ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Τό Γεροντικό - Τό Περιβόλι της Παναγιάς

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Τό Γεροντικό - Τό Περιβόλι της Παναγιάςαγιον οροσ

ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Πρόλογος
Ό συγγραφέας, π. Άνδρέας Θεοφιλόπουλος
Ό π. Ανδρέας, κατά κόσμον Χαράλαμπος Θεοφιλόπουλος. τού Ίωάννου καί της Σταθούλας, γεννήθηκε στό χωριό Λογγανίκος τής Λακωνίας στις 16 Φεβρουάριου τού 1916.
Τό «Γεροντικό τού Αγίου Όρους» έκδόθηκε πρώτη φορά τό 1978 καί από τότε λόγω τής σπουδαιότητός του έγνώρισε τουλάχιστον έξι έκδόσεις έως αύτής τού 1998. Μιά ελάχιστη άπλουστευση φράσεων καί γραμματικές διορθώσεις ήταν έπίσης «άναγκαϊες» γιά τόν σύγχρονο άναγνώστη. καθώς καί κάποιες έκκαθαρίσεις έπαναλήψεων λόγω τής έως τώρα διχοτομίας τού έργου. Φυσικά δέν έγινε καμμία άλλαγή όσον αφορά σέ γεγονότα καθώς καί σέ πρόσωπα πού άναφέρονται στο βιβλίο όταν ήταν έν ζωή. Η νέα μας έκδοση έξετυπώθη σέ έναν τόμο καί τήν διανθίζουν, χωρίς νά ακολουθούν τή θεματογραφία όπου είναι τοποθετημένες σπάνιες άσπρόμαυρες φωτογραφίες άπό τό Άγιον Όρος τών δεκαετιών 1950-1970, πού παραχωρήθηκαν ειδικά γιά τήν έκδοση αύτή άπό τό Ίβηριτικό Κελλί τής Αγίας Θεοπρομήτορος ’Άννης στις Καρυές.
Εύχομαι ή έν λόγω έκδοση, μέ τίς περιγραφές τών θαυμάτων, τα άσκητικά παλαίσματα τών πατέρων, τά άξιόλογα ιστορικά στοιχεία καί τίς κατο.νυκτικές διαδρομές του, νά συμβάλει στην αναζωογόνηση τών ψυχών μας καί στην ανάδειξη τής βαρύτιμης πνευματικής κληρονομιάς καί πολιτισμού τού πεφιλημένου Αγίου Όρους καί τού Έθνους μας. Αμήν!
Πρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρος Λακεδαίμων
Έγραφον τήν 15η του μηνός  Ιουνίου τού σωτηρίου έτους 2010 έν Άγ. Στεφάνω Άττικής

Περιεχόμενα

 Πρόλογος      

Εισαγωγή      
Αφηγήσεις άπό τή ζωντανή παράδοση τής ερημικής ζωής     4
Άφιξη στο Άγιον Όρος           6
Προσφορά τού Αγίου Όρους στην Όρθοδοξία           9
Αγιορείτες άγιοι          10
Μεγίστης Λαύρας       10
Βατοπαιδίου    10
Ίβήρων            11
Χιλανδαρίου   11
Διονυσίου        11
Κουτλουμουσίου        11
Παντοκράτορος           11
Ξηροποτάμου  11
Ζωγράφου       11
Δοχειαρίου      11
Καρακάλλου   11
Φιλοθέου        11
Σίμωνος Πέτρας          12
Έσφιγμένου    12

Ή προσφορά τού Αγίου Όρους           12
Επώνυμοι Αγιορείτες σοφοί διδάσκαλοι        13
Αγιορείτες μοναχοί καί λόγιοι διδάσκαλοι     18
ΚΑΡΥΕΣ       

Ή πρωτεύουσα τού Αγίου ’Όρους      19
Τό ιερό κουβούκλιο τών όσιομαρτύρων         21
Ό 'Ιερός Ναός τού Πρωτάτου 21
Ή θαυματουργή εικόνα τής Θεοτόκου «Άξιον έστιν»            21
Ό Πρωτομάρτυς καί Αρχιδιάκονος Στέφανος θύμιαζε           22
Τό «Τυπικαριό» καί τό Κελλί τής «Πατερίτσας»        23
'Η αίρεση τών όνοματοθειστών όνοματολατρών       24
Ή έρημος τής Καψάλας          25
Τό θαύμα τού «Ντούρ Ντάγ» 26
Ό Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος    26
Ό άγιος Γεράσιμος ό νέος       27
Ό άγιος Θεωνάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης        27
Ό άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης        28
Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς            28
Ίωάσαφ μοναχός Γέροντας τών Ίωασαφαίων 29
«Έν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί είσιν»      30
Πρέπει πάντα νά λέμε την ευχή          31
Ή κρεμαστή γέφυρα τού τρομερού λάκκου   31
Διδαχή γιά τή ματαιότητα τού κόσμου            32
Ανώτερη τάξη βαθμοφόρων μοναχών            33
Δέν έχει ένδυμα γάμου νά μπει μέσα 35
Ή μακροθυμία τού Βασιλέως Χριστού          35
Τό ποτήρι τής Σωτηρίας          36
Τελευταίες παραγγελίες τού άγιου Γεωργίου 37
Ό σατανάς δέν μπορεί να βλάψει τόν γνήσιο χριστιανό         37
Ό Πατριάρχης Ιωακείμ           38
Ό γέρων Δανιήλ          38
Ό γέρων Ιωσήφ          39
Οί «κυκλεφτές»          40
Φανερό θαύμα τής Παναγίας  40
Ό αμελής άγιογράφος 41
Τό άνεξήγητο όνειρο τής γιαγιάς         41
Τό ανεξήγητο όραμα τού πατέρα        42
Κρίσις καί άνταπόδοσις          43


ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ   


Τό Αγιον ’Όρος είναι κλήρος τής Παναγίας    44
Η Παναγία θύμιαζε     45
Ή Παναγία υπηρετούσε στην τράπεζα            47
Τό άγίασμα τού αγίου Αθανασίου      47
Ή Πεντάπολη τής Μεγίστης Λαύρας  48
Ή πλάνη τού γερο-Χαράλαμπου         48
Ό σατανάς τροφοδοτεί τούς λογισμούς του    49
Ό γερο-Έρμόλαος       50
Καλύτερο τραγιάρη δεν θά βρει ή Λαύρα      51
Φαινομενικά θαύματα τού σατανά      51
Αγιος Ιωάννης ό Κουκουζέλης           52

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 53

Ό γέροΧαράλαμπος μέ τή μνήμη θανάτου     53
Δέκα άγνωστοι και ανώνυμοι άγιοι     54
Όλόσωμος ασκητής σέ ξεροπέζουλο 55
Άπό ληστής, ασκητής μέ προφητικό χάρισμα 56
Ό ένάρετος Μαυροβουνιώτης 57
Ό διάβολος φοβάται τό κομποσχοίνι  57
Οί ύπομένοντες τούς πειρασμούς μάρτυρες λογίζονται         58
Φοβερή απολογία κατά την ώρα τού θανάτου 59
Στέφανος μοναχός, «ό Αμερικανός»   59
Άπέφευγαν τή δόξα τών ανθρώπων    60
Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό Ε'  61
Ό γερο-’Αρτέμιος καί ή σπηλιά          61
Σπηλιά στον Αγιο Παντελεήμονα       62
Άγιοι στη Σκήτη τής Αγίας ’Αννης     63
Υπόδειγμα άγνού καί αληθινού ύποτακτικού 63
Τά αγαθά τής ύπακοής 65
Τρομερό αποτέλεσμα τής παρακοής   65
Ό κόπος πού γίνεται για πνευματικό σκοπό πληρώνεται        67
Οί κόποι τού ύποτακτικοϋ       68
Ή φωνή άπό τό προσκυνητάρι            69
Τό προσκυνητάρι τής Αγίας Άννας     69
Ή γερόντισσα Όλυμπία          70
Ή άποκάλυψη τής άληθινής ζωής       71
Τά άγαθά τού παραδείσου       72
Τά δεινά τής κολάσεως           72
Ή ξεροκαλύβα του «Πεύκου»            73
Ό γερο-Πανάρετος      73
Διδαχές            75
Ό Μετρών Δωρόθεος 75

ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ           77


Ανακάλυψη άγνωστου Λειψάνου       77
Μεγάλοι διδάσκαλοι τής έρήμου        78
Ό Δημήτρης αποκαλύπτει την οπτασία           79
Θαυματουργική ένέργεια τής Θείας Πρόνοιας           83
Τό θαύμα των Αγίων Πατέρων           83
Τά όνειρα ξεγελούν τον άνθρωπο       84
Αόρατοι ερημίτες        84


ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ        85


Ό σοφός γέροντας Δανιήλ       85
Διηγήσεις του Γέροντος Δανιήλ          87
Γλυκύτερο τό νερό τής θάλασσας       88
Χάρισμα διακρίσεως  89
Ό διάβολος πολεμά τον υποτακτικό   91
Όσιακός θάνατος ερημίτη       92
Ό χημικός Γεράσιμος Μενάγιας         93
Απάτη τού δαίμονα μέ τα όνειρα        95
Ή συμβουλή τού Πνευματικού           96
Ό γέρων Καλλίνικος   96
Ρώσος ασκητής στον ’Άθωνα 98
Μετά άπό δώδεκα χρόνια       98

Όσιακό τέλος  99
Καλοστημένη παγίδα  100
Ή άποκάλυψη τής πλάνης       101
Ό Θεός άγαπάει τό πλάσμα του          102
Έφραίμ ό ταλαίπωρος 103ΚΑΡΟΥΛΙΑ  104


Ό γέρων Παρθένιος    104
'Ο ληστής Σταμάτης    105
Ό άγιος Γεώργιος θαυματουργεί         105
Ό γερο-Φιλάρετος       106
Προς τήν δύση τού βίου του   108
Διδαχές            109
Προφητεία       109
Δοκιμασία στό γήρας του        110
Οι άρετές του  111ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 112Ησυχαστήρια τής παλιάς Σκήτης         112
Έφραίμ ό ταλαίπωρος  Έφραίμ ό Σύρος         112
Ό γερο-Ναθαναήλ       113
Ό γερο-Ήσαΐας           114
Ή κρυφή πλάνη τού φανατισμού        114
Ό γερο-Χερουβείμ      115
Γέρο-Βαρνάβας ό πρεσβύτερος          116
Ή οίηση τού μοναχού 118
Ή ανταπόδοση τής ύπακοής    119
Τό μακάριο τέλος του 120


ΚΕΡΑΣΙΑ       120Ό Χατζηγιώργης         121
Ή προφητεία τής δαιμονισμένης         123
Εύλαβής ύποτακτικός  123
Τρεις ένάρετοι Xιώτες 124
Ή προφητεία τού γέροντος Ιεροθέου  124
Οί κρυφοδουλειές φέρνουν ολέθρια αποτελέσματα   124
Πραγματικό αιώνιο ναυάγιο    125
Αληθινός υποτακτικός 126
Προείδε καί προείπε τον θάνατό του  127
Ουράνια ευωδία          128
Ό ήσυχαστής π. Ματθαίος      129
ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ   129Δεν πρέπει νά κρίνουμε από τά φαινόμενα     129
Θεία οπτασία τού αγίου Ακακίου       131
Γέρων Θεοφύλακτος ό σαλός 131
Τρομερό θέαμα σε θέατρο τής Αμερικής       132
Ό κόσμος έχει ανάγκη άπό τή διδαχή σας      133
Δεν μένεις νά ώφελήσεις τόν κόσμο; 134
Πώς πρέπει νά ετοιμάζεται ό ιερέας   135
Ό Ορθόδοξος έμοιαζε μέ Άγγελο      135
Τά άγια Λείψανα έχουν τή χάρη τού Θεού     136
Διάφοροι πατέρες        136
Άγνωστος έρημίτης άγιος       137
Φοβερό κριτήριο τήν ώρα τού θανάτου          138
Ό διάβολος φανερώνεται σαν φώς      139
Ό Πνευματικός που βγήκε δεμένος    140
Τό άδικο δεν συγχωρεΐται       140


ΆΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ  ΒΙΓΛΑ     141


Στην έρημο      141
Θαύμα τού άγιου Ίωάννου τού Κουκουζέλη  142
Ή έρημος στά «Γιαννακόπουλα»        142
Ό Πνευματικός Χαρίτων        144
Θαυματουργική ένέργεια        146
Ή έρημος τής Βίγλας  147
Ό διάβολος πειράζει τούς άκακους καί άγαθούς         148
Μάθημα ώφέλιμο γιά τούς υποτακτικούς       149
Ό καρπός του ίδιου θελήματος           150
Οραμα τής Παναγίας στή Βίγλα          151
Συμπέρασμα   152
Ό Πνευματικός παπα-Δανιήλ  152
Ό Πνευματικός παπα’Αντώνης           153
Ή αχειροποίητη εικόνα τής Παναγίας 153


ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ        154


Ή Αγάπη τής Θεοτόκου          154
Ή Μονή άνέδειξε Αγίους        155
Ό άγιος Μάξιμος ό Γραικός    155
Σκήτη Αγίου Άνδρέα  156
Τρεις μέρες στην κόλαση        156


ΙΒΗΡΩΝ         157


Ή Παναγία σκούπιζε   157
Ιδιαίτερη φροντίδα τής Παναγίας        157

Ή Παναγία θαυματουργεί σέ προσκυνητές    158
Δέκα Άγιοι στο Κελλί τής Αγίας Τριάδος       159
Έριξαν δηλητήριο στο ποτό τού ψάλτη           160
Νά προσέχουν οί ιεροψάλτες μας       160


ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 161

'Ο άγιος Νήφων          161
Ό έγκλειστος όσιος Λεόντιος 162
Ό γερο-Ίγνάτιος          162
Ή κοίμησίς του           163
Ή πνευματική ζωή      163
Ωφέλιμη διδαχή          164


ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 165


Ό πατήρ Κοσμάς         165
Προείδε τό θάνατό του           166
Προφητεία       167

ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ           168


Ή καλλιφωνία εμπόδιζε τήν ψυχική σωτηρία 168
Καλό μάθημα για τούς ψάλτες            169
Ή ψαλτική δέν είναι βιοποριστικό επάγγελμα            169


ΆΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ    170


Τά άγια Λείψανα δεν δέχονται τούς αλλόπιστους       170
Εύωδία τών άγίων Λειψάνων 171
Ό γερο- Άνθιμος         171
Ό γερο- Αβράμιος       172
'Η ώρα τού θανάτου    173
Ό Θεός σ’ αύτούς πού θέλουν χαρίζει μετάνοια        174
Ή δύναμη τής μετριότητος      175
Ό δασοφύλακας          176
Ή Παναγία σαν μάνα φροντίζει τούς μοναχούς          177
Φοβερό θαύμα            177


ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ 178


Θαύμα τής Παναγίας   178
Ή Παναγία έφερε σιτάρι         179
Ό γερο-Θεοφύλακτος 180
Οί αδελφοί Κυριλλαϊοι           181
Ό γερο-Άβέρκιος        181
Ό γερο-Δανιήλ            182
Ό Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Σπετσιέρης           183
Θαύματα μέ την προσευχή του           184
Ό Δεσπότης τής Εύβοιας         184
Ό ιερομόναχος Γαβριήλ          186
Ό φύλακας Άγγελος    187
Ό γερο-Ίωσήφ 187
Ό γέροΣτέφανος          188
Νά υπομένουμε τούς πόνους  189

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  190

Αύτοί πού βρίσκονται έν ύπακοή, δεν πνίγονται        190
Ή Παναγία μέ τήν Αγία Αναστασία πληρώνει τούς μοναχούς           191
Ό άγιος Νικόλαος φροντίζει γιά τό μοναστήρι του     192


ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ           193


Φοβερή απάτη ένάρετου Πνευματικού           193
Ό σατανάς σε σχήμα φιδιού    194
Οσιος Σεραπίων ό Ρώσος       195


ΕΠΙΛΟΓΟΣ    196


Επιστολή προς γηραιόν μοναχό Άγιοσαββίτη πλανηθέντα από τα δεξιά        196
Τά σημεία τής πράξεως           198
Τά σημεία τής θεωρίας            199
Μερικά σημεία καί φαινόμενα τής πλάνης      200
Απόδειξις τής πλάνης  201
Τά χαρίσματα τής απλανούς προσευχής          202
Άποκάλυψις τής πλάνης του αδελφού 202
Τά αίτια τής σατανικής πλάνης            204
Πώς νά απαλλαγεί ό μοναχός άπό την πλάνη 205
Δείγμα τής κατά Θεόν ύπακοής          205

 Σύνδεσμοι Αναρτήσεων
 1. 1. Πρόλογος
 2. 2.Αγιορείτες Άγιοι
 3. 3. Ή προσφορά τού Αγίου Όρους
 4. 4. Ή πρωτεύουσα τού Αγίου ’Όρους
 5. 5.'Η αίρεση τών όνοματοθειστών όνοματολατρών
 6. 6. «Έν τή οικία τού πατρός μου μοναί πολλαί είσιν»
 7. 7. Ό Πατριάρχης Ιωακείμ
 8. 8. Μεγίστη Λαύρα
 9. 9. Αγία Άννα
 10. 10. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό Ε'
 11. 11.Τό προσκυνητάρι τής Αγίας Άννας
 12. 12. Ανακάλυψη άγνωστου Λειψάνου
 13. 13. Ό σοφός γέροντας Δανιήλ
 14. 14. Ό διάβολος πολεμά τον υποτακτικό
 15. 15. Όσιακό τέλος
 16. 16.Ό γέρων Παρθένιος
 17. 17.Ό γερο-Ναθαναήλ
 18. 18.Ή οίηση τού μοναχού
 19. 19. Αληθινός υποτακτικός
 20. 20. Δεν πρέπει νά κρίνουμε από τά φαινόμενα
 21. 21. Πώς πρέπει νά ετοιμάζεται ό ιερέας
 22. 22. Στην έρημο
 23. 23. Ή έρημος τής Βίγλας
 24. 24. Ή Αγάπη τής Θεοτόκου
 25. 25. Ή Παναγία σκούπιζε
 26. 26. 'Ο άγιος Νήφων
 27. 27. Ό πατήρ Κοσμάς
 28. 28. Ή καλλιφωνία εμπόδιζε τήν ψυχική σωτηρία
 29. 29.Τά άγια Λείψανα δεν δέχονται τούς αλλόπιστους
 30. 30. Ό γερο- Αβράμιος
 31. 31. Θαύμα τής Παναγίας
 32. 32. Ό γερο-Δανιήλ
 33. 33. Γρηγορίου
 34. 34. Φοβερή απάτη ένάρετου Πνευματικού
 35. 35.Επίλογος

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |