ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Πατρολογία Β΄ - Πίνακας Περιεχομένων

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Πατρολογία Β΄ - Πίνακας Περιεχομένων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ Β'

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Επιτέλους, μέ την βοήθεια τον Θεού, παραδίδεται στήν δημοσιότητα καί ό Β' τόμος τής Πατρολογίας. Ό Α΄ κυκλοφορήθηκε σέ πρώτη έκδοση τό 1977, Μεσολάβησαν πολλά έμπόδια καί άνυπέρβλητοι περισπασμοί. Ήταν άπόλυτη άνάγκη νά προηγηθεΐή δημοσίευση άλλων κειμένων μας. Έπειτα oι μεγάλες δυσκολίες τοΰ έρευνητή, πού άσχολεϊται μέ πρόσωπα καί κείμενα τοΰ Δ ' αιώνα, είναι προφανείς. Oi γενικές καί ειδικές έρευνες γιά όλα τά θέματα είναι άπό πολλές μέχρι πάρα πολλές. Ή παρακολούθηση τής δλης ς είναι Αναγκαία. Κοπιαστική όμως καί προπαντός χρονοβόρα, Ιδιαίτερα στήν χώρα μας, τής όποιας oi βιβλιοθήκες δέν φημίζονται γιά τήν έπάρκεια καί τήν οργάνωσή τους. Αναμονή βιβλίων καί φωτοτυπιών άπό βιβλιοθήκες άλλων χωρών γίνεται Απαραίτητη καί κοστίζει χρόνο. Καί ή κατανόηση τών προσώπων καί τών κειμένων τοΰ Δ' αιώνα στήν όλη πορεία τής ’Εκκλησίας καί στό καθόλου πνευματικό περιβάλλον τής έποχής αποτελεί αγώνισμα πολύμοχθο.
Προκειμένου μάλιστα γιά τά πρόσωπα καί τά κείμενα τοΰ Δ ' αιώνα, δέν έπρεπε νά φανοΰμε βιαστικοί. Ή θεολογία τών προσώπων αυτών όχι μόνο κάλυψε πολύ ευρύ φάσμα Έκκλησιαστικοθεολογικών προβλημάτων, άλλ’ άπέβη καί τό στέρεο θεμέλιο τής όλης θεολογίας καί γραμματείας μέχρι σήμερα. Oi έγγενεϊς λοιπόν δυσκολίες τής έρευνας, oi πανεπιστημιακοί περισπασμοί καί τό δέος μας ένώπιον τών ’Αθανασιών, τών Γρηγορίων, τών Βασιλείων, τών ’Αμβροσιών καί όλης τής χορείας τών θεοφώτιστων Πατέρων τοΰ Δ ' αιώνα είναι ή αιτία τής καθυστερημένης δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος τόμου. ’Ακόμα, χρειάστηκε νά περιμένουν τά χειρόγραφα σχεδόν δύο χρόνια, έως δτου έξευρεθοΰν τά αναγκαία γιά τήν έκδοση.

Καθόσον αφορά στήν δομή τοΰ Β' τόμου, στήν κατάταξη τής ύλης, ακολουθούμε τόν Α΄Τόμο. ’Εκεί  στήν Εισαγωγή  προτείνουμε, Αντίθετα μέ δ,τι γενικά έφαρμόζουν άλλοτε καί τώρα oi πατρολόγοι, τήν άπόλυτη χρονολογική κατάταξη τής ύλης. Χρονολογικά παρουσιαζόμενα τά πρόσωπα καί τά κείμενα τής ’Εκκλησίας, Αποκτά ό Αναγνώστης τήν όλη εικόνα τής ζωής τής Εκκλησίας πού είναι ένιαία. "Οταν στήν ’Αλεξάνδρεια γράφει ό Μ. ’Αθανάσιος κατά τοΰ Άρείου, στήν Νίσιβη καί τήν "Εδεσσα ό σύρος Έφραίμ συνθέτει τά οϊκοδομητικοδιδακτικά του ποιήματα, ένώ στήν Ρώμη ό λατΐνος Marius Victorinus έπιχειρεϊ στοιχειώδη τριαδολογία. Ή ’Εκκλησία είναι την έποχή έκείνη ένωμένη, έχει προβλήματα κοινά. Κι έμεϊς μελετάμε τούς Πατέρες γιά νά κατανοήσουμε τήν πορεία τής Εκκλησίας. Τήν πορεία όμως αύτή καθορίζουν oι έκάστοτε δογματικέςθεολογικές έκκλησιαστικές κρίσεις, πού λίγοπολύ αφορούν όλη τήν ’Εκκλησία. Oi μεγάλοι Πατέρες, ό κορμός δηλ. τής Πατρολογίας, έπιτέλεσαν τό σημαντικότερο έργο τους μέ αφορμή τίς κρίσεις αύτές, πού έμφανίζονται διαδοχικά. Ή κατάταξη άλλωστε τής ύλης κατά είδη φιλολογικά καί κατά τόπους (γεωγραφικές περιοχές) προϋποθέτει τήν κυριαρχία φιλολογικοϊστορικών έν διαφερόντων, ένώ ή Πατρολογία έχει θεολογικό χαρακτήρα, μολονότι χρησιμοποιείέπιμελώς καίφιλολογικοϊστορικές μεθόδους. ’Εκείνο πού πρώτιστα μάς ένδιαφέρει είναι τό φρόνημα καί τό πνεύμα πού μέσω των φιλολογικών ειδών έξέφραζαν σέ κάθε τόπο οΐ λίγοι Μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοιr οί πολλοίέκκλησιαστικοίσυγγραφείς, οι κακόδοξοι, τά συλλογικά καί συνοδικά κείμενα, οί αίρετικοί καί οΐ περιθωριακοί χριστιανοί.Ή χρονολογική κατάταξη τής ύλης έμπερικλείει, βέβαια, καί προβλήματα. Πάντως λιγότερο άπ’ όσα έπιλύει. Πρός διευκόλυνση μάλιστα στήν «Εισαγωγή» τού παρόντος τόμου κάνουμε τίς άναγκαΐες ταξινομήσεις. Παρουσιάζουμε σέ όμάδες τούς συγγραφείς πού έδρασαν κατά περιοχές (‘Αλεξάνδρεια, Μικρασία, Ρώμη, Β. ’Αφρική)· τούς συγγραφείς πού άντιμετώ πισαν τίς μεγάλες αιρέσεις ή αυτούς πού έγραψαν ποίηση. Παρουσιάζουμε τίς συνόδους τής ’Ανατολής καί τής Δύσεις, όπως παρουσιάζουμε τίς αιρέσεις, πού δημιούργησαν μεγάλες κρίσεις καί προκάλεσαν τήν σύνταξη θεολογικών μελετών. Μιλάμε γιά τόν ρόλο τής φιλοσοφίας στό έργο τών Πατέρων, όπως μιλάμε γιά τόν Μοναχισμό, τίς έρμηνευτικές μεθόδους καί τάσεις. ’Ονοματίζουμε τά μεγάλα πνευματικά κέντρα τής έποχής καί τούς άντίστοιχους συγγραφείς.Τέλος έπισημαίνουμε τά χρησιμοποιηθέντα από τούς Πατέρες φιλολογικά είδη, ώστε προκαταβολικά νά είναι ό άναγνώστης ένημερωμένος. Πιό ένημερωμένος καί άπό τόέάν ή κατάταξη τής ύλης γινόταν κατά είδη φιλολογικά, κατά τόπους (γεωγραφικές περιοχές) ή κατά θέματα. Ή ένημέ ρωση τού Αναγνώστη συμπληρώνεται μέ τούς Πίνακες στό τέλος τού έργου. ’Εκεί θά βρεί αλφαβητικό αναλυτικό πίνακα όνομάτων καί πραγμάτων.Ό παρών τόμος φτάνει στήν δημοσιότητα μέ τήν βοήθεια καί τήν πολύπλευρη συμπαράσταση φίλων καί οικείων. Πρός όλους οΐ ευχαριστίες μου είναι βαθύτατες. Ιδιαίτερα εύχαριστώ τόν θεοφιλέστατο έπίσκοπο Άβύδου Γεράσιμο, (Παπαδόπουλο), πρός τόν όποιο έπιγράφεται όφειλετικά ό τόμος, καί τόν φίλο καί συνάδελφο Δημήτριο Γόνη, ’Αναπληρωτή Καθηγητή, πού ανέλαβε μέ συγκινητική εύγένεια τήν διόρθωση τών δοκιμίων.Tούς μαθητές μου θεολόγους, Διονύσιο Κακαλέτρη, πού συνέταξε τούς «Πίνακες», Αναστάσιο Σταυρόπουλο καί ’Ιωάννη Χατζηουρανίου, ευχαριστώ γιά τήν έν γένει συνεργασία τους.Ευχαριστίες θερμές απευθύνω καί πρός τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, πού μέ τήν ευθύνη τής Πρυτανείας του ανέλαβε μέρος τών έξόδων τής έκδόσέως τού παρόντος τόμου.

’Ελπίζω, τέλος, αγαπητέ Αναγνώστη, νά δεις μέ συμπάθεια τίς αδυναμίες μου. ’Ελπίζω ακόμη, έάν ό Κύριος έπιτρέψει καί οΐ άγιοι Πατέρες μέ βοηθήσουν, νά δημοσιευτεί σύντομα καί ό Γ' τόμος τής Πατρολογίας μέ τούς συγγραφείς τών Ε' καί ΣΤ' αιώνων.
’Αθήνα, 7 Ίανουαρίου 1990 1. Εισαγωγή
 2. Τό πρόσωπο του Δ' αιώνα
 3. α. "Εξοδος άπό τίς κατακόμβες
 4. β. Εναγκαλισμός τής Εκκλησίας άπό τό κράτος
 5. γ. Συγκλονιστικές θεολογικές κρίσεις καί θεμελιώδης θεολογία
 6. δ. Ό κόσμος τής φιλοσοφίας
 7. ε. Ό Μοναχισμός
 8. στ. Αιώνας των Συνόδων. Οί Σύνοδοι
 9. ζ. Πέρα τής άλληγορικής καί τής ίστορικογραμματικής μεθόδου: έρμηνευτική θεολογία
 10. η. Τά μεγάλα θεολογικά κέντρα
 11. θ. Οί συγγραφείς κατά γεωγραφικές περιοχές
 12. ι. Είδη τής έκκλησιαστικής γραμματείας
 13. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
 14. Ησύχιος Άλεξανδρέας (περί τό 300)
 15. Μαρτύρια καί Πρακτικά: Φήλικος, ’Αγάπης Δασίου, Εύπλου, ’Ιουλίου, Κρισπίνης καί Ειρηναίου
 16. Βικτωρΐνος Πεταβίου ( + 304)
 17. Σύνοδος/Συλλογή Iliberis (Έλβίρας) 'Ισπανίας (περί τό 306)
 18. Φιλέας Θμούεως ( + 307)
 19. Πάμφιλος ( + 309)
 20. Πιέριος Άλεξανδρέας
 21. Πέτρος Αλεξάνδρειάς (300-311)
 22. Μεθόδιος (Όλύμπου) (311/2;)
 23. Πορφύριος (233-301/5)
 24. Λουκιανός ( + 312)
 25. Άρνόβίος (De Sicca)
 26. Σύνοδοι Άγκυρας (314), Καισαρείας καί Νεοκαισαρείας
 27. Σύνοδος Arles (Άρελάτης) (314)
 28. Κανονιστικές Συλλογές (άρχές Δ' αι.)
 29. Μελετίου: Διαθήκη τεσσαράκοντα μαρτύρων - Ανώνυμα
 30. «Αδαμάντιος» Β. Περί παρθενίας
 31. Μαρτύρια: Κόνωνος καί Fructuosus (Reticius): Laudes Domini (316/324)
 32. Σύνοδος Αντιόχειας (τέλος 324 ή άρχές 325)
 33. Σύνοδος Νίκαιας (325)
 34. Λακτάντιος (+ 325)
 35. Αλέξανδρος Αλεξάνδρειάς (313-328)
 36. Πρώτη άντίδραση στόν άρειανισμό
 37. Πρώτη θεμελιωμένη άπάντηση στόν Άρειο
 38. Έργα Κόλουθος Ίερακάς
 39. Σύνοδος Αντιόχειας (326/30)
 40. Juvencus (330) Aithallah (Άειθαλάς) Εδέσσης
 41. Itinerarium» Bordeaux Ιεροσόλυμα (333)
 42. Εύστάθιος Αντιόχειας ( + 331/7)
 43. Άρειος ( + 335)
 44. Γενική θεώρηση Βίος Έργα
 45. Αθανάσιος Άναζάρβου Παυλΐνος Τύρου
 46. Σύνοδοι Τύρου καί Ιεροσολύμων (335)
 47. Σύνοδος ’Αλεξάνδρειάς (338)
 48. Εύσέβιος Καισαρείας ( + 339 περίπου)
 49. Χρονογραφική άπολογητική
 50. Ίστορικογραμματική έξήγηση ένός ώριγενιστή
 51. Ό Υιός «μέσος»: οϋτε κυρίως Θεός οϋτε σύνηθες κτίσμα
 52. Ή διαμόρφωση τοϋ καισαροπαπισμού
 53. Σύνοδος Γάγγρας (περίπου 340/2)
 54. Σύνοδοι Αντιόχειας (341) καί Ρώμης (341)
 55. Άστέριος ό Σοφιστής (341/2)
 56. Εύσέβιος Νικομήδειας ( + 342)
 57. Θέογνις Νίκαιας
 58. Σύνοδοι Σαρδικής καί Φιλιππουπόλεως (343)
 59. Κείμενα άνατολικών - Κείμενα δυτικών
 60. Σύνοδος ’Αντιόχειας (344)
 61. Άφραάτ(ης) ( + λίγο μετά τό 345)
 62. Ιάκωβος Νισίβεως ( + 338)
 63. Παχώμιος (+ 346)
 64. Εισαγωγή - Προϋποθέσεις τής «κοινωνίας» -Τό πνεύμα τής «κοινωνίας» -Δομή καί όργάνωση τής «κοινωνίας»
 65. Σύνοδοι Ιεροσολύμων (346) καί Μιλάνου (347)
 66. Ήγεμόνιος
 67. Σύνοδος Καρθαγένης (348)
 68. Firmicus Maternus (350)
 69. Υμνοι λειτουργικοί
 70. Λειτουργία τοϋ «’Αποστόλου Μάρκου»
 71. ’Ανώνυμα
 72. Δύο άρειανικαί όμιλίαι είς τήν Δευτέραν τού Πάσχα
 73. Βίος Άβερκίου Ίεραπόλεως
 74. Psalmus responsorius . Περί τοϋ Διαβόλου
 75. Σύνοδος Σιρμίου (351)
 76. ’Ιούλιος Α' Ρώμης (337-352)
 77. Χρονογράφος έτους : Depositio episcoporum Depositio martyrum
 78. Θεόδωρος Ήρακλείας (Θράκης) ( + 355)
 79. Δονάτος ( + 355)
 80. Δονατιστών Συλλογή/Acta
 81. Αντώνιος ό Μέγας ( + 356)
 82. Εναρξη καί καθιέρωση τοϋ άναχωρητικοϋ μοναχισμού
 83. Το πρόβλημα τοϋ «Βίου» -Τό πρότυπο τοϋ άναχωρητή -Σύνοδος Σιρμίου (357)
 84. Οσιος Κορδούης ( + 357/8)
 85. Εύσέβιος Έμέσης (+ περί τό 359)
 86. Σύνοδοι Άγκυρας (358) καί Σιρμίου (359)
 87. Σύνοδοι Rimini (359), Σελεύκειας (359), Κωνσταντινουπόλεως (360) καί Παρισίων (360)
 88. Ποτάμιος Λισσαβώνας (Odyssoponensis) ( + περί τό 360)
 89. Μαρτυρολόγιον (Συριακόν)
 90. Γεώργιος Λαοδικείας ( + 361)
 91. Βασίλειος Άγκύρας ( + 364)
 92. Γεώργιος Λαοδικείας
 93. Βασίλειος Άγκύρας
 94. Σεραπίων Θμούεως ( + λΐγο μετά τό 362)
 95. Σύνοδοι Αλεξάνδρειάς (362 καί 363) καί Αντιόχειας (363)
 96. Marius Victorinus ( + λίγο μετά τό 363)
 97. Γενικά Ή νέα έποχή - Τριαδολογΐα (φιλοσοφική) 225
 98. Τίτος Βόστρων ( + λίγο μετά τό 364) -Γενικά Εργα
 99. Ακάκιος Καισαρείας ( + 365/6)
 100. Άέτιος ό Σοφιστής (300-366) Γενική θεώρηση- Βίος Εργα - Λιβέριος Ρώμης (352-366)
 101. Γερμίνιος Σιρμίου Ούρσάκιος Ούάλης ( + 366/7)
 102. Iλάριος Poitiers (Πικταβίου) ( + 367)
 103. Νέα έποχή καί σπουδή στήν έξορία - Τριαδολογία - Ερμηνευτική, μοναχισμός, ύμνωδία (360-367)
 104. Θεόδωρος Ταβεννησιώτης (+368)
 105. Γενικά Εργα Ό μοναχός Καρούρ καί ή «προφητεία» του
 106. Εύδόξιος Κωνσταντινουπόλεως ( + 370)
 107. Εύσέβιος Vercelli (Βρεκέλλων) ( + 370)
 108. Lucifer Cagliari (Καλάρεως) ( + 370/1)
 109. Σύνοδος Ρώμης (371)
 110. Ζήνων Βερόνας (’Ιταλίας) ( + περί τό 372)
 111. Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς ( + 373)  
 112. Ή κρίση τής έποχής
 113. TOΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ:
 114. α. Ό άνθρωπος «γέγονεν εις τό όράν τόν Θεόν»
 115. β. Επιστροφή τοϋ Ανθρώπου στό μή όν, στό μηδέν (πτώση)
 116. γ. Ό Λόγος «ένηνθρώπησεν ΐνα ήμεΐς θεοποιηθώμεν»
 117. Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ «Η ΦΥΣΕΙ ΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΤΟΥ ΥΙΟΥ:
 118. α. Ό Αρειος εΙσάγει την άρχή τοΰ χρόνου στήν ζωή τής άγιας Τριάδας
 119. β. Φύσει γέννησις φύσει Υίός
 120. γ. Ή φυσική γέννηση τοϋ Υίοΰ προηγείται τής θείας βουλήσεως
 121. δ. Τό όμοούσιον
 122. ε. Διάκριση Αληθείας καί όρολογίας
 123. ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ:
 124. α.Σύναψη Θεοϋ καί Ανθρώπου
 125. β. "Επρεπε νά πεθάνει ό θάνατος. Άφθαρτοποίηση τοΰ σώματος
 126. γ. Τό θεολογεΐν
 127. δ. Οί χριστολογικές δυσκολίες των άρειανών
 128. ε. «Ό Λόγος σάρξ έγένετο» χωρίς νά μεταβάλει τήν θεία φύση του
 129. στ. Ή γένεση τοΰ Ανθρώπου στόν Λόγο κατά τήν ένανθρώπηση
 130. ζ. Στόν Λόγο ένώνεται όλόκληρος ό Ανθρωπος. ’Απάντηση στόν πρώιμο άπολιναρισμό
 131. η. Τά Ιδιώματα τής θείας καί τής Ανθρώπινης φύσεως διασώζονται
 132. θ. Ή προκοπή τοϋ Τησοΰ καί ή προσκύνηση τοΰ Κυρίου
 133. ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ:
 134. α. Μετέχουμε τοΰ Θεοΰ διά τοΰ Αγ. Πνεύματος
 135. β. 'Η τελεία Τριάδα
 136. γ. Τό Πνεύμα έκ τής ούσΐας του Θεοΰ
 137. δ. Ή ύπόσταση ταυτίζεται μέ τήν ούσία. ’Αλλά όσοι τήν διακρίνουν δέν είναι αναγκαστικά Αίρετικοί
 138. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
 139. α. Τό πρόβλημα
 140. β. Θεολογική θεώρηση
 141. γ. Ρεαλιστική τακτική έναντι τοΰ βασιλέα
 142. Έφραίμ ό Σύρος (306-373)
 143. Ερμηνευτής, Ασκητής καί διδάσκαλος
 144. 'Η ποίησή του -Ή σχέση του μέ τήν έλληνική έκκλησιαστική ποίηση
 145. Ό «Ελληνας» Έφραίμ Βίος Εργα : Γενικά
 146. I. "Εργα στήν συριακή - II. Μεταφράσεις
 147. Συμβολή στην Ανάπτυξη τοΰ λειτουργικού βίου
 148. Βασιλειος ο Μέγας
 149. '
 150. Ο Βασίλειος έκκινά ώς όμοουσιανός
 151. Τά όνόματα (χαρακτηρισμοί) τού Θεού επινοούνται άπό τόν άνθρωπο
 152. Τά όνόματα δηλώνουν τίς ιδιότητες καί δχι την ούσία τού Θεού
 153. Οί θείες ενέργειες ώς πηγή των όνομάτων καί τής γνώσεως τού Θεού
 154. Τί γνωρίζουμε άπό τόν Θεό. Διάκριση ούσίας καί ένεργειών
 155. Διάκριση τής μιας ούσίας καί των τριών υποστάσεων
 156. Τό «κοινόν» καί τό «ίδιον» -Τό άγιο Πνεύμα είναι «συνδοξαζόμενον»
 157. Μέριμνα γιά τήν ένότητα τών Εκκλησιών
 158. Προϋποθέτει «πρωτείο έξουσίας» τού έπισκόπου Ρώμης;
 159. Προϋποθέσεις τής θεολογίας καί θεοπτία
 160. Διαδικασία «μέθοδος» τής θεολογίας. - Αύξηση καί όχι βελτίωση τής έμπειρΐας τής αλήθειας - Ηθική τού κοινωνικού βίου
 161. Εύστάθιος Σεβαστείας ( + 378/9)
 162. Ψευδό Κλημέντια
 163. «'Ιστορία τού ’Αθανασίου» (Historia acephala)
 164. Μακαριανικά έργα - Τό πρόβλημα τών μακαριανικών έργων
 165. Ποιος είναι ό συντάκτης αύτός;
 166. Σχέση τών Μακαριανικών έργων μέ τούς Μεσσαλιανούς
 167. Ή σχέση τών κειμένων τών τεσσάρων έλληνικών συλλογών
 168. Τό μοναστικό καί εκκλησιαστικό πλαίσιο
 169. Καρδία καί ψυχή: κοινωνικοί τοΰ σατανά καί τοΰ Πνεύματος
 170. Πρός τήν έλευθερία τού Πνεύματος
 171. Μετουσΐα, κοινωνία καί άνάκραση μέ τήν ένυπό στατη χάρη τού άγ. Πνεύματος «έν αίσθήσει καί πληροφορία»
 172. ’Αδιάλειπτη προσευχή: εύφροσύνη, φωτισμός, έλλαμψη
 173. Ειρήνη έσωτερική - Αρρητο φώς καί φωτισμός - Γενική Θεώρηση
 174. Ή στάση τού Κυρίλλου στό θεολογικό πρόβλημα τής έποχής
 175. Ή σχέση τοΰ Υίοϋ πρός τόν Πατέρα
 176. Τό άγιο Πνεύμα - Τό κατηχητικό έργο
 177. Γρηγόριος ό Θεολόγος ( + 390)
 178. Γενική Θεώρηση : Προϋποθέσεις της θεολογίας του
 179. Ή θεολογική θεοπτία τοΰ «άρίστου θεολόγου»
 180. Τά στάδια φα νερώσεως τής θείας άλήθειας
 181. Ή ένέργεια τού άγ. Πνεύματος πριν άπό τήν Πεντηκοστή
 182. Ή Αναζήτηση «Αποθέτου κάλλους» ώς τελική έρμηνευτική
 183. Ή σχέση των θείων προσώπων καί ή θεότητα τοΰ Αγίου Πνεύματος
 184. Ό τρόπος ύπάρξεως των θείων προσώπων
 185. Κεφαλή τής Εκκλησίας
 186. Οί δύο φύσεις τοΰ Κυρίου. «Τό άπρόσληπτον αθεράπευτον»
 187. Διακεκριμένες ύποστάσεις ένωμένες φύσεις
 188. Ό ποιητής Βίος Έργα
 189. Άπολινάριος Λαοδικείας ( +περίπου 390)
 190. Προσποιείται τόν όπαδό τής Νίκαιας καί τοΰ ’Αθανασίου
 191. Ό Χριστός έχει μία φύση, διότι ή σάρκα δέν έχει Απόσταση αύτή ύπάρχει μόνο στόν νοϋ
 192. Μειωμένο σωτηριολογικό ένδιαφέρον
 193. ’Αγνοεί τούς Καππαδόκες καί όδηγεΐ στόν μονοφυσιτισμό, άπό τόν όποιο καί διαφέρει
 194. Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (394)
 195. Εύνόμιος Κυζίκου ( + 392/5)
 196. Γενική θεώρηση . Τό σύστημα Βίος Εργα
 197. Phoebadius Agen ( + 393 ή λίγο μετά)
 198. Γενικά Σύνοδος Ίππώνος (393)
 199. Μακάριος Άλεξανδρέας (+393/4)
 200. Εύθάλιος Διάκονος (β' ήμισυ Δ' αΐ.)
 201. Άπολιναρισταί 
 202. Ευνόμιος Ίουλιανός Ούαλεντΐνος) - ’Ανώνυμα
 203. Μακάριος ό Αιγύπτιος ( + 390)
 204. Σύνοδος Καρθαγένης (390)
 205. Σίβυλλαι
 206. Φιλάστριος Βρεσκίας (+390/1)
 207. Πακιανός Βαρκελώνης ( + 380/392)
 208. Διόδωρος Ταρσού ( + 392)
 209. Άντιοχειανή Σχολή
 210. Θεολογικές τάσεις Ερμηνευτικές τάσεις
 211. Ή έρμηνευτική τών παραδοσιακών Άντιοχέων
 212. Ηθικολογία καί θεολογία
 213. Συνεχιστές τών καππαδοκών
 214. Τυκόνιος (+ λίγο μετά τό 392). Παρμενιανός ( + 391)
 215. Σύνοδος Καισαρείας Παλαιστίνης (393)
 216. Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (394)
 217. Εύνόμιος Κυζίκου ( + 392/5)
 218. Phoebadius Agen ( + 393 ή λίγο μετά)
 219. Γενικά Σύνοδος Ίππώνος (393)
 220. Μακάριος Άλεξανδρέας (+393/4)
 221. Εύθάλιος Διάκονος (β' ήμισυ Δ' αΐ.)
 222. Γρηγόριος Νύσσης (+ 394)
 223. Ερωτική όρολογία καί αύξηση μετοχής στό θειο
 224. Ή άναγωγική έρμηνεία
 225. Άναστοιχείωση καί ένότητα των πάντων
 226. Τό κλίμα τής έποχής καί ή προετοιμασία τοΰ ’Αμβροσίου
 227. Ή Αντιμετώπιση τοΰ Αρειανισμού - Θεολογία κατηχητική - Θεολογικά του έργα - Έρμηνεία οίκοδομητική
 228. Συμβολή στόν λειτουργικό βίο - Εκκλησία καί αύτοκράτορας
 229. Πρωτείο «όμολογίας» τοΰ Πέτρου
 230. Δίδυμος ό Τυφλός (313;398)
 231. Γενική Θεώρηση : Εισαγωγή -Ή έρμηνεία του - Ή «ιδεατή» ’Εκκλησία καί οί θεωρητικοί
 232. Στοιχειώδης τρια δολογία καί πνευματολογία
 233. Ή έκπόρευση τοΰ Αγ. Πνεύματος
 234. Τό Πνεϋμα συνεχίζει τό διδακτικό Αποκαλυπτικό έργο τοΰ Κυρίου
 235. Μεταφυσικές Αποκλίσεις
 236. Τρισύνθετος Ανθρωπος
 237. Προΰπαρξη καί ένσωμάτωση τής ψυχής
 238. Σύνοδοι Nimes (Nemausense) καί Τουρίνου (Taurinense) (398)
 239. Τρισύνθετος Ανθρωπος
 240. Προΰπαρξη καί ένσωμάτωση τής ψυχής Εργα
 241. Σύνοδοι Nimes (Nemausense) καί Τουρίνου (Taurinense) (398)
 242. .Ευάγριος Ποντικός (345-399)
 243. Γενική θεώρηση Πρώτος καταγραφέας τής κοινής πείρας των Ασκητικών Είσηγητής τών «κεφαλαίων»
 244. Τό σύστημά του -Καταδίκη τοΰ Εύαγρίου 'Η έπιβΐωση -Βίος Εργα
 245. Endelechius
 246. Νεμέσιος Έμέσης ( + περί τό 400)
 247. Γενική θεώρηση Ή μέθοδος Τό περιεχόμενο Έργα
 248. Σύνοδος (Συλλογή) Λαοδικείας (τέλος Δ' αί.)
 249. Φαϋστος ό Βυζάντιος
 250. Πράξεις (Acta) Εδεσσηνών μαρτύρων
 251. Μαρκιανός μοναχός (τέλος Δ' αΐ.;)
 252. Άμμωνάς
 253. Επιφάνιος ( +310) Σαλαμίνας Κύπρου
 254. Ανωνύμων Λατίνων Εργα
 255. Αρειανικά εξηγητικά - Διδακτικά -Πρακτικά - Ψευδεπίγραφα
Πρώτη αποκλειστική  Eισαγωγή  και Δημοσίευση Κειμένων  στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο από την  Πατρολογία Β΄ Στυλ.Παπαδοπούλου Η ηλεκτρονική επεξεργασία, επιμέλεια και  μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο .Διαβάστε και τούς Ορους Χρήσης του Ιστολογίου©ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣhttp://www.alavastron.net/

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |