ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ INDEX

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ INDEX
Ε΄ ΛΟΓΟΙ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πρόλογος
Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος στὸ ξεκίνημα τῆς κοινοβιακῆς μας ζωῆς, τὸ 1968, μᾶς εἶχε πεῖ: «Μία εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ταπείνωση· ἐπειδὴ ὅμως δὲν τὸ καταλαβαίνετε, ἄντε, νὰ σᾶς πῶ καὶ τὴν ἀγάπη. Ἀλλά, ὅποιος ἔχει ταπείνωση, δὲν ἔχει καὶ ἀγάπη;». Αὐτὲς οἱ δύο «ἀδελφωμένες ἀρετές», ὅπως χαρακτήριζε ὁ Γέροντας τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγάπη, εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀφοῦ αὐτὲς ἑλκύουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ γεννοῦν καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἀρετές. «Καλλιεργῆστε ἁπλὰ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγάπη, μᾶς ἔλεγε, καί, μόλις αὐξηθοῦν αὐτὲς οἱ ἀρετές, ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ κακία θὰ μείνουν ἀτροφικὲς καὶ τὰ πάθη θὰ ἀρχίσουν νὰ ψυχορραγοῦν».Στὸν παρόντα Ε´ τόμο – ὁ ὁποῖος ἐκδίδεται μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχουμας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου – συμπεριλαμβάνονται λόγοι τοῦ Γέροντα σχετικὰ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀρετές. Οἱ λόγοι αὐτοὶ δὲν ἀποτελοῦν συστηματικὴ διδασκαλία οὔτε ἀναφέρονται ἐκτενῶς σὲ ὅλα τὰ πάθη καὶ τὶς ἀρετές. Ἔχουν συγκροτηθῆ ἀπὸ ἀπαντήσεις τοῦ Γέροντα σὲ ἐρωτήσεις μας  σχετικὲς  μὲ  τὴν  διάγνωση  καὶ  τὴν  θεραπεία  τῶν  παθῶν,  καθὼς  καὶ  μὲ  τὴν ἐργασία  τῆς  ἀρετῆς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 1. Πρόλογος
 2. ΤΑ ΠΑΘΗ
 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν 799
 4. Νὰ μὴ δικαιολογοῦμε τὰ πάθη μας. 799
 5. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν παθῶν . 801
 6. Ὑποστηρικτὴς τῶν παθῶν εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια . 802
 7. Τὰ πάθη ξερριζώνονται εὔκολα, ὅσο εἶναι «τρυφερὰ» 803
 8. Πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη .. 804
 9. Ἀξίζει νὰ πεθάνουμε ἡρωικά, παρὰ νὰ νικηθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη .. 805
 10. Πρέπει νὰ σπείρουμε, γιὰ νὰ δώση ὁ Θεὸς 806
 11. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΦΙΛΑΥΤΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ.. 807
 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ φιλαυτία καὶ οἱ συνέπειές της 808
 13. Ἀπὸ τὴν φιλαυτία γεννιοῦνται ὅλα τὰ πάθη .. 808
 14. Ἀπὸ τὸ ἄνοστο νὰ γεύεσθε Χριστὸ .. 808
 15. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας νικᾶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μας 809
 16. Τσιμέντο νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι! 810
 17. Τὸ βάσανο τοῦ βολέματος .. 811
 18. Ἡ φιλαυτία μᾶς στερεῖ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν χαρὰ . 812
 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς φιλαυτίας . 813
 20. Σκοπὸς τῆς ἀσκήσεως: ἡ ἀπέκδυση ἀπὸ τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο . 813
 21. Νὰ μὴν προσκυνᾶμε τὴν ἀνάπαυση .. 814
 22. Τί τὸν κρατᾶς τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὸν ἑαυτό σου; .. 815
 23. Ὅταν ὑπάρχη αὐταπάρνηση, δίνει ὁ Θεὸς τὴν Χάρη Του . 816
 24. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 817
 25. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ὑπερηφάνεια, τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τῶν παθῶν. 818
 26. Ὅταν δὲν καταλαβαίνουμε τὴν ὑπερηφάνεια 818
 27. Ἡ ὑπερηφάνεια εἰσχωρεῖ παντοῦ . 819
 28. Οἱ ὑπερήφανοι λογισμοὶ .. 820
 29. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι πολύμορφη . 821
 30. Ἡ κρυφὴ ὑπερηφάνεια .. 821
 31. Ἐγωισμός, τὸ ἀναρχικὸ παιδὶ τῆς ὑπερηφανείας. 821
 32. Ἡ μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μας 822
 33. Ἡ αὐτοπεποίθηση . 823
 34. Ἡ καυχησιολογία .. 824
 35. Ἡ ἀνθρωπαρέσκεια . 824
 36. Ἡ καραμέλα τοῦ ἐπαίνου 826
 37. Ἡ κενοδοξία 827
 38. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Οἱ συνέπειες τῆς ὑπερηφανείας.. 829
 39. Ἡ ὑπερηφάνεια μᾶς ἀπομονώνει ἀπὸ τὸν Θεὸ . 829
 40. Ὅταν φέρνουμε ὑπερήφανο λογισμό, τὰ κάνουμε θάλασσα 829
 41. Ὁ ὑπερήφανος δὲν ἔχει πνευματικὲς πτήσεις ἀλλὰ πτώσεις 830
 42. Ἡ ὑπερηφάνεια γελοιοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο 831
 43. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Νὰ χτυπήσουμε τὴν ὑπερηφάνεια . 833
 44. Νὰ εἶσαι μέσα στὴν μάχη, καὶ νὰ πολεμᾶς σωστὰ . 833
 45. Τὴν ὑπερηφάνεια τὴν τσακίζεις μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ . 833
 46. Ἡ πνευματικὴ διάσπαση τοῦ ἀτόμου 834
 47. Ὑψηλὴ θέση καὶ ταπεινὸ φρόνημα . 835
 48. Μὴν κάνης δικό σου ὅ,τι σοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς .. 836
 49. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ .. 837
 50. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» 839
 51. Ἡ κατάκριση εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀδικία . 839
 52. Πῶς φθάνουμε στὴν κατάκριση. 840
 53. Μὲ τὴν κατάκριση φεύγει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 841
 54. Ὅποιος κατακρίνει τοὺς ἄλλους, πέφτει στὰ ἴδια σφάλματα 841
 55. Ἂν παραβλέπουμε τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων, θὰ παραβλέψη καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά μας
 56. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς κατακρίσεως . 844
 57. Ἂν στραφοῦμε στὸν ἑαυτό μας, δὲν θὰ κατακρίνουμε 844
 58. Ἂν δικαιολογοῦμε τοὺς ἄλλους, δὲν θὰ τοὺς κατακρίνουμε .. 845
 59. Νὰ μὴ βγάζουμε εὔκολα συμπεράσματα .. 846
 60. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
 61. .ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τὸ δηλητήριο τῆς ζήλειας . 849
 62. Ἡ ζήλεια εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πάθη . 849
 63. Ἡ ζήλεια δηλητηριάζει τὴν πολλὴ ἀγάπη τῆς γυναίκας .. 849
 64. Ἡ ζήλεια μᾶς ἀποδυναμώνει 850
 65. Ὅποιος θάβει τὰ δικά του χαρίσματα, ζηλεύει τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων .. 851
 66. Ἡ καλὴ ζήλεια.. 852
 67. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Θυμός, ὁ ἐχθρὸς τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.. 854
 68. Νὰ στρέψουμε τὸν θυμὸ ἐναντίον τῶν παθῶν .. 854
 69. Γιατί θυμώνουμε . 854
 70. «Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» .. 855
 71. «Ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην» . 856
 72. Μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν σιωπὴ δίνουμε τόπο στὴν ὀργὴ 857
 73. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ψυχοφθόρος λύπη 859
 74. Ἡ χαρὰ εἶναι τοῦ Χριστοῦ, ἡ λύπη εἶναι τοῦ διαβόλου
 75. Ὁ ἐγωισμὸς πάντα φέρνει λύπη καὶ ἄγχος .. 860
 76. Ὁ ἀχάριστος εἶναι πάντα λυπημένος 861
 77. Τὸ ταγκαλάκι θέλει νὰ μᾶς βλέπη λυπημένους .. 861
 78. Ἡ λύπη ἐξαντλεῖ τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές μας δυνάμεις 862
 79. Διῶξτε τὴν κακομοιριὰ μὲ τὴν πνευματικὴ λεβεντιὰ .. 862
 80. Τὸ ἀντίδοτο τῆς λύπης εἶναι ἡ δοξολογία στὸν Θεὸ .. 863
 81. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ - ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ .. 866
 82. Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν .. 867
 83. «Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ» 867
 84. Ὅλες οἱ ἀρετὲς καλλιεργοῦνται . 868
 85. Ἡ ἀρετὴ τῶν ἄλλων ἀρωματίζει κι ἐμᾶς 869
 86. Οἱ συνταγὲς τῶν Ἁγίων στὴν ἐργασία τῆς ἀρετῆς . 870
 87. Νὰ λαμπικάρουμε τὴν ἀρετή μας . 870
 88. Κλέφτης τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια .. 871
 89. Ἡ πνευματικὴ ὀμορφιὰ . 872
 90. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ, Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ . 873
 91. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - «Ὁ Θεὸς ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» .. 874
 92. Ὁ ταπεινὸς ἔχει ὅλες τὶς ἀρετὲς . 874
 93. Στὸν ταπεινὸ ἀναπαύεται τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 875
 94. Ἕνας ταπεινὸς λογισμὸς κάνει ἀμέσως τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνεργῆ
 95. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως 878
 96. Πῶς καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση 878
 97. Τὸ πᾶν εἶναι ἡ καρδιακὴ ταπείνωση .. 879
 98. Ταπείνωση στὴν πράξη, ὄχι μόνο στὰ λόγια .. 879
 99. Ὅταν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ ταπείνωση, νὰ δεχώμαστε καὶ τὶς ταπεινώσεις. 881
 100. «Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι» . 882
 101. «Ὑποκάτω πάσης τῆς κτίσεως».. 883
 102. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ταπείνωση, ἡ μεγάλη δύναμη τῆς πνευματικῆς ζωῆς . 885
 103. Ὅπου ὑπάρχει ταπείνωση, δὲν ἔχει θέση ὁ διάβολος .. 885
 104. Πνευματικὴ πρόοδος ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει πολλὴ ταπείνωση. 886
 105. Οἱ ταπεινοὶ διαφυλάσσουν τὸν πνευματικό τους πλοῦτο στὸ
 106. θησαυροφυλάκιο τοῦ Θεοῦ. 887
 107. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΓΑΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 888
 108. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἀνεξάντλητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεὸ 889
 109. Ὁ Θεὸς μᾶς «βομβαρδίζει» μὲ τὴν ἀγάπη Του 889
 110. Ἡ καλὴ μοιρασιὰ τῆς ἀγάπης.. 890
 111. Ἡ ἄνοδος στοὺς Οὐρανοὺς . 890
 112. Νὰ δώσουμε τὴν ἀγάπη μας στὸν Χριστὸ.. 891
 113. Ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ .. 892
 114. Ὁ θεῖος ἔρως .. 893
 115. Ἡ θεία τρέλλα .. 894
 116. Ἡ θεία μέθη 894
 117. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 896
 118. Ἀγάπη καὶ ταπείνωση, οἱ δυὸ ἀδελφωμένες ἀρετὲς . 896
 119. Ἡ ἀκριβὴ ἀληθινὴ ἀγάπη 896
 120. Νὰ βγάζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας 897
 121. Ἀγάπη μητρικὴ γιὰ ὅλους 898
 122. Ἡ καρδιὰ δὲν γερνάει ποτὲ 899
 123. Ἡ συνεργασία τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς .. 900
 124. «Ἐκ τοῦ ὑστερήματος» 901
 125. Ρίξτε τὸ παλιὸ κατάστιχο μέσα στὴν φωτιὰ τῆς ἀγάπης .. 902
 126. Ἀγάπη μὲ πόνο. 903
 127. Ἡ ἀγάπη πληροφορεῖ . 905
 128. Ἡ ἀγάπη καταργεῖ τὶς ἀποστάσεις . 906
 129. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ἀγάπη γιὰ ὅλη τὴν κτίση 908
 130. Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῶα πρὶν καὶ μετὰ τὴν πτώση .. 908
 131. Τὰ ζῶα διαισθάνονται τὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου .. 908
 132. Τὰ ζῶα ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 909
 133. Νὰ παραδειγματιζώμαστε ἀπὸ τὰ ζῶα 910
 134. Ὁ Ὄλετ, τὸ φιλότιμο πουλὶ. 911
 135. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ .. 913
 136. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἀρχοντιά, τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ 914
 137. Τί εἶναι ἀρχοντιὰ. 914
 138. Ἡ πνευματικὴ ἀρχοντιὰ εἶναι πνευματικὴ δικαιοσύνη . 914
 139. Πῶς ἀποκτιέται ἡ ἀρχοντιὰ .. 915
 140. Μὲ τὴν ἀρχοντιὰ ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεὸ . 916
 141. Ὁ ἄνθρωπος ἢ θὰ γίνη ἀρχοντόπουλο ἢ θὰ μείνη κακορρίζικος 917
 142. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Φιλότιμο, ἡ πολὺ-πολὺ εὐγνώμων ἀγάπη .. 919
 143. Οἱ φιλότιμοι εἶναι ἀρχοντικὲς ψυχὲς . 919
 144. Τὸν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστὸς .. 919
 145. Ὁ ἐχθρὸς τοῦ φιλότιμου εἶναι ἡ φιλαυτία.. 920
 146. Οἱ φιλότιμοι ἔχουν λεπτὴ συνείδηση καὶ βοηθιοῦνται ἀπὸ τὸν Θεὸ 921
 147. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ 923
 148. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ καθαρότητα .. 924
 149. Ἡ ἁπλότητα, τὸ πρῶτο παιδὶ τῆς ταπεινώσεως 924
 150. Ἄλλο ἁπλότητα καὶ ἄλλο ἀναίδεια . 924
 151. «Γίνεσθε ὡς τὰ παιδία» . 925
 152. Ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ἔχει ὅλο καλοὺς λογισμοὺς .. 926
 153. Ἡ ἁπλότητα ξεκουράζει .. 926
 154. Μὲ τὴν ἁγία ἁπλότητα γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. 927
 155. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ .. 930
 156. Ὅλο τὸ κακὸ σήμερα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπιστία 930
 157. Ὅταν ἡ πίστη κλονίζεται . 930
 158. Δυσπιστία καὶ ὀλιγοπιστία. 931
 159. Ὅποιος πιστεύει στὸν Θεό, δὲν φοβᾶται τίποτε 932
 160. «Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντὸς» . 933
 161. Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀσφάλεια
 162. Ὅποιος ἔχει ὀρθὴ πίστη, ἔχει ἀληθινὴ ἀγάπη 935
 163. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ σωτήριος ὑπομονὴ 936
 164. «Μακάριος ἀνήρ, ὃς ὑπομένει πειρασμὸν» .. 936
 165. Γιὰ νὰ ὑπομείνης τὸν ἄλλον, πρέπει νὰ τὸν ἀγαπήσης . 936
 166. Ὁ Χριστὸς τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τὴν κρέμασε στὴν ὑπομονὴ . 937
 167. Τὸν χειμώνα κάνουμε ὑπομονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνοίξεως 938
 168. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ἡ πνευματικὴ χαρὰ.. 940
 169. Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν χαρὰ. 940
 170. Ὅπου Χριστός, ἐκεῖ χαρὰ ἀληθινὴ ..
 171. Ἡ πνευματικὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία
 172. Ἡ θεϊκὴ χαρὰ ἔρχεται μὲ τὸ δόσιμο
 173. Οἱ πνευματικὲς χαρὲς εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ .
 174. Ὁ πνευματικὸς πόνος εἶναι χαρὰ πνευματικὴ
 175. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Διάκριση, ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν
 176. Ἀνάλογη μὲ τὴν πνευματική μας κατάσταση εἶναι καὶ ἡ διάκρισή μας
 177. Κάθε ἀρετὴ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ διάκριση
 178. Καὶ ἡ ἀγάπη χρειάζεται διάκριση .
 179. Ἡ διάκριση δὲν ἔχει ὅρια καὶ κανόνες .. 948
 180. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Η ΚΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
 181. Καλὴ ἀνησυχία, ἡ καλὴ ἀγωνία γιὰ τὸν «καλὸν ἀγῶνα»
 182. Νὰ πάρουμε στὰ ζεστὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας
 183. «Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται»
 184. Ἡ καλὴ ἀνησυχία δὲν σταματᾶ ποτὲ.


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |