ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Βιογραφικά του Χρυσοστόμου

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ιεράρχης με ασυνήθιστες πνευματικές ικανότητες, με ακατάβλητο ψυχικό σθένος και με πλούσια και εμφανή τα χαρίσματα της θείας Πρόνοιας ήταν επόμενο να διακριθεί ως εξέχουσα προσωπικότητα στη χορεία των μεγάλων πατέρων, που κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας.Είναι, αναμφισβήτητα, ο ενδοξότερος και ο πολυγραφότατος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των βυζαντινών –ιδίως των πρώτων– χρόνων και ο κατ' εξοχήν πνευματικός ηγέτης της χριστιανικής κοινωνίας. Και όπως χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί η μελέτη των εκκλησιαστικών πραγμάτων παρουσιάζει τον Χρυσόστομο ως τον κορυφαίον μεταξύ των θεωρητικών Πατέρων της Εκκλησίας, επικεφαλής των οποίων είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά εν πολλοίς και αυτού του Μ. Βασιλείου, ο οποίος υπερέχει όλων δια την κοινωνικήν του δράση.Αλλ' επειδή ο Χρυσόστομος ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με τα προβλήματα του ανθρώπου και όχι τόσο με τα θεωρητικά προβλήματα της εποχής του, τα οποία βεβαίως και εγνώριζε καλά, και επειδή ο σκοπός της εκκλησιαστικής ζωής του ήταν η εξύψωση της ηθικής ζωής και η ανάδειξη των πνευματικών δυνάμεων των χριστιανών με το προσωπικόν του παράδειγμα και με τον λόγον του, γι' αυτό εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας με το χαρακτηριστικόν γνώρισμα του αγωνιστή της έμπρακτης χριστιανικής ηθικής ζωής και του μάρτυρος της χριστιανικής αγάπης.Ο Χρυσόστομος αισθάνεται έντονη την προστασία της θείας Πρόνοιας, η οποία με καταφανή τρόπο καθοδηγούσε τα διαβήματά του στην πορεία της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεώς του. Και ο ίδιος ομολογούσε την εύνοια αυτή της θείας Πρόνοιας και την έβλεπε ολοκάθαρα να προσδιορίζει την προσωπική ζωή του από τα παιδικά του χρόνια, όπως συμβαίνει με όλες εκείνες τις μεγάλες προσωπικότητες, που η θεία Πρόνοια προορίζει να γίνουν όργανά της. Αυτή η θεία Πρόνοια του επεφύλαξε ευνοϊκές συνθήκες και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να λάβει την καλύτερη για την εποχή του μόρφωση.
   ΤΟΜΟΣ 51

 1. Εις την παραβολην τού τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντος
 2. Εις το Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·
 3. Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν πολιτεύεσθαι, καὶ εἰς τὸ, Στενὴ ἡ πύλη,
 4. Εἰς τὸν παραλυτικὸν διὰ τής στέγης χαλασθέντα,
 5. Πρὸς τοὺς ἐγκαταλείψαντας τὴν σύναξιν τῆς Ἐκκλησίας,
 6. Συνάξεως διὰ χρόνου ἐν τή παλαιά ἐκκλησίᾳ γενομένης
 7. Ὅτι χρήσιμος ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις,
 8. Οτι οὐκ ἀκίνδυνον τοίς ἀκροαταίς τὸ σιγάν
 9. Αναγνωσθείσης περικοπής, Σαύλος δὲ έτι ἐμπνέων
 10. Πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ὑπὲρ τοῦ μήκους τῶν εἰρημένων
 11. Πρὸς τοὺς ἐγκαλέσαντας ὑπὲρ τοῦ μήκους τῶν προοιμίων,
 12. Επιτίμησις Κατὰ τών ἀπολειφθέντων, παραίνεσις
 13. Εἰς τὸ ῥητὸν : Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν,
 14. Εἰς την ῥῆσιν Οἴδαμεν ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν
 15. Ἐὰν πεινά ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε αὐτὸν
 16. Είς το Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ακύλαν
 17. Εις Ακύλαν και Πρισκιλλαν καὶ εἰς τὸ μὴ κακῶς
 18. Εις το αποστολικον ρητον διὰ δὲ τὰς πορνείας έκαστος τήν εαυτού γυναίκα εχέτω
 19. Είς το γυνὴ δέδεται νόμω, ἐφ' όσον χρόνον ζή ὁ ανήρ αυτής
 20. Εγκώμιον εις Μαξίμον καὶ περὶ τού ποίας δεί άγεσθε γυναίκας
 21. Ού θέλω ὑμάς ἀγνοείν, ἀδελφοὶ, ότι οἱ Πατέρες πάντα εν νεφέλαις εισίν
 22. ∆εί δὲ καὶ αἱρέσεις είναι ἐν ὑμίν, ίνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται
 23. Είς τό Επίστευσα διό ελάλησα και περί ελεημοσύνης
 24. Είς τήν ρήσιν : Εχοντες δὲ τὸ αὐτὸ Πνεύμα τής Πίστεως
 25. Εις το ρητον, Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ
 26. Εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης
 27. Εις το Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἐλάττων ἐτῶν ἑξήκοντα
 28. Εις τον Ηλίαν καὶ εἰς τὴν χήραν, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 29. Περι της τών μελλοντων απολαύσεως, καὶ τῆς τῶν παρόντων εὐτελείας
 30. Περι του μη δημοσιευειν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀδελφών
 31. Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, μηδὲ κατεύχεσθε
 32. Τῇ προτέρᾳ συνάξει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ συναχθεὶς μετά τού Επισκόπου

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |