ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Χαραλάμπης ό διά Χριστόν Σαλός - Πίνακας Περιεχομένων

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Χαραλάμπης ό διά Χριστόν Σαλός - Πίνακας Περιεχομένων
Χαραλάμπης ό διά Χριστόν Σαλός

Ή άδελφότητα τής Ιερός Μονής Παναγουλάκη έκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της πρός δλους έκείνους, πού κόπιασαν καί μέ κάθε τρόπο πρόσφεραν πρόθυμα καί μέ άφιλοκέρδεια τίς υπηρεσίες τους, γιά νά πραγματοποιηθεί καί νά δεί τελικά τό φώς ή παρούσα έκδοση. Ειδικότερα ευχαριστεί, γιά τήν ανεκτίμητη προσφορά τους, τόν π. Πανάρετο, μοναχό τής Μονής, τή Βασιλική Γιαννακοπούλου, ύπαξιωματικό τής 'Αεροπορίας, τή Χαρίκλεια Μπεσή, πολιτική έπιστήμονα, τό Σταμάτη Πολέμη, φιλόλογογλωσσολόγο καί τήν Κωνσταντίνα Ζαφειροπούλου, καθηγήτρια φιλολογίας. Ευχαριστεί έπίσης καί δλους έκείνους πού δέχτηκαν νά μιλήσουν ατούς συνεργάτες μας γιά τόν Χαραλάμπη, προσφέροντας έτσι στούς εύσεβείς άναγνώστες τόσα πολύτιμα καί άποκαλυπτικά στοιχεία άπό τή ζωή τού οσίου.
Τά χρήματα πού θά είσπραχθούν άπό τήν κυκλοφορία τού βιβλίου, θά διατεθούν γιά τήν άνέγερση τού 'Ιερού Ναού τής Εύαγελιστρίας στή Μονή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Υπάρχουν άραγε σήμερα Άγιοι; Αναρωτιέται μυστικά κάθε ορθόδοξη καί εύλαβής ψυχή. Κρίσιμο τό έρώτημα καί δύσκολη στ' άλήθεια ή άπάντηση, άφοϋ στή ζοφερή πνευματικά έποχή μας, όπου έπλήθυναν ή άνομία, ή πλάνη καί ή άσέβεια, φαίνεται ταυτόχρονα νά έλειψαν καί οί μεγάλες άγιες μορφές τού παλαιού καιρού, εκείνοι οί πύρινοι στύλοι τής Θείας Χάριτος, οί Άγιοι οί θαυμαστοί, πού ήσαν ιερά σκεύη καί δοχεία τού Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια τής Αγίας Τριάδος, πηγές θαυμάτων, ζώντες καί μετά θάνατον, οί προορατικοί, οί ιαματικοί, οί ταπεινοί, οί ασκητικοί, όλοι έκείνοι οί χαρισματούχοι καί θαυματουργοί. Σήμερα μοιάζει νά χάθηκαν πιά αύτά τά φώτα τών άνθρώπων, ή έλπίδα καί παρηγοριά τών εύλαβών χριστιανών, οί Άγιοι, πού οί προσευχές τους κρατούσαν τόν Κόσμο. Σύμπτωμα κι’ αύτό χαρακτηριστικό τής προδρομικής τού Αντίχριστου έποχής μας, προφητευμένο άλλωστε πρίν πολλούς αιώνες ή άκριβέστερα χιλιετηρίδες άπό τό Πνεύμα τό Άγιο γιά μάς τούς σημερινούς όγδοήτες καί τούς προσυντελειακούς καιρούς, όπου όλα τά σημάδια δείχνουν ότι εισερχόμαστε σιγάσιγά: Σ’ έναν άπό τούς πρώτους μόλις ψαλμούς τού Δαυίδ, τόν ένδέκατο, βλέπουμε ώς τίτλο τήν έσχατολογική επιγραφή «Εις τό τέλος υπέρ τής όγδοης», ένώ αμέσως μετά άρχίζει ό ψαλμός μέ μιά προσευχήπροφητεία: «Σώσον με, Κύριε, ότι έκλέλοιπεν όσιος». Είναι τόσο σαφής έδώ ή άναφορά στούς τελευταίους καιρούς (εις τό τέλος), στόν όγδοο καί τελευταίο αιώνα (υπέρ τής όγδοης) καί στήν τότε άπουσία τών Αγίων (έκλέλοιπεν όσιος), πού κάθε σχόλιο περιττεύει.Τί λοιπόν; Έγκατέλειψε ό Θεός τό σημερινό κόσμο έξ αιτίας τής άποστασίας του άπό Αύτόν; 'Εξαντλήθηκαν άραγε ή άφατη μακροθυμία Του καί τό άμετρο έλεος Του; Είπε μήπως πάλι ό Κύριος μέ άγανάκτηση «Ώ γενεά άπιστος καί διεστραμμένη! έως πότε έσομαι μεθ' υμών; έως πότε άνέξομαι υμών;» (Μτθ. ιζ' 17), όπως καί τότε πού ήταν έπί τής γης σωματικώς;
Θέλουμε νά πιστεύουμε πώς όχι ή τούλάχιστον όχι άκό' μα. Κι αυτό, έπειδή βλέπουμε νά συνεχίζεται άμείωτος καθημερινά ό χείμαρρος τών εύεργεσιών Του πρός έμάς τούς άναξίους καί άχαρίστους καί άμαρτωλούς. Μία άπό τίς όποιες είναι ότι άκόμα καί σήμερα  ώ τής άπειρου ευσπλαχνίας σου Κύριε!  άναδεικνύει καί μάς χαρίζει άγιες καί προφητικές μορφές γιά φωτισμό, έλεγχο καί καθοδήγησή μας. Ναί, άναμφισβήτητα, άκόμα καί σήμερα, χάρη στό έλεος τού Θεού ύπάρχουν "Αγιοι! Αρκεί . εμείς νά έχουμε άνοιχτά τά μάτια τής ψυχής, γιά νά τούς βλέπουμε. Καί αύτός είναι ό σκοπός αύτοϋ τού βιβλίου. Νά τοποθετήσει μπροστά στά μάτια  τά αισθητά όσο καί τά νοητά  τού εύρύτερου κοινού τήν πιό παράξενη ίσως όσιακή μορφή τών καιρών μας: Τόν Χαραλάμπη, τόν διά Χριστόν σαλόν, πού έζησε καί έδρασε στά Αρκαδικά καί Μεσσηνιακά χώματα στά τρία πρώτα τέταρτα τού αιώνα μας.Πιθανόν άρκετοί νά έχουν ήδη άκούσει γι'αύτόν. Οι περισσότεροι όμως σίγουρα όχι. Έτσι, μέ τήν παρουσίαση του βίου του σέ βιβλίο, έκπληρώνουμε ταυτόχρονα έλάχιστο διπλό χρέος, άφ’ ενός τιμής πρός τή μνήμη έκείνου, άφ' ετέρου άγάπης πρός τόν άγνωστο, άλλά πλησίον μας άναγνώστη. Άπό έκεί καί μετά είναι θέμα τού τελευταίου νά μπορέσει νά «δεί» καί νά γνωρίσει τόν άγιο τού Θεοΰ, ώστε νά ώφεληθεί. «Ό έχων... οφθαλμούς όράν... βλεπέτω». Σέ μάς δέν άπομένει παρά νά δοξάσουμε καί νά ευχαριστήσουμε έκ βαθέων τόν Κύριο, πού μάς τόν έστειλε καί μάς τόν χάρισε στή σημερινή έποχή τού πνευματικού σκότους καί τής άπελπισίας, ώστε νά φωτισθοϋμε, νά εύφρανθοϋμε καί νά παρηγορηθούμε, έστω καί πρός ώρας, στό φώς τού λύχνου του. «Εϊη τό όνομα Κυρίου εύλογημένον εις τούς αιώνας» {Ιώβ α' 21).

© Πρώτη "Εκδοσις 1993 Δεντέρα "Εκδοοις 1994 Τρίτη Έκδοοις 1998
'Εκδόσεις Ίεράς Μονής Παναγουλάκη, Καλαμάτα, 241 00.

Ή Αδελφότητα τής ΜονήςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Πρόλογος του Εκδότη
 2. Εισαγωγή
 3. Όσοι τόν είδαν καί τόν άκουσαν άφηγοϋνται
 4. Τώρα πού πάθατε τό κακό γυρίσατε;
 5. Θά λάβεις θάνατο άπό άνέλπιστα χέρια
 6. Νά κάνεις Λειτουργίες
 7. Τό κακό θά έρθει άπό τό Ισραήλ
 8. Θά γίνει πόλεμος Ό Θεός μάς έγκατέλειψε
 9. Αύριο άνοίγουν τά Ουράνια Ψευτογιορτάσατε έσείς
 10. Έβλεπε άπό μακρυά
 11. Είσαστε παπιστές, ψεύτες
 12. Δεινός ομολογητής τής Ορθοδοξίας
 13. Σάς γνωρίζω γιατί έχουτε τό Σταυρό τού Κυρίου στό μέτωπο
 14. Κράτα τό τσεκούρι, μιά μέρα θά χρειαστεί
 15. Άπό μένα κέρδισες τό λαχείο
 16. Ό Θεός μοϋ είπε νά φοράω παλιόρρουχα
 17. Τώρα είναι τής Παναγίας , όχι τότε πού γιορτάσατε μέ τούς Μασσώνους
 18. Θά άνταμώσουμε στόν Παράδεισο
 19. Στραβή θά πάς στόν άλλο κόσμο
 20. Ένας ζητιάνος μέ Αρχιερατικά άμφια
 21. Όλες οι σφαίρες έδώ μαζευτήκανε
 22. Σήμερα είναι άργία, δέν ζυμώνουν
 23. Ζητιάνευε γιά νά έλεεί
 24. Κατηγορούσε πολύ τό Νέο Ημερολόγιο
 25. Θά καταστραφείτε γιατί άλλαξοπιστήσατε
 26. Τού Θεού οί κραταιοί, τής γής σφόδρα έπήρθησαν (Ψαλμός μς' )
 27. Είχε κάτι τό άγιο
 28. Τόν βλέπαμε γιά Άγιο
 29. Θά γίνει ό Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμο
 30. Αυτοί πού κόψανε τά κυπαρίσσια θά τιμωρηθούν
 31. Τόν σημάδευαν μέ τό δίκαννο
 32. Πού είναι τώρα ό άλλος;
 33. Μή φεύγετε άπό τού Θεού τό δρόμο
 34. Σήμερα είναι αύτή ή γιορτή μέ τό Παλαιό
 35. Τήν τάδε μέρα θά ρίξει ό Θεός χαλάζι
 36. Νά κάνεις έλεημοσύνες
 37. Η Παναγία περιμένει τό τάμα σου
 38. Έρχεσθε όπίσω μου
 39. Μάς προκαλούσε δέος
 40. Εύλογημένη σπορά, εύλογημένος θερισμός
 41. Χτυπούσε τά άόρατα
 42. Ή ούρανόδρομη σκάλα μέ τούς άγγέλους
 43. Γιατί ρέ, φάγατε κρέας χθές;
 44. Τά έβαζε καί μέ τούς άντάρτες
 45. Καί θαυματουργικές θεραπείες
 46. Θά πάρεις πολλά άπό τή φωτογραφία μου
 47. Εσύ έχεις μεγάλο τάξιμο
 48. Θά ρθεί πόλεμος, πείνα, θάνατος
 49. Άκουγε τούς Αγίους
 50. Άμα πιάσω ψείρες θά γίνει πόλεμος
 51. Νά μήν τούς μείνει τίποτα
 52. Αύτοί θά ξεκληρίσουν όλοι τους
 53. Ό Θεός τόν έμπαζε άπό τά κεραμίδια
 54. Τά φίδια έκαναν περίπατο έπάνω του
 55. Τώρα μιλάει ό Αρχιστράτηγος
 56. Ή μυτζήθρα τού Προφήτη Ήλία
 57. Αφήστε τή σαπίλα τού κόσμου
 58. Εσύ θά μέ θάψεις μέ τά χέρια σου
 59. Τή Δευτέρα τό παιδί σου θά πιάσει δουλειά
 60. Εμένα μέ τρέφει ό Θεός
 61. Θά μιλήσω στήν Παναγία
 62. Μέ τό βλέμμα καταλάβαινε τις άμαρτίες σου
 63. Θά γίνει πόλεμος Αμερικής καί Ρωσσίας
 64. Δέν γελούσε ποτέ του
 65. Εσύ γιατί βάφεσαι;
 66. Άγιο Φώς άπό τούς Άγιους Τόπους
 67. Δέν τόν έπιανε ή βροχή
 68. Θά δεις τί σέ περιμένει σπίτι σου
 69. Απρόσβλητος καί άπό τά πολυβόλα
 70. Ήμουνα παρέα μέ τούς αγγέλους
 71. Πάω νά βγάλω τά γουρούνια άπό τήν έκκλησία
 72. Τά κεραμίδια στάζουν δηλητήριο
 73. Ποιοι κολάζονται;
 74. Ό άνθρωπος τού Θεού
 75. Μέ έχεις δεί ποτέ βρεγμένο;
 76. Επίλογος

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |