ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΛΟΓΟΙ Δ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ INDEX

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΙ Δ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ INDEX
ΛΟΓΟΙ Δ΄  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Πρόλογος
 
Μὲ τὸν παρόντα τόμο συνεχίζουμε τὴν δημοσίευση τῶν λόγων τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου μὲ θέματα γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ γιὰ τὶς δοκιμασίες ποὺ ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας στὴν ἐποχή μας. Ὁ Γέροντας ἔλεγε ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ γράμματα ποὺ λάμβανε προέρχονταν ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ οἰκογενειακὰ προβλήματα. Ἀπέδιδε δὲ τὰ προβλήματα αὐτὰ στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στὴν φιλαυτία τους. «Παλιά, ἔλεγε, ἡ ζωὴ ἦταν πιὸ ἤρεμη καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν ὑπομονή. Σήμερα ὅλοι εἶναι τσακμάκια. Ἕναν λόγο δὲν σηκώνουν. Καὶ ὕστερα αὐτόματο διαζύγιο».
 
Ὁ Γέροντας ἀπὸ πολὺ νωρὶς τοποθετήθηκε ἐνεργῶς μέσα στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἰσθανόταν ὅτι δὲν ἀνῆκε πλέον στὴν μικρὴ οἰκογένειά του. Ἀπέκτησε θεϊκὴ ἀγάπη καὶ ἔγινε παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ ἔνιωθε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδέλφια του καὶ ἀγαποῦσε τὸν καθέναν «ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Φιλ.  1,  8).  «Ὅταν  βλέπω  κάποιον  ἡλικιωμένον,  μᾶς  ἔλεγε,  λέω  ὅτι  αὐτὸς  εἶναι πατέρας μου.Ὅταν βλέπω κάποια γιαγιά, λέω ὅτι αὐτὴ εἶναι μητέρα μου. Ὅταν δῶ μικρὸ παιδί, τὸ βλέπω σὰν ἀνηψάκι μου. Ὅλους τοὺς ἀγαπῶ. Ἄλλους τοὺς χαίρομαι, ἄλλους  τοὺς  πονῶ.  Ξέρεις  τί  εἶναι  αὐτό;».  Ἀλλὰ  καὶ  γινόταν  γιὰ  τὸν  καθέναν, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, παιδί, ἀδελφός, πατέρας, παπποῦς. Καὶ ἡ εἰλικρινὴς αὐτὴ ἀγάπη βοηθοῦσε ὅποιον τὸν πλησίαζε νὰ ὑποστῆ τὴν καλὴ ἀλλοίωση, νὰ δεχθῆ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ζήση σύμφωνα μὲ αὐτόν. Ὡς μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον προσευχόταν μὲ πόνο γιὰ ὅσους ἀντιμετώπιζαν προβλήματα μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ βοηθοῦσε καὶ μὲ τὸν λόγο του, ὅταν τοῦ τὸ ζητοῦσαν, ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ εἰδικὰ θέματα τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἂν καὶ ἐκεῖνος ζοῦσε ὡς ἀσκητής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 610
 2. Οἱ νέοι μπροστὰ στοὺς δύο δρόμους τῆς ζωῆς 615
 3. Καὶ ἡ ἔγγαμη καὶ ἡ ἄγαμη ζωὴ εἶναι εὐλογημένες 615
 4. Ἡ ἀνησυχία τῶν νέων γιὰ τὴν ἀποκατάστασή τους . 616
 5. Νὰ βοηθοῦμε τοὺς νέους νὰ ἀκολουθήσουν τὴν κλίση τους . 617
 6. Ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τρόπου ζωῆς .. 618
 7. Σπουδὲς καὶ ἀποκατάσταση .. 619
 8. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν καλὴ ποκατάσταση 622
 9. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 624
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γιὰ μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια .. 625
 11. Ἡ καλὴ ἀρχὴ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.. 625
 12. Στὴν διαφορὰ τῶν χαρακτήρων κρύβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ .. 625
 13. Ὁ σεβασμὸς μεταξὺ τῶν συζύγων. 627
 14. Ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν συζύγων 628
 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Μὲ τὴν ὑπομονὴ σώζεται ἡ οἰκογένεια . 630
 16. Ἡ ὑπομονὴ χαριτώνει τὸν ἄνθρωπο 630
 17. Ἡ πιστὴ σύζυγος.. 632
 18. Τὰ παιδιὰ τῶν διαλυμένων οἰκογενειῶν .. 633
 19. Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων 634
 20. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 637
 21. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ τεκνοποιία 638
 22. Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα εἶναι τὸ ἀπαθέστερο ζευγάρι 638
 23. Ἡ ἐγκράτεια στὴν ἔγγαμη ζωὴ 638
 24. Ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τεκνογονία .. 640
 25. Δυσκολίες στὴν τεκνοποιία . 641
 26. Περιπτώσεις ἀτεκνίας . 643
 27. Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες .. 644
 28. Οἱ ἐκτρώσεις εἶναι φοβερὴ ἁμαρτία . 646
 29. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 648
 30. Ἡ ἀγάπη τῆς μάνας .. 648
 31. Ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀτεκνίας 648
 32. Ἡ ἀντοχὴ τῆς μητέρας 649
 33. Ἐγκυμοσύνη καὶ θηλασμὸς. 650
 34. Ἡ ἐργαζόμενη μητέρα . 651
 35. Νοικοκυριὸ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας 652
 36. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν .. 655
 37. Νὰ ἐμπιστευθοῦν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά τους στὸν Θεὸ .. 655
 38. Ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν παιδιῶν 656
 39. Τὸ παράδειγμα τῶν γονέων 656
 40. Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ χορτάσουν στὸ σπίτι στοργὴ καὶ ἀγάπη . 657
 41. Ἡ ταλαιπωρία τῶν παιδιῶν ἐξ αἰτίας τῶν γονέων . 658
 42. Ἐπιδράσεις ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ περιβάλλον .. 660
 43. Ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν 660
 44. Οἱ παρέες πολὺ ἐπηρεάζουν τὰ παιδιὰ . 661
 45. Βοήθεια στὰ παραστρατημένα παιδιὰ .. 662
 46. Τὸ μάλωμα καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ παιδιοῦ 663
 47. Τὸ ζόρισμα δὲν βοηθάει τὰ παιδιὰ . 664
 48. Ἡ ἀδιάκριτη ὑπερβολικὴ ἀγάπη τῶν γονέων . 665
 49. Ἡ διανομὴ τῆς περιουσίας 666
 50. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 668
 51. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τὰ παιδιά, οἱ χαρὲς καὶ οἱ δυσκολίες τους .. 669
 52. Τὰ μικρὰ παιδιὰ 669
 53. Ὁ Φύλακας Ἄγγελος προστατεύει τὰ παιδάκια 670
 54. Τὸ Βάπτισμα.. 670
 55. Τὰ ὀρφανὰ παιδιὰ 672
 56. Ἀναγκαῖος ὁ περιορισμὸς τῶν παιδιῶν ὣς τὴν ἐνηλικίωσή τους 673
 57. Οἱ δυσκολίες τῶν παιδιῶν στὶς σπουδές τους . 674
 58. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς .. 676
 59. Σεβασμὸς τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μεγαλυτέρους . 676
 60. Ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς μετὰ τὸν γάμο τους .. 677
 61. Τὰ γεράματα ταπεινώνουν τὸν ἄνθρωπο 678
 62. Ὁ μισθὸς ἀπὸ τὴν γηροκόμηση 679
 63. Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων 680
 64. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ. 682
 65. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια 683
 66. Ὅσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει . 683
 67. Νὰ βάλουμε στὴν ζωή μας κυβερνήτη τὸν Θεὸ. 683
 68. Ὁ πόνος γιὰ τὸν πλησίον βοηθάει τὴν οἰκογένεια . 684
 69. Ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς μέσα στὴν οἰκογένεια.. 686
 70. Ἡ προσευχὴ στὴν οἰκογένεια 687
 71. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῶν συζύγων 688
 72. Παιδιὰ καὶ πνευματικὴ ζωὴ 689
 73. Οἱ σχέσεις μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους .. 690
 74. Οἱ πειρασμοὶ στὶς γιορτὲς . 691
 75. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἐργασία καὶ πνευματικὴ ζωὴ. 693
 76. Ἡ δουλειὰ εἶναι εὐλογία 693
 77. Ἐκλογὴ ἐπαγγέλματος 694
 78. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν δουλειὰ . 694
 79. Ὁ καθένας νὰ ἀξιοποιήση πνευματικὰ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει 696
 80. Ἄγχος καὶ ἐργασία . 696
 81. Ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἐργασίας . 697
 82. Τὸ ἐπάγγελμα δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπο . 698
 83. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ἐγκράτεια στὴν καθημερινὴ ζωὴ . 700
 84. Μὲ τὴν ἄσκηση ἐξαϋλώνεται ὁ ἄνθρωπος 700
 85. Νηστεία παιδιῶν .. 702
 86. Νηστεία μὲ φιλότιμο . 702
 87. Ἡ εὐχαρίστηση τοῦ ἐλαφροῦ στομαχιοῦ . 704
 88. ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 706
 89. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - "Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος" 707
 90. Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν. 707
 91. Οἱ δοκιμασίες βοηθοῦν νὰ συνέλθουν οἱ ἄνθρωποι.. 707
 92. Μὲ τὸν πόνο μᾶς ἐπισκέπτεται ὁ Χριστὸς 708
 93. «Ὃν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει» 709
 94. Ὁ πόνος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς δοκιμασίες τῶν ἀνθρώπων . 710
 95. Στὶς θλίψεις ὁ Θεὸς δίνει τὴν ἀληθινὴ παρηγοριὰ . 710
 96. Οἱ κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ πειρασμοὶ καὶ θλίψεις .. 711
 97. Ἡ ἀχαριστία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 713
 98. Νὰ συγκρίνουμε τὴν δοκιμασία μας μὲ τὴν μεγαλύτερη δοκιμασία τοῦ ἄλλου .. 714
 99. Οἱ θλίψεις ποὺ μᾶς προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι 714
 100. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ἡ ἀρρώστια .. 716
 101. Οἱ ἀρρώστιες βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους .. 716
 102. Ὁ οὐράνιος μισθὸς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια 716
 103. Ἡ ὑπομονὴ στοὺς πόνους . 718
 104. Ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου .. 719
 105. Ἡ συμμετοχὴ στὸν πόνο τῶν ἄλλων . 721
 106. Διακονία ἀρρώστων .. 722
 107. Ἡ ταλαιπωρία τοῦ ἀρρώστου καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ.. 723
 108. Ἄρρωστα παιδάκια . 724
 109. Ἡ θυσία γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀρρώστου . 725
 110. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀρρώστους . 726
 111. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ ἀναπηρία εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ .. 729
 112. Σωστὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀναπηρίας.. 729
 113. Ὁ οὐράνιος μισθὸς γιὰ τὴν ἀναπηρία 730
 114. Τὰ καθυστερημένα παιδιὰ 731
 115. Ψυχικὲς ἀσθένειες.. 732
 116. Ἡ σωστὴ τοποθέτηση τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀναπηρία τῶν παιδιῶν τους
 117. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Οἱ πνευματικοὶ νόμοι 734
 118. Πῶς λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι 734
 119. Τὰ ἀρχοντόπουλα τοῦ Θεοῦ 734
 120. Οἱ πνευματικοὶ νόμοι καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ .. 736
 121. ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ 738
 122. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου. 739
 123. Μνήμη θανάτου 739
 124. Ἡ συμφιλίωση μὲ τὸν θάνατο .. 740
 125. Οἱ ἑτοιμοθάνατοι . 741
 126. Ἡ αὐτοκτονία . 744
 127. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - «Ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»
 128. Θάνατος παιδιῶν . 745
 129. Παρηγοριὰ στοὺς πενθοῦντες .. 746
 130. Ο θάνατος εἶναι ἀποχωρισμὸς γιὰ λίγα χρόνια .. 748
 131. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ἡ μετὰ θάνατον ζωὴ . 749
 132. Οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ .. 749
 133. Ἡ προσευχὴ καὶ τὰ μνημόσυνα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους . 749
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |