ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: 55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Βιογραφικά του Χρυσοστόμου

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ιεράρχης με ασυνήθιστες πνευματικές ικανότητες, με ακατάβλητο ψυχικό σθένος και με πλούσια και εμφανή τα χαρίσματα της θείας Πρόνοιας ήταν επόμενο να διακριθεί ως εξέχουσα προσωπικότητα στη χορεία των μεγάλων πατέρων, που κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας.Είναι, αναμφισβήτητα, ο ενδοξότερος και ο πολυγραφότατος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των βυζαντινών –ιδίως των πρώτων– χρόνων και ο κατ' εξοχήν πνευματικός ηγέτης της χριστιανικής κοινωνίας. Και όπως χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί η μελέτη των εκκλησιαστικών πραγμάτων παρουσιάζει τον Χρυσόστομο ως τον κορυφαίον μεταξύ των θεωρητικών Πατέρων της Εκκλησίας, επικεφαλής των οποίων είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά εν πολλοίς και αυτού του Μ. Βασιλείου, ο οποίος υπερέχει όλων δια την κοινωνικήν του δράση.Αλλ' επειδή ο Χρυσόστομος ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με τα προβλήματα του ανθρώπου και όχι τόσο με τα θεωρητικά προβλήματα της εποχής του, τα οποία βεβαίως και εγνώριζε καλά, και επειδή ο σκοπός της εκκλησιαστικής ζωής του ήταν η εξύψωση της ηθικής ζωής και η ανάδειξη των πνευματικών δυνάμεων των χριστιανών με το προσωπικόν του παράδειγμα και με τον λόγον του, γι' αυτό εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας με το χαρακτηριστικόν γνώρισμα του αγωνιστή της έμπρακτης χριστιανικής ηθικής ζωής και του μάρτυρος της χριστιανικής αγάπης.Ο Χρυσόστομος αισθάνεται έντονη την προστασία της θείας Πρόνοιας, η οποία με καταφανή τρόπο καθοδηγούσε τα διαβήματά του στην πορεία της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεώς του. Και ο ίδιος ομολογούσε την εύνοια αυτή της θείας Πρόνοιας και την έβλεπε ολοκάθαρα να προσδιορίζει την προσωπική ζωή του από τα παιδικά του χρόνια, όπως συμβαίνει με όλες εκείνες τις μεγάλες προσωπικότητες, που η θεία Πρόνοια προορίζει να γίνουν όργανά της. Αυτή η θεία Πρόνοια του επεφύλαξε ευνοϊκές συνθήκες και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να λάβει την καλύτερη για την εποχή του μόρφωση.
   55 ΤΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ

 1. ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέ με ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου»
 2. Εʹ ΨΑΛΜΟΣ « Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ κληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ »
 3. ςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. »
 4. Ζʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ψαλμὸς τῷ ∆αυῒδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ »
 5. Ηʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν »
 6. Θʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλ μὸς τῷ ∆αυΐδ.»
 7. Ιʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τῷ ∆αυΐδ. Ἐπινίκιος τῷ ∆αυΐδ. Τῷ νικοποιῷ. »
 8. ΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης. »
 9. ΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ. »
 10. ΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων»
 11. ΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Τῷ νικοποιῷ τοῖς υἱοῖς Κορέ. »
 12. Μ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπινίκιος ὑπὲρ τῶν ἀνθῶν τῶν υἱῶν Κορέ. »
 13. ΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων »
 14. Μς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ. Τῷ νικοποιῷ τῶν υἱῶν Κορέ.»
 15. ΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορέ. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα»
 16. ΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορέ. Ἐπινίκιος»
 17. ΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, ἐκάλεσε τὴν γῆν, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν»
 18. ΡΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὁ Θεὸς, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς· ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ»
 19. ΡΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου.»
 20. ΡΙʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.»
 21. ΡΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον»
 22. ΡΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου.»
 23. ΡΙΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου»
 24. ΡΙ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. »
 25. ΡΙΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. »
 26. ΡΙςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη· ἐπαινέσατε αὐτὸν»
 27. ΡΙΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. »
 28. ΡΙΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. »
 29. ΡΚʹ ΨΑΛΜΟΣ« Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. »
 30. ΡΚΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι»
 31. ΡΚΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοι κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. »
 32. ΡΚΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν»
 33. ΡΚ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος Σιών»
 34. ΡΚΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίανΣιὼν»
 35. ΡΚς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον»
 36. ΡΚΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον»
 37. ΡΚΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου»
 38. ΡΚΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐκ βαθέων ἐκεκραξά σοι, Κύριε, εἰσάκου σον τῆς φωνῆς μου. »
 39. ΡΛʹ ΨΑΛΜΟΣ « Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου. »
 40. ΡΛΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ∆αυῒδ, καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ. »
 41. ΡΛΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνόν ἄλλος»
 42. ΡΛΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου»
 43. ΡΛ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον»
 44. ΡΛΕʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.»
 45. ΡΛ ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑπὲρ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν ἐκλαύσαμεν »
 46. ΡΛΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου»
 47. ΡΛΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, τῷ νικοποιῷ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με»
 48. ΡΛΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με»
 49. ΡΜʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰσάκουσόν πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. »
 50. ΡΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην»
 51. ΡΜΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. »
 52. ΡΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐλογητὸς ὁ Κύριος ὁ Θεός μου»
 53. ΡΜ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑψώσωσε, Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου· εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου »
 54. ΡΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον Αἰνέσω ἐν τῇ ζωῇ μου. »
 55. ΡΜς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός. »
 56. ΡΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών»
 57. ΡΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ « Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.»
 58. ΡΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν»
 59. Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ
 60. Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 61. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·
 62. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ τὸν ἀπόστολον Παύλον
 63. Στίχοι είς τόν μέγαν φωστήρα και διδάσκαλον της Εκκλησίας Ιωάννη Χρυσόστομο
 64. Προθεωρία εις τους Ψαλμούς
 65. Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 66. Εἰς τήν ἐπιγραφὴν τοῦ Νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοίας
 67. Εις το Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
 68. Λόγος εις τήν τρυγόνα ήτοι εις την Εκκλησίαν
 69. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ,
 70. ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.
 71. ΕΙΣ ΤΟΝ Ρʹ ΨΑΛΜΟΝ.
 72. ΨΑΛΜΟΣ ΡΑʹ.Προσευχὴ τῷ πτωχῷ,
 73. ΨΑΛΜΟΣ ΡΒʹ.
 74. ΨΑΛΜΟΣ ΡΓʹ.
 75. ΨΑΛΜΟΣ Ρ∆ʹ.Ἀλληλούϊα.
 76. ΨΑΛΜΟΣ ΡΕʹ.Ἀλληλούια.
 77. ΨΑΛΜΟΣ Ρςʹ Ἀλληλούια.
 78. ΨΑΛΜΟΣ ΡΖʹ Ὠδὴ ψαλμοῦ τῷ ∆αυΐδ.
 79. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ, Ητοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ
 80. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶ...
 81. Είς το Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ.Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |