ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ - INDEX

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ - INDEXΛΟΓΟΙ Β΄  ΠΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Πρόλογος

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος ἄρχισε ἀπὸ τὸ 1980 νὰ μᾶς μιλάη γιὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ θὰ ἔρθουν. Συχνὰ ἐπαναλάμβανε ὅτι ἴσως ζήσουμε καὶ ἐμεῖς πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Σκοπὸ εἶχε νὰ βάλη μέσα μας τὴν καλὴ ἀνησυχία, ὥστε νὰ ἐντείνουμε τὸν πνευματικό μας ἀγώνα, νὰ ἀντισταθοῦμε στὸ πνεῦμα τῆς ἀδιαφορίας – ποὺ ὕπουλα ἔβλεπε νὰ μπαίνη καὶ στοὺς κόλπους τοῦ Μοναχισμοῦ – νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν φιλαυτία καὶ νὰ καταπολεμήσουμε τὶς ἀδυναμίες μας, γιὰ νὰ ἔχη δύναμη ἡ προσευχή μας. «Μὲ τὶς ἀδυναμίες, ἔλεγε, ἀποδυναμώνεται ἡ προσευχή, καὶ μετὰ δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε οὔτε τὸν ἑαυτό μας οὔτε τὸν κόσμο. Ἀχρηστεύονται ἀσύρματοι. Καὶ ἂν δὲν δουλεύουν οἱ ἀσύρματοι, τὸν ἄλλον τὸν πιάνει ὁ ἐχθρός».
Στὸν γενικώτερο πρόλογο τοῦ Α´ τόμου, μὲ τίτλο «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», ἔγινε διεξοδικὰ λόγος γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὸν τρόπο συλλογῆς  καὶ  σύνθεσης  τοῦ  ὑλικοῦ  ποὺ  ἔχει  ἤδη  ἀρχίσει  νὰ  συγκροτῆ  τὴν  σειρὰ «Γέροντος   Παϊσίου   Ἁγιορείτου,   Λόγοι».   Στὸν   ἀνὰ   χεῖρας   Β´   τόμο,   μὲ   τίτλο «Πνευματικὴ   ἀφύπνιση»,   συμπεριλήφθηκαν   θέματα   τὰ   ὁποῖα   ἀφοροῦν   στὴν σημερινὴ πραγματικότητα, μᾶς καλοῦν σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιμότητα καὶ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ δύσκολες καταστάσεις, ποὺ πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσουμε, γιατὶ ἔχουμε κιόλας δεῖ νὰ πραγματοποιῆται αὐτὸ ποὺ συχνὰ ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Μπόρες– μπόρες θὰ περνοῦμε· τώρα γιὰ μερικὰ χρόνια ἔτσι θὰ πᾶμε· παντοῦ ἕνας γενικὸς ἀναβρασμός».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


 1. INDEX ΛΟΓΟΙ Β’ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 199
 3. Εἰσαγωγὴ ἀπὸ λόγους τοῦ Γέροντα .. 203
 4. «Γιὰ νὰ περάσης στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης "βουλευτὴς" τοῦ
 5. Θεοῦ, ὄχι "βολευτὴς" τοῦ ἑαυτοῦ σου». 203
 6. Ὁ Θεὸς θὰ δώση τὴν λύση . 204
 7. «Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς» .. 205
 8. Νὰ ἀναπαύουμε τοὺς ἀνθρώπους πνευματικὰ .. 206
 9. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 209
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ γενιὰ τῆς ἀδιαφορίας. 210
 11. Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν Θεὸ φέρνει τὴν ἀδιαφορία καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα 210
 12. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους .. 211
 13. Ἔχουμε εὐθύνη. 212
 14. Βλέπω τί μᾶς περιμένει, γι᾿ αὐτὸ πονάω 214
 15. Ἄγνοια δὲν δικαιολογεῖται. 215
 16. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὁμολογία πίστεως . 218
 17. Κοιμίζουν τὸν κόσμο .. 218
 18. Τὸ παράδειγμα μιλάει 220
 19. Ὁ Θεὸς μᾶς ὑπομένει . 221
 20. Ἡ ὑπεράσπιση τοῦ δικαίου 222
 21. Ἀντιμετώπιση ὑβριστῶν .. 223
 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - «Πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς» . 227
 23. Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος εἶναι «πῦρ καταναλίσκον» . 227
 24. Νὰ μὴ δημιουργοῦμε ἐμεῖς σκάνδαλα . 229
 25. Τί σκανδαλοποιοὶ εἶναι μερικοὶ . 230
 26. Δημοσιοποίηση ἁμαρτημάτων .. 231
 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ἐνέργειες μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη . 233
 28. Ἐργασία στὸν ἑαυτό μας . 233
 29. Τὸ καλὸ νὰ γίνεται μὲ καλὸ τρόπο . 233
 30. Συμπεριφορὰ μὲ διάκριση.. 234
 31. Ἡ πνευματικὴ εἰλικρίνεια χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη . 236
 32. «Τὸ γράμμα τοῦ νόμου ἀποκτείνει» .. 237
 33. Ὅ,τι κάνουμε νὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὸν Θεὸ . 237
 34. Νὰ ἀποκτήσουμε αἰσθητήριο πνευματικὸ 239
 35. Ὁ θεῖος φωτισμὸς εἶναι τὸ πᾶν .. 240
 36. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΕΙΑ 243
 37. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ὁ «καλὸς ἀγὼν» .. 244
 38. Ἀγώνας γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς . 244
 39. Τί βοηθάει στὴν πνευματικὴ πρόοδο. 245
 40. Πνευματικὴ μελέτη . 247
 41. «Οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταί».. 249
 42. Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας . 252
 43. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Πῶς ἐργάζεται ὁ διάβολος .. 254
 44. Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ ἀχρηστέψη τὸν ἀγωνιστὴ 254
 45. Ὁ διάβολος μᾶς βάζει ἔνεση ἀναισθησίας 255
 46. Ὁ διάβολος κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μὴ βοηθηθῆ ὁ ἄνθρωπος .. 256
 47. Ἡ φτερούγα τῆς θελήσεως 257
 48. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν καλὴ συναναστροφὴ . 260
 49. Ἡ ἀδελφοσύνη.. 260
 50. Ἡ πνευματικὴ συγγένεια 262
 51. Προσοχὴ στὴν συναναστροφὴ 263
 52. Μητρικὴ ἀγάπη 264
 53. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ἡ εὐλάβεια συγκινεῖ τὸν Θεὸ 267
 54. Τί εἶναι εὐλάβεια . 267
 55. Ἡ εὐλάβεια μεταδίδεται .. 267
 56. Εὐλάβεια ἐξωτερικὴ 270
 57. «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ».. 270
 58. Εὐλάβεια σὲ ὅλα .. 272
 59. Τί εὐλάβεια εἶχαν παλιὰ . 273
 60. Εὐλάβεια στὶς εἰκόνες 274
 61. Προσφέρουμε στὸν Θεὸ τὸ πιὸ καθαρὸ .. 275
 62. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Τὸ δόσιμο ἔχει θεῖο ὀξυγόνο .. 278
 63. Οἱ ἄνθρωποι ξεχνοῦν αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν 278
 64. Κριτήριο ἀγάπης . 279
 65. Αὐτὸς ποὺ δίνει δέχεται θεϊκὴ χαρὰ .. 280
 66. Ὁ φιλάργυρος μαζεύει, γιὰ νὰ τὰ βροῦν οἱ ἄλλοι . 281
 67. Ἡ καλὴ διάθεση εἶναι τὸ πᾶν.. 283
 68. Ἡ ἐλεημοσύνη πολὺ βοηθάει τοὺς κεκοιμημένους . 284
 69. Ἐλεημοσύνη «ἐν τῷ κρυπτῷ» .. 285
 70. «Τοῦτο ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ» 286
 71. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ.. 289
 72. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. 290
 73. Ὁ Ἀντίχριστος 290
 74. Ὁ ἐπίγειος βασιλιὰς τῶν Ἑβραίων.. 291
 75. Σφράγισμα ‒ 666 . 292
 76. Οἱ νέες ταυτότητες .. 294
 77. Ὕπουλος τρόπος εἰσαγωγῆς τοῦ σφραγίσματος 296
 78. Σφράγισμα ἴσον ἄρνηση . 297
 79. Ἑρμηνεῖες τῶν προφητειῶν .. 298
 80. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ θυσία φέρνει τὴν χαρὰ . 300
 81. Στὴν ἐποχή μας σπανίζει ἡ θυσία .. 300
 82. Ἡ δική μου ἀνάπαυση γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἄλλου . 301
 83. Ὅσο ξεχνᾶμε τὸν ἑαυτό μας, τόσο μᾶς θυμᾶται ὁ Θεὸς . 304
 84. Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν 306
 85. Ὅποιος δὲν ὑπολογίζει τὸν ἑαυτό τουδέχεται θεϊκὴ δύναμη .. 307
 86. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ εἶναι μιὰ θυσία .. 308
 87. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ παλληκαριὰ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ . 311
 88. Ἡ παλληκαριὰ δὲν ἔχει βαρβαρότητα . 311
 89. Τί παλληκαριὰ ὑπῆρχε παλιὰ . 312
 90. Ὁ φυσικὸς φόβος εἶναι φρένο . 312
 91. Ὅποιος δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο, τὸν φοβᾶται ὁ θάνατος 313
 92. Τὸ θάρρος εἶναι μεγάλη ὑπόθεση 314
 93. Πειθαρχία . 315
 94. Ὁ Θεὸς τὴν διάθεση βλέπει καὶ βοηθάει 316
 95. Νὰ ἀντιμετωπίζουμε πνευματικὰ τοὺς κινδύνους .. 316
 96. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Τὸ μαρτύριο γιὰ τὸν πιστὸ εἶναι πανηγύρι 319
 97. Πρέπει νὰ πέσουν μερικοί, γιὰ νὰ σωθῆ ἡ κατάσταση . 319
 98. Ὅποιος ἀποφασίση τὸν θάνατο δὲν φοβᾶται τίποτε . 320
 99. Ἡ ἄρνηση πίστεως μὲ μαρτύριο ἐξιλεωνόταν . 321
 100. Μαρτύριο καὶ ταπείνωση 322
 101. Τί λεβεντιὰ εἶχαν οἱ Ἅγιοι .. 324
 102. Μοναχὸς καὶ μαρτύριο . 325
 103. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ. 328
 104. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο 329
 105. «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» . 329
 106. Ὁ ἄνθρωπος συχνὰ κανονίζει χωρὶς τὸν Θεὸ 330
 107. Εὐλογίες τῆς θαυμαστῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ . 331
 108. Νὰ ἀφεθοῦμε στὴν θεία πρόνοια . 333
 109. Ὁ Θεὸς ἀξιοποιεῖ τὰ πάντα γιὰ τὸ καλὸ. 333
 110. Οἱ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ ραγίζουν τὴν καρδιὰ 335
 111. Εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸ λίγο καὶ γιὰ τὸ πολὺ.. 336
 112. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ .. 338
 113. Νὰ πιστέψουμε φιλότιμα στὸν Θεὸ 338
 114. «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» . 340
 115. Ὅλα νὰ μᾶς ἀνεβάζουν στὸν Θεὸ 340
 116. Ἡ δύναμη τῆς πίστεως.. 341
 117. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ ἔχει μητέρα τὴν πίστη.. 342
 118. Πίστη καὶ ἀγάπη . 344
 119. «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» .. 345
 120. Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ ὅλοι θὰ πιστέψουν . 346
 121. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ὅπου δὲν φθάνει ὁ ἄνθρωπος, βοηθάει ὁ Θεὸς 349
 122. Ὁ Θεὸς βοηθάει σὲ ὅ,τι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως .. 349
 123. Ὁ Θεὸς φροντίζει πάντα γιὰ τὸ καλό μας. 350
 124. «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν» .. 351
 125. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προσελκύεται μὲ τὴν ταπείνωση .. 352
 126. Βοήθεια στὶς ἀρχὲς τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα . 353
 127. Οἱ θεῖες δυνάμεις εἶναι παντοδύναμες 354
 128. Ἀγαθὴ διάθεση . 355
 129. ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ . 357
 130. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ προσευχή, ὅπλο ἰσχυρὸ 358
 131. Χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ 358
 132. Αἰτήματα στὴν προσευχὴ .. 359
 133. Βοήθεια μὲ τὴν προσευχὴ .. 360
 134. Ἡ ποιότητα τῆς προσευχῆς μετράει .. 362
 135. «Καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν» .. 363
 136. Προσευχὴ μὲ πόνο 364
 137. Ἡ θεία παρηγοριὰ 365
 138. Ὁ κίνδυνος τῆς ἀναισθησίας 366
 139. Κατάσταση συναγερμοῦ . 367
 140. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Τὰ μοναστήρια εἶναι τὰ ὀχυρὰ τῆς Ἐκκλησίας . 370
 141. Ὁ μοναχὸς εἶναι φάρος πάνω στὰ βράχια 370
 142. Τὸ ἀθόρυβο κήρυγμα τοῦ μοναχοῦ. 370
 143. Ὁ μοναχὸς καὶ ἡ ἀναγέννηση τοῦ κόσμου .. 372
 144. Ἡ πνευματικὴ συστολὴ ἀλλοιώνει τοὺς ἄλλους 373
 145. Ὁ σκοπὸς τῶν μονῶν εἶναι πνευματικὸς .. 375
 146. Κατάσταση πνευματική, ὀχυρὸ πνευματικὸ .. 376
 147. Προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα.. 378
 148. Κινδυνεύει ὁ Μοναχισμὸς .. 379
 149. Νὰ ἀφήσουμε κληρονομιὰ. 381
 150. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς 383
 151. Νὰ ἑτοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ . 383
 152. Νὰ αἰσθανθοῦμε τὸ καλὸ ὡς ἀνάγκη .. 385
 153. Νὰ βοηθοῦμε τὸν κόσμο στὴν μετάνοια 386
 154. Ἡ μετάνοια βοηθάει νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ κακὸ 388

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |