ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 47 έως 64

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 47 έως 64AGIOS

Η προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Βιογραφικά του Χρυσοστόμου

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ιεράρχης με ασυνήθιστες πνευματικές ικανότητες, με ακατάβλητο ψυχικό σθένος και με πλούσια και εμφανή τα χαρίσματα της θείας Πρόνοιας ήταν επόμενο να διακριθεί ως εξέχουσα προσωπικότητα στη χορεία των μεγάλων πατέρων, που κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας.Είναι, αναμφισβήτητα, ο ενδοξότερος και ο πολυγραφότατος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των βυζαντινών –ιδίως των πρώτων– χρόνων και ο κατ' εξοχήν πνευματικός ηγέτης της χριστιανικής κοινωνίας. Και όπως χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί η μελέτη των εκκλησιαστικών πραγμάτων παρουσιάζει τον Χρυσόστομο ως τον κορυφαίον μεταξύ των θεωρητικών Πατέρων της Εκκλησίας, επικεφαλής των οποίων είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά εν πολλοίς και αυτού του Μ. Βασιλείου, ο οποίος υπερέχει όλων δια την κοινωνικήν του δράση.Αλλ' επειδή ο Χρυσόστομος ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με τα προβλήματα του ανθρώπου και όχι τόσο με τα θεωρητικά προβλήματα της εποχής του, τα οποία βεβαίως και εγνώριζε καλά, και επειδή ο σκοπός της εκκλησιαστικής ζωής του ήταν η εξύψωση της ηθικής ζωής και η ανάδειξη των πνευματικών δυνάμεων των χριστιανών με το προσωπικόν του παράδειγμα και με τον λόγον του, γι' αυτό εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας με το χαρακτηριστικόν γνώρισμα του αγωνιστή της έμπρακτης χριστιανικής ηθικής ζωής και του μάρτυρος της χριστιανικής αγάπης.Ο Χρυσόστομος αισθάνεται έντονη την προστασία της θείας Πρόνοιας, η οποία με καταφανή τρόπο καθοδηγούσε τα διαβήματά του στην πορεία της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεώς του. Και ο ίδιος ομολογούσε την εύνοια αυτή της θείας Πρόνοιας και την έβλεπε ολοκάθαρα να προσδιορίζει την προσωπική ζωή του από τα παιδικά του χρόνια, όπως συμβαίνει με όλες εκείνες τις μεγάλες προσωπικότητες, που η θεία Πρόνοια προορίζει να γίνουν όργανά της. Αυτή η θεία Πρόνοια του επεφύλαξε ευνοϊκές συνθήκες και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να λάβει την καλύτερη για την εποχή του μόρφωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι πηγές, ο Χρυσόστομος, γόνος αριστοκρατικής και διαπρεπούς οικογενείας, λόγω γεννήσεως και μορφώσεως ανήκε στο πνευματικό ελληνικό περιβάλλον. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια μεταξύ των ετών 344-354 ίσως το 350-351 –κατά την τελευταία άποψη του αείμνηστου καθηγητού της Πατρολογίας Παν. Χρήστου- από γονείς ευσεβείς, και ανατράφηκε μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον που του παρείχε η θαλπωρή της οικογενείας του και ιδιαίτερα της μητέρας του Ανθούσας, από την οποία έλαβε το λεπτό πνεύμα και τον ευαίσθητο χαρακτήρα. Αναφερόμενος αργότερα για την οικογένειά του ο Χρυσόστομος έλεγε «ο εμός πατήρ και ο πάππος και ο επίπαππος σφόδρα ευσεβείς και σπουδαίοι ετύγχανον όντες». Κατά ταύτα όλη η οικογένειά του απέπνεε το πνευματικό άρωμα της ευσεβείας και μέσα σ' αυτό ανατράφηκε πνευματικά από τα παιδικά του χρόνια με φρόνηση και σοβαρότητα, γεγονός που προμήνυε πόσο μεγάλη και σημαντική προσωπικότητα θα ανεδεικνύετο. Βέβαια την ανατροφή του ανέλαβε αποκλειστικά η ευσεβεστάτη και σεμνή μητέρα του Ανθούσα και η θεία του, από πατέρα, Σαβιανή, αφού ο πατέρας του Σεκούνδος, ανώτερος αξιωματικός του στρατού απέθανε ολίγον μετά την γέννησή του και για την μόρφωσή του δεν φείσθηκε θυσιών, κόπων και χρημάτων.
Η μητέρα του με την εξασφάλιση των μέσων για την παροχή κάθε δυνατής μορφώσεως του υιού της αποδείχθηκε όχι μόνο μεγάλη τροφός αλλά και καταπληκτική παιδαγωγός. Αυτή, χήρα, μόλις είκοσι χρονών, αφοσιώθηκε αποκλειστικά και ολόψυχα στην ανατροφή του Ιωάννη και στη φροντίδα να εξασφαλίσει κάθε εκπαίδευση για να γίνει μια συγκροτημένη και τέλεια προσωπικότητα. Αυτή με την άγια ζωή της αλλά και με τις συνετές συμβουλές της έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην παροχή πολύπλευρης παιδείας. Αυτή κατέβαλε στην ψυχή του νεαρού Ιωάννη τα πρώτα σπέρματα της ευαγγελικής αληθείας και τον έστρεψε από μικρό προς την τέλεια και απόλυτη χριστιανική ζωή. Θα ήταν δυνατόν να είχε λεχθεί και για τη μητέρα του Ανθούσα ό,τι είχε ειπεί ο Γρηγόριος Θεολόγος για την μητέρα του Μ. Βασιλείου, την Εμμέλεια «τ ούτο εν γυναιξί ώφθη η Ανθούσα όπερ παρ' ανδράσιν ο Ιωάννης». Με ανάλογο θαυμασμό είχε εκφρασθεί και ο εθνικός ρήτορας Λιβάνιος με αφορμή τη μητέρα του Χρυσοστόμου για τις χριστιανές γυναίκες γενικότερα· «Βαβαί, οίαι παρά Χριστιανοίς γυναίκες εισίν».Όμως η θεία Πρόνοια του επεφύλαξε, εκτός από την αρίστη ανατροφή από τη μητέρα του Ανθούσα, και εξαιρετική μόρφωση από διαπρεπέστερους διδασκάλους και ρήτορες της εποχής του. Εφοίτησε στην ονομαστική ρητορική σχολή των περίφημων εθνικών ρητόρων του Ανδραγαθίου και του Λιβανίου από τους οποίους διδάχθηκε τους θησαυρούς των γνώσεων της κλασικής αρχαιότητος.Ο Λιβάνιος μάλιστα όταν ερωτήθηκε ποιον θα άφηνε διάδοχόν του στη Σχολή, απάντησε ότι προόριζε τον Ιωάννη εάν δεν τον είχαν συλήσει οι Χριστιανοί. Βέβαια τον Ιωάννη δε τον εσύλησαν οι Χριστιανοί, γιατί ο ίδιος από μόνος του και εκούσια έγινε χριστιανός ή όπως είχε ειπεί για κάθε ανθρώπινη ψυχή ο Τερτυλλιανός, ο Ιωάννης ήταν ψυχή χριστιανική από τη φύση της «anima naturaliter christiana».Στη συνέχεια ο Ιωάννης παρακολούθησε τους διακεκριμένους διδασκάλους της Θεολογικής Σχολής της Αντιοχείας –του περίφημου «Ασκητηρίου»–, τον Καρτέριον και τον ευσεβή και ασκητικόν Διόδωρον, τον οποίον, θαυμάζοντας έλεγε «τον άπαντα χρόνον διετέλεσε αποστολικόν επιδεικνύμενος βίον, μηδέν ίδιον έχων, αλλά παρ᾿ ετέρων τρεφόμενος, αυτός τη προσευχή και τη διδασκαλία του λαού προσκαρτερών».

Πρώτη εισαγωγή  και δημοσίευση κειμένων  στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο
Η  επεξεργασία, επιμέλεια  μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο, για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο:
©  ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 47-64ΤΟΜΟΣ 47

ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΑΝΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ    ΟΜΙΛΙΑΙ

 1. Λόγος Παραινετικὸς εἰς Θεόδωρον ἐκπεσόντα
 2. Πρὸς τὸν αὐτὸν Θεόδωρον λόγος δεύτερος
 3. Πρὸς τοὺς πολεμούντας τοίς ἐπί τό μονάζειν ενάγοντες
 4. Πρὸς άπιστον πατέρα, λόγος δεύτερος
 5. Πρὸς πιστὸν πατέρα λόγος τρίτος
 6. Σύγκρισις Βασιλικής δυναστείας καὶ πλούτου καὶ ὑπεροχής
 7. Πρὸς Δημήτριον περὶ κατανύξεως λόγος πρώτος
 8. Πρὸς Στελέχιον, καὶ περὶ κατανύξεως λόγος δεύτερος
 9. Λόγος Παραινετικὸς πρὸς Σταγείριον ασκητὴν δαιμονιώντα
 10. Οτι ἡ ἀθυμία χαλεπωτέρα καὶ δαίμονος
 11. Πρὸς Σταγείριον λόγος τρίτος περὶ αθυμίας
 12. Πρὸς τοὺς ἔχοντας παρθένους συνεισάκτους
 13. Περὶ τού τὰς κανονικὰς μὴ συνοικείν ἀνδράσιν


   ΤΟΜΟΣ 48

    ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ   ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ   ΠΡΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΥΣ

 1. Ὁμιλίᾳ Πρώτη Ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη, εἰς ἑα...
 2. Περὶ Ἀκαταλήπτου, ἀπόντος τοῦ Ἐπισκόπου, πρὸς ἀνομ...
 3. Λόγος Δεύτερος Πρὸς Ἀνομοίους πρὸ πολλῶν ἡμερῶν, ...
 4. Λόγος Τέταρτος Περὶ Ἀκαταλήπτου Πρὸς τοὺς Ἀνομοίο...
 5. Λόγος Ἕκτος Εἰς τὸν μακάριον Φιλογόνιον γενόμενο...
 6. Λόγος Ὄγδοος Εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ αἱρετικῶν
 7. Λόγος Δέκατος Ὅτι τὸ μὴ λέγειν, ἅπερ ἴσμεν, καὶ ε...
 8. Λόγος Δωδέκατος Εἰς τὸν παραλυτικόν, τὸν τὰ τριάκ...
 9. Πρὸς τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας ἀπόδειξις, ὅτι ἐστὶ ...


   ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ   ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν ἀναθεματίζειν ζῶντας ἢ τεθνηκότας...
 2. Λόγος ἐν τάσι Καλάνδαις, μὴ προελθόντος τοῦ ἐπισκό...
 3. Μετὰ τὰς Καλάνδας τὰ ἑξῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ λεχθεὶς κατ...
 4. Λόγος Δεύτερος Εἰς τὸν Λάζαρον, καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ...
 5. Λόγος Τρίτος Εἰς τὸν Λάζαρον, καὶ τινὸς ἕνεκεν οὐκ...
 6. Λόγος Τέταρτος Εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον· κ...
 7. Εἰς τὸν σεισμὸν καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λ...
 8. Πρὸς τοὺς εἰς τὰς ἱπποδρομίας ἀπελθόντας, καὶ εἰς ...
 9. Ὅτι οὐ χρὴ εὐτραπελίζειν τὸν ἀσκητήν
 10. Λόγος περὶ Νηστείας καὶ Ἐλεημοσύνης
 11. Θεοδώρου τοῦ ἐκπεπτωκότος ἀντίγραμμα πρὸς τὸν ἐν ἁ...
 12. Περὶ Ἱερωσύνης λόγος Ἕβδομος
 13. Ὅτι χρὴ τὸν Χριστοῦ μαθητήν, ἤπιον εἶναι, καὶ μὴ τ...
 14. Ὅτι ἐπίπλαστον σχῆμα καὶ μὴ ἀληθὲς φεύγειν χρὴ
 15. Πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας καὶ αἱρετικοὺς καὶ εἰς ...
 16. Λόγος πάνυ ὠφέλιμος περὶ πίστεως, καὶ εἰς τὸν περὶ...
 17. Ὅτι ἐπίπλαστον σχῆμα καὶ μὴ ἀληθὲς φεύγειν χρὴ
 18. Πρὸς Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας καὶ αἱρετικοὺς καὶ εἰς ...
 19. Περὶ τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος


   ΤΟΜΟΣ 49

    ΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΙ

 1. Εις τούς άνδριάντας όμιλίαι ΚΑ' έν Αντιόχεια λεχθεΐσαι Ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν Ἀντιοχείᾳ, πρεσβυτέρου αὐτοῦ ὑπάρχοντος
 2. Ομιλία δευτέρα λεχθεῖσα ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐν τῇ παλαιᾷ λεγομένῃ ἐκκλησίᾳ, ὄντος αὐτοῦ πρεσβυτέρου, περὶ τῆς συμβάσηςσυμφορᾶς ἐν τῇ πόλει
 3. Εἰς τὴν ἀποδημίαν τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, ὑπὲρ τῆς πόλεως πρὸς τὸν βασιλέα πρεσβευομένου· Ὁμιλία γʹ
 4. Παράκλησις πρὸς τὸν λαὸν περὶ καρτερίας καὶ ὑπομονῆς ἐκ παραδειγμάτων τοῦ τε Ἰὼβ καὶ τῶν τριῶν παίδων·
 5. Ἔτι παράκλησις πρὸς τὸν λαὸν περὶ τοῦ φέρειν γενναίως τὴν ἐπικειμένην ἀπειλὴν Ὁμιλία εʹ
 6. Ὅτι χρήσιμος ὁ τῶν ἀρχόντων φόβος, καὶ διήγησις τῶν κατὰ τὴν ὁδὸν συμβάντων τοῖς τὴν ἀγγελίαν τῆς στάσεως Ὁμιλία ςʹ
 7. Ὅτι τὸ τῆς λύπης πάθος εἰς ἁμαρτίας ἀναίρεσιν μόνον χρήσιμον· καὶ εἰς τὸ, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν·Ὁμιλία ζʹ
 8. Προτροπὴ εἰς ἀρετήν· καὶ εἰς τὸ, Περιεπάτει ὁ Θεὸς τὸ δειλινὸν ἐν τῷ παραδείσῳ· καὶ περὶ τοῦ φεύγειν τοὺς ὅρκους Ὁμιλία ηʹ
 9. Ἔπαινος τῶν κατωρθωκότων τὸ μὴ ὀμνύειν· καὶ ὅτι οὐκ ὀφείλει τις διακρίνεσθαι μετὰ ἑστίασιν ἀκροᾶσθαι θείων λογίων Ὁμιλία θʹ
 10. Ἔπαινος τῶν μετὰ τὴν ἑστίασιν ἀπηντηκότων εἰς τὴν ἀκρόασιν· καὶ φυσιολογία κόσμου· καὶ κατὰ τῶν θεοποιούντων τὴν κτίσιν· Ὁμιλία ιʹ
 11. Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκ τῆς στάσεως προσδοκηθέντων κακῶν, καὶ ἀνάμνησις τῶν τότε συμβάντωνὉμιλία ιαʹ
 12. Ἔτι εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς συγχωρήσεως τῶν ἡμαρτηκότων εἰς τὸν βασιλέα· Ὁμιλία ιβʹ
 13. Εὐχαριστία ἔτι πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τῆς μεταβολῆς τῶν σκυθρωπῶν· καὶ ἀνάμνησις τῶν διὰ τὴν στάσιν διασυρθέντων Ὁμιλία ιγʹ
 14. Τοῦ δήμου παντὸς ἀφεθέντος τῆς ἀγωνίας καὶ θαρσήσαντος, τινὲς πάλιν τὴν πόλιν ἐτάραξαν φοβερὰς πλάττοντες φήμας,Ὁμιλία ιδʹ
 15. Ἔτι εἰς τὴν συμφορὰν τῆς πόλεως Ἀντιοχείας, καὶ ὅτι χρήσιμον πανταχοῦ φόβος, καὶ ὅτι πένθος γέλωτος λυσιτελέστερονὉμιλία ιεʹ
 16. Φημισθείσης εἰς τὸν ἄρχοντα πραίδας, καὶ πάντων περὶ φυγῆς βουλευομένων, τοῦ ἄρχοντος εἰσελθόντος εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ παρακαλέσαντος, Ὁμιλία ιςʹ
 17. Εἰς τοὺς ἄρχοντας τοὺς παρὰ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου ἀποσταλέντας, Ἐλλέβιχον στρατηλάτην καὶ Καισάριον μάγιστρονὉμιλία ιζʹ
 18. Εἰς τὴν προειρημένην ὑπόθεσιν τῆς στάσεως, περὶ νηστείας, καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Ἀποστόλου, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε Ὁμιλία ιηʹ
 19. Τῇ Κυριακῇ τῆς ἐπισωζομένης πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς χώρας· καὶ περὶ τοῦ μὴ ὀμνύειν Ὁμιλία ιθʹ
 20. Ὅτι οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς πρὸς τὸ δύνασθαι κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ δεῖ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀρετῆς πρώτης·Ὁμιλία κʹ
 21. Εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, καὶ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως διαλλαγὴν πρὸς τὴν πόλιν·Ὁμιλία καʹ


   ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 1. Κατήχησις πρώτηΠρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι, καὶ διὰ τί λουτρὸν παλιγγενεσίας καὶ οὐκ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων
 2. Κατήχησις ∆ευτεραΠρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι· καὶ περὶ γυναικῶν τῶν ἐν πλέγμασι καὶ χρυσῷ κατακοσμουσῶν ἑαυτάς·
 3. Ὁμιλία αʹΠρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι δαίμονες τὰ ἀνθρώπινα διοικοῦσι, καὶ δυσχεραίνοντας ἐπὶ ταῖς τοῦ Θεοῦ κολάσεσι, καὶ σκανδαλιζομένους ἐπὶ ταῖς τῶν φαύλων εὐημερίαις καὶ δυσπραγίαις τῶν δικαίων
 4. Ὁμιλία βʹ Πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας, τίνος ἕνεκεν οὐκ ἐκ μέσου γέγονεν ὁ διάβολος·
 5. Ὁμιλία γʹὍτι ἐκ ῥᾳθυμίας ἡ κακία, καὶ ἀπὸ σπουδῆς ἡ ἀρετὴ, καὶ οὐδὲν οὔτε οἱ ἄνθρωποι πονηροὶ
 6. Λογος περι μετανοιας Ἐξ ἀγροῦ αὐτοῦ ἐπανελθόντος Ὁμιλία αʹ
 7. Περι μετανοιας,καὶ εἰς τὴν σκυθρωπότητα βασιλέως Ἀχαὰβ, καὶ εἰς Ἰωνᾶν τὸν προφήτην Ὁμιλία βʹ
 8. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὰς δέκα παρθένους Ὁμιλία γʹ
 9. Περι μετανοιας και ευχης Ὁμιλία δʹ
 10. Περὶ νηστείας καὶ εἰς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν, καὶ ∆ανιὴλ,καὶ τοὺς τρεῖς παῖδας Ὁμιλία εʹ
 11. Περί νηστειας τῇ ἕκτῃ ἑβδομάδι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς Ὁμιλία ς ʹ
 12. Περί μετανοίας καὶ κατανύξεως, καὶ ὅτι ταχὺς ὁ Θεὸς εἰς σωτηρίαν καὶ βραδὺς εἰς τιμωρίαν· Ὁμιλία ζʹ
 13. Περί μετανοίας Ὁμιλία ηʹ
 14. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τοὺς ἀπολειφθέντας ἐν ταῖς συνάξεσιν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης καὶ περὶ κρίσεως
 15. Εἰς τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 16. Πρὸς τοὺς ἀπολιμπανομένους τῶν θείων συνάξεων, καὶ εἰς τὸ ἅγιον καὶ σωτήριον βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦον
 17. Είς την προδοσίαν του Ιούδα, καὶ εἰς τὸ Πάσχα, καὶ εἰς τὴν παράδοσιν τῶν μυστηρίωνὉμιλία αʹ
 18. Εἰς τὸ θεῖον καὶ μυστικὸν δεῖπνον τοῦ Σωτῆρος, καὶ περὶ τῆς τοῦ Ἰούδα προδοσίας, καὶ εἰς τὸ ΠάσχαὉμιλία βʹ
 19. Εἰς τὸν σταυρὸν καὶ εἰς τὸν λῃστὴν, καὶ περὶ τῆς δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, καὶ περὶ τοῦ συνεχῶς εὔχεσθαι ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν Ομιλία αʹ
 20. Εἰς τὸν σταυρὸν, ἐλέχθη εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Παρασκευήν· καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησιν τοῦ λῃστοῦ, Ὁμιλία βʹ


   ΤΟΜΟΣ 50

 1. Περί της των νεκρών άναστάσεως ομιλία
 2. Κατά μεθυόντων, καί εις τήν Aνάστασιν
 3. Εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 4. Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν
 5. Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν Ὁμιλία βʹ
 6. Εις τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος α ʹ
 7. Είς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος β
 8. Εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος γʹ
 9. Εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος δʹ
 10. Εἰς τὸν άγιον ἀπόστολον Παύλον λόγος εʹ
 11. Eἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον λόγος στʹ
 12. Εις τὸν άγιον ἀπόστολον Παύλον λόγος ζʹ
 13. Eἰς τὸν Μελέτιον ἀρχιεπίσκοπον Ἀντιοχείας
 14. Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Λουκιανόν
 15. Εις τον άγιον ιερομάρτυρα Βαβύλαν
 16. Εις τὸν μακάριον Βαβύλαν καὶ κατὰ Ἑλλήνων
 17. Εἰς τοὺς ἁγίους μάρτυρας Ἰουβεντῖνον καὶ Μαξιμίνον
 18. Εἰς τὴν ἁγίαν μάρτυρα Πελαγίαν τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ
 19. Εἰς τὴν ἁγίαν μάρτυρα Πελαγίαν
 20. Εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιον τὸν θεοφόρον
 21. Εἰς τόν Εὐστάθιον ἀρχιεπίσκοπον Αντιοχείας
 22. Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Ῥωμανὸν αʹ
 23. Είς τον Αγιον μάρτυρα Ρωμανόν β΄
 24. Εις τους Αγίους Μακκαβαιους καὶ εἰς τὴν μητέρα αὐτῶν
 25. Εις τους Αγίους Μακκαβαιους Ὁμιλία βʹ
 26. Εις τους Αγίους Μακκαβαίους Ὁμιλία γʹ
 27. Εις τας Αγίας μάρτυρας Βερνίκην καὶ Προσδόκην
 28. Λόγος εις τον τετραημερον Λάζαρον
 29. Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων
 30. Ὅτι ἐπικίνδυνον καὶ τοῖς λέγουσι, καὶ τοῖς ἀκούουσι
 31. Εις μάρτυρας ομιλία
 32. Εγκώμιον εις τον Αγιον μάρτυρα Ιουλιανόν
 33. Εγκώμιον εις τον άγιον μάρτυρα Βαρλαάμ
 34. Εγκώμιον Εἰς τὴν ἁγίαν μεγαλομάρτυρα ∆ροσίδα
 35. Εγκώμιον εις μάρτυρας Αιγυπτίους
 36. Εις τον μαρτυρα Φωκάν και κατα Aιρετικών
 37. Εγκώμιον εἰς τοὺς Αγίους Πάντας
 38. Ομιλία μετά τον σεισμόν
 39. Είς την προδοσίαν του Ιούδα
 40. Εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Βάσσου
 41. Λόγος εις Πέτρον τον Απόστολον καὶ Ἠλίαν
 42. Λόγος εις τον μακάριον Αβραάμ
 43. Είς την αγιαν πρωτομάρτυρα καὶ ἀπόστολον Θέκλα
 44. Περι ειμαρμένης τε και προνοίας λογοι εξ λόγος αʹ
 45. Περι προνοίας και ειμαρμένης λόγος βʹ
 46. Περι ειμαρμένης και προνοίας λόγος γʹ
 47. Περι προνοίας και ειμαρμένης λόγος δʹ
 48. Περι ειμαρμένης και προνοίας λόγος εʹ
 49. Περι ειμαρμένης η κατὰ γαστριμαργίας λόγος ςʹ
 50. Του αυτού περι προσευχής λόγος αʹ
 51. Περι προσευχής λόγος βʹ
 52. Ὁμιλία εἰς τὸν χρηματισμὸν Ζαχαρίου, καὶ εἰς τὴν σύλληψιν τῆς Ἐλισάβετ
 53. Εἰς τὴν σύλληψιν τού προφήτου Προδρόμου και Βαπιστή
 54. Είς τον Ευαγγελισμόν τῆς∆εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
 55. Είς το Εξήλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αυγούστου
 56. Εις τον Αγιον Ιωάνννην τὸν Πρόδρομον
 57. Εις τα Αγια Θεόφανεια
 58. Τη Αγία και Μεγαλη Παρασκευῇ
 59. Εις τον Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρὸν
 60. Εις την τριήμερον ανάστασιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ


   ΤΟΜΟΣ 51

 1. Εις την παραβολην τού τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντος
 2. Εις το Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·
 3. Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν πολιτεύεσθαι, καὶ εἰς τὸ, Στενὴ ἡ πύλη,
 4. Εἰς τὸν παραλυτικὸν διὰ τής στέγης χαλασθέντα,
 5. Πρὸς τοὺς ἐγκαταλείψαντας τὴν σύναξιν τῆς Ἐκκλησίας,
 6. Συνάξεως διὰ χρόνου ἐν τή παλαιά ἐκκλησίᾳ γενομένης
 7. Ὅτι χρήσιμος ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις,
 8. Οτι οὐκ ἀκίνδυνον τοίς ἀκροαταίς τὸ σιγάν
 9. Αναγνωσθείσης περικοπής, Σαύλος δὲ έτι ἐμπνέων
 10. Πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ὑπὲρ τοῦ μήκους τῶν εἰρημένων
 11. Πρὸς τοὺς ἐγκαλέσαντας ὑπὲρ τοῦ μήκους τῶν προοιμίων,
 12. Επιτίμησις Κατὰ τών ἀπολειφθέντων, παραίνεσις
 13. Εἰς τὸ ῥητὸν : Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν,
 14. Εἰς την ῥῆσιν Οἴδαμεν ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν
 15. Ἐὰν πεινά ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε αὐτὸν
 16. Είς το Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ακύλαν
 17. Εις Ακύλαν και Πρισκιλλαν καὶ εἰς τὸ μὴ κακῶς
 18. Εις το αποστολικον ρητον διὰ δὲ τὰς πορνείας έκαστος τήν εαυτού γυναίκα εχέτω
 19. Είς το γυνὴ δέδεται νόμω, ἐφ' όσον χρόνον ζή ὁ ανήρ αυτής
 20. Εγκώμιον εις Μαξίμον καὶ περὶ τού ποίας δεί άγεσθε γυναίκας
 21. Ού θέλω ὑμάς ἀγνοείν, ἀδελφοὶ, ότι οἱ Πατέρες πάντα εν νεφέλαις εισίν
 22. ∆εί δὲ καὶ αἱρέσεις είναι ἐν ὑμίν, ίνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται
 23. Είς τό Επίστευσα διό ελάλησα και περί ελεημοσύνης
 24. Είς τήν ρήσιν : Εχοντες δὲ τὸ αὐτὸ Πνεύμα τής Πίστεως
 25. Εις το ρητον, Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ
 26. Εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ περὶ ταπεινοφροσύνης
 27. Εις το Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἐλάττων ἐτῶν ἑξήκοντα
 28. Εις τον Ηλίαν καὶ εἰς τὴν χήραν, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 29. Περι της τών μελλοντων απολαύσεως, καὶ τῆς τῶν παρόντων εὐτελείας
 30. Περι του μη δημοσιευειν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀδελφών
 31. Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, μηδὲ κατεύχεσθε
 32. Τῇ προτέρᾳ συνάξει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ συναχθεὶς μετά τού Επισκόπου


   52 ΤΟΜΟΣ

 1. Ομίλία είς Ευτρόπιον Ευνούχον Πατρίκιον και Υπατον
 2. Ομιλία ότε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη, καὶ περὶ παραδείσου καὶ Γραφῶν
 3. Ομιλία ότε Σατορνῖνος καὶ Αὐρηλιανὸς ἐξωρίσθησαν
 4. Ομιλία πρό τής εξορίας
 5. Ομιλία αυτού επανελθόντος απὸ τῆς προτέρας ἐξορίας ὁμιλία
 6. Ομιλία είς την επίλυσιν της Χαναναίας Ερρέθη δὲ μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἐξορίας
 7. Επιστολὴ γραφεῖσα ἀπὸ Κουκουσοῦ τῆς Κιλικίας, ὄντος αὐτοῦ ἐν ἐξορίᾳ,
 8. Πρὸς τοὺς σκανδαλιζομένους ἐπὶ ταῖς παρανομίαις ταῖς γινομέναις καὶ τῇ τοῦ λαοῦ καὶ πολλῶν ἱερέων
 9. Κεφ αʹ Ὅτι ἀναγκαῖον εἰπεῖν τὴν αἰτίαν ἀφ' ἧς τὸ σκάνδαλον ἐτέχθη
 10. Κεφ βʹ Ὅτι ἐπισφαλὲς καὶ παραπληξίας ἀνάμεστον τὸ πολυπραγμονεῖν καὶ περιεργάζεσθαι τὴν ἀπόρρητον τοῦ Θεοῦ σοφίαν
 11. Κεφ γʹ Ὅτι οὐχ ἡμῖν μόνον ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄνω δυνάμεσιν ἀκατάληπτον τὸ θεῖον
 12. Κεφ δʹ Ὅτι καὶ ὁ προφήτης Μωυσῆς τὴν περιεργίαν τὴν ἐπισφαλῆ ἐν προοιμίοις τοῦ βιβλίου δι' ἑνὸς ἀνεῖλε ῥήματος
 13. Κεφ ςʹ Περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς πᾶσαν ἀγάπην μεθ'ὑπερβολῆς ὑπερβαινούσης
 14. Κεφ ζʹ Ἀπόδειξις τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ἡ διὰ τῆς κτίσεως
 15. Κεφ ηʹ Ὅτι προνοίας ἀπόδειξις καὶ τὸ νόμον δοῦναι καὶ φυσικὸν καὶ γραπτὸν καὶ γενναίους ἄνδρας παρασκεύασαι
 16. Κεφ θʹ Ὅτι οὔτε περιεργάζεσθαι χρὴ καὶ ὅτι δεῖ ἀναμένειν τὰ τέλη τῶν πραγμάτων
 17. Κεφ ιʹ Ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ τὰ τέλη τῶν πραγμάτων ἀνέμενον
 18. Κεφ ιαʹ Ὅτι οὐκ εὐθέως τοῦτο γέγονε καὶ ὅτι ἐν ἀρχῇ ἐναντία ἅπαντα βλέποντες οἱ ἅγιοι οὐκ ἐσκανδαλίζοντο
 19. Κεφ ιβʹ Τίνος ἕνεκεν ἀφέθησαν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ οἱ ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ δαίμονες καὶ διάβολος
 20. Κεφ ιγʹ Ὅτι τοὺς νήφοντας οὐδὲν παραβλάπτει οὐδὲ σκανδαλίζει
 21. Κεφ ιδʹ Ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων πολλὰ τὰ σκάνδαλα καὶ πολλοὶ οἱ παρασυρόμενοι καὶ διδασκάλων
 22. Κεφ ιεʹ Ὅτι οἱ ἀνόητοι καὶ ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου τῶν ἀγαθῶν τοῦ σταυροῦ λέγω δι' οὗ ἡ οἰκουμένη ἐσώθη
 23. Κεφ ιςʹ Ὅτι τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεῖς παραβλάψαι δύναται ἕτερος
 24. Κεφ ιζʹ Ὅτι μεγίστης προνοίας καὶ ἀγαθότητος καὶ ἀγάπης Θεοῦ ὁ σταυρὸς δεῖγμα
 25. Κεφ ιηʹ Ὅτι οὐ μικρὸν ἀπὸ τῶν συμβάντων κέρδος τῇ ἐκκλησίᾳ γέγονεν
 26. Κεφ ιθʹ Ὅτι πολλοὶ μάρτυρες ἐν τῇ ὑποθέσει ταύτῃ ἐγένοντο καὶ ζῶντες καὶ τετελευτηκότες
 27. Κεφ κʹ Ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων χαλεπώτερα συνέβη
 28. Κεφ καʹ Ὅτι καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ καὶ ἐν τῇ καινῇ πολλοὶ οἱ πειρασμοί
 29. Κεφ κβʹ Ὅτι καὶ τοὺς εὐγνωμόνως δικάζοντας οὐ μόνον οὐ σκανδαλίζει ἀλλὰ καὶ ὠφελεῖ ς
 30. Κεφ κγʹ Ὅτι μέγιστον σημεῖον τῆς εὐδοκιμήσεως τῆς Ἐκκλησίας τὰ γινόμενα καὶ πολλοὺς ταῦτα ὠφέλησεν
 31. Κεφ κδʹ Ὅτι οἱ ταῦτα παρανομήσαντες καὶ ἐντεῦθεν δίκην διδόασι
 32. Καὶ ὄψονται μὲν αὐτοὺς κολαζομένους, ἐξαρπάσαι δέ, κἂν μυριάκις βουληθῶσι,
 33. Α΄ Ιννοκεντίω Επισκόπω Ρώμης, Ἰωάννης ἐν Κυρίῳ χαίρειν
 34. Β΄ Ιννοκεντίω Επισκόπω Ρώμης, Ἰωάννης ἐν Κυρίῳ χαίρειν
 35. Τοίς εγκεκλειισμένοις Επισκόπεις , Πρεσβύτεροις καὶ διακόνοις ἐν δεσμωτηρίῳ δι' εὐσέβειαν


   ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙ

 1. ΑʹΤῇ δεσποίνῃ μου τῇ αἰδεσιμωτάτῃ καὶ θεοφιλεστάτῃ διακόνῳ Ὀλυμπιάδι
 2. Βʹ Ἀλλὰ καὶ τοῦτό σοι λελύσθω τὸ δέος τὸ τῆς ὁδοιπορίας τῆς ἡμετέρας.
 3. Γʹ Ὅταν ἴδω δήμους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν κατὰ τὰς ὁδούς, κατὰ τοὺς σταθμούς,
 4. ∆ʹ Τὴν ἀρρωστίαν διαφυγὼν ἣν κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπέμεινα
 5. Εʹ Οὐκ ἔμελλον ἄρα οὐδὲ τῆς πόλεως ἀναχωρήσας ἀπαλλάττεσθαι
 6. ΣΤʹ Μόλις ποτὲ ἀνεπνεύσαμεν εἰς τὴν Κουκουσὸν ἀφικόμενοι
 7. Ηʹ Ἤρκει μὲν καὶ ἡ πρώην ἐλθοῦσα ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ἐμμέλειαν τὴν σὴν
 8. Θʹ Τί θρηνεῖς; Τί κόπτεις σαυτὴν καὶ δίκας ἀπαιτεῖς
 9. Ιʹ Καὶ τὰ σώματα τὰ σφοδροῖς παλαίσαντα πυρετοῖς, καὶ τὰ πελάγη
 10. ΙΑʹ Ἐπετάθη τὰ τῆς θλίψεως ὑμῖν καὶ πλατύτερα πάλιν ἐτέθη τὰ σκάμματ
 11. ΙΒʹ Ἀπ' αὐτῶν ἀναβὰς τῶν τοῦ θανάτου πυλῶν ταῦτα ἐπιστέλλω
 12. ΙΓʹ Τί φῄς; Οὐκ ἔστησας τρόπαιον οὐδὲ ἤρω νίκην λαμπράν;
 13. Ι∆ʹ Ἀμφότερα τῆς ἀφάτου τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας,
 14. ΙΕʹ Σὺ δέ μοι προσεδόκησας, τοσαύτην ἐκ νεότητός σου
 15. Ις ʹ Οὐδὲν ξένον οὐδὲ ἀπεικὸς γέγονεν ἐπὶ τῆς εὐλαβείας τῆς σῆς
 16. ΙΖʹ Τῆς σφοδρότητος ἕνεκεν τοῦ χειμῶνος


   ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ

 1. ΙΗʹ Καρτερίᾳ.
 2. ΛΑʹ Μαρκελλίνῳ
 3. Μʹ Ἀσυγκριτίᾳ
 4. Ξʹ Χαλκιδίᾳ καὶ Ἀσυγκριτίᾳ
 5. Πʹ Φιρμίνῳ
 6. Ρʹ Μαρκιανῷ καὶ Μαρκελλίνῳ
 7. ΡΙΘʹ Θεοφίλῳ πρεσβυτέρῳ
 8. Οʹ Ἀφθονίῳ, Θεοδότῳ, Χαιρέᾳ, πρεσβυτέροις καὶ μονάζουσιν
 9. Αʹ Ῥωμανῷ πρεσβυτέρῳ.
 10. ΡΘʹ Ῥουφίνῳ ἐπισκόπῳ.
 11. ΡΚΕʹ Πρός Κυριάκον Επίσκοπον εν εξορία όντα αυτόν
 12. ΡΛΑʹ Ἐλπιδίῳ ἐπισκόπῳ.
 13. ΡΜΕʹ Νικολάῳ πρεσβυτέρῳ
 14. ΡΞΑʹ Πρεσβυτέροις Ῥωμαίοις ἐλθοῦσι μετὰ τῶν ἐπισκόπων
 15. ΡΠʹ Ὑπατίῳ πρεσβυτέρῳ
 16. Σʹ Καλλιστράτῳ ἐπισκόπῳ Ἰσαυρίας
 17. ΣΙΒʹ. Θεοφίλῳ πρεσβυτέρῳ
 18. ΣΚΖʹ. Καρτερίᾳ.


    53 ΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ

 1. ΟΜΙΛΙΑ Α. Λόγος παραινετικός είς τήν Εισοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής
 2. OΜΙΛΙΑ Β.Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κτίσεως· Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 3. ΟΜΙΛΙΑ Γ.Εἰς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸςτὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ἕως τοῦ, Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ ἐγένετο πρωῒ, ἡμέρα μία.
 4. ΟΜΙΛΙΑ Δ.Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳτοῦ ὕδατος, καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀναμέσονὕδατος καὶ ὕδατος· καὶ ἐγένετο οὕτως.
 5. OΜΙΛΙΑ Ε.Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά.
 6. ΟΜΙΛΙΑς .Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷστερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς,τοῦ διαχωρίζειν ἀναμέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀναμέσον τῆς νυκτὸς, καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα, καὶεἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας, καὶ εἰς ἐνιαυτούς.
 7. ΟΜΙΛΙΑ Ζ. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆςκατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα, καὶπᾶσαν ψυχὴν ζώων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν.
 8. ΟΜΙΛΙΑ Η.Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόναἡμετέραν, καὶ καθ' ὁμοίωσιν· καὶ ἀρχέτωσαν τῶνἰχθύων τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν κτηνῶν, καὶ τῶν θηρίων, καὶ πάσηςτῆς γῆς, καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.
 9. ΟΜΙΛΙΑ Θ.Εἰς τὰ ἀκόλουθα τοῦ, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ'εἰκόνα ἡμετέραν, καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας, διὰ τί τὰ θηρία ἐδημιουργήθη; καὶ τί τὸ χρήσιμον ἀπὸ τοῦ παραχθῆναι; Καὶ ὅτι καὶ τοῦτο μάλιστα δείκνυσι καὶ τὴν τιμὴν τὴν εἰς τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὴν ἄφατον τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν.
 10. ΟΜΙΛΙΑ Ι.Προτροπὴ πρὸς τοὺς ἐρυθριῶντας μετὰ τὴν ἑστίασινπαραβαλεῖν τῇ συνάξει κατὰ τὴν ἑσπέραν, καὶ εἰς τὰ ἑξῆς τοῦ, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν, καὶ καθ' ὁμοίωσιν· καὶ εἰς τὸ,Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον· κατ' εἰκόνα Θεοῦἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.
 11. ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ.Ὅτι δεῖ πολὺν τῆς ἀρετῆς ποιεῖσθαι λόγον, καὶ μιμεῖσθαι τοὺς ἁγίους, οἳ τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖνὄντες ταύτην μετὰ ἀκριβείας κατώρθωσαν, καὶ ὅτι ῥᾳθυμοῦσιν ἡμῖν οὐδεμία ἔσται ἀπολογία.
 12. ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ.Εἰς τὰ ἀκόλουθα τῆς κτίσεως· Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 13. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓ.Καὶ ἐφύτευσε Κύριος ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμκατὰ ἀνατολὰς, καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν.
 14. ΟΜΙΛΙΑ ΙΔ.Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε,καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
 15. ΟΜΙΛΙΑ ΙΕ.Τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. Καὶἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδὰμ, καὶ ὕπνωσε. Καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ' αὐτῆς. Καὶ ᾠκοδόμησε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν πλευρὰν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ, εἰς γυναῖκα.
 16. ΟΜΙΛΙΑ Ις.Εἰς τὴν παράβασιν τῶν πρωτοπλάστων. Καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοὶ, ὅ τε Ἀδὰμ, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
 17. ΟΜΙΛΙΑ ΙΖ.Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν.
 18. ΟΜΙΛΙΑ ΙΗ.Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ,Ζωὴ, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων. Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶαὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους, καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν.
 19. ΟΜΙΛΙΑ ΙΘ.Καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ·Διέλθωμεν δὴ εἰς τὸ πεδίον.
 20. ΟΜΙΛΙΑ Κ.Ἐξῆλθε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναῒδ κατέναντι Ἐδὲμ, καὶ τὰ ἑξῆς.
 21. ΟΜΙΛΙΑ ΚΑ.Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν Ἀδὰμ, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεναὐτὸν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς, καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτῶν Ἀδὰμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς.
 22. ΟΜΙΛΙΑ ΚΒ.Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων, καὶ ἐγέννησε Νῶε τρεῖς υἱοὺς, τὸν Σὴμ, τὸν Χὰμ, τὸν Ἰάφεθ. Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς.
 23. ΟΜΙΛΙΑ ΚΓ.Νῶε δὲ εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ. Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νῶε. Νῶε ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ· τῷ Θεῷ εὐηρέστησε Νῶε.
 24. ΟΜΙΛΙΑ ΚΔ.Ἐγέννησε δὲ Νῶε τρεῖς υἱοὺς, τὸν Σὴμ, τὸν Χὰμ,τὸν Ἰάφεθ· ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας.
 25. ΟΜΙΛΙΑ ΚΕ.Νῶε δὲ ἦν ἐτῶν ἑξακοσίων, καὶ ὁ κατακλυσμὸς τοῦ ὕδατος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς.
 26. ΟΜΙΛΙΑ Κς.Καὶ ἐμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε, καὶ πάντων τῶν θηρίων, καὶ πάντων τῶν κτηνῶν, καὶ πάντων τῶνπετεινῶν, καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετ'αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ. Καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμαἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ.
 27. ΟΜΙΛΙΑ ΚΖ.Καὶ ᾠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν καθαρῶν, καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκάρπωσιν εἰς τὸ θυσιαστήριον.
 28. ΟΜΙΛΙΑ ΚΗ.Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε, καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ'αὐτοῦ, λέγων· Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν, καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ' ὑμᾶς,καὶ πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθ' ὑμῶν, ἀπό τε ὀρνέωνκαὶ ἀπὸ κτηνῶν, καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς.
 29. ΟΜΙΛΙΑ ΚΘ.Καὶ ἤρξατο Νῶε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς, καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου, καὶ ἐμεθύσθη.
 30. ΟΜΙΛΙΑ Λ.Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἓν, καὶ φωνὴ μία πᾶσιν.
 31. ΟΜΙΛΙΑ ΛΑ.Καὶ ἔλαβε Θάῤῥα τὸν Ἄβραμ καὶ τὸν Ναχὼρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ τὸν Λὼτ τὸν υἱὸν Ἄῤῥαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ τὴν Σάραν τὴν νύμφην αὐτοῦ,γυναῖκα δὲ Ἄβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων, πορευθῆναι εἰς γῆν τῶν Χαναναίων· καὶ ἦλθεν ἕως Χαῤῥὰν, καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
 32. ΟΜΙΛΙΑ ΛΒ.Καὶ ὤφθη Κύριος τῷ Ἄβραμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Τῷσπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην. Καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ τῷ ὀφθέντι αὐτῷ.
 33. ΟΜΙΛΙΑ ΛΓ.Ἄβραμ δὲ ἦν πλούσιος σφόδρα κτήνεσι, καὶ ἀργυρίῳ, καὶ χρυσίῳ. Καὶ ἐπορεύθη, ὅθεν ἦλθεν, εἰς τὴν ἔρημον ἕως Βεθὴλ, ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἦν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ τὸ πρότερον ἀνὰ μέσον Βεθὴλ, καὶ ἀνὰ μέσον Ἁγγαὶ, εἰς τὸν τόπον τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ἀρχήν.
 34. ΟΜΙΛΙΑ ΛΔ.Εἶπε δὲ Κύριος τῷ Ἄβραμ μετὰ τὸ χωρισθῆναι τὸνΛὼτ ἀπ' αὐτοῦ· Ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς σουἴδε ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ σὺ νῦν εἶ, πρὸς βοῤῥᾶν καὶλίβα, καὶ ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν, ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτήν.
 35. ΟΜΙΛΙΑ ΛΕ.Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἀμαρφὰθ βασιλέωςΣενναὰρ, Ἀριὼχ βασιλεὺς Ἀλασὰρ, καὶ Χοδολογομὸρ βασιλεὺς Ἐλὰμ, καὶ Θαρθὰκ βασιλεὺςτῶν ἐθνῶν ἐποίησαν πόλεμον μετὰ τοῦ βασιλέως τῶν Σοδόμων.
 36. ΟΜΙΛΙΑ Λς.Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἄβραμ λέγον ἐν ὁράματι τῆς νυκτός· Μὴ φοβοῦ,Ἄβραμ, ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· ὁ μισθός σου πολὺς ἔσται σφόδρα.
 37. ΟΜΙΛΙΑ ΛΖ. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Ἄβραμ· Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων, ὥστε δοῦναί σοιτὴν γῆν ταύτην, κληρονομῆσαι αὐτήν· Εἶπε δέ·Δέσποτα Κύριε, κατὰ τί γνώσομαι, ὅτι κληρονομήσω αὐτήν.
 38. ΟΜΙΛΙΑ ΛΗ.Σάρα δὲ, ἡ γυνὴ Ἄβραμ, οὐκ ἔτικτεν αὐτῷ· ἦν δὲαὐτῇ παιδίσκη Αἰγυπτία, ᾗ ὄνομα Ἄγαρ.
 39. ΟΜΙΛΙΑ ΛΘ.Ἡνίκα δὲ ἐγένετο ὁ Ἄβραμ ἐννενήκοντα ἐννέαἐτῶν, ὤφθη αὐτῷ ὁ Θεός.
 40. ΟΜΙΛΙΑ Μ.Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ· Σάρα ἡ γυνή σου οὐ κληθήσεται Σάρα, ἀλλὰ Σάῤῥα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.
 41. ΟΜΙΛΙΑ ΜΑ.Ὤφθη δὲ ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραὰμ πρὸς τῇ δρυῒ τῇΜαμβρῆ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆςσκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. 


   54 ΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 1. 1 ΟΜΙΛΙΑ ΜΒ΄ Έξαναστάντες δε οί άνδρες έπέβλεψαν
 2. 2 ΟΜΙΛΙΑ ΜΓ Ήλθον δε, φησίν, οι δύο άγγελοι εις Σόδομα
 3. 3 ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ΄ Ώρθρισε δε Άβραάμ τω πρωϊ εις τον τόπον
 4. 4 ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ΄ .Καί έκίνησεν έκεΐθεν Άβρααμ εις γην
 5. 5 ΟΜΙΛΙΑ Μς΄ Καΐ είπε Σάρρα· Τίς άναγγέλει τω Αβραάμ
 6. 6 ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ΄ .Και έγένετο μετα τα ρήματα ταύτα,
 7. 7 ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄ Άπεκρίθησαν δέ οί υίοί του Χέτ προς
 8. 8 ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ΄ Αύται δε αι γενέσεις, φησιν, Ισαάκ
 9. 9 ΟΜΙΛΙΑ Ν΄Εν γαστρί δε ελαβεν η Ρεβέκκα,
 10. 10 ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄ Εγένετο δε λιμός έπί της γής
 11. 11 ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ΄ Εσπειρε δε Ίσαάκ έν τη γη έκείνη,
 12. 12 ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ Ήν δε Ήσαύ έτών τεσσαράκοντα
 13. 13 ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ΄ Καλέσασα δε Ρεβέκκα τον υιόν αύτής
 14. 14 ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ΄ Και είπε Λάβαν τω Ίακώβ Οτι γαρ
 15. 15 ΟΜΙΛΙΑ Να΄ Είπε δε Ίακώβ προς Λάβαν· Άπόδος μοι.
 16. 16 ΟΜΙΛΙΑ ΝΖ΄.Έγένετο δε, ώς έτεκε Ραχήλ
 17. 17 ΟΜΙΛΙΑ ΝΗ΄.Καί άναβλέψας Ίακώβ είδε παρεμβολήν ...
 18. 18 ΟΜΙΛΙΑ ΝΘ΄.Καί ήλθεν Ίακώβ είς Σαλήμ πόλιν Σηκί...
 19. 19 ΟΜΙΛΙΑ Ξ΄.Και οικοδομήσας θυσιαστήριον έκάλεσε
 20. 20 ΟΜΙΛΙΑ ΞΑ΄.Αύται δε αί γενέσεις Ιακώβ·
 21. 21 ΟΜΙΛΙΑ ΞΒ' .Καί είδεν Ιούδας θυγατέρα άνθρώπου ...
 22. 22 ΟΜΙΛΙΑ ΞΓ.Καί ούκ ήν γινώσκων ούδέν ο άρχιδεσμο...
 23. 23 ΟΜΙΛΙΑ ΞΔ΄. ’Εξηλθε δε Ίωσήφ άπο προσώπου Φαραώ...
 24. 24. ΟΜΙΛΙΑ ΞΕ.Καί άνέβησαν φησίν έξ Αίγύπτου,
 25. 25. ΟΜΙΛΙΑ Ξς΄ Ήγγισαν δε φησίν αΐ ήμέραι Ίσραήλ.
 26. 26.ΟΜΙΛΙΑ ΞΖ΄ ΕΙπε δε φησίν Ίσραήλ τω Ίωσήφ·


   55 ΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ

 1. ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέ με ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου»
 2. Εʹ ΨΑΛΜΟΣ « Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ κληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ »
 3. ςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. »
 4. Ζʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ψαλμὸς τῷ ∆αυῒδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ »
 5. Ηʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν »
 6. Θʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλ μὸς τῷ ∆αυΐδ.»
 7. Ιʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τῷ ∆αυΐδ. Ἐπινίκιος τῷ ∆αυΐδ. Τῷ νικοποιῷ. »
 8. ΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης. »
 9. ΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ. »
 10. ΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων»
 11. ΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Τῷ νικοποιῷ τοῖς υἱοῖς Κορέ. »
 12. Μ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπινίκιος ὑπὲρ τῶν ἀνθῶν τῶν υἱῶν Κορέ. »
 13. ΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων »
 14. Μς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ. Τῷ νικοποιῷ τῶν υἱῶν Κορέ.»
 15. ΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορέ. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα»
 16. ΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορέ. Ἐπινίκιος»
 17. ΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, ἐκάλεσε τὴν γῆν, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν»
 18. ΡΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὁ Θεὸς, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς· ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ»
 19. ΡΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου.»
 20. ΡΙʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.»
 21. ΡΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον»
 22. ΡΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου.»
 23. ΡΙΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου»
 24. ΡΙ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. »
 25. ΡΙΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. »
 26. ΡΙςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη· ἐπαινέσατε αὐτὸν»
 27. ΡΙΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. »
 28. ΡΙΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. »
 29. ΡΚʹ ΨΑΛΜΟΣ« Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. »
 30. ΡΚΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι»
 31. ΡΚΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοι κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. »
 32. ΡΚΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν»
 33. ΡΚ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος Σιών»
 34. ΡΚΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίανΣιὼν»
 35. ΡΚς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον»
 36. ΡΚΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον»
 37. ΡΚΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου»
 38. ΡΚΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐκ βαθέων ἐκεκραξά σοι, Κύριε, εἰσάκου σον τῆς φωνῆς μου. »
 39. ΡΛʹ ΨΑΛΜΟΣ « Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου. »
 40. ΡΛΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ∆αυῒδ, καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ. »
 41. ΡΛΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνόν ἄλλος»
 42. ΡΛΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου»
 43. ΡΛ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον»
 44. ΡΛΕʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.»
 45. ΡΛ ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑπὲρ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν ἐκλαύσαμεν »
 46. ΡΛΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου»
 47. ΡΛΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, τῷ νικοποιῷ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με»
 48. ΡΛΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με»
 49. ΡΜʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰσάκουσόν πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. »
 50. ΡΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην»
 51. ΡΜΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. »
 52. ΡΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐλογητὸς ὁ Κύριος ὁ Θεός μου»
 53. ΡΜ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑψώσωσε, Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου· εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου »
 54. ΡΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον Αἰνέσω ἐν τῇ ζωῇ μου. »
 55. ΡΜς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός. »
 56. ΡΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών»
 57. ΡΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ « Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.»
 58. ΡΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν»
 59. Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ
 60. Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 61. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·
 62. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ τὸν ἀπόστολον Παύλον
 63. Στίχοι είς τόν μέγαν φωστήρα και διδάσκαλον της Εκκλησίας Ιωάννη Χρυσόστομο
 64. Προθεωρία εις τους Ψαλμούς
 65. Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 66. Εἰς τήν ἐπιγραφὴν τοῦ Νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοίας
 67. Εις το Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
 68. Λόγος εις τήν τρυγόνα ήτοι εις την Εκκλησίαν
 69. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ,
 70. ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.
 71. ΕΙΣ ΤΟΝ Ρʹ ΨΑΛΜΟΝ.
 72. ΨΑΛΜΟΣ ΡΑʹ.Προσευχὴ τῷ πτωχῷ,
 73. ΨΑΛΜΟΣ ΡΒʹ.
 74. ΨΑΛΜΟΣ ΡΓʹ.
 75. ΨΑΛΜΟΣ Ρ∆ʹ.Ἀλληλούϊα.
 76. ΨΑΛΜΟΣ ΡΕʹ.Ἀλληλούια.
 77. ΨΑΛΜΟΣ Ρςʹ Ἀλληλούια.
 78. ΨΑΛΜΟΣ ΡΖʹ Ὠδὴ ψαλμοῦ τῷ ∆αυΐδ.
 79. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ, Ητοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ
 80. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶ...
 81. Είς το Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ.
ΤΟΜΟΣ 56 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ερμηνεία είς τον Προφήτην Ησαίαν
 2. Αʹ Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ἡσαΐας
 3. Βʹ Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν Ἀμώς
 4. Γʹ Ἰδοὺ δὴ ὁ ∆εσπότης Κύριος Σαβαὼθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν
 5. ∆ʹ Καὶ ἐπιλήψονται ἑπτὰ γυναῖκες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνθρώπου ἑνὸς λέγουσαι· τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα
 6. Εʹ Ἄσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ᾆσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου τῷ ἀμπελῶνί μου
 7. ΣΤ ʹ Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ βασιλεύς
 8. Ζʹ Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἄχαζ τοῦ Ἰωαθὰν τοῦ Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα
 9. Ηʹ Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· λαβὲ σεαυτῷ τόμον χάρτου καινόν, μέγαν, καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι


   ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΣΑΙΑΝ ΟΜΙΛΙΕΣ

 1. ΑἜπαινος τῶν ἀπαντησάντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ περὶ εὐταξίας ἐν ταῖς δοξολογίαις
 2. Εἰς τὸ προφητικὸν ῥητόν· "Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ βασιλεύς
 3. Εἰς τὴν ῥῆσιν τῶν Παραλειπομένων τὴν λέγουσαν· "Ὑψώθη ἡ καρδία Ὀζίου", ΄
 4. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου τὸ λέγον· "Ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ βασιλεύς,
 5. Εἰς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Ὀζίου
 6. Εἰς τὸ ῥητόν· "Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ βασιλεύς", καὶ περὶ μετανοίας
 7. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Ἱερεμίου, "Κύριε, οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁδὸς αὐτοῦ,
 8. Ἀπόδειξις τοῦ χρησίμως τὰς περὶ Χριστοῦ καὶ ἐθνῶν καὶ τῆς ἐκπτώσεωςἸουδαίων προφητείας ἀσαφεῖς εἶναι
 9. Ἔτι εἰς τὴν ἀσάφειαν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, καὶ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν,


   ΕΡΜΝΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΔΑΝΙΗΛ

 1. Α Ερμηνεία εις τον Δανιήλ Προφήτην
 2. Βʹ Ἐν τῷ ἔτει δευτέρῳ τῆς βασιλείας Ναβουχοδονόσορ, ἐνυπνιάσθη Ναβουχοδονόσορ ἐνύπνιον,
 3. Γʹ Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ὁ βα σιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν
 4. ∆ʹ Ἐγὼ Ναβουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ εὐθαλῶν ἐπὶ τοῦ θρόνου μου,
 5. Εʹ Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ κατέναντι τῶν χιλίων ὁ οἶνος
 6. ΣΤʹ Καὶ ὁ βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐφ' ὅλης τῆς βασιλείας αὐτοῦ
 7. Ζʹ Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Βαλτάσαρ, βασιλέως Χαλ δαίων, ∆ανιὴλ ἐνύπνιον εἶδεν·
 8. Ηʹ Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτάσαρ ὅρασις ὤφθη πρός με, ἐγὼ ∆ανιὴλ, μετὰ τὴν ὀφθεῖσάν μοι ἐν τῇ ἀρχῇ
 9. Θʹ Ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει ∆αρείου, τοῦ υἱοῦ Ἀσσουήρου, ἀπὸ τοῦ σπέρματος Μήδων,
 10. Ιʹ Ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ βασιλέως Περσῶν Κύρου λόγος ἀπεκαλύφθη τῷ ∆ανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα ἐπ εκλήθη Βαλτάσαρ
 11. ΙΑʹΚαὶ ἐγένετο ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου, ἐγὼ ἔστην εἰς κράτος καὶ ἰσχύν Καὶ νῦν ἀναγγελῶ σοι ἀλήθειαν
 12. ΙΒʹ Ἐν τῷ συντελεσθῆναι διασκορπισμὸν χειρὸς λαοῦ ἡγιασμένου, γνώσονται ἅγιον,
 13. ΙΓʹ Καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀστυάγης προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ· καὶ παρέλαβεν Κῦρος ὁ Πέρσης
 14. Ομιλία εν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, προειρηκότος ἐπισκόπου ὀλίγα εἰς τὸ Εὐαγγέλιον,
 15. Ομιλία εἰς τὸν Μελχισεδέκ
 16. Ομιλία πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν καὶ αὐτομολήσαντας πρὸς τὰς ἱπποδρομίας καὶ τὰ θέατρα
 17. Ομιλία εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν τὸ λέγον· Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἔσονται καιροὶ χαλεποί


   ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
   ΩΣ  ΕΝ ΤΑΞΕΙ ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟΥ

 1. Εἰς τὴν ἀσάφειαν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, καὶ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν,
 2. Σύνοψις τῆς Γενέσεως
 3. Σύνοψις τῆς Ἐξόδου
 4. Σύνοψις Λευιτικού
 5. Σύνοψις των Αριθμών
 6. Σύνοψις τοῦ ∆ευτερονομίου
 7. Σύνοψις τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ
 8. Σύνοψις τῶν Κριτῶν
 9. Σύνοψις τῆς Ῥούθ
 10. Σύνοψις τοῦ Τετραβασιλείου Βασιλειών α’
 11. Βασιλειῶν βʹ
 12. Βασιλειῶν γʹ
 13. Βασιλειῶν δʹ
 14. Παραλειπόμενα βιβλίον αʹ
 15. Παραλειπόμενα βιβλίον βʹ
 16. Εσδρας βιβλίον αʹ
 17. Ἔσδρας βιβλίον βʹ
 18. Ἐσθὴρ βιβλίον
 19. Τωβὶτ βιβλίον
 20. Βιβλίον Ἰουδίθ
 21. Ἰὼβ βιβλίον
 22. Σοφία Σολομῶντος
 23. Παροιμίαι Σολομῶντος
 24. Σύνοψις τοῦ Σιράχ
 25. Σύνοψις τῶν τῷ προφήτῃ Ἡσαΐᾳ εἰρημένων
 26. Σύνοψις τῶν τῷ προφήτῃ Ἱερεμίᾳ εἰρημένων


   57 ΤΟΜΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

 1. Αʹ Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτω...
 2. Βʹ. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ ∆αυῒδ, υἱο...
 3. Γʹ Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ ∆αυῒδ, υἱοῦ...
 4. ∆ʹ. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως ∆αυῒδ, γενε...
 5. Εʹ. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπ...
 6. ΣΤʹ. Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας...
 7. Ζʹ. Καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμμα...
 8. Ηʹ. Καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εἶδον τὸ παι δ...
 9. Θʹ. Τότε ἰδὼν Ἡρώδης ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ...
 10. Ιʹ. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ...
 11. ΙΑʹ Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Σαδδουκαίων καὶ Φαρισαίων ...
 12. ΙΒʹ. Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ε...
 13. ΙΓʹ Τότε ἀνήχθη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πν...
 14. Ι∆ʹ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη,ἀνε...
 15. ΙΕ Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρο...
 16. Ις ʹ Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ ...
 17. ΙΖʹ. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐ μοιχεύσ...
 18. ΙΗʹ Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, κα...
 19. ΙΘʹ. Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπρ...
 20. Κʹ. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριτ...
 21. ΚΑʹ. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ ...
 22. ΚΒʹ Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει· οὐ...
 23. ΚΓʹ. Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε.
 24. Κ∆ʹ Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται...
 25. ΚΕʹ Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους...
 26. ΚΣΤʹ Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ, προσῆλθεν ...
 27. ΚΖʹ Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδ...
 28. ΚΗʹ δὲ αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν οἱ μαθηταὶ ...
 29. ΚΘʹ Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε, καὶ ἦλθεν ...
 30. Λʹ Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον ἐπ...
 31. ΛΑʹ Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἰσ ε...
 32. ΛΒʹ Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν δύο...
 33. ΛΓʹ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκ...
 34. Λ∆ʹ Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύ γ...
 35. ΛΕʹ Μὴ νομίσητε, ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν ...
 36. ΛΣΤʹ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων ...
 37. ΛΖʹ Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγε...
 38. ΛΗʹ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν·...
 39. ΛΘʹ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ...
 40. Μʹ. Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν α...
 41. ΜΑʹ. Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν...
 42. ΜΒʹ Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν, καὶ τὸν καρπὸν α...
 43. ΜΓ΄ Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέω...
 44. Μ∆ʹ Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις


  58 ΤΟΜΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 1. . ΜΕʹ. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον ...
 2. Μς’ Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, ...
 3. ΜΖʹ Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς
 4. ΜΗʹ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς...
 5. ΜΘʹ Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν·
 6. ΝΑʹ. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ...
 7. ΝΒʹ. Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησ...
 8. ΝΓʹ Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εἶπε·
 9. Ν∆ʹ. Ἐξελθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρ...
 10. ΝΕʹ Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέ λει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,
 11. Νς ʹ. Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν· εἰσί τινες τῶν ...
 12. ΝΗʹ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαία.
 13. ΝΘʹ Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων! Ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα,
 14. Ξʹ. Ἐὰν ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε,...
 15. ΞΑʹ Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου,
 16. ΞΒʹ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς το...
 17. ΞΓʹ Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· ∆ιδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
 18. Ξ∆ʹ.Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ·
 19. Ξς ʹ. Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ,...
 20. ΞΖʹ Καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν, ἐξέβαλε πάν τας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ,
 21. ΞΕʹ Καὶ ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς, παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ,
 22. ΞΗʹ. Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός τις...
 23. Οʹ. Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιο...
 24. ΟΒʹ. Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ ...
 25. ΟΓʹ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταὶ, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν,
 26. Ο∆ʹ. Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους...
 27. ΟΕʹ Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, ἐπορεύετο Καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,
 28. Ος΄. Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, φευγέτωσαν ε...
 29. ΟΖʹ Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν Ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ,
 30. ΟΗʹ. Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐραν...
 31. Πʹ. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ, ἐν ο...
 32. ΠΒʹ. Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτ...
 33. ΠΓʹ Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς·
 34. Π∆ʹ. Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τ...
 35. ΠΕʹ. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ...
 36. Πς ʹ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόν...
 37. ΠΖʹ. Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλα...
 38. ΠΗʹ. Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ π...
 39. ΠΘʹ. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρ...
 40. Πς ʹ. Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς ...


    59 ΤΟΜΟΣ

   ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ   ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ

 1. Αʹ Αʹ Οἱ τῶν ἀγώνων τῶν ἔξωθεν θεαταὶ, ὅταν τινὰ γενναῖον ἀθλητὴν
 2. Βʹ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος
 3. Γʹ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος
 4. ∆ʹ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν
 5. Εʹ Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν
 6. ς ʹ Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης
 7. Ζʹ Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρω πον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
 8. Ηʹ Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
 9. Θʹ Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον
 10. Ιʹ Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρ έλαβον
 11. ΙΑʹ Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν
 12. ΙΒʹ Καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρὸς, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας
 13. ΙΓʹ Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων· «Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος,»
 14. Ι∆ʹ Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλά βομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
 15. ΙΕʹ Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς Υἱὸς, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
 16. ΙΣΤʹ Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι
 17. ΙΖʹ Ταῦτα ἐγένετο ἐν Βηθανίᾳ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων
 18. ΙΗʹ Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο Καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ
 19. ΙΘʹ Εὑρίσκει οὕτω πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ· «
 20. Κʹ Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ·
 21. ΚΑʹ Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ, καὶ λέγει αὐτῷ· «Ῥαββὶ, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»
 22. ΚΒʹ Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, γύναι; Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου
 23. ΚΓʹ Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας
 24. Κ∆ʹ Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ Πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
 25. ΚΕʹ Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι· Ἐὰ μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν
 26. ΚΣΤʹ Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς, σάρξ ἐστι· καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος, πνεῦμά ἐστιν
 27. ΚΖʹ Εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια, πιστεύσετε;
 28. ΚΗʹ Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον
 29. ΚΘʹ Ἦλθε δὲ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ' αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιζεν
 30. Λʹ Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος, ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ
 31. ΛΑʹ Ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱὸν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ Ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν, ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
 32. ΛΒʹ Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν· ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος
 33. ΛΓʹ Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχεται ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ,
 34. ΛΔʹ Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ, καὶ ἀπ ῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις·
 35. ΛΕʹ Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς Καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
 36. Λςʹ Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰη σοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν
 37. ΛΖʹ Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι·» Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· «Ναὶ, Κύριε·
 38. ΛΗʹ Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· «Ἴδε ὑγιὴς γέγονας·
 39. ΛΘʹ Ὁ Πατήρ μου οὐ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ Υἱῷ, ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν
 40. Μʹ Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής Ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ,
 41. ΜΑʹ Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφὰς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐ ταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· κἀκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι
 42. ΜΒ’ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θα λάσσης τῆς Γαλιλαίας εἰς τὰ μέρη Τιβεριάδος·
 43. ΜΓʹ Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐ τοῦ εἰς τὴν θάλασσαν Καὶ ἀναβάντες εἰς τὸ πλοῖον,
 44. Μ∆ʹ Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν· «Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε ση μεῖα,
 45. ΜΕʹ Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· «Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώ μεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ;» Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
 46. Μς’ Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα βάς· καὶ ἔλεγον·
 47. ΜΖʹ Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· «Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου,
 48. ΜΗʹ Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλι λαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν,
 49. ΜΘʹ Ταῦτα εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ,
 50. Νʹ Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· «Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;
 51. ΝΑʹ Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔκραζε λέγων·
 52. ΝΒʹ Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι·
 53. ΝΓʹ Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ γα ζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν·
 54. Ν∆ʹ Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· «Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, »
 55. ΝΕʹ Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· «Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ, καὶ δαιμόνιον ἔχεις;»
 56. Νς ʹ Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες·
 57. ΝΖʹ Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς, ἔπτυσε χαμαὶ, καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ,
 58. ΝΗʹ Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ὁ δὲ εἶπεν, Ὅτι προφήτης ἐστίν
 59. ΝΘʹ Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω· καὶ ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω· καὶ εὑρὼν αὐτὸν, εἶπεν αὐτῷ·
 60. Ξʹ Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν Καθὼς γινώ σκει με ὁ Πατὴρ,
 61. ΞΑʹ Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ χειμὼν ἦν Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος
 62. ΞΒʹ Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς
 63. ΞΓʹ Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ' ἦν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου ἀπήντησεν αὐτῷ
 64. Ξ∆ʹ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπε· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἤκουσάς μου
 65. ΞΕʹ Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδὲν,
 66. Ξς ʹ Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι· καὶ ἦλθον, οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον,
 67. ΞΖʹ Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
 68. ΞΗʹ Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα·
 69. ΞΘʹ Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπί στευσαν εἰς αὐτόν· ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν,
 70. Οʹ Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα, ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κό σμου τούτου
 71. ΟΑʹ Καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀναπεσὼν πά λιν,εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;
 72. ΟΒʹ Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει, καὶ ὁ ἐμὲ λαμβάνων, λαμβάνει τὸν πέμψαντά με
 73. ΟΓʹ Λέγει Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅπου ὑπάγω ἐγὼ, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι·
 74. Ο∆ʹ Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
 75. ΟΕʹ Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσα τε· καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν,
 76. Ος ʹ Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή· ὑμεῖς τὰ κλήματα,
 77. ΟΖʹ Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ, καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ
 78. ΟΗʹ Ταῦτα δὲ ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὑμῖν, ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με,
 79. ΟΘʹ Μικρὸν, καὶ οὐ θεωρεῖτέ με· καὶ πάλιν μικρὸν, καὶ ὄψεσθέ με, ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν Πατέρα
 80. Πʹ Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλ μοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα,
 81. ΠΑʹ Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις, οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ κόσμου Σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι
 82. ΠΒʹ Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου
 83. ΠΓʹ Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάῤῥου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος,
 84. Π∆ʹ Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ
 85. ΠΕʹ Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἤγαγον αὐτόν
 86. Πς ʹ Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί· Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω
 87. ΠΖʹ Θωμᾶς δὲ εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ∆ίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί·
 88. ΠΗʹ Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει ὁ Ἰησοῦς τῷ Σίμωνι Πέτρῳ, «Σίμων Ἰωνᾶ,ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;» Λέγει αὐτῷ·


    ΤΟΜΟΣ 60

    ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. Πρός Ρωμαίους Επιστολήν Υπόθεσις
 2. Αʹ.Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστο...
 3. Βʹ.Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστ...
 4. Γʹ. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶ...
 5. ∆ʹ.∆ιὰ τοῦτο παρέδωκεν τοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμία...
 6. Εʹ.Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώ...
 7. ΣΤ ʹ.Ἴδε, σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ ...
 8. Ζʹ. Τί οὖν; προεχόμεθα; Οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα...
 9. Ηʹ.Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκένα...
 10. Θʹ.Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτ...
 11. Ιʹ.∆ιὰ τοῦτο, ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰ...
 12. ΙΑʹ.Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θαν...
 13. ΙΒʹ.Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ...
 14. ΙΓʹ.Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐσ...
 15. Ι∆ʹ. Ἄρα οὖν, ἀδελφοὶ, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ...
 16. ΙΕʹ.Οἴδαμεν δὲ, ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντ...
 17. ΙΣΤ ʹ.Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμα...
 18. IZʹ. Ἀδελφοὶ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ ...
 19. ΙΗʹ. Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; ...
 20. ΙΘʹ.Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ, τούτου οὐκ ἐπέτυχεν...
 21. Κʹ.Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τ...
 22. ΚΑʹ.Καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τ...
 23. ΚΒʹ. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς· εὐλογεῖτε, κ...
 24. ΚΓʹ. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω....
 25. Κ∆ʹ. Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὸν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤ...
 26. ΚΕʹ. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλα...
 27. ΚΣΤ ʹ.Οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν...
 28. ΚΖʹ.Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλι...
 29. ΚΗʹ.Λέγω δὲ Χριστὸν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι ...
 30. ΚΘʹ.Πέπεισμαι δὲ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ...
 31. Λʹ. Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, διακονῶν το...
 32. ΛΑʹ. Ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστ...
 33. ΛΒʹ. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, σκοπεῖν τοὺς...


  60 ΤΟΜΟΣ

   ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 1. Αʹ Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν
 2. Βʹ Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγον τες· Κύριε,
 3. Γʹ Τότε ὑπέστρεψαν οἱ ἀπόστολοι εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου
 4. ∆ʹ Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἦσαν ὁμοθυμαδὸν
 5. Εʹ Ἄνδρες Ἰουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες,
 6. ςʹ Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατέ μου τοὺς λόγους τούτους
 7. Ζʹ Ἀκούσαντες δὲ τοὺς λόγους τούτους, κατενύγη σαν τὴν καρδίαν, εἶπόν
 8. Ηʹ Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν, ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐννάτην
 9. Θʹ Ἰδὼν δὲ, φησὶ, Πέτρος, ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν·
 10. Ιʹ Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ
 11. ΙΑʹ Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς
 12. ΙΒʹ Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων
 13. ΙΓʹ Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων,
 14. Ι∆ʹ Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Γαμαλιὴλ, νομοδιδάσκαλος,
 15. ΙΕʹ Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ
 16. Ις ʹ Ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεὸς λέγων, ὅτι Ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ,
 17. ΙΖʹ Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο, εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ' ἡμᾶς;
 18. ΙΗʹ Ἀκούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ' αὐτόν
 19. ΙΘʹ Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων· Ἀνάστηθι καὶ πορεύου πρὸς μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν
 20. Κʹ Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν ∆αμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος ἐν ὁράματι·
 21. ΚΑʹ Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτὸν,
 22. ΚΒʹ Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ, ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκα τοντάρχης, ἐκ σπείρας τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,
 23. ΚΓʹ Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς, φησὶν, ὁ Πέτρος, ἦλθε σὺν αὐτοῖς· καί τινες τῶν ἀδελφῶν
 24. Κ∆ʹ Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἔπε σε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας
 25. ΚΕʹ Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ, διῆλθον ἕως
 26. Κς ʹ Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας
 27. ΚΖʹ Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις,
 28. ΚΗʹ Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν,
 29. ΚΘʹ Ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ, εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται,
 30. Λʹ Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν, παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα
 31. ΛΒʹ ∆ιέτριβον δὲ ἐκεῖ, φησὶ, χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰου δαίας,
 32. ΛΓʹ Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς, ἀπεκρίθη Ἰάκωβος, λέγων· Ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἀκούσατέ μου Συμεὼν
 33. Λ∆ʹ Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
 34. ΛΕʹ Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πό λεως παρὰ ποταμὸν,
 35. Λς ʹ Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευ χόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν·
 36. ΛΖʹ ∆ιοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν, ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην,
 37. ΛΗʹ Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ,
 38. ΛΘʹ Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον· Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου
 39. Μʹ Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν
 40. ΜΑʹ Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν, ἐπαῤῥησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς, διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ
 41. ΜΒʹ Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ Πνεύματι, διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν,
 42. ΜΓʹ Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλεσά μενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς, καὶ ἀσπασάμενος,
 43. Μ∆ʹ Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας
 44. Μ∆ʹ Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας
 45. ΜΕʹ Καὶ τανῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ
 46. Μς ʹ Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
 47. ΜΖʹ Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος· Ἐγώ εἰμι ἄνθρωπος Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας,
 48. ΜΗʹ Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέφοντι εἰς Ἱερουσαλὴμ, εὐχομένου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι
 49. ΜΘʹ Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος, ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων· τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ·
 50. Νʹ Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ νυκτὸς
 51. ΝΑʹ Ἀνεβάλετο δὲ, φησὶ, ὁ Φῆλιξ αὐτοὺς, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπών·
 52. ΝΒʹ Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆςΒερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας,
 53. ΝΓʹ Ἀνέστη δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν, ἥ τε Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς· καὶ ἀναχωρήσαντες
 54. Ν∆ʹ Οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν
 55. ΝΕʹ Ἐγένετο δὲ μετὰ τρεῖς ἡμέρας, συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους


   ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Λόγος παραινετικός περί μετανοίας, Λόγος Α'.
 2. Κυριακή της Τυροφάγου περί μετανοίας και έλεημοσύνης. Λόγος β'.
 3. Περί μετανοίας. Λόγος γ’
 4. Περί ελεημοσύνης.
 5. Εις κήρυγμα νηστείας. Λόγος α.
 6. Περί νηστείας. Λόγος β’.
 7. Περί νηστείας Λόγος γ’.
 8. Περί νηστείας. Λόγος δ’.
 9. Περί νηστείας. Λόγος ε.
 10. Περί νηστείας. Λόγος.ς’
 11. Περί νηστείας. Λόγος ζ’
 12. Περὶ ὑπομονῆς, καὶ τοῦ μὴ πικρῶς κλαίειν τοὺς τελευτῶντας.
 13. Περὶ ὑπομονῆς.
 14. Περὶ σωτηρίας ψυχῆς.
 15. Εἰς τοὺς κατηχουμένους.
 16. Ταλανισμὸς πρὸς τοὺς φθείροντας τὰς τοῦ Χριστοῦ παρθένους.
 17. Κατὰ αἱρετικῶν.
 18. Χρυσοστόμου περὶ ἐλεημοσύνης.
 19. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπιστολὴ πρὸς μοναχοὺς
 20. Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
 21. Εἰς τὸ, "Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ·"
 22. Εἰς τὸ λέγειν τοὺς Ἰουδαίους, "∆αιμόνιον ἔχεις," καὶ εἰς τὸ, "Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν."
 23. Περὶ μετανοίας.
 24. Περὶ ἐλπίδος.
 25. Περὶ ἀγάπης.
   61 ΤΟΜΟΣ

    ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΥΠΟΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄

 1. ΥΠΟΘΕΣΙΣ
 2. ΑʹΠαῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς,
 3. ΒʹΕὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ
 4. ΓʹΠαρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 5. ∆ʹὉ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμέ νοις μωρία ἐστὶ, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύ ναμις Θεοῦ ἐστι
 6. ΕʹΒλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοὶ,
 7. ΣΤʹΚἀγὼ, ἀδελφοὶ, ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἦλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας, καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ
 8. ΖʹΣοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις· σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου
 9. ΗʹΚἀγὼ, ἀδελφοὶ, οὐκ ἡδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ' ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
 10. ΘʹΕἴ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον, χρυσὸν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην· ἑκάστου τὸ ἔργον
 11. ΙʹΜηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω Εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός
 12. ΙΑʹἘμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ' ὑμῶν ἀνα κριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
 13. ΙΒʹΤαῦτα δὲ, ἀδελφοὶ, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι' ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε, τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν
 14. ΙΓʹἩμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν (ἀναγκαῖον γὰρ ἐντεῦθεν πάλιν τὸν λόγον ἀναλαβεῖν), ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ·
 15. Ι∆ʹ∆ιὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστί μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου
 16. ΙΕʹὍλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζε ται,
 17. ΙΣΤ ʹἜγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυ σθαι πόρνοις· καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου,
 18. ΙΖʹΠάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθή σομαι ὑπό τινος
 19. ΙΗʹΟὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη τοῦ Χρι στοῦ εἰσιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ,
 20. ΙΘʹΠερὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι· καλὸν ἀνθρώπῳ γυναι κὸς μὴ ἅπτεσθαι· διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω,
 21. ΚʹΠερὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
 22. ΚΑʹΟὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα;
 23. ΚΒʹΟὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι, ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσ εδρεύοντες,
 24. ΚΓʹΟὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες, πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον;
 25. Κ∆ʹΠειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν, εἰ μὴ ἀνθρώπινος Πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆ ναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε,
 26. ΚΕʹΠᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν
 27. ΚΣΤ ʹἘπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις, οὕτω κατέχετε
 28. ΚΖʹΤοῦτο δὲ παραγγέλλων, οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον, ἀλλ' εἰς τὸ ἧττον συνέρχεσθε
 29. ΚΗʹ∆οκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πι νέτω
 30. ΚΘʹΠερὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοὶ, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα,
 31. ΛʹΚαθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι, καὶ μέλη ἔχει πολλὰ, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα·
 32. ΛΑʹΟὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρὶ, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσὶ,
 33. ΛΒʹὙμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους
 34. ΛΓʹἩ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται
 35. Λ∆ʹΕἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύσονται, εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται
 36. ΛΕʹ∆ιώκετε τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικὰ, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε
 37. Λ΄ ʹἈδελφοὶ, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσὶν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε
 38. ΛΖʹ Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν Οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ' ὑποτάσσεσθαι,
 39. ΛΗʹΓνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ Εὐαγγέλιον, ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
 40. ΛΘʹΕἴτε οὖν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν, καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε
 41. ΜʹἘπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;
 42. ΜΑʹ Ἀλλ' ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; Ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται, ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
 43. ΜΒʹὉ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκὸς, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ
 44. ΜΓʹΠερὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, καθὼς διέταξα ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε
 45. Μ∆ʹἘὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος πρὸς ὑμᾶς, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς


    ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β΄

 1. ΑʹΠαῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θε λήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ
 2. ΒʹΕἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων,
 3. Γʹ Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ,
 4. ΔʹἘγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν, οὐκέτι ἦλ θον εἰς Κόρινθον
 5. ΕʹἘλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ,
 6. ϛʹ Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; εἰ μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ ὑμῶν;
 7. ΖʹΕἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐν τετυπωμένη ἐν λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι
 8. ΗʹἜχοντες οὖν τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης
 9. Θʹ Ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι· ἀπορούμενοι,ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι· διωκό μενοι,
 10. Ιʹ Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχο μεν,
 11. ΙΑʹ Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα·
 12. ΙΒʹΣυνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν, μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς
 13. ΙΓʹ Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται Οὐ στενοχωρεῖσθε
 14. Ι∆ʹΧωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
 15. ΙΕʹὭστε εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην
 16. Ις΄ ∆ιὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν· περισσοτέρως δὲ μᾶλλον ἐχάρημεν
 17. ΙΖʹἈλλ' ὡς ἐν παντὶ περισσεύητε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ
 18. ΙΗʹ Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου
 19. ΙΘʹΠερὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περιττόν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν
 20. Κʹ Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι, καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν,
 21. ΚΑʹ Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ,
 22. ΚΒʹΤὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε Εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ' ἑαυτοῦ,
 23. ΚΓʹὌφελον ἠνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ, ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου
 24. Κ∆ʹΟἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ
 25. ΚΕʹἘν ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ
 26. ΚΣΤ ʹΚαυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι Ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου
 27. ΚΖʹΓέγονα ἄφρων καυχώμενος· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε Ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι
 28. ΚΗʹἜστω δὲ, αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν, ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον
 29. ΚΘʹ Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς, ἐπὶ στόμα τος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
 30. Λʹ∆ιὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος


    ΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. ΑʹΠαῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπων, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
 2. ΒʹἜπειτα δὲ διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα,συμπαραλαβὼν
 3. ΓʹὮ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν; οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς ἸησοῦςΧριστὸς προεγράφη, ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος
 4. ∆ʹ.Λέγω δὲ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν
 5. ΕʹΤῇ γὰρ ἐλευθερίᾳ, φησὶν, ᾗ Χριστὸς ὑμᾶς ἐξ ηγόρασε, στήκετε
 6. ΣΤʹἈδελφοὶ, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος


    ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Ὅτι θεοπρεπὲς ἔργον ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη ἐστί
 2. Εἰς προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, καὶ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸησοῦΧριστοῦ Τῇ ἁγίᾳ πέμπτῃ
 3. Εἰς τὸ, "Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ ηὐφράνθην"
 4. Εἰς τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἰς τὰ νήπια
 5. Εἰς τὸν Ἡρώδην καὶ εἰς τὰ νήπια
 6. Εἰς Μάρθαν καὶ Μαρίαν καὶ Λάζαρον, καὶ Ἠλίαν τὸν προφήτην
 7. Εἰς τὸ, "Ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον"
 8. Εἰς τὴν πόρνην καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον
 9. Εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 10. Εἰς τὰ Βάϊα
 11. Εγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν θεολόγον
 12. Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν τὸν Θεολόγον
 13. Εἰς τὴν μεταμόρφωσιν
 14. Περὶ αὐχμοῦ
 15. Εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν
 16. Εἰς τὸν Φαρισαῖον, καὶ εἰς τὴν πόρνην Ἐλέχθη τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετράδι
 17. Εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν
 18. Εἰς τὸ, Ὅτε ἀνέβη ὁ Κύριος εἰς τὸ ἱερὸν, μεσούσης τῆς ἑορτῆς καὶ εἰς τὸνΜελχισεδέκ Τῇ μεσοπεντηκοστῇ
 19. Εἰς τὴν μεσοπεντηκοστήν
 20. Εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν Τῇ ἡμέρᾳ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
 21. Εἰς τὸ, Πάτερ, εἰ δυνατὸν, τὸ ποτήριον τοῦτο παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ Τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ
 22. Εἰς τὴν τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου παραβολὴν λέγουσαν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινε, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν
 23. Εἰς γέννησιν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ
 24. Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 25. Εἰς τὸν ἑκατόνταρχον
 26. Εἰς τὸ, Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὑτοῦ
 27. Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, εἰς τὴν δραχμὴν, καὶ εἰς τὸ, "Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς"
 28. Περὶ Νηστείας
 29. Εἰς τὸν Υἱὸν τῆς Χήρας


     ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. ΥΠΟΘΕΣΙΣ Ἡ Ἔφεσος ἔστι μὲν τῆς Ἀσίας μητρόπολις
 2. Α΄ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήμα τος Θεοῦ,
 3. Βʹ Ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρό θεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος
 4. Γʹ ∆ιὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην
 5. Δʹ Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις,
 6. Εʹ ∆ιὸ μνημονεύετε, ὅτι ὑμεῖς ποτε τὰ ἔθνη ἐν σαρκὶ,
 7. ς ʹ Καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μα κρὰν, καὶ τοῖς ἐγγύς·
 8. Ζʹ Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη,
 9. Ηʹ Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ, ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως
 10. Θʹ Μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
 11. Ιʹ Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν.
 12. ΙΑʹ Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς Πατὴρ πάντων,
 13. ΙΒʹ Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν,
 14. ΙΓʹ Καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ, ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὑτῶν,
 15. Ι∆ʹ ∆ιὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὑτοῦ
 16. ΙΕʹ Πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς, καὶ ὀργὴ, καὶ κραυγὴ, καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν
 17. ΙΣΤʹ Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ, εὔσπλαγ χνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς
 18. ΙΖʹ Γίνεσθε οὖν μιμη ταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, καὶ περιπα τεῖτε ἐν ἀγάπῃ,
 19. ΙΗʹ Τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ πλεονέκτης,
 20. ΙΘʹ Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοὶ,
 21. Κʹ Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ της γυναικός
 22. ΚΑʹ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυ ρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον.
 23. ΚΒʹ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι
 24. ΚΓʹ Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ.
 25. Κ∆ʹ Ενδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ


      ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ Β΄

 1. Υπόθεσις πρός τούς Φιλιππησίους Επιστολήν
 2. Αʹ Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις,
 3. Βʹ Μάρτυς γάρ μοί ἐστιν ὁ Θεὸς, ὡς ἐπιποθῶ πάν τας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ
 4. Γʹ Καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν
 5. ∆ʹ Καὶ τί αἱρήσομαι, οὐ γνωρίζω Συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀνα λῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι·
 6. Εʹ Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος,
 7. ΣΤʹΤοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων,
 8. Ζʹ Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων,
 9. Ηʹ Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκού σατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον,
 10. ΘʹἘλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ, γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν
 11. Ιʹ Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ· τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρὸν,
 12. ΙΑʹἈλλ' ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν Ἀλλὰ μὲν οὖν καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν
 13. ΙΒʹἈδελφοὶ, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δὲ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος,
 14. ΙΓʹΠολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ·
 15. Ι∆ʹΧαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, Χαίρετε Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις
 16. ΙΕʹἘχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν· ἐφ' ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε,


    ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. Αʹ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θε λήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, τοῖς ἐν Κολοσσαῖς
 2. Βʹ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσα μεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι
 3. ΓʹὍς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 4. ∆ʹΚαὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριωμένους τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,
 5. ΕʹΤὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,
 6. ΣΤʹὩς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ,
 7. ΖʹΜὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων,
 8. ΗʹΝεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ νείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν,
 9. ΘʹὉ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις,
 10. ΙʹΑἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς
 11. ΙΑʹἘν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν και ρὸν ἐξαγοραζόμενοι Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος,
 12. ΙΒʹἈσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς,


    ΥΠΟΜΜΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ Α΄

 1. Αʹ Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,
 2. Βʹ Ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ,
 3. Γʹ Μνημονεύετε γὰρ, ἀδελφοὶ, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς γὰρ καὶ ἡμέρας ἐργαζό μενοι
 4. Δʹ ∆ιὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπεί ρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων,
 5. Εʹ Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακα λοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν
 6. ΣΤʹΠερὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχομεν γρά φειν ὑμῖν Αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
 7. ΖʹΟὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
 8. ΗʹΤοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου,
 9. ΘʹΠερὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοὶ, οὐ χρείαν ἔχετε γράφεσθαι ὑμῖν
 10. ΙʹἘρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ, καὶ νουθετοῦντας
 11. ΙΑʹΤὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε· προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε Πάντα δὲ δοκιμάζετε·τὸ καλὸν κατέχετε απὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε


    ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ Β΄

 1. Αʹ Εἰπὼν ἐν τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ, ὅτι Εὐχόμεθα νύκτα καὶ ἡμέραν ἰδεῖν ὑμᾶς
 2. ΒʹΠαῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡμῶν
 3. ΓʹΟἵτινες δίκην τίσουσιν, ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,
 4. ∆ʹΚαὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας,
 5. ΕʹΠιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς, καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ Πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ' ὑμᾶς


    ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
 2. ΥΠΟΘΕΣΙΣ Πρῶτον ἀναγκαῖον τὴν ὑπόθεσιν εἰπεῖν τῆς ἐπιστολῆς, εἶτα καὶ τὰ ζητούμενα
 3. ΑʹΠαῦλος δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν,
 4. Βʹ Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε, μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην
 5. ΓʹΕἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις κοινωνὸν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ Εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε, ἢ ὀφείλει, ἐμοὶ τοῦτο ἐλλόγει Ἐγὼ Παῦλος


     ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ Α' 

 1. ΥΠΟΘΕΣΙΣ
 2. Αʹ Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατ' ἐπιταγὴν Θεοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
 3. ΒʹΤὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου·
 4. ΓʹΧάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,
 5. ∆ʹΠιστὸς ὁ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι,
 6. ΕʹΤαύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέ κνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας,
 7. ΣΤʹΠαρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεή σεις, προσευχὰς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,
 8. ΖʹἽνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρος
 9. ΗʹΒούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ·


    ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ  Β' 

 1. ΑʹΠαῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Τιμοθέῳ
 2. ΒʹΜὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ·
 3. ΓʹὙποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χρι στῷ Ἰησοῦ·
 4. ∆ʹΣὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων,
 5. ΕʹΠιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συ ζήσομεν· εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ἀρνησόμεθα,
 6. ΣΤʹἘν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυ σᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα·
 7. ΖʹΤοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐν στήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄν θρωποι φίλαυτοι,
 8. Ηʹ Βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄσπονδοι, ἄστοργοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται,
 9. ΘʹΠᾶσα γραφὴ θεόπνευστος, καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθω σιν, πρὸς παιδείαν
 10. ΙʹΣπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως ∆ημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα,


   ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Εἰς τὸν Τελώνην, καὶ εἰς τὸν Φαρισαῖον
 2. Εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων νηστειῶν
 3. Περὶ νηστείας· Κυριακῇ εʹ τῶν νηστειῶν
 4. Περὶ νηστείας
 5. Περὶ εὐχῆς
 6. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ, Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν
 7. Νουθεσίαι πνευματικαί
 8. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν νηστειῶν, καὶ περὶ νηστείας
 9. Εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιμίου ξύλου
 10. Εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ εἰς τὰς μυροφόρους
 11. Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς
 12. Περὶ νηστείας
 13. Περὶ νηστείας, καὶ εἰς τὸν ∆αυῒδ, καὶ περὶ πρεσβυτέρων, καὶ εἰς τὸν Ἰωσὴφ,καὶ κατὰ Ναυάτου
 14. Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου, καὶ κατὰ Ἀρείου δυσσεβοῦς
 15. Περὶ ἐλεημοσύνης
 16. Περὶ ἀγάπης
 17. Εἰς τὸν Λάζαρον αʹ
 18. Εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον βʹ
 19. Εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον γʹ


    63 ΤΟΜΟΣ

     ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ   ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

 1. Υπόθεσις πρός Εβραίους Επιστολήν
 2. ΑʹΠολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις,
 3. ΒʹὋς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥή ματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ,
 4. ΓʹὍταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει· Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ
 5. ∆ʹΟὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν
 6. ΕʹΟὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
 7. ΣΤ ʹ∆ιὸ, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν,
 8. ΖʹΣπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κα τάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας
 9. Ηʹ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά
 10. Θʹ∆ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λό γον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι
 11. ΙʹΓῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολ λάκις ὑετὸν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθε τον ἐκείνοις
 12. ΙΑʹΤῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεὸς, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς μείζονος εἶχεν ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ, λέγων·
 13. ΙΒʹΟὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδὲχ, βασιλεὺς Σαλὴμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ
 14. ΙΓʹΕἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισε δὲχ
 15. Ι∆ʹΚεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοσοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου
 16. ΙΕʹΕἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη,
 17. ΙΣΤ ʹΚαὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν
 18. ΙΖʹ Οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ Χρι στὸς, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ' εἰς αὐ τὸν τὸν οὐρανὸν,
 19. ΙΗʹ Ἀνώτερον λέγων, ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας,
 20. ΙΘʹἜχοντες οὖν, ἀδελφοὶ, παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν
 21. ΚʹἙκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λα βεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,
 22. ΚΑʹἈναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες, πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων·
 23. ΚΒʹΠίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι
 24. ΚΓʹΠίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν
 25. Κ∆ʹΚατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόν τες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι,
 26. ΚΕʹΠίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος,
 27. ΚΣΤ ʹΠίστει καὶ περὶ μελλόντων ηὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἡσαῦ Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον
 28. ΚΖʹΠίστει πεποίηκε τὸ Πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρω τότοκα θίγῃ αὐτῶν
 29. ΚΗʹΠεριῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι· ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος οὗτος
 30. ΚΘʹΟὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι· καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως,
 31. ΛʹΠᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης· ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν
 32. ΛΑʹΕἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμὸν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον
 33. ΛΒʹΟὐ γὰρ προσεληλύθατε ὄρει ψηλαφωμένῳ, καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ, γνόφῳ καὶ σκότῳ καὶ θυέλλῃ, καὶ σάλπιγγος ἤχῳ,
 34. ΛΓʹ∆ιὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχω μεν χάριν, δι' ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ
 35. Λ∆ʹΠείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες


    ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩΝ

 1. Αʹ Περὶ ἀγάπης
 2. Βʹ Περὶ εὐχῆς
 3. Γʹ Περὶ μετανοίας
 4. ∆ʹ Περὶ νηστείας καὶ σωφροσύνης
 5. Εʹ Περὶ εὐτυχίας καὶ δυστυχίας
 6. ΣΤʹ Περὶ διδαχῆς καὶ νουθεσίας
 7. Ζʹ Περὶ ταπεινοφροσύνης
 8. Ηʹ Περὶ ψυχῆς
 9. Θʹ Περὶ τοῦ μὴ καταφρονεῖν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἁγίων μυστηρίων
 10. Ιʹ Περὶ Προνοίας
 11. ΙΑʹ Περὶ πλούτου καὶ πενίας
 12. ΙΒʹ Περὶ γαστριμαργίας καὶ μέθης
 13. ΙΓʹ Περὶ ἀῤῥωστίας καὶ ἰατρῶν
 14. Ι∆ʹ Περὶ γυναικῶν καὶ κάλλους
 15. ΙΕʹ Περὶ πλεονεξίας
 16. Ις ʹ Περὶ ἀλαζονείας καὶ κενοδοξίας
 17. ΙΖʹ Περὶ φθόνου
 18. ΙΗʹ Περὶ μίσους καὶ ἔχθρας
 19. ΙΘʹ Περὶ λύπης καὶ ἀθυμίας
 20. Κʹ Περὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ
 21. ΚΑʹ Περὶ ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δόξης
 22. ΚΒʹ Περὶ ὑπομονῆς καὶ μακροθυμίας
 23. ΚΓʹ Περὶ ἐλεημοσύνης καὶ φιλοξενίας
 24. Κ∆ʹ Περὶ ἁμαρτίας καὶ ἐξαγορεύσεως
 25. ΚΕʹ Περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως
 26. Κς ʹ Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας
 27. ΚΖʹ Περὶ παίδων ἀνατροφῆς
 28. ΚΗʹ Περὶ ὅρκων
 29. ΚΘʹ Περὶ ἀκακίας καὶ ἀνεξικακίας καὶ μνησικακίας
 30. Λʹ Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, συντεθὲν παρὰ Θεοδώρου Μαγίστρου
 31. ΛΑʹ Περὶ θανάτου
 32. ΛΒ Περὶ ἀνδρείας καὶ ἰσχύος
 33. ΛΓʹ Εἰς τὴν ἁγίαν ἑορτὴν τῶν βαΐων
 34. Λ∆ʹ Εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν
 35. ΛΕʹ Περὶ μετανοίας
 36. Λς ʹ Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον
 37. ΛΖʹ Περὶ σιωπῆς καὶ ἀποῤῥήτων
 38. ΛΗ΄ Περὶ τοῦ μὴ ἐπαισχύνεσθαι ὁμολογεῖν τὸν τίμιον σταυρὸν, καὶ ὡς δι' αὐτοῦ ἔσωσεν ἡμᾶς ὁ Χριστὸς,
 39. ΛΘʹ Περὶ τοῦ, ὅτι πολλὰς ὁδοὺς ἡμῖν ὁ Θεὸς ἔδωκε πρὸς τὸ μὴ ἁμαρτάνειν
 40. Μʹ Περὶ τοῦ, ὅτι δεῖ πάντα ποιεῖν καὶ πραγματεύεσθαι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν
 41. ΜΑʹ Περὶ τοῦ, ὅτι δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς κἂν τοὺς οἰκέτας ἡμῶν
 42. ΜΒʹ Περὶ τοῦ, ὅτι οὐ χρὴ θορυβεῖσθαι ὁρῶντας ἡμᾶς τοὺς μὲν ἀγαθοὺς δυσπραγοῦντας,
 43. ΜΓʹ Περὶ τοῦ, ὅτι ὁ τῶν παρόντων καταφρονῶν, ἀμφοτέρων ἐξουσιάζει
 44. Μ∆ʹ Περὶ κατανύξεως καὶ ὑπομονῆς καὶ ἐπιθυμίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν·
 45. ΜΕʹ Περὶ τοῦ μὴ πενθεῖν σφοδρῶς τοὺς τελευτῶντας
 46. Μς ʹ Ὅτι, εἰ καὶ πάντων ἁμαρτημάτων ἐσμὲν ὑπεύθυνοι, δυνάμεθα καὶ δι' ἐξαγορεύσεως σωθῆναι·
 47. ΜΖʹ Εἰς τὸ μὴ ἀναξίως προσέρχεσθαι τοῖς θείοις μυστηρίοις
 48. ΜΗʹ Ἀπάνθισμα ἐν εἴδει λόγου ἐκ Χρυσοστόμου συλλεγὲν παρὰ Θεοδώρου·


     64 ΤΟΜΟΣ

      ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΟΘΑ

 1. Α΄ Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου
 2. Βʹ Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐν νηστείᾳ σωφρονούντων, καὶ διαγωγῆς διαφόρων προφητῶν
 3. Γʹ Τοῦ αὐτοῦ λόγος παραινετικὸς περὶ ἐγκρατείας
 4. ∆ʹ Τοῦ αὐτοῦ, ὅτι βαρὺ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καταφρονεῖν
 5. Εʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου
 6. ΣΤʹΤοῦ αὐτοῦ, ὅτι θαλάσσῃ παρείκασται ὁ βίος οὗτος, καὶ εἰς τὸ, "Ὅτε ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ"
 7. Ζ΄ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως
 8. Ηʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά
 9. Ιʹ Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ τοῦ Εὐαγγελίου ῥητὸν, καὶ περὶ παρθενείας, καὶ παραινετικὸς εἰς τὰς ἐκπεσούσας
 10. ΙΑʹ Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια,
 11. ΙΒ΄ Ομιλία εἰς τὴν λίμνην Γενησαρὲτ, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν ἀπόστολον
    ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

 1. ΟΜΙΛΙΑ Βʹ Εἰς τὴν μετάνοιαν τῶν Νινευϊτῶν
 2. ΟΜΙΛΙΑ Γʹ Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον
 3. Βʹ. Καὶ βλέπε τὸ μέγεθος τῆς ἐλεημοσύνης, ὅτι οὐδεμία ἀρετὴ ἐγκρίνεται αὐτῆς
 4. ∆ʹ. Οὐ χρηματίζει ὁ πωλῶν τὸν παράδεισον, ἀλλὰ ψυχὴν ἐλεήμονα καὶ καρδίαν εὐπροαίρετον
 5. Εʹ. Οὕτως ἐπεθύμησεν ῥανίδα ὕδατος καὶ ὁ πλούσιος ἐκεῖνος ὁ ἐν τῷ πυρὶ ὑπάρχων,
 6. Ζʹ. Ἦν δέ τις πτωχὸς ὀνόματι Λάζαρος, καὶ ἐβέβλητο εἰς τὸν πυλῶνα τοῦ πλουσίου
 7. Ηʹ. Ἴδες τοῦ πλουσίου τὴν ἐνταῦθα δόξαν, τὴν τρυφήν;
 8. Θʹ. Ἐγένετο, φησὶν, ἀποθανεῖν τὸν πλούσιον, καὶ ἀπενεχθῆναι εἰς κόλασιν αἰώνιον.
 9. Ιʹ. Ὁ δὲ πατριάρχης οὗτος ὁ μέγας οὐκ ἐμάλλαξεν αὐτὸν
 10. ΙΑʹ. Ἴδες τοῦ πλουσίου τὸ τέλος; ἴδες τῆς τρυφῆς τὸ πρόσκαιρον;
 11. ΙΒʹ. Φοβηθῶμεν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ἐν ἡμέρᾳ ᾖ ὁ οἰκοδεσπότης τοὺς ἐργάτας
 12. ΟΜΙΛΙΑ Εʹ Πρὸς τοὺς μεγάλα τὰ παρόντα νομίζοντας καὶ περὶ τὰ τοῦ βίου λαμπρὰ μάτην ἐπτοημένους
 13. ΟΜΙΛΙΑ Ζ ʹ Περὶ εὐχῆς
 14. ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ Ὅτι πάντων ἡ κατὰ ψυχὴν ἀρετὴ προτιμοτέρα
 15. ΟΜΙΛΙΑ Θ΄Τη Βασιλίδι Ευδοξία


    ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΙΩΒ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΙΩΒ
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ʹ
 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ
 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤʹ
 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζʹ
 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηʹ
 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θʹ
 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιʹ
 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑʹ
 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒʹ
 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓʹ
 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆ʹ
 16. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕʹ
 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤʹ
 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘʹ
 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κʹ
 20. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑʹ
 21. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒʹ
 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓʹ
 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕʹ
 24. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤʹ
 25. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗʹ
 26. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘʹ
 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λʹ
 28. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒʹ
 29. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕʹ
 30. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗʹ
 31. ΚΕΦΑΙΛΑΙΟΝ ΛΘʹ
 32. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒʹKindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |