ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος - Ή ζωή του η δράση Οι συγγραφές του

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος - Ή ζωή του η δράση Οι συγγραφές τουΑγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
Ή ζωή του Ή δράση του Οι συγγραφές του
+ Στυλ.Παπαδόπουλου
Τόμος Α΄
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πώς οί μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν θεοφώτιστοι, πνευματοκίνητοι. Συχνά όμως τό λησμονούμε καί προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε προβλήματα θεολογικά καί έκκλησιαστικά, δηλαδή προβλήματα ζωής καί απώλειας πνευματικής, μόνο μέ τις δικές μας δυνάμεις. Αυτές οπωσδήποτε οφείλουμε νά τις ενεργοποιούμε, άλλά δέν άρκούν γιά νά φθάσουμε σέ ορθό καί δημιουργικό αποτέλεσμα, στήν άλήθεια.Έδώ άκριβώς οί μεγάλοι Πατέρες έγιναν γιά τούς αιώνες όλους καί γιά μάς δάσκαλοι. Μάς έδειξαν ότι γιά νά δημιουργήσουμε κάτι άληθινό, γιά ν’ (απαντήσουμε ορθά σ’ ένα ζήτημα τής έποχής μας πρέπει νά δεχθούμε καί νά βιώσουμε ό,τι πριν από μάς δημιούργησαν μέ τόν φωτισμό τού άγιου Πνεύματος οί θεολόγοι Πατέρες.Αυτός είναι ό λόγος πού μελετάμε καί άναλύουμε τούς Πατέρες. ”Οντας πνευματοκίνητοι, ό,τι γιά τήν άλήθεια καί τή σωτηρία τού άνθρώπου είπαν καί μάς άφορά καί πρέπει ν’ (αποτελεί βάση καί σημείο έκκινήσεως τής δικής μας προσπάθειας. Μέ τήν ελπίδα ότι ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος θ’ άποβεί συνειδητά ή βάση, από τήν οποία θά έκκινήσει ή προσπάθειά μας γιά ν’ (απαντήσουμε στά πολλαπλά πνευματικά έρωτήματα τής έποχής, παραδίδουμε τό παρόν κείμενο.) Παρακολουθήσαμε τήν (απέραντη βιβλιογραφία, πού άναφέρεται στον ιερό Χρυσόστομο, (αλλά παραθέτουμε στό κείμενο χωρία μόνο από δικά του έργα. Γιά λόγους συντομίας καί ή θεματική μας περιορίστηκε σέ ό,τι κρίθηκε πιό καίριο καί πιό άποτελεσματικά χρυσοστομικό.


Στό τέλος τού έργου ό αναγνώστης θά βρει βιβλιογραφία, θεματική κατά τό δυνατόν καί οπωσδήποτε έπιλεκτική. Στό σημείο τούτο έπιθυμώ νά ευχαριστήσω τούς νεώτερους αγαπητούς συναδέλφους κ.κ. Βασίλειο Μαστορόπουλο, Ιωάννη Χατζηουρανίου, Ιωάννη Τσέλιο, Γεώργιο Κανάκη καί ’Αναστάσιο Σταυρόπουλο, όπως καί τήν γραμματέα μου Παναγιώτα Καραχρήστου, πού κόπιασαν πολύ γιά τις έπανειλημμένες δακτυλογραφήσεις καί πολλαπλές παραβολές.Τέλος, πάνυ θερμά εύχαριστώ τόν Μακαριόατο ’Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Αποστολικής Διακονίας, πού δέχθηκαν τήν εισήγηση τού Γενικού Διευθυντή, Θεοφιλεστάτου ’Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Πέτρου, νά έκδοθεί τό παρόν έργο άπό τήν Αποστολική Διακονία.
’Αναφορικά μέ τή δομή τού έργου καί δή τήν οικονομία τής ύλης, έξηγούμε ότι προτιμήσαμε τήν εις δύο τόμους δημοσίευσή του, έπειδή σαφώς διακρίνεται τό περιεχόμενο σέ δύο μέρη (τά βιογραφικά καί τό συγγραφικό έργο πρώτα, καί ή θεολογική σκέψη έπειτα) καί γιά ν’ όιποφευχθεΐ ή δυσχρησία τού ένός ογκώδους τόμου.

Στυλ. Γ. Παπαδόπουλος
13 Νοεμβρίου 1998, μνήμη τού άγιου Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Η  ΠΑΝΙΕΡΗ φυσιογνωμία τού Χρυσοστόμου είναι τόσο θελκτική, ώστε δεν αποτελεί έκπληξη ότι έξαντλήθηκε ή πρώτη έκδοση. Στην οικουμένη όλοκλήρη, ακόμα καί σέ μη χριστιανικά περιβάλλοντα, πού όμως διαθέτουνε πνευματική καλλιέργεια, ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί γνωστός είναι καί θαυμάζεται. Εμείς οί χριστιανοί δοξολογούμε τόν Θεό πού μάς χάρισε τόσο λαμπρό καί μεγάλο υπόδειγμα. Οί μή χριστιανοί λυπούνται, όπως ό διάσημος σοφιστής τού Δ ' αιώνα Λιβάνιος, πού ό Χρυσόστομος Ιωάννης δέν άνήκε ατούς κόλπους τους. Εύεξήγητο πού ή Άποστολική Διακονία της Εκκλησίας τής Ελλάδος προβαίνει στήν β' έκδοση καί μάλιστα βελτιωμένη. Εύχαριστούμε θερμά.


Πρώτη αποκλειστική δημοσίευση   στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
Ή ζωή του, Ή δράση του,  Οι συγγραφές του
+ Στυλ.Παπαδόπουλου
Τόμος Α΄
Η  επεξεργασία, επιμέλεια και μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net/
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 4. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
 5. Μεγαλοσύνη καί προσφορά τοΰ Χρυσοστόμου πέρα άπό Σχολές
 6. Κλίμα διωγμών τών ’Ορθοδόξων
 7. Τό κοινωνικοθρησκευτικό περιβάλλον στήν ’Αντιόχεια
 8. Η ανάπτυξη τοΰ Μοναχισμού καί ή έπιρροή του
 9. Ή έκκλησιαστικοθεολογική κατάσταση
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
 11. Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 12. Α΄ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ
 13. Οί κύριες πηγές τού βίου του
 14. Τά πρώτα έτη καί ή σπουδή τής θύραθεν παιδείας
 15. Ή στροφή πρός τά Ιερά γράμματα ’Αναγνώστης
 16. Εγκαταλείπει τήν ’Αντιόχεια καί γίνεται μοναχός -άσκητής
 17. Άρρώστησε κι έπανήλθε στην Αντιόχεια Διάκονος κι ερμηνευτής κήρυκας
 18. Πρεσβύτερος, έρμηνευτής καί ποιμένας
 19. Β΄ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
 20. Μεσουρανεί στό εκκλησιαστικό στερέωμα καί οδηγείται στον θρόνο τής Κωνσταντινουπόλεως
 21. Ή πνευματική, εξυγιαντική, εύταξιακή καί είρηνευτική δράση τού Χρυσοστόμου στήν Κωνσταντινούπολη
 22. Σύντομα δημιουργεΐται άντιχρυσοστομικό κλίμα
 23. Κύρια πρόσωπα τής άντιδράσεως
 24. Ή επέμβαση στά προβλήματα μικρασιατικών Μητροπόλεων καί δη τής Εφέσου
 25. Τό κτήμα τής χήρας, ή Ίεξάβελ καί τό λεπροκομείο
 26. Νόθος ή 'Ομιλία «Πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται»
 27. Οι «Μακροί αδελφοί» τής Νιτρίας στην Κωνσταντινούπολη
 28. Ό Θεόφιλος γιά νά μεταστρέψει τό κλίμα χρησιμοποιεί καί τόν Έπιφάνιο
 29. Ό Θεόφιλος φθάνει στήν Κωνσταντινούπολη Περιφρονεί τόν Χρυσόστομο καί στρέφει τό κλίμα εναντίον του
 30. Γ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ
 31. Ψευδοσύνοδος στήν Δρύ
 32. Ή ετοιμότητα τοΰ Χρυσοστόμου γιά τό μαρτύριο συγκλονίζει τούς επισκόπους
 33. Οι κλητεύσεις τοΰ Χρυσοστόμου γιά νά κριθεΐ στην Δρύ καί ή άπάντησή του
 34. Ή βιασύνη των εχθρών τού Χρυσοστόμου καί ή ειλημμένη άπόφασή τους
 35. Ή καταδίκη καί τό «έγκλημα καθοσιώσεως»
 36. Τό κατηγορητήριο
 37. Ή πρώτη έξορία τοΰ Χρυσοστόμου καί ή άνάκλησή του στην Κωνσταντινούπολη
 38. Ή παραμονή του εκτός Κωνσταντινουπόλεως καί ή προσαγωγή του στον Θρόνο
 39. Ό Θεόφιλος καί φίλοι του επίσκοποι εγκαταλείπουν την Κωνσταντινούπολη
 40. Αποκλεισμός τού Χρυσοστόμου από τά λειτουργικά - επισκοπικά του καθήκοντα Περιορισμός του στό έπισκοπεΐο
 41. Οι αίματηρές συγκρούσεις τό Πάσχα τού
 42. Δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τού Χρυσοστόμου
 43. Ζητάει άπό ισχυρούς τής ’Ιταλίας επισκόπους την σύγκληση μεγάλης συνόδου πρός κρίση των γεγονότων
 44. Δ΄ Η ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
 45. Ή διαταγή εξορίας καί ή φυγή
 46. Ή σύγχυση καί ή πυρκαγιά πού ακολούθησαν τήν φυγάδευση
 47. Διωγμοί στην Κωνσταντινούπολη Ενα είκοσαήμερο στήν Βιθυνία καί την Νίκαια
 48. Ταξίδι θριάμβου, πόνου, απογοητεύσεων καί διωγμώνεβδομήντα ήμερων
 49. Έφθασε στην Κουκουσό ήμιθανής
 50. Νέος τόπος έξορίας ή Πιτυούντα στον Καύκασο
 51. Τό άγιο τέλος τού πανίερου άνδρα
 52. Ή σταδιακή αποκατάσταση τοΰ Ιεροΰ Χρυσοστόμου
 53. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
 54. Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 55. Εισαγωγή
 56. Πότε άρχισε τό διδακτικό του έργο
 57. Τί όντως δηλώνει ή 'Ομιλία « Ότε πρεσβύτερος προεχειρίσθη» (PG ,)
 58. Ή συχνότητα των 'Ομιλιών
 59. Ή διάρκεια τών 'Ομιλιών
 60. Τό κυρίαρχο ιδεώδες τής ρητορείας
 61. Προσδίδει ρωμαλεότητα στήν άσιανική ρητορεία
 62. ’Ανατρέπει την κρατούσα νοοτροπία
 63. Γιατί μία γλώσσα καί μία θεολογική διεργασία πού λίγοι κατανοούσαν;
 64. Ποικιλία μορφών καί ρυθμός ποιητικός τών 'Ομιλιών
 65. Ό ρόλος του στην διαμόρφωση τής θείας Λειτουργίας

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |