ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Σταλαγματιές απο την Πατερική Σοφία - Γεροντικόν Πϊνακας Περιεχομένων

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Σταλαγματιές απο την Πατερική Σοφία - Γεροντικόν Πϊνακας ΠεριεχομένωνΣταλαγματιές απο την Πατερική Σοφία
Γεροντικόν
Πρόλογος ΣΤ΄ Εκδόσεως

Επειδή καί ή Ε έκδοσις μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα έξηντλήθη, ύστερα άπό προτροπήν τής όσιωτάτης Μοναχής θεοδώρας, Ήγουμένης τής Ί. Μονής 'Οσιου Θεοδοσίου Άργολίδος, προβαίνομεν είς τήν παρούσαν Εκδοσιν, μέ τήν έλπίδα οΐ χριστιανοί νά εύρουν είς τό Γεροντικόν πολύτιμα μαργαριτάρια πρός πνευματικήν των ώφέλειαν. Ή ζωή των άγιων άποτελεϊ άνέκαθεν τό έφηρμοσμένον εύαγγέλιον καί χωρίς άμφιβολίαν κάθε βίος άγιου έμψυχώνει καί ένθαρρύνει τίς ψυχές τών πιστών. 'Ολόθερμη εύχή μας, πρός όλους έκείνους πού θά μελετήσουν τό Γεροντικόν, ό Κύριος νά άπαλύνη τήν καρδίαν των, νά ζήσουν έγγύτερον τού θεού καί νά άξκοθοΰν τών πλουσίων ευλογιών πού χαρίζει ό δωρεοδότης θεός στις ψυχές έκείνων πού μελετούν πνευματικά βιβλία καί άναζητοΰν στις σελίδες των νά σβήσουν τήν δίψαν τής ψυχής των. Είς τήν όσιωτάτην ήγουμένην έκφράζομεν τίς θερμές μας ευχαριστίες διά τήν καλαχτύνην της να παραχωρήση είς τήν άδελφότητά μας τό δικαίωμα νά προβή είς τήν άνατύπωσιν τοϋ Γεροντικοΰ πρός εύρυτέραν αύτού κυκλοφορίαν
Αδελφότης «ΛΥΔΙΑ»


Πρόλογος

Τό βιβλίο λένε πώς είναι ,ό πιό πιστός σύντροφος, του άνθρωπου. Αυτό είναι πέρα για περα άληθινό ,Τό καλό βιβλίο μάλιστα,γίνεται κάτι παραπάνω. Ένας αλάθητος καθοδηγητής πού χαρίζει ολόισια, χωρίς. περιστροφές καί παρεκκλίσεις, τόν όρθό δρόμο τής ζωής. Και τι να πεί κανείς  γιά το χριστιανικό βιβλίο; Αύτό, σάν όδηγός, δέν σταματά στά περιωρισμένα  όρια τού τόπου,καί τού χρόνου,μά προχωρεί.ακάθεκτο στήν απεραντοσύνη τής αιωνιότητας, Αν ζητήσης νά καταγράψης σ' ένα τιμητικό κατάλογο τούς συντελεστάς της δημιουργίας χριστιανικής προσωπικότητος είνατ,,άδύνατο νά.μή δώσης πρωτεύουσα θέσι στο χριστιανικό βιβλίο.Με  αύτές, τις σκέψεις,ξεκινάμε γιά, να δώσωμε στόν Αναγνώστη μιά μικρή έξήγησι γιά τό,βιβλίο πού τού παρουσιάζομε σήμερα.
Ή ζωή του  Χριστού για πολλούς είναι συνυφασμένημέ τή θρησκευτική μελέτη Tό ιδιο συνέβη και με εμάς .Διαβάζουμε τη ζωή τών 'Οσίων  Πατέρων τής Εκκλησίας μας και τρεφόμενοι  πνευματικά μέ τή σοφή διδασκαλία τους. Στους, χριστινιακού κύκλους κυκλοφορούσε ένα σπάνιο καί δυσεύρετο βιβλίο ο ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ ή  καλύτερα όπως είναι ολόκληρος ο τιτλος του στη γλώσσα που είναι γραμμένο «Συναγωγή Θεοφθόγων ρημάτων και διδασκαλιών και Αγίων Πατέρων ,από πάσης Γραφής Θεοπνεύστου συναθροισθείσα οικίως τε και προσφόρως εκετεθείσα παρα Παύλου του Οσιωτάτου Μοναχού και Κτίτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδος και Ευεργετινού επικαλουμένου»Αυτό βιβλίο, μάς πληροφορεί ό 'Οσιολογιώτατος Μοναχός θεόκλητος Διοννσιάτης στήν περισπούδαστη διατριβή του περί τοΰ βίου καί τών έργων τού 'Αγίου Νικοδήμου τοΰ Αγιορείτου, βρέθηκε στό Άγιον Όρος, στή Μονή Κουτλουμουσίου, σέ χειρόγραφα. Ό πολυμαθέστατος Αγιορείτης Μοναχός. Όσιος Νικόδημος, άναγνωρισε τήν άναμφισβήτητη άξια του, τό διώρθωσε άπό τά σφάλματα τών άντιγραφέων, τό πλούτισε μέ άξιόλογο πρόλογο καί εύτύχησε νά τό ίδή τυπωμένο στή Βενετία τό 1783. Τήν πρώτη αύτή έκδοσι άκολούθησαν τρεις άκόμη. μία στήν Κωνσταντινούπολι καί δύο στήν Αθήνα Τώρα, ύστερα άπό μισό σχεδόν αίώνα, έκδίδεται γιά πέμπτη φορά σέ πολύ έπιμελημένη έκδοσι άπό τόν Ηγούμενο τής Ίεράς Μονής Μεταμορφώσεως Κρονίζης Αττικής.Μελετούσαμε συχνά τόν Εύεργετινό καί νοιώθαμε άνυπολόγιστη ώφέλεια. τόσο άπό τή διδαχή, όσο καί άπό τό φωτεινό παράδειγμα τών άρετών καί τοΰ χριστιανικού βιώματος τών θεοπνεύστων Πατέρων, πού έζησαν όπως τούς ώραματίσθηκε ό φλογερός συγγραφεύς τής πρός 'Εβραίους 'Επιστολής, «έν έρημίαις πλανώμενοι καί δρεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς όπαϊς τής γής», γιά ν' άλατίσουν όμως  μέ τό δυνατό άλάτι τής χριστιανικής τους προσωπικότητος καί νά προλάβουν τήν ήθική σήψι τοΰ κόσμου πού δέν ήταν άξιος γι' αύτούς. Διαβάζαμε τόν Εύεργετινό καί αισθανόμαστε λύπη γιατί πολλές θρησκευόμενες ψυχές, πού όπως Κι΄ έμεϊς, διψούσαν γιά πνευματικό βιβλίο στήν άνικμη έποχή μας τοΰ ύλισμοΰ. τής ήθιιτής χαλαρότητος καί τής θρησκευτικής άδιαφορίας, δέν είχαν όμως τήν δυνατόηττα νά δροσίσουν τή δίψα τους στά πλούσια νάματα τοΰ πνευματικού Πακτωλού. Ό λόγος ήταν ή δυσκολία τής γλώσσης. Γραμμένο σ' άπομακρυσμένη άπό τήν δική μας έποχή, παρέμενε θησαυρός κρυμμένος, γιά κείνους τούλάχιστον πού δέν πήραν γυμνασιακή μόρφωσι. Αύτή είναι ή άφορμή, πού μάς γεννήθηκε ή έπιθυμία να μεταγλωττίσωμε στήν νεοελληνική, άν όχι όλόκληρο, τουλάχιστον μέρη τοΰ Εύεργετινοΰ.Στήν τύρβη τοΰ κόσμου ούτε καιρό, ούτε προϋποθέσεις είχαμε γιά μια τέτοια έργασία. Στό μοναστηριακό περιβάλλον τά πράγματα γίνονται πολύ διαφορετικά. Ή ήρεμία τής έρήμου άνεβάζει τήν ψυχή σέ κάποιο αΙΘέριο κόσμο Κι΄ Αρχίζει τότε νά καταλαβαίνη κατά κάποιο τρόπο τήν ψυχοσύνθεσι τών φίλων τοϋ θεοΰ. ’Από τά τέσσερα βιβλία τοΰ Εύεργετινοΰ κάναμε μία έπιλογή. Συγκεντρώσαμε άνέκδοτα Κι΄ άποφθέγματα, πού έπιγράφονται «έν τω Γεροντικώ» καί μερικά άλλα, πατερικά έπίσης. Τά χωρίσαμε σέ κεφάλαια, άνάλογα μέ τό περιεχόμενό τους, σέ άρετές ή κακίες. Στή μεταγλώττισι χρησιμοποιήσαμε έλεύθερα τό κείμενο μέ μικρή διασκευή γιά νά γίνη κάπως εύχάριστο στόν άναγνώστη. Είχαμε δέ ύπ' δψι μας rrjv τρίτη έκδοσι τ οΰ Εύεργετινοΰ πού βρέθηκε στή Μονή μας.Τόν τίτλον «Γεροντικόν» κρατήσαμε γιά τό βιβλίο μας, πού ταιριάζει μέ τό περιεχόμενό του. Γέροντας έλεγαν οΐ Βυζαντινοί τούς Πατέρας τής Έρήμου, τούς Μοναχούς, Κοινοβιάτας καί Άναχωρητάς, όχι τούς ήλικιωμένους μόνο, μά καί έκείνους πού είχαν ώριμη σκέψι, λόγον «Αλάτι ήρτυμένον» καί βίο άγιο.Κάποιος Από τούς όνομαστούς Πατέρας τής Έρήμου φώναξε μιά μέρα τό νεαρό άκόμη Μοναχό Άγάθωνα, Άββά. Ένας άλλος πού τόν άκουσε τόν ρώτησε 'Από τώρα τόν έκανες Άββά;Δέν τόν έκανα έγώ, άποκρίθηκε έκεΐνος, μά ό τρόπος τής ζωής τους.Κάτω άπ' τόν τίτλο «έν τώ  Γεροντικώ» στά Ιστορήματα του  Εύεργετινοΰ συναντά κανείς συνήθως τήν φράσι, «είπε Γέρων...» ή «Γέρων έποίησε...». θά λέγαμε λοιπόν Γεροντικό, χωρίς νά φύγωμε άπό τήν πραγματικότητα, κάθε τι πού σχετίζεται μέ τούς Γέροντας. Διαβάζοντας τή ζωή τους ανεπηρέαστα θ' άντιληφθοΰμε γρήγορα πώς δέν είναι όντα άπόκοσμα πού ζοΰν όπως θέλουν οι πολλοί, οΐ αμύητοι, μόνο γιά τό άτομό τους 'Αντίθετα μάλιστα έχουν σχηματίσει μία ιδιότυπη κοινωνικότητα, που θά τήν ζήλευε ή πιό ιδανική,πολιτισμένη κοινωνία. Αλλά συμπεράσματα ,άς βγάλη καλύτερα μόνος του  ό άναγνώστης, Γνωρίζομε πώς τό βιβλίο τούτο έχει πολλές, λογοτεχνικές κυρίως, έλλείψεις. Γι' αυτές ζητούμε σνγγνώμη άπό τούς λόγιους. Παραβλέποντες τά σφάλματα, άς λάβουν ύπ\ ύψιν τους μόνο . τήν πρόθεσί μας νά συμβάλωμε με αύτό στήνψυχική ωφέλεια τών άπλοϊκών άδελφών μας.
Μοναχή Θεοδώρα Χαμπάκη
Εν Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου , Αργολίδος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A ΄
 2. Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ
 3. Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΗΣΙΟΝ
 4. ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ
 5. Η ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ
 6. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
 7. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
 9. Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΛΠΙΣ
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ΄
 11. ΠΙΣΤΙΣ
 12. ΥΠΟΜΟΝΗ
 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ΄
 14. ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 15. ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 16. ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ
 17. ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΕΝΘΟΣ
 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ΄
 19. ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 20. ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΥ
 21. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
 22. ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ΄
 24. ΗΣΥΧΙΑ
 25. ΣΙΩΠΗ
 26. ΞΕΝΗΤΕΙΑ
 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ΄
 28. ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
 29. ΥΠΟΤΑΓΗ
 30. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η ΄
 31. ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ
 32. ΕΡΓΑΣΙΑ
 33. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ ΄
 34. ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
 35. ΝΗΣΤΕΙΑ
 36. ΑΓΝΟΤΗΣ
 37. ΑΠΑΘΕΙΑ
 38. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I ΄
 39. ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
 40. ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ
 41. ΠΡΟΣΟΧΗ
 42. ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
 43. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ
 44. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ '
 45. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ
 46. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
 47. Η ΚΑΚΙΑ EΥΚΟΛH Η ΑΡΕΤΗ ΔΥΣΚΟΑΗ
 48. ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ
 49. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB '
 50. ΑΛΗΘΕΙΑ
 51. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 52. ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
 53. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
 54. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ '
 55. ΛΟΓΙΣΜΟΙ
 56. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
 57. ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ
 58. ΙΕΡΟΣΥΝΗ
 59. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ ΄
 60. ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
 61. ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ
 62. ΠΑΡΡΗΣΙΑ
 63. ΘΥΜΟΣ
 64. ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ
 65. ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ
 66. ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
 67. ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |