ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΌ μεγάλος έρμηνευτής καί θεολόγος Ιωάννης, πού κυριάρχησε διαχρονικά καί άδιαφιλονείκητα στην συνείδηση των χριστιανών μέ τό επώνυμο Χρυσόστομος, διαμορφώθηκε θεολογικά στην Αντιόχεια, κορύφωσε τήν πολυσήμαντη δράση του στην Κωνσταντινούπολη καί πα ρέδωκε τό πνεύμα έξόριστος στά Κόμανα τοΰ Πόντου. Ό Ιωάννης, θεληματικός καί ευρύτατης παιδείας άνδρας, υπήρξε ταλαντούχος καί πληθωρικός ρήτορας, πού έδωσε ρώμη στόν άττικό λόγο χάριν της οικοδομής τών πι στών. Ύπηρξε άκόμη άσκητής  άναχωρητής υψηλών μέτρων, πού όμως διακόνησε τήν 'Εκκλησία ώς ποιμένας καί διδάσκαλος. Κι ένώ έζησε στήν συριακή πρωτεύουσα τοΰ έλληνορωμαϊκοΰ κόσμου, στήν χοάνη τών ισχυρών έρμηνευτικοθεολογικών καί κοινωνικοφυλετικών άντιθέ σεων, κατόρθωσε νά υπερβεί τίς άκρότητες δλων, νά όρ θοδοξήσει καί νά γίνει ό κατ' έξοχήν οικουμενικός διδάσκαλος, τήν φήμη τοΰ όποιου κανείς ποτέ δέν έσκιασε.
     64 ΤΟΜΟΣ

      ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Α΄ Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου
 2. Βʹ Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐν νηστείᾳ σωφρονούντων, καὶ διαγωγῆς διαφόρων προφητῶν
 3. Γʹ Τοῦ αὐτοῦ λόγος παραινετικὸς περὶ ἐγκρατείας
 4. ∆ʹ Τοῦ αὐτοῦ, ὅτι βαρὺ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καταφρονεῖν
 5. Εʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου
 6. ΣΤʹΤοῦ αὐτοῦ, ὅτι θαλάσσῃ παρείκασται ὁ βίος οὗτος, καὶ εἰς τὸ, "Ὅτε ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ"
 7. Ζ΄ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως
 8. Ηʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά
 9. Ιʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ τοῦ Εὐαγγελίου ῥητὸν, καὶ περὶ παρθενείας, καὶ παραινετικὸς εἰς τὰς ἐκπεσούσας
 10. ΙΑʹ Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια,
 11. ΙΒ΄ Ομιλία εἰς τὴν λίμνην Γενησαρὲτ, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν ἀπόστολον
    ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

 1. ΟΜΙΛΙΑ Βʹ Εἰς τὴν μετάνοιαν τῶν Νινευϊτῶν
 2. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον
 3. Βʹ. Καὶ βλέπε τὸ μέγεθος τῆς ἐλεημοσύνης, ὅτι οὐδεμία ἀρετὴ ἐγκρίνεται αὐτῆς
 4. ∆ʹ. Οὐ χρηματίζει ὁ πωλῶν τὸν παράδεισον, ἀλλὰ ψυχὴν ἐλεήμονα καὶ καρδίαν εὐπροαίρετον
 5. Εʹ. Οὕτως ἐπεθύμησεν ῥανίδα ὕδατος καὶ ὁ πλούσιος ἐκεῖνος ὁ ἐν τῷ πυρὶ ὑπάρχων,
 6. Ζʹ. Ἦν δέ τις πτωχὸς ὀνόματι Λάζαρος, καὶ ἐβέβλητο εἰς τὸν πυλῶνα τοῦ πλουσίου
 7. Ηʹ. Ἴδες τοῦ πλουσίου τὴν ἐνταῦθα δόξαν, τὴν τρυφήν;
 8. Θʹ. Ἐγένετο, φησὶν, ἀποθανεῖν τὸν πλούσιον, καὶ ἀπενεχθῆναι εἰς κόλασιν αἰώνιον.
 9. Ιʹ. Ὁ δὲ πατριάρχης οὗτος ὁ μέγας οὐκ ἐμάλλαξεν αὐτὸν
 10. ΙΑʹ. Ἴδες τοῦ πλουσίου τὸ τέλος; ἴδες τῆς τρυφῆς τὸ πρόσκαιρον;
 11. ΙΒʹ. Φοβηθῶμεν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ἐν ἡμέρᾳ ᾖ ὁ οἰκοδεσπότης τοὺς ἐργάτας
 12. ΟΜΙΛΙΑ Εʹ Πρὸς τοὺς μεγάλα τὰ παρόντα νομίζοντας καὶ περὶ τὰ τοῦ βίου λαμπρὰ μάτην ἐπτοημένους
 13. ΟΜΙΛΙΑ Ζ ʹ Περὶ εὐχῆς
 14. ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ Ὅτι πάντων ἡ κατὰ ψυχὴν ἀρετὴ προτιμοτέρα
 15. ΟΜΙΛΙΑ Θ΄Τη Βασιλίδι Ευδοξία


    ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΙΩΒ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΙΩΒ
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ʹ
 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ
 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤʹ
 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζʹ
 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηʹ
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θʹ
 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιʹ
 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑʹ
 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒʹ
 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓʹ
 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆ʹ
 16. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕʹ
 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤʹ
 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘʹ
 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κʹ
 20. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑʹ
 21. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒʹ
 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓʹ
 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕʹ
 24. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤʹ
 25. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗʹ
 26. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘʹ
 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λʹ
 28. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒʹ
 29. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕʹ
 30. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗʹ
 31. ΚΕΦΑΙΛΑΙΟΝ ΛΘʹ
 32. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒʹKindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |