρ και το γαλλικό μυθ...
 725. Το νόημα της Ρωσσίας.
 726. Μια αναδρομική ματιά στον Σβέντενμποργκ.
 727. Ανάλυση του έργου του «Δημιουργός εξέλιξη».
 728. Ο συμβολισμός στη γαλλική ποίηση.
 729. Το πνεύμα και η σημασία του Αντρέ Ζιντ.
 730. Η καλλιτεχνική εξέλιξη και το έργο του Πικασσό.
 731. Η ιταλική λογοτεχνία στον Κ' αιώνα.
 732. Ο υπερρεαλισμός στη Γαλλία ως θεωρία και ως ποίηση...
 733. Οι Άγγλοι ποιητές και πεζογράφοι στις αρχές του Κ'...
 734. Η αποστολή του ποιητικού λόγου στην εποχή μας.
 735. 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 736. Καπετάνιος Αγιογράφος
 737. Αμάρτησε;
 738. Μοιρολόγι
 739. Πατρολογία Α΄ - Πίνακας Περιεχομένων
 740. ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Δ' ΑΙ...
 741. Οί Σύνοδοι
 742. ΗΣΥΧΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑΣ περί τό 300
 743. ΠΑΜΦΙΛΟΣ + 309
 744. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 233-301
 745. ΣΥΝΟΔΟΣ ARLES ΑΡΕΛΑΤΗΣ 314
 746. ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 325
 747. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 326
 748. ΑΡΕΙΟΣ + 335 Αθανάσιος ΆναζαρβούΠαυλίνος Τύρος
 749. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ + 339 περίπου Xρονικογράφος...
 750. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 341 ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ 341
 751. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 344
 752. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΙΡΜΙΟΥ 351
 753. 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 754. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ + περί τό 359
 755. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Βίος Έργα
 756. Περί τού Μυστηρίου της Ιεροσύνης
 757. Το μυστήριο της Ιεροσύνης και το μέγεθος της Εκκλη...
 758. «Οποίον δεί είναι τον ιερέα προς εαυτόν»
 759. «Οποίον δει είναι τον ιερέα προς τους υπεναντίους»...
 760. 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 761. Ο ιερέας ώς Λειτουργός
 762. Η ευθύνη του ιερέα έναντι του ποιμνίου του
 763. Η παιδαγωγική ποιμαντική του ιερέα
 764. Τα αγαθά παρακολουθήματα της ένθεης ποιμαντικής δι...
 765. Συμπεράσματα
 766. Ποιότητα ζωής, χωρίς ποιότητα ψυχής;
 767. Πηγές Πατερικής Γραμματείας δια τήν Αποτείχισιν
 768. Μέγας Αθανάσιος
 769. Διάλογος Μόδεστου και Μ. Βασιλείου
 770. Αγώνες των μοναχών κατά του Αναστασίου
 771. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης
 772. Άγιος Αθανάσιος πατριάρχης Κων/λεως
 773. Ιωσήφ ο Βρυέννιος
 774. Καλόμοιρος Αλέξανδρος
 775. Διακήρυξη Κληρικών
 776. Κορναράκης Ιωάννης, Θεολόγος
 777. 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 778. Σελίδες ἀπὸ τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον τῶν Γνησίων Ὀρθο...
 779. Αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής
 780. Τά μπουγάζια του Αιβαλιού
 781. 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 782. Φώς Εσπερινόν
 783. Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 47 έως 64
 784. 47 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 785. 48 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 786. 49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 787. 50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 788. 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 789. 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 790. 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 791. 55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 792. 56 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 793. 57 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 794. 58 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 795. 59 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 796. 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 797. 61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 798. 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 799. 63 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 800. 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 801. 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
 802. 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 803. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 610 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 804. Πρός Ρωμαίους Επιστολήν Υπόθεσις
 805. Αʹ.Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστο...
 806. Βʹ.Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστ...
 807. Γʹ. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶ...
 808. ∆ʹ.∆ιὰ τοῦτο παρέδωκεν τοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμία...
 809. Εʹ.Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώ...
 810. ΣΤ ʹ.Ἴδε, σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ ...
 811. Ζʹ. Τί οὖν; προεχόμεθα; Οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα...
 812. Ηʹ.Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκένα...
 813. Θʹ.Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτ...
 814. Ιʹ.∆ιὰ τοῦτο, ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰ...
 815. ΙΑʹ.Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θαν...
 816. ΙΒʹ.Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ...
 817. ΙΓʹ.Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐσ...
 818. Ι∆ʹ. Ἄρα οὖν, ἀδελφοὶ, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ...
 819. ΙΕʹ.Οἴδαμεν δὲ, ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντ...
 820. ΙΣΤ ʹ.Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμα...
 821. IZʹ. Ἀδελφοὶ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ ...
 822. ΙΗʹ. Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; ...
 823. ΙΘʹ.Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ, τούτου οὐκ ἐπέτυχεν...
 824. Κʹ.Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τ...
 825. ΚΑʹ.Καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τ...
 826. ΚΒʹ. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς· εὐλογεῖτε, κ...
 827. ΚΓʹ. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω....
 828. Κ∆ʹ. Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὸν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤ...
 829. ΚΕʹ. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλα...
 830. ΚΣΤ ʹ.Οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν...
 831. ΚΖʹ.Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλι...
 832. ΚΗʹ.Λέγω δὲ Χριστὸν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι ...
 833. ΚΘʹ.Πέπεισμαι δὲ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ...
 834. Λʹ. Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, διακονῶν το...
 835. ΛΑʹ. Ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστ...
 836. ΛΒʹ. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, σκοπεῖν τοὺς...
 837. Α΄. Περὶ ἀγάπης
 838. Β΄. Περὶ εὐχῆς.
 839. Γ΄. Περὶ μετανοίας
 840. Δ΄. Περὶ νηστείας καὶ σωφροσύνης.
 841. Ε΄.Περὶ εὐτυχίας καὶ δυστυχίας.
 842. ΣΤ΄.Περὶ διδαχῆς καὶ νουθεσίας
 843. Ζ΄. Περὶ ταπεινοφροσύνης.
 844. Η΄. Περὶ ψυχῆς.
 845. Θ΄.Περὶ τοῦ μὴ καταφρονεῖν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ...
 846. Ι΄. Περὶ Προνοίας.
 847. ΙΑ΄.Περὶ πλούτου καὶ πενίας.
 848. ΙΒ΄. Περὶ γαστριμαργίας καὶ μέθης.
 849. ΙΓ΄.Περὶ ἀῤρωστίας καὶ ἰατρῶν.
 850. ΙΔ΄. Περὶ γυναικῶν καὶ κάλλους.
 851. ΙΕ΄. Περὶ πλεονεξίας.
 852. Ις΄. Περὶ ἀλαζονείας καὶ κενοδοξίας.
 853. ΙΖ΄.Περὶ φθόνου.
 854. ΙΗ΄. Περὶ μίσους καὶ ἔχθρας.
 855. ΙΘ΄. Περὶ λύπης καὶ ἀθυμίας.
 856. Κ΄. Περὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ.
 857. ΚΑ΄. Περὶ ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δόξης.
 858. ΚΒ΄.Περὶ ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας.
 859. ΚΓ΄. Περὶ ἐλεημοσύνης καὶ φιλοξενίας.
 860. ΚΔ΄.Περὶ ἁμαρτίας καὶ ἐξαγορεύσεως.
 861. ΚΕ΄.Περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως.
 862. Κς΄ Περί αρετής και κακίας
 863. ΚΖ΄. Περὶ παίδων ἀνατροφῆς.
 864. ΚΗ΄. Περὶ ὅρκων.
 865. ΚΘ΄. Περὶ ἀκακίας καὶ ἀνεξικακίας καὶ μνησικακίας....
 866. Λ΄. Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, συντε...
 867. ΛΑ΄. Περὶ θανάτου.
 868. ΛΒ΄. Περὶ ἀνδρείας καὶ ἰσχύος.
 869. ΛΔ΄.Εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν.
 870. ΛΕ΄. Περὶ μετανοίας.
 871. Λς΄ .Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον.
 872. ΛΗ. Περὶ τοῦ μὴ ἐπαισχύνεσθαι ὁμολογεῖν τὸν τίμιον...
 873. Μ. Περὶ τοῦ, ὅτι δεῖ πάντα ποιεῖν καὶ πραγματεύεσ...
 874. ΜΑ΄. Περὶ τοῦ, ὅτι δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς κἂν τοὺς οἰκ...
 875. ΜΒ΄. Περὶ τοῦ, ὅτι οὐ χρὴ θορυβεῖσθαι ὁρῶντας ἡμᾶς...
 876. ΜΔ΄. Περὶ κατανύξεως καὶ ὑπομονῆς καὶ ἐπιθυμίας τῶ...
 877. ΜΕʹ. Περὶ τοῦ μὴ πενθεῖν σφοδρῶς τοὺς τελευτῶντας....
 878. 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 879. Αʹ Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτω...
 880. Βʹ. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ ∆αυῒδ, υἱο...
 881. Γʹ Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ ∆αυῒδ, υἱοῦ...
 882. ∆ʹ. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως ∆αυῒδ, γενε...
 883. Εʹ. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπ...
 884. ΣΤʹ. Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας...
 885. Ζʹ. Καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμμα...
 886. Ηʹ. Καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εἶδον τὸ παι δ...
 887. Θʹ. Τότε ἰδὼν Ἡρώδης ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ...
 888. Ιʹ. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ...
 889. ΙΑʹ Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Σαδδουκαίων καὶ Φαρισαίων ...
 890. ΙΒʹ. Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ε...
 891. ΙΓʹ Τότε ἀνήχθη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πν...
 892. Ι∆ʹ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη,ἀνε...
 893. ΙΕ Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρο...
 894. Ις ʹ Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ ...
 895. ΙΖʹ. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐ μοιχεύσ...
 896. ΙΗʹ Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, κα...
 897. ΙΘʹ. Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπρ...
 898. Κʹ. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριτ...
 899. ΚΑʹ. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ ...
 900. ΚΒʹ Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει· οὐ...
 901. ΚΓʹ. Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε.
 902. Κ∆ʹ Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται...
 903. ΚΕʹ Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους...
 904. ΚΣΤʹ Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ, προσῆλθεν ...
 905. ΚΖʹ Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδ...
 906. ΚΗʹ δὲ αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν οἱ μαθηταὶ ...
 907. ΚΘʹ Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε, καὶ ἦλθεν ...
 908. Λʹ Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον ἐπ...
 909. ΛΑʹ Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἰσ ε...
 910. ΛΒʹ Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν δύο...
 911. ΛΓʹ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκ...
 912. Λ∆ʹ Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύ γ...
 913. ΛΕʹ Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν ...
 914. ΛΣΤʹ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων ...
 915. ΛΖʹ Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγε...
 916. ΛΗʹ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν·...
 917. ΛΘʹ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ...
 918. Μʹ. Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν α...
 919. ΜΑʹ. Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν...
 920. ΜΒʹ Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν, καὶ τὸν καρπὸν α...
 921. ΜΓ΄ Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέω...
 922. Μ∆ʹ Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ μήτ...
 923. 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 924. Πρός Άγιον Ιωάννην Απόστολον και Ευαγγελιστήν
 925. Γʹ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος.
 926. Εʹ Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένε...
 927. Ηʹ Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπο...
 928. ΙΑʹ Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖ...
 929. Ι∆ʹ Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβο...
 930. ΙΖʹ Ταῦτα ἐγένετο ἐν Βηθανίᾳ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅ...
 931. Κʹ Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν...
 932. ΚΓʹ Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς
 933. ΚΣΤʹ Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς, σάρξ ἐστι
 934. ΚΘʹ Ἦλθε δὲ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν
 935. ΛΒʹ Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐ...
 936. ΛΕʹ Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων ...
 937. ΛΗʹ Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ...
 938. ΜΑʹ Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφὰς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε
 939. Μ∆ʹ Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν·
 940. 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 941. ΜΖʹ Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· «Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμ...
 942. ΜΗʹ Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλ...
 943. ΜΘʹ Ταῦτα εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ...
 944. Νʹ Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· «Οὐχ ο...
 945. ΝΑʹ Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, ε...
 946. ΝΒʹ Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖ...
 947. ΝΓʹ Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ...
 948. Ν∆ʹ Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐ...
 949. ΝΕʹ Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ·
 950. Νς΄ Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλ...
 951. ΝΖʹ Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς, ἔπτυσε χαμαὶ, καὶ ἐποίησ...
 952. ΝΗʹ Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτ...
 953. ΝΘʹ Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω· καὶ ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς, ...
 954. Ξʹ Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ
 955. ΞΑʹ Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ χ...
 956. ΞΒʹ Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς...
 957. ΞΓʹ Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ' ...
 958. Ξ∆ʹ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπε· ...
 959. ΞΕʹ Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ...
 960. Ξς΄ Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ...
 961. ΞΖʹ Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν·
 962. ΞΗʹ Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ ...
 963. ΞΘʹ Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστε...
 964. Οʹ Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι...
 965. ΟΑ΄ Καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀναπεσὼν πάλιν,...
 966. ΟΒʹ Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἐάν τινα πέμψ...
 967. ΟΓʹΛέγει Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; Ἀπεκρί...
 968. Ο∆ʹ Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν Πα...
 969. ΟΕ΄ Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε·...
 970. Οςʹ Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄ...
 971. ΟΖʹ Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ...
 972. ΟΗ΄ Ταῦτα δὲ ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὑμῖν, ὅτι μεθ' ὑμῶ...
 973. ΟΘ΄ Μικρὸν, καὶ οὐ θεωρεῖτέ με· καὶ πάλιν μι...
 974. Π΄ Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμο...
 975. ΠΑʹ Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις, οὓς ἔδω...
 976. ΠΒʹ Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ ...
 977. ΠΓʹ Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς ...
 978. Π∆ʹ Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθ...
 979. ΠΕ΄ Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, ἵν...
 980. Πς΄ Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί· Μαρ...
 981. ΠΖʹ Θωμᾶς δὲ εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ∆ίδυμος, ...
 982. ΠΗʹ Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει ὁ Ἰησοῦς τῷ Σίμωνι Π...
 983. Πρός Κορινθίους Α' Πρόλογος
 984. Αʹ Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήμ...
 985. ∆ʹ Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις...
 986. ΣΤ΄ Κἀγὼ, ἀδελφοὶ, ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἦλθον οὐ καθ' ...
 987. Ηʹ Κἀγὼ, ἀδελφοὶ, οὐκ ἡδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡ...
 988. Ιʹ Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω. Εἴ τις δοκεῖ σοφὸς...
 989. ΙΒʹ Ταῦτα δὲ, ἀδελφοὶ, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν κ...
 990. Ι∆ʹ ∆ιὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστί μου τέ...
 991. ΙΣΤ ΄Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι...
 992. ΙΗʹ Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη τοῦ Χριστοῦ...
 993. Κ΄.Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες ...
 994. ΚΒʹ Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι, ἐ...
 995. Κ∆ʹ Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν, εἰ μὴ ἀνθρώπινος
 996. ΚΣΤ΄ Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ὅτι πάντα μου μέμνησθε
 997. ΚΗʹ ∆οκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν,
 998. ΛʹΚαθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι, καὶ μέλη ἔχει πολλὰ...
 999. ΛΒʹ Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους...
 1000. 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1001. ΛΓʹ Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ ζηλοῖ, ...
 1002. ΛΕʹ ∆ιώκετε τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικὰ, ...
 1003. ΛΖʹ Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν
 1004. ΛΘʹ Εἴτε οὖν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν, ...
 1005. ΜΑʹ Ἀλλ' ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ ...
 1006. ΜΓʹ Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, καθὼς ...
 1007. Αʹ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος ...
 1008. Βʹ Εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως κα...
 1009. Γʹ Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, τὸ μαρτύρ...
 1010. ∆ʹ Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴ...
 1011. Εʹ Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον το...
 1012. Ζ΄ Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασι...
 1013. Θʹ Ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι·...
 1014. ΙΑʹ Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, ἀνθρώπους π...
 1015. ΙΓʹ Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ...
 1016. ΙΕʹ Ὥστε εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ με...
 1017. ΙΖʹ Ἀλλ' ὡς ἐν παντὶ περισσεύητε, πίστει καὶ λόγῳ ...
 1018. ΙΘʹ Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους...
 1019. ΚΒʹ Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε.
 1020. Κ∆ʹ Οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι
 1021. ΚΣΤ΄ Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι. Ἐλεύσομαι γὰρ ε...
 1022. ΚΗʹ Ἔστω δὲ, αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν, ἀλλ' ὑ...
 1023. Λʹ ∆ιὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμ...
 1024. Υπόθεσις Πρός Εβραίους Επιστολήν
 1025. Α΄ Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας...
 1026. Βʹ Ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποσ...
 1027. Δ΄ Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλ...
 1028. ΣΤ΄ ∆ιὸ, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήμερον ἐ...
 1029. Ηʹ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲ...
 1030. Ι΄ Γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκ...
 1031. ΙΒʹ Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲχ, βασιλεὺς Σαλὴμ, ἱερεὺς...
 1032. Ι∆ʹ Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοσοῦτον ἔχο...
 1033. ΙΣΤ΄Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν
 1034. ΙΗʹ Ἀνώτερον λέγων, ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ...
 1035. Κʹ Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβ...
 1036. ΚΒʹ Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήμ...
 1037. Κ∆ Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντ...
 1038. ΚΣΤ ʹ Πίστει καὶ περὶ μελλόντων ηὐλόγησεν Ἰσαὰ...
 1039. ΚΗʹ Περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασι...
 1040. ΚΘ΄ Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμ...
 1041. ΛΑʹΕἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμὸν
 1042. ΛΓʹ∆ιὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες
 1043. 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1044. Α΄Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐπὶ τῇ παλαιᾷ ...
 1045. Βʹ Τῆς βασιλίδος μέσων νυκτῶν εἰς μεγάλην ...
 1046. Γ΄ Τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, παραγενομένου τοῦ βασιλέως ἐν...
 1047. Δ΄ Ὁμιλία παραινετικὴ λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας...
 1048. Ε΄ Ομιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εἰρήνης, ὑ...
 1049. Ζʹ Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας
 1050. Η΄ Εν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων...
 1051. Θ΄ Περὶ τοῦ μὴ δεῖν εἰς ἱπποδρομίας μηδὲ εἰς θέατρ...
 1052. Ι΄ Ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
 1053. ΙΑ΄ Περὶ Ἐλεαζάρου καὶ ἑπτὰ παίδων.
 1054. Α΄ Ερμηνεία εις τον Δανιήλ Προφήτην
 1055. Βʹ Ἐν τῷ ἔτει δευτέρῳ τῆς βασιλείας Ναβουχοδονόσορ...
 1056. Γʹ Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ...
 1057. ∆ʹ Ἐγὼ Ναβουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου
 1058. Εʹ Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα
 1059. ΣΤʹ Καὶ ὁ βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐφ' ὅλης τῆς...
 1060. Ζʹ Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Βαλτάσαρ, βασιλέως Χαλδαίων, ∆...
 1061. Θʹ Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει ∆αρείου, τοῦ υἱοῦ Ἀσσουήρου, ἀ...
 1062. Ιʹ. Ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ βασιλέως Περσῶν Κύρου λόγος ...
 1063. Ερμηνεία είς τον Προφήτην Ησαίαν
 1064. Αʹ Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ἡσαΐας
 1065. Βʹ Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν Ἀμώς.
 1066. Γʹ Ἰδοὺ δὴ ὁ ∆εσπότης Κύριος Σαβαὼθ ἀφελεῖ
 1067. Εʹ Ἄσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου
 1068. ΣΤ΄Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ β...
 1069. Ζʹ Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἄχαζ τοῦ Ἰωαθὰν
 1070. Ηʹ Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· λαβὲ σεαυτῷ τόμον χάρτ...
 1071. Ἔπαινος τῶν ἀπαντησάντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ περὶ ...
 1072. ἰς τὴν ῥῆσιν τῶν Παραλειπομένων τὴν λέγουσαν· "Ὑψώ...
 1073. Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ βασι...
 1074. Εἰς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Ὀζίου
 1075. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἱερεμίου, "Κύριε, οὐχὶ τ...
 1076. Ἀπόδειξις τὰς περὶ Χριστοῦ καὶ ἐθνῶν καὶ τῆς ἐκπτ...
 1077. Αʹ Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀν...
 1078. Βʹ Ἔπειτα δὲ διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν ἀνέβην εἰς Ἱερο...
 1079. Γʹ.Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν;
 1080. ∆ʹ Λέγω δὲ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐσ...
 1081. Εʹ Τῇ γὰρ ἐλευθερίᾳ, φησὶν, ᾗ Χριστὸς ὑμᾶς ἐξηγόρα...
 1082. ΣΤʹ.Ἀδελφοὶ, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος.
 1083. Οτι θεοπρεπὲς ἔργον ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη ἐστί.
 1084. Εἰς τὸ, "Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην."
 1085. Εἰς τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἰς τὰ νήπια.
 1086. Εἰς Μάρθαν καὶ Μαρίαν καὶ Λάζαρον, καὶ Ἠλίαν τὸν π...
 1087. Εἰς τὴν πόρνην καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον.
 1088. Εἰς τὰ Βάϊα.
 1089. Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστ...
 1090. Περὶ αὐχμοῦ.
 1091. Εἰς τὸν Φαρισαῖον, καὶ εἰς τὴν πόρνην
 1092. Εἰς τὸ, Ὅτε ἀνέβη ὁ Κύριος εἰς τὸ ἱερὸν, μεσούσης ...
 1093. Εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν. Τῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
 1094. Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 1095. Εἰς τὸ, Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον α...
 1096. Περὶ Νηστείας
 1097. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1098. Α΄ Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῷ ἐπὶ τῇ παλαιᾷ...
 1099. Γ΄ Τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, παραγενομένου τοῦ βασιλέως ἐν...
 1100. Ε΄ Ομιλία, λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εἰρήνης
 1101. Ζʹ.Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας
 1102. Η' Ομιλία λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ Παύλου, Γ...
 1103. Θʹ.Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τοῦ μὴ δεῖν εἰς ἱπποδρομίας μηδ...
 1104. Ιʹ Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, ῥηθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ...
 1105. ΙΑ΄ Ομιλία λεχθεῖσα, ἑτέρου προειρηκότος σφόδρα πρ...
 1106. ΑʹΤῇ δεσποίνῃ μου τῇ αἰδεσιμωτάτῃ καὶ θεοφιλεστάτῃ...
 1107. Γʹ Ὅταν ἴδω δήμους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν κατὰ τὰς ὁ...
 1108. Εʹ Οὐκ ἔμελλον ἄρα οὐδὲ τῆς πόλεως ἀναχωρήσας ἀπαλ...
 1109. ΣΤʹ Μόλις ποτὲ ἀνεπνεύσαμεν εἰς τὴν Κουκουσὸν ἀφι...
 1110. Ηʹ Ἤρκει μὲν καὶ ἡ πρώην ἐλθοῦσα ἐπιστολὴ πρὸς τὴν...
 1111. Θʹ Τί θρηνεῖς; Τί κόπτεις σαυτὴν καὶ δίκας ἀπ...
 1112. Ιʹ Καὶ τὰ σώματα τὰ σφοδροῖς παλαίσαντα πυρετοῖς,...
 1113. ΙΑʹ Ἐπετάθη τὰ τῆς θλίψεως ὑμῖν καὶ πλατύτερα πά...
 1114. ΙΒʹ Ἀπ' αὐτῶν ἀναβὰς τῶν τοῦ θανάτου πυλῶν ταῦτα ἐ...
 1115. ΙΓʹ Τί φῄς; Οὐκ ἔστησας τρόπαιον οὐδὲ ἤρω νίκην ...
 1116. ΙΗʹ Καρτερίᾳ.
 1117. ΛΑʹ Μαρκελλίνῳ
 1118. Μʹ Ἀσυγκριτίᾳ
 1119. .Ξʹ Χαλκιδίᾳ καὶ Ἀσυγκριτίᾳ
 1120. Πʹ Φιρμίνῳ
 1121. Ρʹ Μαρκιανῷ καὶ Μαρκελλίνῳ
 1122. ΡΙΘʹ Θεοφίλῳ πρεσβυτέρῳ
 1123. Οʹ Ἀφθονίῳ, Θεοδότῳ, Χαιρέᾳ, πρεσβυτέροις καὶ μονά...
 1124. Αʹ Ῥωμανῷ πρεσβυτέρῳ.
 1125. ΡΘʹ Ῥουφίνῳ ἐπισκόπῳ.
 1126. ΡΚΕʹ Πρός Κυριάκον Επίσκοπον εν εξορία όντα αυτόν...
 1127. ΡΛΑʹ Ἐλπιδίῳ ἐπισκόπῳ.
 1128. ΡΜΕʹ Νικολάῳ πρεσβυτέρῳ
 1129. Εις τούς άνδριάντας όμιλίαι ΚΑ' έν Αντιόχεια λεχθε...
 1130. Ομιλία δευτέρα λεχθεῖσα ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐν τῇ παλαιᾷ...
 1131. Εἰς τὴν ἀποδημίαν τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ ὑπὲρ τῆς...
 1132. Παράκλησις πρὸς τὸν λαὸν περὶ καρτερίας καὶ ὑπομον...
 1133. Ἔτι παράκλησις πρὸς τὸν λαὸν περὶ τοῦ φέρειν γεννα...
 1134. Ὅτι τὸ τῆς λύπης πάθος εἰς ἁμαρτίας ἀναίρεσιν μόνο...
 1135. Ἔπαινος τῶν κατωρθωκότων τὸ μὴ ὀμνύειν·
 1136. Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκ...
 1137. Εὐχαριστία ἔτι πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς μεταβολῆς τῶ...
 1138. Ἔτι εἰς τὴν συμφορὰν τῆς πόλεως Ἀντιοχείας
 1139. Εἰς τοὺς ἄρχοντας τοὺς παρὰ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου...
 1140. Τῇ Κυριακῇ τῆς ἐπισωζομένης πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς χώρα...
 1141. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1142. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήμα τος Θεοῦ...
 1143. Γʹ∆ιὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν Χ...
 1144. Εʹ ∆ιὸ μνημονεύετε, ὅτι ὑμεῖς ποτε τὰ ἔθνη ἐν σαρκ...
 1145. Ζʹ Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρ...
 1146. Θʹ Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ, ὁ δέσμιος ἐν Κυρί...
 1147. ΙΑʹ Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν ...
 1148. ΙΓʹ Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μη κέτ...
 1149. ΙΕʹ Πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς, καὶ ὀργὴ, καὶ κραυγὴ, κ...
 1150. ΙΖʹ Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ, εὔσπλαγχνοι, ...
 1151. ΙΘʹ Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ...
 1152. ΚΑʹ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρί...
 1153. ΚΓʹ Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ...
 1154. Πρός Φιλιπησίους Επιστολήν Υπόθεσις
 1155. Αʹ Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι...
 1156. ∆ʹ Καὶ τί αἱρήσομαι, οὐ γνωρίζω. Συνέχομαι δὲ ἐκ τ...
 1157. ΣΤʹ Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰ...
 1158. Ηʹ Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μ...
 1159. Ιʹ Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ· τὰ αὐ...
 1160. ΙΒʹ Ἀδελφοὶ, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι...
 1161. Ι∆ʹ Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε
 1162. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1163. Αʹ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θε...
 1164. Βʹ ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ...
 1165. Γʹ Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος...
 1166. ∆ʹ Καὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριωμένο...
 1167. Εʹ.Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων κ...
 1168. ΣΤʹ.Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριο...
 1169. Ζʹ.Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ...
 1170. Ηʹ.Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν...
 1171. Θʹ.Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως,...
 1172. Ιʹ.Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκ...
 1173. ΙΑʹ.Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν...
 1174. ΙΒʹ.Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστο...
 1175. 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1176. Αʹ Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ...
 1177. Γ΄ Τότε ὑπέστρεψαν οἱ ἀπόστολοι εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπ...
 1178. Εʹ Ἄνδρες Ἰουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ...
 1179. Ηʹ Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς...
 1180. ΙΑʹ Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπ...
 1181. Ι∆ʹ Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόμ...
 1182. ΙΖʹ Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο, εἰπόντες
 1183. Κʹ Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν ∆αμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, ...
 1184. ΚΒ΄ Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ, ὀνόματι Κορνήλιος, ἑ...
 1185. Κ∆ʹἜτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἔπεσε...
 1186. Κς΄ Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ ...
 1187. Λʹ Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν, παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάβ...
 1188. ΛΒʹ ∆ιέτριβον δὲ ἐκεῖ, φησὶ, χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν...
 1189. Λ∆ʹ Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντ...
 1190. Λς΄ Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευ...
 1191. ΛΗ΄ Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλ...
 1192. ΜΑʹ Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν, ἐπαῤῥησιάζετο ἐ...
 1193. ΜΓʹ Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλεσάμεν...
 1194. Μ∆ʹ Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκαλέ...
 1195. Μςʹ Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν π...
 1196. ΜΗʹ Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέφοντι εἰς Ἱερο...
 1197. Νʹ. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμέν...
 1198. ΝΒʹ Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆςΒε...
 1199. Ν∆ʹ Οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθ...
 1200. 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1201. Ορθρίσωμεν όρθρου βαθέως
 1202. Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας
 1203. Πένθος και κατάθλιψη
 1204. Από το «Περί δουλείας και ελευθερίας του ανθρώπου»...
 1205. 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1206. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περ...
 1207. Τοῦ αὐτοῦ λόγος παραινετικὸς περὶ ἐγκρατείας.
 1208. Ὅτε ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὸ π...
 1209. Καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδοὺ γέγονε τὰ π...
 1210. Περὶ παρθενείας, καὶ παραινετικὸς εἰς τὰς ἐκπεσούσ...
 1211. Εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους
 1212. Ομιλία εἰς τὴν λίμνην Γενησαρὲτ, καὶ εἰς τὸν ἅγιον...
 1213. Εἰς τὴν μετάνοιαν τῶν Νινευϊτῶν.
 1214. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὸν πλούσιον ...
 1215. ΟΜΙΛΙΑ Περὶ εὐχῆς
 1216. Τη Βασιλίδι Ευδοξία
 1217. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαιον Α΄
 1218. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαιoν Β΄
 1219. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαια Γ΄- Ε
 1220. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαια ΣΤ΄ - Θ'
 1221. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαια Ι΄ -ΚΘ΄
 1222. Είς μακάριον Ιώβ Κεφάλαια Λ΄ - ΜΒ'
 1223. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ.Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκ...
 1224. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ.Μνημονεύετε γὰρ, ἀδελφοὶ, τὸν κόπον ἡμ...
 1225. ΟΜΙΛΙΑ ∆ʹ.∆ιὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς...
 1226. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤʹ.Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχο...
 1227. ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ.Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅ...
 1228. ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ.Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, εἰδέναι τοὺς ...
 1229. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Εἰπὼν ἐν τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ, ὅτι εὐχόμ...
 1230. ΟΜΙΛΙΑ Βʹ.Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκ...
 1231. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ.Οἵτινες δίκην τίσουσιν, ὄλεθρον αἰώνιον,...
 1232. ΟΜΙΛΙΑ ∆ʹ.Καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλ...
 1233. ΟΜΙΛΙΑ Εʹ.Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμ...
 1234. Πρός Φιλήμονα Επιστολή
 1235. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ.Εἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις κοινωνὸν, προσλαβοῦ αὐτ...
 1236. ΟΜΙΛΙΑ ∆ʹ.Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος...
 1237. ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ.Ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν ...
 1238. ΟΜΙΛΙΑ Θʹ.Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ...
 1239. ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ.Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέρο...
 1240. ΟΜΙΛΙΑ ΙΕʹ.Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ·
 1241. Πρός Τιμόθεον Επιστολή Α'
 1242. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ.Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήμ...
 1243. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ.Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ'...
 1244. ΟΜΙΛΙΑ Εʹ.Πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, κα...
 1245. ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ.Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραι...
 1246. ΟΜΙΛΙΑ Θʹ.Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος, καὶ ὠφέλιμος πρὸ...
 1247. Εἰς τὸν Τελώνην, καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον.
 1248. Εἰς τὴν εἴσοδον τῶν Αγίων νηστειῶν.
 1249. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ, Οὐκ ἦλθον βαλεῖ...
 1250. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν νηστειῶν, καὶ περὶ νηστείας.
 1251. Εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· κ...
 1252. Eἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου, καὶ κατὰ Ἀρείου...
 1253. Εἰς τὸν Λάζαρον. αʹ.
 1254. 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1255. Ἔτι εἰς τὴν ἀσάφειαν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, καὶ εἰς...
 1256. Σύνοψις Παλαιάς τε και Καινής Διαθήκης
 1257. Σύνοψις τῆς Ἐξόδου.
 1258. Σύνοψις τῆς Ῥούθ.
 1259. Ἰὼβ βιβλίον.
 1260. Σοφία Σολομῶντος
 1261. Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Λ...
 1262. Λόγος παραινετικός περί μετανοίας
 1263. Εις κήρυγμα νηστείας.
 1264. Περὶ ὑπομονῆς, καὶ τοῦ μὴ πικρῶς κλαίειν τοὺς τελε...
 1265. Ταλανισμὸς πρὸς τοὺς φθείροντας τὰς τοῦ Χριστοῦ πα...
 1266. Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
 1267. .ΟΜΙΛΙΑ ΜΕʹ. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον ...
 1268. ΟΜΙΛΙΑ Μς’ Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, ...
 1269. ΟΜΙΛΙΑ ΜΗʹ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς...
 1270. ΟΜΙΛΙΑ ΝΑʹ. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ...
 1271. ΟΜΙΛΙΑ ΝΒʹ. Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησ...
 1272. ΟΜΙΛΙΑ Ν∆ʹ. Ἐξελθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρ...
 1273. ΟΜΙΛΙΑ Νς ʹ. Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν· εἰσί τινες τῶν ...
 1274. ΟΜΙΛΙΑ ΝΗʹ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλα...
 1275. ΟΜΙΛΙΑ Ξʹ. Ἐὰν ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε,...
 1276. ΟΜΙΛΙΑ ΞΒʹ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς το...
 1277. ΟΜΙΛΙΑΞ∆ʹ.Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ·
 1278. ΟΜΙΛΙΑ Ξς ʹ. Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ,...
 1279. ΟΜΙΛΙΑ ΞΗʹ. Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός τις...
 1280. ΟΜΙΛΙΑ Οʹ. Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιο...
 1281. ΟΜΙΛΙΑ ΟΒʹ. Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ ...
 1282. ΟΜΙΛΙΑ Ο∆ʹ. Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους...
 1283. ΟΜΙΛΙΑ Ος ʹ. Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, φευγέτωσαν ε...
 1284. ΟΜΙΛΙΑ ΟΗʹ. Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐραν...
 1285. ΟΜΙΛΙΑ Πʹ. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ, ἐν ο...
 1286. ΟΜΙΛΙΑ ΠΒʹ. Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτ...
 1287. 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1288. ΟΜΙΛΙΑΠ∆ʹ. Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τ...
 1289. ΟΜΙΛΙΑ ΠΕʹ. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ...
 1290. ΟΜΙΛΙΑ Πς ʹ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόν...
 1291. ΟΜΙΛΙΑ ΠΖʹ. Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλα...
 1292. ΟΜΙΛΙΑ ΠΗʹ. Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ π...
 1293. ΟΜΙΛΙΑ ΠΘʹ. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρ...
 1294. ΟΜΙΛΙΑ Πς ʹ. Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς ...
 1295. Σοφία Σειράχ
 1296. Γ ' Με υπομονήν και θάρρος
 1297. Ε' τα πλούτη
 1298. Η' Η ταπείνωσις
 1299. IB' Προσέχετε από τους ανθρώπους
 1300. ΙΔ' Η γλώσσα
 1301. ΙΣΤ' Κοινωνικά φαινόμενα
 1302. ΙΗ' Οικογενειακά θέματα
 1303. Τά θαύματα τής Πίστεως
 1304. ΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ INDEX
 1305. ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ - INDEX
 1306. ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ INDEX
 1307. ΛΟΓΟΙ Δ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ INDEX
 1308. ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ INDEX
 1309. 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1310. Πρόλογος
 1311. Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν
 1312. Ὑπερηφάνεια, τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τῶν παθῶν
 1313. Νὰ χτυπήσουμε τὴν ὑπερηφάνεια
 1314. Ζήλεια-Θυμὸς-Λύπη
 1315. Ἡ ψυχοφθόρος λύπη
 1316. Ο χαρακτήρας της Ορθοδοξίας
 1317. 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1318. Εξομολογητάριον Αγίου Νικοδήμου - Αντί Προλόγου
 1319. Περί τών δέκα Εντολών.
 1320. Περί Λογισμών.
 1321. Ποιών πρέπει νά άναβάλλη τήν έξομολόγηση
 1322. Περί τής συγχωρητικής Εύχής.
 1323. Γιά όσους άρνήθηκαν τόν Χριστό.
 1324. «Συμβουλή γλαφυρή και σύντομη προς τον μετανοούντα...
 1325. Τρεις βλάβες προξενεί ή άμαρτία στόν άμαρτωλό.
 1326. Πώς νά προφυλάγεται μετά τήν έξομολόγησι ό άμαρτωλ...
 1327. ΄Ή γνώσις τής άμαρτίας άπό τήν ίδια τήν άμαρτία
 1328. Ποιές ζημίες προξενούν στη σωτηρία τους
 1329. Ό πόνος τής καρδιάς πρέπει νά είναι παντοτινός.
 1330. 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1331. Ἡ δύναμη τῆς πίστης καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς ἀπιστίας
 1332. Δίψα Θεού
 1333. 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1334. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αʹ - Δ΄
 1335. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εʹ - Ζ΄
 1336. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηʹ - Ι΄
 1337. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΑʹ - ΙΕ΄
 1338. ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ιςʹ - ΙΘ΄
 1339. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κʹ
 1340. Οὐδέποτε ἀφ' ἑαυτοῦ ποιεῖ ὁ Υἱὸς οὐδὲν, ἐὰν μή τι ...
 1341. Ομιλία εἰς τὸν Μελχισεδέκ.
 1342. Ομιλία πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ α...
 1343. Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἔσοντα...
 1344. 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1345. Πρὸς τοὺς συκοφαντοῦντας ἡμᾶς, ὅτι τρεῖς θεοὺς λέγ...
 1346. Ομιλία παραμυθητική ασθενούντι
 1347. OMIΛΙΑ θ´ Περὶ χερσαίων.
 1348. Περὶ πίστεως.
 1349. 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1350. ΙΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 47- 64
 1351. 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1352. Επιστολαί προς την Διακόνισσα Ολυμπιάδα - Πρόλογο...
 1353. Ο 4ος μ. Χ. αιώνας στην Αντιόχεια και στην Κωνσταν...
 1354. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
 1355. Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάς
 1356. 1. Επιστολή Α΄ ΙΑ΄ - 4. Επιστολή Δ΄ ΙΒ΄
 1357. 6. Επιστολή ΣΤ΄ ΙΓ΄ - 7 Επιστολή Ε΄ Η΄
 1358. 8. Επιστολή Η΄ B΄ 9. Επιστολή Θ΄ ΙΔ΄
 1359. 10. Επιστολή Ι΄ Γ΄ - 12. Επιστολή ΙΒ΄ ΣΤ΄
 1360. 13. Επιστολή ΙΓ΄ Ζ΄ - 16. Επιστολή ΙΣΤ΄ ΙΖ΄
 1361. 17. Επιστολή ΙΖ΄ Δ΄
 1362. Οι Επιστολές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς την ...
 1363. 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1364. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέ με ὁ Θεὸς τῆς δικ...
 1365. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου...
 1366. «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλμὸς τῷ...
 1367. ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης.
 1368. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΓʹ ΨΑΛΜΟΝ.Τῷ νικοποιῷ τοῖς υἱοῖς Κορέ.
 1369. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ...
 1370. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, ἐν πόλει τοῦ Θεο...
 1371. 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1372. Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν, ἀπὸ...
 1373. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου.
 1374. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
 1375. Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου.
 1376. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα....
 1377. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΘʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ὠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν
 1378. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄ...
 1379. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον.
 1380. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ∆αυῒδ, καὶ πάσης τῆς πραότητο...
 1381. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον.
 1382. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
 1383. Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ· ἀπὸ ἀνδρὸς ...
 1384. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριο...
 1385. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός.
 1386.  Κανόνες της εν Νικαίας Αγίας Πρώτης Οικουμενικής...
 1387. Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ ἡ...
 1388. Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, καὶ περὶ ἐλεημοσ...
 1389. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·
 1390. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ τὸν ἀπόστολον Παύλ...
 1391. Στίχοι είς τόν μέγαν φωστήρα και διδάσκαλον της Εκ...
 1392. Προθεωρία εις τους Ψαλμούς
 1393. Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν καὶ περὶ ἐλ...
 1394. Εἰς τήν ἐπιγραφὴν τοῦ Νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοί...
 1395. Εις το Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
 1396. Λόγος εις τήν τρυγόνα ήτοι εις την Εκκλησίαν
 1397. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ,
 1398. ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.
 1399. ΕΙΣ ΤΟΝ Ρʹ ΨΑΛΜΟΝ.
 1400. ΨΑΛΜΟΣ ΡΑʹ.Προσευχὴ τῷ πτωχῷ,
 1401. ΨΑΛΜΟΣ ΡΒʹ.
 1402. ΨΑΛΜΟΣ ΡΓʹ.
 1403. ΨΑΛΜΟΣ Ρ∆ʹ.Ἀλληλούϊα.
 1404. 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1405. ΨΑΛΜΟΣ ΡΕʹ.Ἀλληλούια.
 1406. ΨΑΛΜΟΣ Ρςʹ Ἀλληλούια.
 1407. ΨΑΛΜΟΣ ΡΖʹ Ὠδὴ ψαλμοῦ τῷ ∆αυΐδ.
 1408. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ, Ητοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ
 1409. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶ...
 1410. Είς το Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ.
 1411. 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1412. 1 ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ΄ Έξαναστάντες δε οί άνδρες έπέβλεψαν έ...
 1413. 2 ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ Ήλθον δε, φησίν, οι δύο άγγελοι εις Σό...
 1414. 3 ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ΄ Ώρθρισε δε Άβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπ...
 1415. 4 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ΄ .Καί έκίνησεν έκεΐθεν Άβρααμ εις γην ...
 1416. 5 ΟΜΙΛΙΑ Μς΄ Καΐ είπε Σάρρα· Τίς άναγγέλει τω Αβρ...
 1417. 6 ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ΄ .Και έγένετο μετα τα ρήματα ταύτα, ο ...
 1418. 7 ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄ Άπεκρίθησαν δέ οί υίοί του Χέτ προς ...
 1419. 8 ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ΄ Αύται δε αι γενέσεις, φησιν, Ισαάκ το...
 1420. 9 ΟΜΙΛΙΑ Ν΄Εν γαστρί δε ελαβεν η Ρεβέκκα,
 1421. 10 ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄ Εγένετο δε λιμός έπί της γής
 1422. 11 ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ΄ Εσπειρε δε Ίσαάκ έν τη γη έκείνη,
 1423. 12 ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ Ήν δε Ήσαύ έτών τεσσαράκοντα
 1424. 13 ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ΄ Καλέσασα δε Ρεβέκκα τον υιόν αύτής
 1425. 14 ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ΄ Και είπε Λάβαν τω Ίακώβ Οτι γαρ αδε...
 1426. 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 1427. 15 ΟΜΙΛΙΑ Να΄ Είπε δε Ίακώβ προς Λάβαν· Άπόδος μοι...
 1428. 16 ΟΜΙΛΙΑ ΝΖ΄.Έγένετο δε, ώς έτεκε Ραχήλ
 1429. 17 ΟΜΙΛΙΑ ΝΗ΄.Καί άναβλέψας Ίακώβ είδε παρεμβολήν ...
 1430. 18 ΟΜΙΛΙΑ ΝΘ΄.Καί ήλθεν Ίακώβ είς Σαλήμ πόλιν Σηκί...
 1431. 19 ΟΜΙΛΙΑ Ξ΄.Και οικοδομήσας θυσιαστήριον έκάλεσε
 1432. 20 ΟΜΙΛΙΑ ΞΑ΄.Αύται δε αί γενέσεις Ιακώβ·
 1433. 21 ΟΜΙΛΙΑ ΞΒ' .Καί είδεν Ιούδας θυγατέρα άνθρώπου ...
 1434. 22 ΟΜΙΛΙΑ ΞΓ.Καί ούκ ήν γινώσκων ούδέν ο άρχιδεσμο...
 1435. 23 ΟΜΙΛΙΑ ΞΔ΄. ’Εξηλθε δε Ίωσήφ άπο προσώπου Φαραώ...
 1436. 24. ΟΜΙΛΙΑ ΞΕ.Καί άνέβησαν φησίν έξ Αίγύπτου,
 1437. 25. ΟΜΙΛΙΑ Ξς΄ Ήγγισαν δε φησίν αΐ ήμέραι Ίσραήλ...
 1438. 26.ΟΜΙΛΙΑ ΞΖ΄ ΕΙπε δε φησίν Ίσραήλ τω Ίωσήφ·
 1439. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 262 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1440. 1.ΟΜΙΛΙΑ Α. Λόγος παραινετικός είς τήν είσοδο της ...
 1441. 3.ΟΜΙΛΙΑ Γ.Εἰς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ...
 1442. 6.ΟΜΙΛΙΑς .Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτωσαν φωστῆρες
 1443. 8.ΟΜΙΛΙΑ Η.Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον
 1444. 10.ΟΜΙΛΙΑ Ι΄Προτροπὴ πρὸς τοὺς ἐρυθριῶντας
 1445. 12 ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ.Εἰς τὰ ἀκόλουθα τῆς κτίσεως·
 1446. 14 ΟΜΙΛΙΑ ΙΔ.Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,...
 1447. 16.ΟΜΙΛΙΑ Ις.Εἰς τὴν παράβασιν τῶν πρωτοπλάστων.
 1448. 18.ΟΜΙΛΙΑ ΙΗ.Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικ...
 1449. 20.ΟΜΙΛΙΑ Κ΄Ἐξῆλθε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ,
 1450. 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1451. 23.ΟΜΙΛΙΑ ΚΓ.Νῶε δὲ εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τοῦ...
 1452. 27.ΟΜΙΛΙΑ ΚΖ.Καὶ ᾠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρ...
 1453. ΟΜΙΛΙΑ Λ' .Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἓν, καὶ φωνὴ μί...
 1454. ΟΜΙΛΙΑ ΛΓ. Ἄβραμ δὲ ἦν πλούσιος σφόδρα κτήνεσι,
 1455. ΟΜΙΛΙΑ Λς.Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα Κυρ...
 1456. ΟΜΙΛΙΑ ΛΘ.Ἡνίκα δὲ ἐγένετο ὁ Ἄβραμ ἐννενήκοντα ἐνν...
 1457. Ομίλία είς Ευτρόπιον Ευνούχον Πατρίκιον και Υπατον...
 1458. Ομιλία ότε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπ...
 1459. Ομιλία πρό τής εξορίας
 1460. Ομιλία είς την επίλυσιν της Χαναναίας
 1461. Επιστολὴ γραφεῖσα ἀπὸ Κουκουσοῦ τῆς Κιλικίας ὄντος...
 1462. Κεφ. αʹ. Ὅτι ἀναγκαῖον εἰπεῖν τὴν αἰτίαν ἀφ' ἧς τὸ...
 1463. Κεφ. ιʹ. Ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ τὰ τέλη τῶν πραγμάτων ...
 1464. Κεφ. ιςʹ. Ὅτι τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεῖς παραβ...
 1465. Τῷ αἰδεσιμωτάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ ἐπισκόπῳ Ιννοκεντ...
 1466. Ι∆ʹ Ἀμφότερα τῆς ἀφάτου τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας,
 1467. ΙΕʹ Σὺ δέ μοι προσεδόκησας, τοσαύτην ἐκ νεότ...
 1468. Ις ʹ Οὐδὲν ξένον οὐδὲ ἀπεικὸς γέγονεν ἐπὶ τῆς ε...
 1469. ΙΖʹ Τῆς σφοδρότητος ἕνεκεν τοῦ χειμῶνος
 1470. ΡΞΑʹ Πρεσβυτέροις Ῥωμαίοις ἐλθοῦσι μετὰ τῶν ἐπισκ...
 1471. ΡΠʹ Ὑπατίῳ πρεσβυτέρῳ
 1472. Σʹ Καλλιστράτῳ ἐπισκόπῳ Ἰσαυρίας
 1473. ΣΙΒʹ. Θεοφίλῳ πρεσβυτέρῳ
 1474. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1475. ΣΚΖʹ. Καρτερίᾳ.
 1476. Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημ...
 1477. Οι Δαίμονεςκαι οι πανουργίες τους
 1478. Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καί ἡ αἵρεση τοῦ μονοθελητι...
 1479. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1480. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ, A΄ ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...
 1481. Εισαγωγή στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Α΄ Τόμος...
 1482. Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος
 1483. Μέγας Αντώνιος Άγιος
 1484. Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια...
 1485. Αγιος Ησαΐας ο αναχωρητής
 1486. Ευάγριος ο Ποντικός
 1487. Κασσιανός ο Ρωμαίος Άγιος
 1488. Προς τον επίσκοπο Κάστορα, περί των οχτώ λογισμών ...
 1489. Λόγος προς τον ηγούμενο Λεόντιο, για τους αγίους Π...
 1490. Μάρκος ο Ασκητής Άγιος
 1491. Τα 200 κεφάλαια περί του πνευματικού νόμου
 1492. Τα 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι δικαιώ...
 1493. Επιστολή προς τον μονάζοντα Νικόλαο
 1494. Ησύχιος ο Πρεσβύτερος Άγιος
 1495. Λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφ...
 1496. Νείλος ο Ασκητής Άγιος
 1497. 153 κεφάλαια περί προσευχής
 1498. Λόγος ασκητικός
 1499. Άγιος Διάδοχος Φωτικής
 1500. Ιωάννης ο Καρπάθιος, Άγιος:
 1501. 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ι...
 1502. Λόγος Ασκητικός και Παρηγορητικός,
 1503. 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1504. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 1505. Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης
 1506. 100 ψυχωφελή κεφάλαια
 1507. Θεωρητικό Αγία Ματρώνα, Ψαρά
 1508. Μάξιμος ο Ομολογητής Άγιος
 1509. Τα 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης
 1510. Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης
 1511. Δεύτερη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης
 1512. Τρίτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης
 1513. Τέταρτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης
 1514. Πρώτη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο
 1515. Δεύτερη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο
 1516. Τρίτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων περί Θεολογίας...
 1517. Τέταρτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων
 1518. Πέμπτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων
 1519. Έκτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων
 1520. 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1521. Σύντομη ερμηνεία στην προσευχή "Πάτερ ημών"
 1522. Α΄ ἑκατοντάδα κεφαλαίων Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας...
 1523. Β΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας...
 1524. Γ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας...
 1525. Δ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας...
 1526. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός:
 1527. Αββάς Φιλήμων
 1528. Λόγος περί του αββά Φιλήμονος
 1529. Όσιος Θεόγνωστος
 1530. Περί πράξεως και θεωρίας και περί ιερωσύνης
 1531. 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1532. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΟΜΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ...
 1533. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Γ΄ Τόμος
 1534. Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης:
 1535. Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων
 1536. Γνωστικά Κεφάλαια
 1537. Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια
 1538. Εισαγωγικά σχόλια στο έργο "Κλίμακα Θείων Χαρίτων"...
 1539. Μοναχός Θεοφάνης: Κλίμακα θείων χαρίτων
 1540. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός:
 1541. Προοίμιο
 1542. Οι οκτώ νοητές θεωρίες
 1543. Η τἐταρτη Θεωρία
 1544. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1545. Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση
 1546. Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό
 1547. Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία
 1548. Η Ψεύτικη Γνώση
 1549. Κατάλογος των αρετών
 1550. Λόγος α΄ 1ος έως Λόγος ξ΄ 14ος
 1551. Λόγος ο΄ 15ος έως Λόγος ψ΄ 23ος
 1552. Λόγος ω΄24ος
 1553. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
 1554. α΄ Περί της πνευματικής τελειότητας
 1555. β΄Περί προσευχής
 1556. γ΄ Περί υπομονής και διακρίσεως
 1557. δ΄ Περί υψώσεως του νού
 1558. ε΄ Περί αγάπης
 1559. στ΄ Περί Ελευθερίας του Νού
 1560. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22
 1561. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΝΗΠΤΙΚΩΝ - ΤΟΜΟΣ Δ΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 1562. Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια
 1563. 154 Πρακτικά και Θεολογικά Κεφάλαια
 1564. Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια
 1565. Α΄ Εκατοντάδα Πρακτικών Κεφαλαίων
 1566. Β΄ Εκατοντάδα Φυσικών Κεφαλαίων περί Καθάρσεως του...
 1567. Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος
 1568. Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια
 1569. Λόγος για την εν Χριστώ εσωτερική εργασία και τη μ...
 1570. Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας:
 1571. Νικηφόρος ο Μονάζων, Όσιος:
 1572. Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια
 1573. 137 Ωφέλιμα Κεφάλαια
 1574. Κεφάλαια
 1575. Δέκα κεφάλαια περί Ησυχίας και Προσευχής
 1576. Δεκαπέντε Κεφάλαια περί Ησυχίας και περί των δύο τ...
 1577. Πώς πρέπει να κάθεται ο Ησυχαστής στην προσευχή.
 1578. Σύντομη Βιογραφία - Πρός τήν σεμνοτάτην Μοναχή Ξέν...
 1579. Δεκάλογος της κατά Χριστόν Νομοθεσίας
 1580. Υπέρ των Ιερών Ησυχαζόντων
 1581. Τρία Κεφάλαια για την Προσευχή και την Καθαρότητα ...
 1582. 150 Φυσικά, Θεολογικά, Ηθικά και Πρακτικά Κεφάλαια...
 1583. Αγιορείτικος Tόμος Υπέρ τών Ιερώς Ησυχαζόντων
 1584. Η αγάπη προς τον πλησίον
 1585. 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1586. Η αγάπη για όλη την κτίση
 1587. Αρχοντιά, το μεγαλείο του Θεού
 1588. Φιλότιμο, η πολύ-πολύ ευγνώμων αγάπη
 1589. Απλότητα και Καθαρότητα
 1590. Η πίστη και η ελπίδα στον Θεό
 1591. Η σωτήριος υπομονή
 1592. Η πνευματική χαρά
 1593. Διάκριση, η κορωνίδα των αρετών
 1594. Η Καλή Ανησυχία
 1595. Πρόλογος
 1596. 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1597. Οἱ νέοι μπροστὰ στοὺς δύο δρόμους τῆς ζωῆς
 1598. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1599. Γιὰ μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια
 1600. 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1601. Ἡ ἰδανικὴ φιλία
 1602. Μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια
 1603. 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1604. Ἡ τεκνοποιία
 1605. 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1606. Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν
 1607. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1608. Εξηρευξάτω η καρδιά μου λόγον αγαθόν
 1609. 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1610. Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν
 1611. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1612. Τὰ παιδιά, οἱ χαρὲς καὶ οἱ δυσκολίες τους
 1613. 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1614. Τα σχολεία δεν είναι απλώς τόποι προσκτήσεως γνώσε...
 1615. Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖ...
 1616. 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1617. Ἐργασία καὶ πνευματικὴ ζωὴ
 1618. 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1619. Ἡ ἐγκράτεια στὴν καθημερινὴ ζωὴ
 1620. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια
 1621. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1622. Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν
 1623. Ἡ ἀρρώστια
 1624. Ἡ ἀναπηρία εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ
 1625. Οἱ πνευματικοὶ νόμοι
 1626. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου
 1627. Θάνατος παιδιῶν
 1628. Ἡ μετὰ θάνατον ζωὴ
 1629. Πνευματικός Αγώνας Γ ' Πίνακας Περιεχομένων
 1630. Πρόλογος
 1631. Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ
 1632. Οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ
 1633. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ
 1634. Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν λογισμῶν
 1635. Ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας
 1636. Ἡ δικαιολογία διώχνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ
 1637. Ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη
 1638. Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς καρδιᾶς
 1639. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς συνειδήσεως
 1640. Ἡ παρακολούθηση καὶ ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας
 1641. Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος συγκινεῖ τὸν Θεὸ
 1642. Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύναμη
 1643. Τὰ μάγια
 1644. Γιὰ τοὺς δαιμονισμένους
 1645. Ἡ φοβερὴ πλάνη
 1646. «Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»
 1647. Ἡ ἀνάγκη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ
 1648. Γιὰ μιὰ σωστὴ ἐξομολόγηση
 1649. Ὁ πνευματικὸς ἰατρὸς τῆς ψυχῆς
 1650. Ἡ ἐργασία τοῦ πνευματικοῦ στὶς ψυχὲς
 1651. 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1652. Στο τέλος της ανθρώπινης ζωής – Η ευθανασία
 1653. Η ανάγκη της συγχώρησης και η ανακαίνιση της Εκκλη...
 1654. Τι σημαίνει "Πρωτότοκος πάσης Κτίσεως";
 1655. Περισπασμὸς καὶ προσοχὴ
 1656. Το πολίτευμα της Εκκλησίας
 1657. The New Martyrs and Confessors of Russia
 1658. Τό βαθύ μυστήριο τής Ορθοδοξίας
 1659. Το Προπατορικό Αμάρτημα κατά την Ορθόδοξη Παράδ...
 1660. Η ευλογία τού πόνου
 1661. Χριστιανικές σκέψεις περί θανάτου
 1662. Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενισμός
 1663. 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1664. «Μετανόησε ο πάπας»;
 1665. Ο Παπισμός χθές και σήμερα
 1666. Γένεση του Παπισμού
 1667. Πορεία και εξέλιξη του Παπισμού
 1668. Παπικές κακοδοξίες - filioque
 1669. Η καταδίκη του Παπισμού
 1670. Παπισμός και Ελληνισμός
 1671. Ενωτικές προσπάθειες
 1672. Ουνία
 1673. Σύγχρονος Διάλογος Ορθοδοξίας- Παπισμού
 1674. Επιλεγόμενα
 1675. Ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
 1676. Ο Δρόμος της Ευτυχίας
 1677. Η μοναστική εμπειρία του Πνεύματος
 1678. Η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης γεφυρώνεται με τ...
 1679. Ο Σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας των Ύμνων της Μεγάλ...
 1680. Ἡ μεταβλητότητα τῆς ἐσωτερικῆς μας καταστάσεως
 1681. Παγκοσμιοποίηση και Νέα Εποχή
 1682. Ο μεγάλος δογματικός της Εκκλησίας μας και υπερασπ...
 1683. Οἱ λίθοι κεκράξονται
 1684. Συνήθεια, Αδυναμία, Πάθος
 1685. Η απόκτηση του Αγ.Πνεύματος είναι ο σκοπός της ζωή...
 1686. 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1687. Πατρολογία Β΄ - Πίνακας Περιεχομένων
 1688. Εισαγωγή - Το Πρόσωπο τού Δ' Αιώνα
 1689. 1. Ησύχιος Αλεξανδρέας Περί τό 300
 1690. 21. Σύνοδος Νικαίας 325
 1691. 37. Σύνοδοι Σαρδικής καί Φιλιππουπόλεως 343
 1692. 54. Αντώνιος Μέγας + 356
 1693. 65. Σύνοδοι Αλεξάνδρειας 362 καί Αντιόχειας 36...
 1694. 79. Αθανάσιος Αλεξανδρείας ο Μέγας + 373
 1695. 80. Εφραίμ ο Σύρος 306-373
 1696. 86. Βασίλειος Καισάρειας ο Μέγας
 1697. 90. Μακαριανικά Εργα
 1698. 97. Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως 381 Καί 382 ή Β' ...
 1699. 108. Γρηγόριος ο Θεολόγος + 390
 1700. 110. Απολιναρισταί
 1701. 117. Αντιοχειανή Σχολή
 1702. 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1703. 126. Γρηγόριος Νύσσης + 394
 1704. 134. Δίδυμος Ο Τυφλός +313- 398
 1705. 141.Ευάγριος Ποντικός 345-399
 1706. 150. Επιφάνιος +310 Σαλαμίνας Κύπρου
 1707. Περί Εκκλησίας
 1708. Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου
 1709. Περί του Θείου Έρωτος
 1710. Περί του Πνευματικού Αγώνος
 1711. Περί του Μοναχικού Πολιτεύματος
 1712. Περί του Μυστηρίου της Μετανοίας
 1713. Περί της αγάπης στον Πλησίον
 1714. 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1715. Περί της Θείας Πρόνοιας
 1716. Περί της Αγωγής των Παίδων
 1717. Περί Λογισμών της Καρδιάς
 1718. Περί της Κτίσεως
 1719. Περί Ασθενείας
 1720. Περί Τού Διορατικού Χαρίσματος
 1721. Τό κήρυγμα μαρτυρία ή μαρτύριο και ποιού;
 1722. Η ελπίδα τής θεραπείας μέσα απο τούς Παρακλητικούς...
 1723. Ἡ ὁλόθυμη ἐλπίδα τῆς θεραπείας.
 1724. Τά ψυχικά και σωματικά αρρωστήματα, οι νοσογόνες α...
 1725. Συμπεράσματα
 1726. Παραπομπές
 1727. 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 1728. Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά
 1729. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 288 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1730. Αρχή τής Ινδίκτου
 1731. Πνευματική Αφύπνιση Β΄ Πίνακας Περιεχομένων
 1732. Β΄ Λόγοι Αγίου Παισίου Πρόλογος
 1733. Εἰσαγωγὴ ἀπὸ λόγους τοῦ Γέροντα
 1734. Ἡ γενιὰ τῆς ἀδιαφορίας
 1735. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως
 1736. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος εἶναι «πῦρ καταναλίσκον»
 1737. Ἐνέργειες μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη
 1738. Ὁ «καλὸς ἀγὼν»
 1739. Πῶς ἐργάζεται ὁ διάβολος
 1740. Ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν καλὴ συναναστροφὴ
 1741. 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1742. Ἡ εὐλάβεια συγκινεί τὸν Θεὸ
 1743. Τὸ δόσιμο ἔχει θείο ὀξυγόνο
 1744. Τὰ Σημεία τών Καιρών
 1745. Ἡ θυσία φέρνει τὴν χαρὰ
 1746. Ἡ παλληκαριὰ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θε...
 1747. Τὸ μαρτύριο γιὰ τὸν πιστὸ είναι πανηγύρι
 1748. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεού γιὰ τὸν άνθρωπο
 1749. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ
 1750. 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1751. Ὅπου δὲν φθάνει ὁ ἄνθρωπος, βοηθάει ὁ Θεὸς
 1752. Η Προσευχή είναι όπλο Ισχυρό
 1753. Τὰ Μοναστήρια είναι τὰ ὀχυρὰ τής Ἐκκλησίας
 1754. Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς
 1755. Α΄ Μέ Πόνο και Αγάπη Πίνακας Περιεχομένων
 1756. 1 Εισαγωγικά από λόγους του Γέροντα
 1757. 2.Η αμαρτία έγινε μόδα
 1758. 3. Γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειρ...
 1759. 4 Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία
 1760. 5 Ευλογείτε και μη καταράσθε
 1761. 6 Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές
 1762. 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1763. 7. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον
 1764. 8. Η εποχή των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυ...
 1765. 9. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία
 1766. 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1767. 10. Η πολλή μέριμνα απομακρύνει από τον Θεό
 1768. 11. Η κοσμική μόρφωση και γνώση
 1769. 12. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας
 1770. 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1771. 13. Η αναίδεια και η έλλειψη σεβασμού
 1772. 14.Εσωτερική αταξία και εξωτερική εμφάνιση
 1773. 15. Η Εκκλησία στην εποχή μας
 1774. 24 ΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1775. 16 Κλήρος και Εκκλησία
 1776. 17. Αντιμετώπιση εκκλησιαστικών θεμάτων
 1777. 18. Η διοίκηση στην Εκκλησία
 1778. 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1779. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ό θαυματουργός
 1780. Η Διακονοία στή Ριζάρειο
 1781. Εμφανίσεις τού Άγίου
 1782. Στάσις τού Αγίου έναντι τών Αιρέσεων και Σχισμάτων...
 1783. 5. Περί τής άειπαρθενίας τής Υπεραγίας Θεοτόκου
 1784. Περί τής προς τον Θεόν πρεσβείας τών Αγίων
 1785. 7. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
 1786. 8.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 1787. 9. Η ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
 1788. 10. Τό Πρωτεϊον τού Πάπα
 1789. 1 Νέο-Ειδωλολατρικές Περιπλανήσεις - Πρόλογος
 1790. 2. Θέσεις - Κατηγορίες τών Νεο-Εἰδωλολατρών ἐναντί...
 1791. 3. Δόξα τού Ἑλληνισμού δέν είναι μόνο ἡ ἀρχαιότητα...
 1792. 4. Νά τί λέγει καί ὁ Προφήτης Ἱερεμίας:
 1793. 5. Ἡ ἀδυναμία τών Ἑλλήνων Νεο-Eἰδωλολατρών
 1794. 6. Νέες ἐν Χριστῷ διαστάσεις
 1795. 7. Επαινετές μορφές
 1796. 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1797. 8. Σὲ ἀναζήτησι τής ἀληθείας
 1798. 9. Ἀγωνία γιὰ τὴν σημερινὴ πορεία τού Ἑλληνισμού
 1799. 10. Ἐπίμετρο
 1800. Θάνατος και Απώλεια
 1801. Η μοναχική κλίμαξ του Γέροντος Αιμιλιανού
 1802. Η Πϊστις σήμερα
 1803. Χαραλάμπης δια Χριστόν Σαλός - Πρόλογος
 1804. 2.Θα λάβεις θάνατο απο ανέλπιστα χέρια...
 1805. 3. Το κακό θα ερθει από το Ισραήλ
 1806. 4.Ιδού γάρ καί λέγομεν καί λέγομεν...
 1807. 5.Είσαστε Παπιστές Ψεύτες
 1808. 6.Από μένα κέρδισες το λαχείο
 1809. 7. Ενας ζητιάνος με Αρχιερατικά Αμφια
 1810. 8.Κατηγορούσε πολύ το Νέο Ημερολόγιο
 1811. 9.Μή φεύγεται από το δρόμο του Θεού
 1812. 10.Μας προκαλούσε δέος
 1813. 11.Και θαυματουργικές Θεραπείες
 1814. 12.Ακουγε τους Αγίους
 1815. 13.Ο Θεός τον έμπαζε από τα κεραμίδια
 1816. 14. Η μυτζήθρα του Προφήτη Ηλία
 1817. 15.Εσύ θα με θάψεις με τα χέρια σου
 1818. 16.Θα γίνει πόλεμος Αμερικής Ρωσίας
 1819. 17. Τα κεραμίδια στάζουν δηλητήριο
 1820. 18. Ανθρωπος του Θεού
 1821. Χαραλάμπης ό διά Χριστόν Σαλός - Πίνακας Περιεχομέ...
 1822. 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1823. 1. Ασκητική Λαικών - Εισαγωγή
 1824. 2. Κατάκριση
 1825. 3. Ιεροκατηγορία
 1826. 4. Νηστεία
 1827. 5. Κατάλυση νηστείας
 1828. 6. Ελεημοσύνη
 1829. 7. Μετάνοια
 1830. 8. Η Προσευχή
 1831. 9. Εμπόδια της προσευχής και κατανίκηση τους
 1832. 10. Θεία μετάληψη
 1833. 11. Μαρτυρίες Πατέρων της Εκκλησιίας
 1834. 12.Προϋποθέσεις Θ. Κοινωνίας
 1835. 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1836. Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
 1837. 1.Αγιος Νικόλαος Πλανάς - Πρόλογος
 1838. 2. Από τό συναξάρι μιας πανάρχαιας φαμελιάς
 1839. 3. Στάδιο δοκιμασίας καί δράματος
 1840. 4. Θεληματάρης τού θεοΰ καί της Αθήνας
 1841. 5. Στον Άι-Γιάννη τού Άγρού
 1842. 6. Ή ευλογημένη ακολουθία τού παπακαλόγερου Πλανά
 1843. 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1844. 7. Ό φίλος τοΰ Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
 1845. 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1846. 8. Τό ύψος της υποταγής
 1847. 9. Οι χαρές
 1848. 10. Σ’ ενα δικό του ευλογημένο κόσμο
 1849. 11. Δοξαστικό κάλεσμα
 1850. 12. Μνήμες ιερές καί ζωντανές
 1851. 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1852. 1. Πρόλογος
 1853. 2.Αγιορείτες Άγιοι
 1854. 3. Ή προσφορά τού Αγίου Όρους
 1855. 4. Ή πρωτεύουσα τού Αγίου ’Όρους
 1856. 5.'Η αίρεση τών όνοματοθειστών όνοματολατρών
 1857. 6. «Έν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί είσιν»...
 1858. 7. Ό Πατριάρχης Ιωακείμ
 1859. 8. Μεγίστη Λαύρα
 1860. 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1861. 9. Αγία Άννα
 1862. 10. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό Ε'
 1863. 11.Τό προσκυνητάρι τής Αγίας Άννας
 1864. 12. Ανακάλυψη άγνωστου Λειψάνου
 1865. 13. Ό σοφός γέροντας Δανιήλ
 1866. 14. Ό διάβολος πολεμά τον υποτακτικό
 1867. 15. Όσιακό τέλος
 1868. 16.Ό γέρων Παρθένιος
 1869. 17.Ό γερο-Ναθαναήλ
 1870. 18.Ή οίηση τού μοναχού
 1871. 19. Αληθινός υποτακτικός
 1872. 20. Δεν πρέπει νά κρίνουμε από τά φαινόμενα
 1873. 21. Πώς πρέπει νά ετοιμάζεται ό ιερέας
 1874. 22. Στην έρημο
 1875. 23. Ή έρημος τής Βίγλας
 1876. 24. Ή Αγάπη τής Θεοτόκου
 1877. 25. Ή Παναγία σκούπιζε
 1878. 26. 'Ο άγιος Νήφων
 1879. 27. Ό πατήρ Κοσμάς
 1880. 28. Ή καλλιφωνία εμπόδιζε τήν ψυχική σωτηρία
 1881. 29.Τά άγια Λείψανα δεν δέχονται τούς αλλόπιστους
 1882. 30. Ό γερο- Αβράμιος
 1883. 31. Θαύμα τής Παναγίας
 1884. 32. Ό γερο-Δανιήλ
 1885. 33. Γρηγορίου
 1886. Φοβερή απάτη ένάρετου Πνευματικού
 1887. Επιστολή προς γηραιόν μοναχό Άγιοσαββίτη πλανηθέντ...
 1888. 1.Σκοπός συγγραφής του έργου
 1889. 2.Αρχή της Διήγησης
 1890. 3. Περί πρωτείου και φιλιόκβε
 1891. 4.Τα Προκαταρκτικά για την Συνάντηση της Φερράρα...
 1892. 5. Ο πρώτος ασπασμός
 1893. 6. Φθόνος κατά Μάρκου
 1894. 7.«Ορος» ή «Τόμος των Οικουμενικών Συνόδων»
 1895. 8. Διάσπαση και λιποταξία από την Ορθόδοξη πίστη μ...
 1896. 9. Νοθεία των Πατερικών κειμένων
 1897. 10.Μάχη
 1898. 11. Εγκώμιο στο Μάρκο
 1899. 12.Ανασκόπηση του θέματος
 1900. 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1901. 13.Οι συκοφαντίες του Ουνίτη για τον Μάρκο
 1902. 14. Θεολογικά πορίσματα του Αγίου Αθανασίου του Πά...
 1903. 15. Εγκώμιο για την ομολογία του Εφέσσου
 1904. 16. Ρητορικά εγκώμια
 1905. 17. Σχίσμα κλήρου και λαού
 1906. 18. Συνοδική θέση των Ορθοδόξων
 1907. 19. Επιστολή προς Γεννάδιο Σχολάριο
 1908. 20.Κοίμηση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού
 1909. 21. Θαύμα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού
 1910. 22. Παραπομπές
 1911. Ο Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός περι της Παναγίας Θεοτόκο...
 1912. Η Παναγία είναι η ελπίδα των απελπισμένων
 1913. Η Παναγία στή Νεοελληνική Γραμματεία
 1914. 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1915. Η Παναγία εις την Νεοελληνικήν Ποίησιν
 1916. Άγιος Νεκτάριος - Ο σεβασμός των Πιστών στην Πανα...
 1917. Τα δάκρυα των αγγέλων
 1918. Λαογραφικά
 1919. Οι Παρακλητικοί Κανόνες στην Παναγία
 1920. Η Υπέρμαχος Στρατηγός του Έθνους
 1921. Η Θεοσκέπαστη
 1922. Η Παναγία η Γλυκοφιλούσα
 1923. Ο Ακάθιστος Ύμνος
 1924. Η λατρεία της Μεγαλόχαρης στήν Αθήνα
 1925. 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1926. Εμφανίσεις καί Θαύματα τής Παναγίας
 1927. Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα
 1928. Παναγία ἡ Προυσιώτισσα
 1929. Παναγία ἡ Μαλεβή
 1930. Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
 1931. Ὁ βλάσφημος ψαρᾶς
 1932. Πρόλογος
 1933. Προτυπώσεις της Παρθένου στην Παλαιά Διαθήκη
 1934. Η Σύλληψη και η Γέννηση τής Παρθένου
 1935. Τά Εισόδια της Παρθένου στο Ναό
 1936. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 1937. Επίσκεψη στην Ορεινή
 1938. Το Τέλος της Παρθένου
 1939. Η Παναγία στους Ουρανούς
 1940. Κακοδοξίες τών Αιρετικών
 1941. Οι αδελφοί του Κυρίου
 1942. 1. Πτυχές τού Μεσιτευτικοΰ ’Έργου τής Θεομήτορος
 1943. 2. Ή Θεοτόκος Βοηθός εν καιρώ πειρασμών
 1944. 3. Ή Θεοτόκος εν Χριστώ Παιδαγωγός
 1945. 4. Ή Άνεπαίσχυντος Προστασία
 1946. 5. Διηγήσεις άπό τα Συναξάρια τών Αγίων
 1947. 6. Στον όσιο Κοσμά τόν Ζωγραφίτη
 1948. 7. Εμφανίσεις τής Θεοτόκου, διηγήσεις άπό την Όρθό...
 1949. 8. Στη χιονισμένη Μόραβα το 1940
 1950. 9. Στην καλύβη του στο Άγιον ’Όρος
 1951. 10. Άλλες θαυματουργικές εμφανίσεις τής Θεοτόκου
 1952. 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1953. 1. Ή αποφυγή του κακού και ή αντίσταση στη διαφθορ...
 1954. 2. Αποδέσμευση και Αποσύνδεση Πορεία Θανάτου
 1955. 3. Κτήση και Σχέση
 1956. 4. Η Κακή Αλλοίωση
 1957. 5. Ο Παραχαραγμένος Θεός
 1958. 6. Το Σύνδρομο του Ευσεβισμού
 1959. 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1960. 7. Εμείς και Αυτοί
 1961. 8. Αλήθεια και Εμπάθεια
 1962. 9. Ο Άμεσος Εκκλησιαστικός Λόγος
 1963. 10. Εκκλησία και Εξουσία
 1964. 1.Νοερά Προσευχή
 1965. 2. Νοερά Προσευχή
 1966. 3. Νοερά Προσευχή
 1967. 4.Νοερά Προσευχή
 1968. 5. Νοερά Προσευχή
 1969. 6. Νοερά Προσευχή
 1970. 7. Νοερά Προσευχή
 1971. 8.Νοερά Προσευχή
 1972. 9.Νοερά Προσευχή
 1973. 10. Νοερά Προσευχή
 1974. 11. Νοερά Προσευχή
 1975. 12. Νοερά Προσευχή
 1976. 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 1977. 1. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1978. 2. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1979. 3. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1980. 4. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1981. 5. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1982. 6. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1983. 7.Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά
 1984. 8. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1985. 9. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικά...
 1986. 10. Οσίου Νείλου Σόρσκυ Άπαντα τά σωζόμενα Ασκητικ...
 1987. 1. Βίος καί Λόγοι τού Οσίου Πατρός Ισααάκ τού Σύρο...
 1988. 2. Βίος και Λόγοι του Οσίου Πατρός ημών Ισαάκ του ...
 1989. 3. Βίος και Λόγοι του Οσίου Πατρός ημών Ισαάκ του ...
 1990. 4. Βίος καί Λόγοι τού Οσίου Πατρός Ισααάκ τού Σύρο...
 1991. 5. Βίος καί Λόγοι τού Οσίου Πατρός Ισααάκ τού Σύρο...
 1992. 6. Βίος και Λόγοι του Οσίου Πατρός Ισαάκ του Σύρο...
 1993. 1. Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης
 1994. 2.Δεύτερη Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης
 1995. 3. Τρίτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης
 1996. 4. Τετάρτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης
 1997. 1. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 1998. 2. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 1999. 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 2000. 3. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2001. 4. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2002. 5.Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2003. 6. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2004. 7. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2005. 8. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2006. 9. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2007. 10.Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2008. 11. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2009. 12. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητή
 2010. 1. Προσκύνημα στο Άγιον Όρος
 2011. 2. Ομιλίες
 2012. 3. Η Συγκομιδή - Αντί Επιλόγου
 2013. 4. Αρχιτεκτονική
 2014. 5. Στιγμές του Αθωνικού βίου
 2015. 6. Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
 2016. 7. Ιερά Μονή Ιβήρων
 2017. 8. Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
 2018. 9. Ιερά Μονή Φιλοθέου
 2019. 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 2020. Χάρτης δημοσιευθέντων αναρτήσεων
 2021. Χάρτης Πηδάλιον Ορθοδοξίας Sitemap
 2022. 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 2023. 10. Ιερά Μονή Ξενοφώντος
 2024. 11. Ιστορία τού Αγίου Όρους
 2025. 12. Η Διοίκηση του Αγίου Όρους
 2026. 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 2027. Ταπείνωσις Υπερηφάνεια
 2028. 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 2029. Το Αγριολούλουδο - Α'
 2030. Τό Αγριολούλουδο - Β΄
 2031. Τό Αγριολούλουδο - Δ΄
 2032. Τό Αγριολούλουδο - ς΄
 2033. Τό Αγριολούλουδο - Η΄
 2034. Τό Αγριολούλουδο - Ι΄
 2035. Τό Αγριολούλουδο - ΙΒ΄
 2036. Τό Αγριολούλουδο - ΙΔ΄
 2037. Τό Αγριολούλουδο - Ις΄
 2038. Τό Αγριολούλουδο - ΙΗ΄
 2039. Τό Αγριολούλουδο - Κ΄
 2040. Τό Αγριολούλουδο - ΚΒ ΄
 2041. Τό Αγριολούλουδο - ΚΔ'
 2042. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς'
 2043. ΙΟΥΛΙΟΣ 156 31 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2044. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
 2045. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
 2046. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
 2047. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ
 2048. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
 2049. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ
 2050. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ
 2051. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 2052. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ
 2053. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 2054. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
 2055. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
 2056. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
 2057. 30 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2058. Ορθόδοξοι Σύνδεσμοι
 2059. 29 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2060. Αγιος Μάρκος ο Ασκητής
 2061. Αγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
 2062. Αγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
 2063. Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος
 2064. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2065. Αββά Κασσιανού -Συνομιλίες με τούς Πατέρες της Ερή...
 2066. Άγιος Ησαίας ο Αναχωρητής - Κεφάλαια περί τηρήσεω...
 2067. Αββάς Φιλήμων
 2068. Συμβουλές για το ήθος και ενάρετη ζωή σε 170...
 2069. 26 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2070. Βασίλειος Νικηφόρωφ-Βόλγιν - Τὸ ὁδοιπορικὸ ῥαβδί
 2071. 20 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2072. Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς - Θεόσοφες Διδαχές
 2073. Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς - Βίος και Θεόσοφες Διδαχέ...
 2074. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιον πρώτο
 2075. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιον δεύτερον
 2076. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιο τρίτο
 2077. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιο τέταρτο
 2078. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιο πέμπτο
 2079. 19 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2080. Ορθόδοξος Δρόμος - Κεφάλαιο έκτο
 2081. 18 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2082. Αγρυπνία είς τόν Άγιον Ελισσαίον
 2083. Παλαιόν και Νέον Ημερολόγιον
 2084. 17 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2085. Εννέα Σωτήριες Ικεσίες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκο
 2086. 1 Τό Μυστήριο του Θανάτου
 2087. 2 Ο Απροσωπόληπτος Εκβιαστής του Ανθρώπινου Γένους...
 2088. 3 Η Κοσμική Φιλοσοφία και ο θάνατος
 2089. 4. Ο θάνατος εισορμά είς τόν Κόσμον
 2090. 5. Η τιμωρία γίνεται ευεργεσία
 2091. 6.Σάρκωσις Θεού Λόγου, Απαρχή Καταλύσεως Θανάτου
 2092. 7. Σταύρωσις Κατάργησις Θανάτου
 2093. 8 H Κάθοδος του Κυρίου είς τον Άδην
 2094. 9. Ανάστασις Ανάληψις Πεντηκοστή
 2095. 10 O Θάνατος προ Χριστού και μετά Χριστόν
 2096. 11. Τό άγνωστο τού θανάτου
 2097. 12. Ο φόβος τού θανάτου
 2098. 13. Πώς νικάται ο φόβος τού θανάτου
 2099. 14.Οι Χριστιανοί φιλοσοφούν περί θανάτου
 2100. 15. Μνήμη θανάτου
 2101. 16. Τά Διδάγματα από τούς Τάφους
 2102. 17. Ο Θάνατος τών Μαρτύρων
 2103. 18. Πώς μάς παρηγορούν οι Πατέρες
 2104. 19. Ποιός ο κακός και καλός θάνατος
 2105. 20. Οι μετά Θάνατον Φροντίδες για τόν Νεκρό
 2106. 21. Η Νεκρώσιμη Ακολουθία
 2107. 22. Τελωνισμός των Ψυχών
 2108. 23. Μέση κατάσταση Ψυχών
 2109. 24. Τά Ιερά Μνημόσυνα
 2110. 16 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2111. 25. Η Ανάσταση τών Νεκρών
 2112. 26. Πώς θα είναι τό σώμα που θα αναστηθεί
 2113. 27. Η καθολική κρίση
 2114. 28. Ό Αθάνατος Θάνατος
 2115. 29. Ο Αιώνιος Παράδεισος
 2116. 30. Η συντέλεια τού κόσμου
 2117. 13 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2118. Η σημασία των ονείρων στην ορθόδοξη Εκκλησία
 2119. Η Πατερική Θεολογία για την Ευχαριστία
 2120. Θεολογία ελευθερίας και «θεολογία απελευθερώσεως»
 2121. 12 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2122. Η Ένωση των Εκκλησιών στις Ψευδο-Συνόδους Φερράρας...
 2123. ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 2124. Ποιος είναι ο «προφήτης» στην Καινή Διαθήκη
 2125. Περί των ενεργειών του Θεού
 2126. Η σημερινή πνευματική κατάστασις στην Ελλάδα
 2127. Πως οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς
 2128. Περί της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας
 2129. Πως οι Πατέρες θεολογούν
 2130. Τα θεμέλια της εμπειρίας της θεώσεως
 2131. Διάκρισις ουσίας και ενεργείας
 2132. Περί της υπάρξεως του Θεού και δημιουργίας Κόσμου...
 2133. Οι Aιρετικοί και η διδασκαλία τους
 2134. Πατερική Θεολογία - Παραπομπές
 2135. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 2136. 10 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2137. 1 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 2138. 2 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 2139. 3 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 2140. 4 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 2141. 5 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 2142. 6 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
 2143. 7 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α '
 2144. 8 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΄
 2145. 9 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
 2146. 10 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
 2147. 11 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
 2148. 12 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
 2149. 13 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α'
 2150. 14 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β '
 2151. 15 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
 2152. 16 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
 2153. 17 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
 2154. 18 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
 2155. 19 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
 2156. 20 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
 2157. 21 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ ΠΕΤΡΟΥ
 2158. 22 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄ ΠΕΤΡΟΥ
 2159. 23 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΙΩΑΝΝΟΥ
 2160. 24 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄ΙΩΑΝΝΟΥ
 2161. 25 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ΄ ΙΩΑΝΝΟΥ
 2162. 26 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
 2163. 27 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 2164. 8 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2165. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 1
 2166. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 2
 2167. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 3
 2168. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών - Τόμος 4
 2169. Αδιαλείπτως Προσεύχεσθε - Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου...
 2170. Ὁ Πρόλογος καί ὁ Ἐπίλογος εἰς τους «Βίους τῶν Ἁγίω...
 2171. 7 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2172. Συμεών ο Νέος Θεολόγος - Ο Λόγος Σάρξ εγένετο
 2173. Συμεών ο Νέος Θεολόγος - Πρακτικά και Θεολογικά Κε...
 2174. Βατοπαιδινές Κατηχήσεις - Γέροντος Ιωσήφ
 2175. Ο Αόρατος Πόλεμος
 2176. Οψώμεθα τον Θεόν καθώς Εστί
 2177. Η Μαγεία ῾Οσίου Νικοδήμου τού ῾Αγιορείτου
 2178. Βίος και Λόγοι Πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου
 2179. Στην Θάλασσα της Μοναχικής Ζωής
 2180. Η Εκκλησία: Το σώμα του Ζώντος Χριστού
 2181. Περί των εν Πίστει Κεκοιμημένων
 2182. Σιλουανού του Αθωνίτου - Περί τών Μοναχών
 2183. Αγιος Ιωάννης Δαμασκηνός - Περί της Παναγίας Θεοτό...
 2184. Ό Άγιος Ιεράρχης Καλλίνικος από την Τσερνίκα
 2185. Ταπείνωση και Ταπεινοφροσύνη
 2186. Η Μοναχική Κλίμαξ του Γέροντα Αιμιλιανού
 2187. Γρηγόριος ο Θεολόγος - Λόγος ΛΑ' περί του Αγίου Πν...
 2188. Νεο Ειδολολατρικές Περιπλανήσεις - Αληθής Εμπειρία...
 2189. Ὁμιλία στην Αγία Παρασκευή και στο Σταυρό
 2190. Αββάς Iσαάκ περι ψυχής και παθων και καθαρότητ...
 2191. Προσευχαί είς διάφορους περιστάσεις
 2192. Οι Δαίμονες και οι πανουργίες τους
 2193. Αρχι. Ιουστίνου Πόποβιτς - Καταδικασμένοι να είναι...
 2194. Εξομολόγηση - εξομολόγος - εξομολογούμενος
 2195. Η Πίστις Σήμερα
 2196. Τά Πάθη και η Θεραπεία τους
 2197. Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας ...
 2198. Γνωρίσματα Ταπεινοφροσύνης
 2199. Η Βυζαντινή Θεία Λειτουργία: εξέλιξη και δομή
 2200. Επιμέλεια τής Ψυχής
 2201. Περί διαφυλάξεως της Ορθόδοξου Εκκλησίας εξ Aιρέσ...
 2202. Dimitru Staniloae - Φώς Χριστού φαίνει πάσι
 2203. 6 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2204. Η Μεγαλομάρτυς Αγία Κυριακή
 2205. 5 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2206. Σύγχρονα θαύματα
 2207. Η Νοσταλγία του Γιάννη
 2208. Στο Μέγα-γιαλό
 2209. Το ζωντανό κιβούρι μου
 2210. Η Ψυχοκόρη
 2211. Τά ιατρεία της Βαβυλώνος
 2212. Η Κλεφτοπαρέα
 2213. Το κουκούλωμα
 2214. 4 ΙΟΥΛΙΟΣ
 2215. Επιμηθείς εις τον βράχον
 2216. Tα τελευταία του γέρου
 2217. ΙΟΥΝΙΟΣ 227 28 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2218. Είς τήν γέννησιν Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου...
 2219. Γιά τίς Άγιες νηστείες
 2220. Έργα Ασκητικά Αββά Δωρόθεου
 2221. 27 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2222. Σώμα και αίμα Χριστού
 2223. Η εμφάνιση της Θεοτόκου
 2224. «Αξίως προσέλθετε»
 2225. Ή Τιμωρία και ή Λύτρωση
 2226. Άγγελοι συλλειτουργοί
 2227. Η όσία Αθανασία Αιγίνης
 2228. «Γεθσημανή τώ χωρίω»
 2229. Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη +1988
 2230. Σημεία θαυμαστά
 2231. Λόγος γιά τή μετάνοια
 2232. Ή ακαταμάχητη δύναμη
 2233. Ομολογία Πίστεως, δηλαδή απολογία δικαιότατη
 2234. 20 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2235. 1.Εις τούς άνδριάντας όμιλίαι ΚΑ' έν Αντιόχεια λεχ...
 2236. Εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ
 2237. Κατήχησις πρώτη.Πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι
 2238. Κατήχησις ∆ευτερα.Πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι· ...
 2239. Πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι δαίμονες τὰ ἀνθρώπινα διοι...
 2240. Πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας, τίνος ἕνεκεν οὐκ ἐκ μέσου γ...
 2241. Λόγος περί μετανοίας έξ ἀγροῦ αὐτοῦ ἐπανελθόντος
 2242. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὰς δέκα παρθένους
 2243. Περί νηστείας και είς Προφήτην Ιωνάν
 2244. Περί μετανοίας καὶ κατανύξεως, καὶ ὅτι ταχὺς ὁ Θε...
 2245. Εἰς τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρ...
 2246. Εις την προδοσίαν του Ιούδα ,καὶ εἰς τὸ Πάσχα
 2247. Εἰς τὸν σταυρὸν καὶ εἰς τὸν λῃστὴν, καὶ περὶ τῆς δ...
 2248. 19 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2249. Αγαμία και Παρθενία: διαφέρουν ή ταυτίζονται;
 2250. Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον
 2251. 18 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2252. Η πνευματική προσευχή θεμέλιο στη Χριστιανική ζωή
 2253. Η απόκρυφος περιαυτολογία
 2254. 17 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2255. 12 Δεκέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2256. 1. Ιανουάριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2257. 2.Φεβρουάριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2258. 3. Μάρτιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2259. 4. Απρίλιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2260. 5. Μάιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2261. 6. Ιούνιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2262. 7.Ιούλιος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2263. 8. Αύγουστος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2264. 11. Νοέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2265. 9. Σεπτέμβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2266. 10. Οκτώβριος Αγιολόγιον - Εορτολόγιον
 2267. 16 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2268. 1.Περί της των νεκρών άναστάσεως ομιλία.
 2269. 4.Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, καὶ διὰ τί σημεία νύν...
 2270. 6. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος α...
 2271. 8. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος γ...
 2272. 10. Εγκώμιον εἰς τὸν άγιον ἀπόστολον Παύλον λόγος ...
 2273. 12. Εγκώμιον εἰς τὸν άγιον ἀπόστολον Παύλον λόγος ...
 2274. 14.Ομιλια εγκωμιαστική. Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Λου...
 2275. 16.Λόγος εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν καὶ κατὰ Ἑλλήνων...
 2276. 17. Εἰς τοὺς ἁγίους μάρτυρας Ἰουβεντῖνον καὶ Μαξιμ...
 2277. 19.Τοῦ αὐτού ἐγκώμιον εἰς τὴν αὐτὴν ἁγίαν μάρτυρα ...
 2278. 21.Εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμών Εὐστάθιον ἀρχιεπί...
 2279. 23. Είς τον Αγιον μάρτυρα Ρωμανόν. Λόγος βʹ.
 2280. 25. Εις τους Αγίους Μακκαβαιους. Ὁμιλία βʹ
 2281. 27.Εις τας Αγίας μάρτυρας Βερνίκην καὶ Προσδόκην π...
 2282. 29.Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ ...
 2283. 31. Εις μάρτυρας ομιλία
 2284. 33.Εγκώμιον εις τον άγιον μάρτυρα Βαρλαάμ.
 2285. 35. Εγκώμιον εις μάρτυρας Αιγυπτίους.
 2286. 37.Εγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους πάντας ἐν όλῳ τώ κόσμ...
 2287. 39. Είς την προδοσίαν του Ιούδα
 2288. 41. Λόγος εις Πέτρον τον Απόστολον καὶ Ἠλίαν τὸν π...
 2289. 43. Είς την αγιαν πρωτομάρτυρα καὶ ἀπόστολον Θέκλα...
 2290. 45.Περι προνοίας και ειμαρμένης. Λόγος βʹ
 2291. 47. Περι προνοίας και ειμαρμένης λόγος δʹ
 2292. 49.Περι ειμαρμένης η κατὰ γαστριμαργίας. λόγος ςʹ
 2293. 51. Περι προσευχής λόγος βʹ.
 2294. 53.Ἐγκώμιον εἰς τὴν σύλληψιν τού προφήτου Προδρόμο...
 2295. 55. Ομιλια εις το, Εξήλθε δόγμα παρὰ καίσαρος Αυγο...
 2296. 57.Εις τα Αγια Θεόφανια
 2297. 59 .Εις τον Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν σταυρὸν
 2298. 15 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2299. Λόγος Παραινετικὸς εἰς Θεόδωρον ἐκπεσόντα
 2300. Πρὸς τὸν αὐτὸν Θεόδωρον λόγος δεύτερος
 2301. Πρὸς τοὺς πολεμούντας τοίς ἐπί τό μονάζειν ενάγουσ...
 2302. Πρὸς άπιστον πατέρα, λόγος δεύτερος
 2303. Πρὸς πιστὸν πατέρα λόγος τρίτος
 2304. Σύγκρισις Βασιλικής δυναστείας καὶ πλούτου καὶ ὑπε...
 2305. Πρὸς Δημήτριον μονάζοντα περὶ κατανύξεως λόγος πρ...
 2306. Πρὸς Στελέχιον, καὶ περὶ κατανύξεως λόγος δεύτερος...
 2307. Λόγος Παραινετικὸς πρὸς Σταγείριον ασκητὴν δαιμονώ...
 2308. Πρὸς Σταγείριον Β΄ Οτι ἡ ἀθυμία χαλεπωτέρα καὶ δαί...
 2309. Πρὸς Σταγείριον λόγος τρίτος περὶ αθυμίας
 2310. Πρὸς τοὺς έχοντας παρθένους συνεισάκτους
 2311. Περὶ τού τὰς κανονικὰς μὴ συνοικείν ἀνδράσιν
 2312. 14 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2313. 1. Εις την παραβολην τού τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντ...
 2314. 4. Εἰς τὸν παραλυτικὸν διὰ τής στέγης χαλασθέντα,
 2315. 6.Συνάξεως διὰ χρόνου ἐν τή παλαιά ἐκκλησίᾳ γενομέ...
 2316. 8. Οτι οὐκ ἀκίνδυνον τοίς ἀκροαταίς τὸ σιγάν
 2317. 9. Αναγνωσθείσης περικοπής, Σαύλος δὲ έτι ἐμπνέων ...
 2318. 12.Επιτίμησις Κατὰ τών ἀπολειφθέντων, παραίνεσις π...
 2319. 15. Ἐὰν πεινά ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε αὐτὸν, καὶ περὶ ...
 2320. 16.Είς το Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ακύλαν
 2321. 17. Εις Ακυλαν και Πρισκιλλαν καὶ εἰς τὸ μὴ κακῶς ...
 2322. 18.Εις το αποστολικον ρητον διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκ...
 2323. 13 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2324. 19. Είς το γυνὴ δέδεται νόμω, ἐφ' όσον χρόνον ζή ὁ...
 2325. 20. Εγκώμιον εις Μαξίμον καὶ περὶ τού ποίας δεί ά...
 2326. 21. Ού θέλω ὑμάς ἀγνοείν, ἀδελφοὶ, ότι οἱ Πατέρες...
 2327. 22. ∆εί δὲ καὶ αἱρέσεις είναι ἐν ὑμίν, ίνα οἱ δόκ...
 2328. 23. Είς τό Επίστευσα διό ελάλησα και περί ελεημοσύ...
 2329. 24.Είς τήν ρήσιν : Εχοντες δὲ τὸ αὐτὸ Πνεύμα τής ...
 2330. 25.Εις το αποστολικον ρητον, Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου ...
 2331. 26. Προς τους οὐκ εἰς δέον χρωμένους τώ ἀποστολικώ...
 2332. 27.Εις το Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἐλάττων ἐτῶν ἑξήκοντ...
 2333. 28.Εις τον Ηλίαν καὶ εἰς τὴν χήραν, καὶ περὶ ἐλεημ...
 2334. 29.Περι της τών μελλοντων απολαύσεως, καὶ τῆς τῶν ...
 2335. 30 .Περι του μη δημοσιευειν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀδελ...
 2336. 31.Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, μηδὲ κατ...
 2337. 32.Τῇ προτέρᾳ συνάξει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ συναχθεὶς μετ...
 2338. 11 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2339. Αγίου Νικοδήμου Εξομολογητάριον - Πίνακας Περιεχομ...
 2340. Εισαγωγή - Πίνακας Περιεχομένων Παλαιάς - Καινή...
 2341. 8 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2342. Παναγία η Μητέρα τής ζωής- Πίνακας Περιεχομένων
 2343. Τό Γεροντικό - Τό Περιβόλι της Παναγιάς
 2344. Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός
 2345. Τό Μυστήριον τού Θανάτου - Πίνακας Περιεχομένων
 2346. 7 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2347. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2348. 1 ΓΕΝΕΣΙΣ
 2349. 2 ΕΞΟΔΟΣ
 2350. 3 ΛΕΥΤΙΚΟΝ
 2351. 4 ΑΡΙΘΜΟΙ
 2352. 5 ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
 2353. 6 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
 2354. 7 ΚΡΙΤΑΙ
 2355. 8 ΡΟΥΘ
 2356. 9 Α ΣΑΜΟΥΗΛ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
 2357. 10 Β΄ ΣΑΜΟΥΗΛ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β'
 2358. 11 Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
 2359. 12 Β΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ή ΒΑΣΙΛΕIΩΝ Δ΄
 2360. 13 Α΄ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ή ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'
 2361. 14 Β ' ΧΡΟΝΙΚΩΝ ή ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
 2362. 15 Α' ΕΣΔΡΑΣ
 2363. 16 ΕΣΔΡΑΣ ή Β΄ΕΣΔΡΑΣ
 2364. 17 ΝΕΕΜΙΑΣ
 2365. 18 ΕΣΘΗΡ
 2366. 19 ΙΟΥΔΙΘ
 2367. 20 ΤΩΒΙΤ
 2368. 21 Α΄ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ
 2369. 22 Β΄ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ
 2370. 23 Γ΄ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ
 2371. 24 ΨΑΛΜΟΙ - 1 - 29
 2372. ΨΑΛΜΟΙ - 30 - 49
 2373. ΨΑΛΜΟΙ - 50 - 99
 2374. ΨΑΛΜΟΙ - 100 - 109
 2375. ΨΑΛΜΟΙ - 110 - 119
 2376. ΨΑΛΜΟΙ - 120 -150
 2377. 6 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2378. 25 ΙΩΒ - Κεφάλαια - 1 - 23
 2379. ΙΩΒ - Κεφάλαια - 24 - 41
 2380. 26 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
 2381. 27 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
 2382. 28 ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
 2383. 29 ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
 2384. 30 ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
 2385. 31 ΩΣΗΕ
 2386. 32 ΑΜΩΣ
 2387. 33 ΜΙΧΑΙΑΣ
 2388. 34 ΙΩΗΛ
 2389. 35 ΟΒΔΙΟΥ
 2390. 36 ΙΩΝΑΣ
 2391. 37 ΝΑΟΥΜ
 2392. 38 ΑΒΒΑΚΟΥΜ
 2393. 39 ΣΟΦΟΝΙΑΣ
 2394. 40 ΑΓΓΑΙΟΣ
 2395. 41 ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 2396. 42 ΜΑΛΑΧΙΑΣ
 2397. 43 ΗΣΑΙΑΣ - Κεφάλαια 1 - 37
 2398. ΗΣΑΙΑΣ - Κεφάλαια - 38 - 66
 2399. 44 ΙΕΡΕΜΙΑΣ - Κεφάλαια 1- 24
 2400. ΙΕΡΕΜΙΑΣ - Κεφάλαια 25 - 42
 2401. 45 ΒΑΡΟΥΧ
 2402. 46 ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
 2403. 47 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
 2404. 48 ΙΕΖΕΚΙΗΛ
 2405. 49 ΔΑΝΙΗΛ -ΣΟΥΣΑΝΝΑ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
 2406. 2 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2407. Περί παρθενίας Λόγοι Α΄ - Θ΄
 2408. Περί παρθενίας Λόγοι Ι΄ - ΙΘ΄
 2409. Περί παρθενίας Λόγοι Κ΄ - ΚΘ΄
 2410. Περί παρθενίας Λόγοι Λ' - ΛΘ΄
 2411. Περί παρθενίας Λόγοι Μ΄ - ΜΘ'
 2412. Περί παρθενίας Λόγοι Ν΄ - ΝΘ'
 2413. Περί παρθενίας Λόγοι Ξ΄ - ΞΘ'
 2414. Περί Παρθενίας Λόγοι Ο' - ΠΔ΄
 2415. 1 ΙΟΥΝΙΟΣ
 2416. Α΄ Εἰς Νεωτέραν Χηρεύσασαν
 2417. Β΄ Πρός αυτήν Περί μονανδρίας
 2418. Περί Ιερωσύνης Λόγος Πρῶτος
 2419. Περί Ιερωσύνης Λόγος Δεύτερος
 2420. Περί Ιερωσύνης Λόγος Τρίτος
 2421. Περί Ιερωσύνης Λόγος Τέταρτος
 2422. Περί Ιερωσύνης Λόγος Πέμπτος
 2423. Περί Ιερωσύνης Λόγος Έκτος
 2424. Ὁμιλίᾳ Πρώτη Ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη, εἰς ἑα...
 2425. Περὶ Ἀκαταλήπτου, ἀπόντος τοῦ Ἐπισκόπου, πρὸς ἀνομ...
 2426. Λόγος Δεύτερος Πρὸς Ἀνομοίους πρὸ πολλῶν ἡμερῶν, ...
 2427. Λόγος Τέταρτος Περὶ Ἀκαταλήπτου Πρὸς τοὺς Ἀνομοίο...
 2428. Λόγος Ἕκτος Εἰς τὸν μακάριον Φιλογόνιον γενόμενο...
 2429. Λόγος Ὄγδοος Εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ αἱρετικῶν
 2430. Λόγος Δέκατος Ὅτι τὸ μὴ λέγειν, ἅπερ ἴσμεν, καὶ ε...
 2431. Λόγος Δωδέκατος Εἰς τὸν παραλυτικόν, τὸν τὰ τριάκ...
 2432. Πρὸς τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας ἀπόδειξις, ὅτι ἐστὶ ...
 2433. Λόγος Πρῶτος Ἐλέχθη πρὸς τοὺς Ἰουδαΐζοντας καὶ μετ...
 2434. Λόγος Δεύτερος Πρὸς τοὺς νηστεύοντας τὴν τῶν Ἰουδα...
 2435. Λόγος Τρίτος Εἰς τοὺς τὰ Πρῶτα Πάσχα Νηστεύοντας
 2436. Λόγος Τέταρτος Κατὰ Ἰουδαίων, εἰς τὰς σάλπιγγας τ...
 2437. Λόγος Πέμπτος Κατὰ Ἰουδαίων
 2438. Λόγος Ἐκτὸς Τῇ προτεραίᾳ μακρὰν ὁμιλίαν εἰπὼν κατ...
 2439. Λόγος Ἕβδομος Κατὰ Ἰουδαίων
 2440. Λόγος Ὄγδοος Κατὰ Ἰουδαίων
 2441. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἀναθεματίζειν ζῶντας ἢ τεθνηκότας...
 2442. Λόγος ἐν τάσι Καλάνδαις, μὴ προελθόντος τοῦ ἐπισκό...
 2443. Μετὰ τὰς Καλάνδας τὰ ἑξῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ λεχθεὶς κατ...
 2444. Λόγος Δεύτερος Εἰς τὸν Λάζαρον, καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ...
 2445. Λόγος Τρίτος Εἰς τὸν Λάζαρον, καὶ τινὸς ἕνεκεν οὐκ...
 2446. Λόγος Τέταρτος Εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον· κ...
 2447. Εἰς τὸν σεισμὸν καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λ...
 2448. Πρὸς τοὺς εἰς τὰς ἱπποδρομίας ἀπελθόντας, καὶ εἰς ...
 2449. Ὅτι οὐ χρὴ εὐτραπελίζειν τὸν ἀσκητήν
 2450. Λόγος περὶ Νηστείας καὶ Ἐλεημοσύνης
 2451. Θεοδώρου τοῦ ἐκπεπτωκότος ἀντίγραμμα πρὸς τὸν ἐν ἁ...
 2452. Περὶ Ἱερωσύνης λόγος Ἕβδομος
 2453. Ὅτι χρὴ τὸν Χριστοῦ μαθητήν, ἤπιον εἶναι, καὶ μὴ τ...
 2454. Ὅτι ἐπίπλαστον σχῆμα καὶ μὴ ἀληθὲς φεύγειν χρὴ
 2455. Πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας καὶ αἱρετικοὺς καὶ εἰς ...
 2456. Λόγος πάνυ ὠφέλιμος περὶ πίστεως, καὶ εἰς τὸν περὶ...
 2457. Ὅτι ἐπίπλαστον σχῆμα καὶ μὴ ἀληθὲς φεύγειν χρὴ
 2458. Πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας καὶ αἱρετικοὺς καὶ εἰς ...
 2459. Περὶ τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος
 2460. 2 ΜΑΙΟΣ
 2461. Όροι χρήσης
 2462. 1 ΜΑΙΟΣ
 2463. Μίλα για τόν Χριστό

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |