ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Πνευματικός Αγώνας Γ ' Πίνακας Περιεχομένων

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πνευματικός Αγώνας Γ ' Πίνακας Περιεχομένων


agios


ΛΟΓΟΙ Γ’ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΑΪΣΙΟΥ  ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
© Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»

Ὁ Γέροντας, ὅπως πάντοτε, ἀπαντάει σύντομα στὰ συγκεκριμένα ἐρωτήματα ποὺ τοῦ ὑποβάλλονται, χωρὶς νὰ κάνη συστηματικὴ ἀνάλυση τῶν θεμάτων καὶ χωρὶς νὰ ἐξαντλῆ τὸ θέμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται. Στόχο ἔχει νὰ βοηθήση τὴν ψυχὴ νὰ σωθῆ·
«γιὰ μένα, ἔλεγε, παρηγοριὰ καὶ χαρὰ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς». Μιλάει ἀνάλογα μὲ αὐτὸ ποὺ διακρίνει ὅτι μπορεῖ νὰ βοηθήση τὴν συγκεκριμένη κάθε φορὰ ψυχὴ στὸν ἀγώνα της, δίνοντάς της τὴν «πνευματικὴ βιταμίνη» ποὺ τῆς χρειάζεται καὶ ἀναφέροντας συχνὰ κάποιο κατάλληλο παράδειγμα. Ὁ Γέροντας πίστευε ὅτι τὰ παραδείγματα βοηθοῦν πολύ. «Θέλω, ἔλεγε, νὰ γράψω – ἀλλὰ δὲν ἔχω χρόνο –, γιὰ μερικοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν τίμια, γιὰ μερικὲς κοπέλες καὶ ἀγόρια, καθώς καὶ γιὰ μερικοὺς οἰκογενειάρχες ποὺ εἶχαν μία ἁγία ζωή. Μὲ τέτοια καλὰ παραδείγματα ἐλέγχονται ὅσοι ἔχουν κάνει μόδα τὴν ἁμαρτία. Μὲ τὸ νὰ ἐλέγχης τὸ κακό, συχνὰ δὲν βγαίνει τίποτε. Μὲ τὸ νὰ παρουσιάζης ὅμως τὸ καλό, ἐλέγχεται ἀπὸ μόνο του τὸ κακό».
                                                     

Ἂν καὶ τὰ ἐρωτήματα, ὅπως εἶναι γνωστό, προέρχονται ἀπὸ μοναχὲς καὶ ὁ Γέροντας ἀπευθύνεται σὲ μοναχές, οἱ ἀπαντήσεις ἀφοροῦν καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἀγωνίζεται ἢ θέλει νὰ ἀγωνισθῆ τὸν «καλὸν ἀγῶνα». Γράφει χαρακτηριστικὰ σὲ κάποια ἐπιστολή του αὐτὸ ποὺ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπισημαίνουν: «Οἱ ἐντολὲς εἶναι ἴδιες καὶ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς καὶ γιὰ τοὺς μοναχούς, καὶ ὁ Παράδεισος ἕνας εἶναι». Ἄλλωστε συχνὰ διαπίστωνε ὅτι ὑπάρχουν λαϊκοὶ ποὺ ζοῦν πολὺ πνευματικὰ καὶ κάνουν λεπτὴ ἐργασία στὸν ἑαυτό τους.


Εὐχαριστοῦμε ὅσους δέχθηκαν μὲ προθυμία νὰ διαβάσουν τὰ χειρόγραφα τοῦ τόμου αὐτοῦ καὶ νὰ μᾶς ποῦν τὶς σκέψεις τους, ποὺ βοήθησαν στὴν ἀρτιώτερη παρουσίασή του.
Ἂς  εὐχηθοῦμε  νὰ  ἐκπληρωθῆ    εὐχὴ  τοῦ  Γέροντα:  «Ὁ  Καλὸς  Θεὸς  νὰ  μᾶς φωτίζη καὶ νὰ μᾶς δίνη καλὴ μετάνοια, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι τὸν Καλὸ Παράδεισο, ποὺ μᾶς ἑτοίμασε ὡς Φιλόστοργος Πατέρας». Ἀμήν.


11 Φεβρουαρίου 2001
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Φιλοθέη Μοναχὴ
καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἈδελφαὶΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοὶ λογισμοὶ
Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ
Ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια: οἱ ἀριστεροὶ λογισμοὶ
Οἱ καλοὶ λογισμοὶ φέρνουν τὴν πνευματικὴ ὑγεία  
Ὅποιος ἔχει καλοὺς λογισμούς, ὅλα καλὰ τὰ βλέπει
Λογισμοὶ   τοῦ   ἁγιασμένου   ἀνθρώπουκαὶ   λογισμοὶ   τοῦ   πονηροῦ
ἀνθρώπου
Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση

Ποιοί λογισμοὶ εἶναι βλάσφημοι
Ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ βλάσφημοι λογισμοὶ
Περιφρόνηση στοὺς βλάσφημους λογισμοὺς
Πότε φταῖμε γιὰ τοὺς βλάσφημους λογισμοὺς 
Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸεἶναι ἀρχὴ πλάνης
Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν λογισμὸ δημιουργεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα.
Οἱ ἰδιοτροπίες ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν λογισμὸ
Οἱ κατὰ φαντασίαν ἀσθενεῖς
Μὲ τὴν ὑπακοὴ ὅλα ξεπερνιοῦνται 
Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὸν λογισμὸ βασίζεται
Ἡ καλλιέργεια τῶν καλῶν λογισμῶν
Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς
Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ στοὺς λογισμοὺς ὑπονοίας
Συζήτηση μὲ τοὺς λογισμοὺς  
Συγκατάθεση στὸν λογισμὸ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας .
Σωστὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὴν ἀδικία
Ἡ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀδικίας
Τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν ἀδικία  
Ἀποταμίευση στὸν Οὐρανὸ
Ἡ ἁγία ὑποκρισία 
Ἡ δικαιολογία ἐμποδίζει τὴν πνευματικὴ πρόοδο
Ἡ δικαιολογία ὀφείλεται στὸν ἐγωισμὸ
Ὅποιος δικαιολογεῖται δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθῆ πνευματικὰ
Ἂν δὲν ἐξηγῆς, θὰ σὲ δικαιώση ὁ Θεὸς
Ὅποιος μελετᾶ σωστὰ τὸν ἑαυτό του δὲν τὸν δικαιολογεῖ  
Ἡ δικαιολογία δὲν φέρνει ἀνάπαυση
Νὰ παίρνουμε τὸ βάρος ἐπάνω μας 
Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ
Τὰ δικαιώματα τοῦ μοναχοῦ τὰ κρατάει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ
Ἔχουν κάνει ἄλλο εὐαγγέλιο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἁμαρτία βασανίζει τὸν ἄνθρωπο
Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς καρδιᾶς
Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας
Τὰ ἐκ προθέσεως σφάλματα
Νὰ κάνουμε τὸ καλὸ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστὸ
Οἱ πειρασμοὶ στὴν ζωή μας
Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἔχουν πολὺ ὑλικὸ γιὰ ταπείνωση 
Νὰ μελετοῦμε τὴν συνείδησή μας
Καπακωμένη συνείδηση .
Ἡ λανθασμένη συνείδηση.
Τὸ ψεύτικο δὲν ἀναπαύει .
Ἡ σωστὴ συνείδηση πληροφορεῖ τὸν ἄνθρωπο σωστὰ 
Ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ μας
Ἡ πεῖρα ἀπὸ τὶς πτώσεις μας
Νὰ ἐντοπίζουμε καὶ νὰ χτυπᾶμε τὸν ἐχθρὸ
Νὰ καθρεφτίζουμε τὸν ἑαυτό μας στοὺς ἄλλους.
Ὅποιος γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει ταπείνωση .
Νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀρρώστια μας  
Ἡ ἀναγνώριση τοῦ σφάλματός μας .
Συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ πρόοδος στὸν ἀγώνα..
Νὰ ζητᾶμε ταπεινὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν διόρθωσή μας  
Ἡ λύπη γιὰ τὰ σφάλματά μας .
Αὐτομεμψία ὄχι ἀπελπισία  
Πνευματικὴ ἐργασία μὲ φακὸ 
«Εἰς ἑαυτὸν ἐλθών»
Τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας  
Τὸ ἐργόχειρο ποὺ δὲν τελειώνει ποτὲ
Ἀλλαγὴ ζωῆς .
«Ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντὸς».
Μετάνοια ἀναγκαστικὴ  
Ἡ μετάνοια φέρνει τὴν θεία παρηγοριὰ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τὰ μάγια  
Οἱ μάγοι χρησιμοποιοῦν καὶ διάφορα «ἁγιωτικὰ»..
Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ μάγια λένε καὶ πολλὰ ψέματα .
Οἱ δαιμονικές, μαγικὲς ἐνέργειες
Ὁ διάβολος ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ
Πότε πιάνουν τὰ μάγια  
Πῶς λύνονται τὰ μάγια
Συνεργασία μάγων καὶ δαιμόνων .
Μὲ τὴν ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια μπορεῖ νὰ δαιμονισθῆ ὁ ἄνθρωπος
Οἱ δαιμονισμένοι ἀντιδροῦν σὲ ὁτιδήποτε ἱερὸ
Μὴ δίνετε σημασία στὰ λόγια τοῦ δαιμονισμένου
Βοήθεια στοὺς δαιμονισμένους  
Γιὰ τοὺς ἐξορκισμοὺς
Μαρτύριο περνοῦν οἱ δαιμονισμένοι  
Ἄσκηση καὶ πλάνη .
Προσοχὴ στὴν φαντασία .
Ὁ διάβολος παρουσιάζεται ὡς ἄγγελος φωτὸς
Τὰ ὄνειρα εἶναι ἀπατηλὰ
Προσοχὴ στὰ ὁράματα .
Χαρακτηριστικὰ τοῦ πλανεμένου
Πλάνη καὶ τρέλλα
Προσοχὴ στοὺς πλανεμένους  
Τὰ φθηνὰ χαρίσματα τῶν πλανεμένων
Διόρθωση πλανεμένου .
Γιὰ τὴν πλάνη τῶν Πεντηκοστιανῶν  
Γιὰ τὰ ἀναστενάρια
Ἡ μετεμψύχωση
Γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν Ἰνδουϊστῶν .
Ἔχει κάνει μεγάλη ζημιὰ ὁ Ἰνδουϊσμὸς.
Ἡ παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων
Ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ἡ ἀνάγκη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ  
Μὲ τὴν ἐξομολόγηση ὁ ἄνθρωπος λυτρώνεται
Ὁ Θεὸς θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ διορθώνεται διὰ τοῦ ἀνθρώπου
Χρειάζεται πνευματικὸς ὁδηγὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ
Στεῖλτε τοὺς ἀνθρώπους στὸν πνευματικὸ
Πνευματικὸς ἀπὸ κοντὰ
Ὁ πνευματικὸς στὴν οἰκογένεια .
Ἀλλαγὴ πνευματικοῦ  
Νὰ δένουμε τὸ τραῦμα μας  
Ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐξομολόγηση .
Ἡ σωστὴ ἐξομολόγηση.
Τὰ ἐλαφρυντικὰ στὴν ἐξομολόγησή μας γίνονται ἐπιβαρυντικὰ γιὰ τὴν
συνείδηση  
Μετὰ τὴν ἐξομολόγηση
Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν πνευματικὸ
Ἡ σωστὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν πνευματικὸ  
Ἀνάγκη καλῶν πνευματικῶν  
Ἡ διάκριση καὶ ἡ πεῖρα τοῦ πνευματικοῦ .
Ὁ πνευματικὸς καθορίζει κάθε πότε θὰ κοινωνάη ὁ πιστὸς.
Ἡ χρήση τῶν ἐπιτιμίων  
Ἡ συγχωρητικὴ εὐχὴ 

Ο χειρισμὸς τῆς ψυχῆς εἶναι λεπτὸς  
Νὰ μὴν ἀναπαύουμε τὸν ἄλλον στὰ πάθη του
Ἀντιμετώπιση περιπτώσεων ἀπελπισίας .
Αὐστηρότητα στοὺς ἀναιδεῖς, ἐπιείκεια στοὺς φιλότιμους
Ἡ καλωσύνη βλάπτει τὸν ἀμετανόητο .
Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου.
Ἀγάπη πνευματικοῦ πρὸς τὸν ἐξομολογούμενο

Εισαγωγή στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο απο το Βιβλίο :
ΛΟΓΟΙ Γ’ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΑΪΣΙΟΥ  ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
© Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»


Η ηλεκτρονική επεξεργασία  μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο

©ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 http://www.alavastron.net/


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |