ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Αγιος Μάρκος ο ΕυγενικόςΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Η ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ  ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ
Oι αξιοθαύμαστοι άγώνες, ή ηρωική πάλη καί τά υπερφυσικά κατορθώματα τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ΜάρκουΑρχιεπισκόπου τής’Εφέσου, τοϋ επονομαζόμενου Εύγενικοϋ.
Τοϋ εξαίρετου καί σχεδόν μοναδικού ύπέρμαχου καί φύλακα τής άμεμπτου κι άγιοτάτης κι άποστολικής καί πατροπαράδοτης ορθόδοξης πίστης, συγκεντρωμένα σ’ ένα βιβλίο καί γραμμένο σέ μορφή βιογραφίας άπό τόν άνάξιο κι ελάχιστο ανάμεσα στούς ιερομόναχους
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Πρός άπόκτηση γνώσεως καί ψυχικής ωφέλειας των άπανταχοϋ ορθοδόξων χριστιανών.
Στους έν Χριστώ άδελφούς μου άπανταχού  γης την ευλαβική προσκύνηση καί τόν εκ ψυχής άσπασμό Εκείνος ό περίφημος καί περιώνυμος Μάρκος ό Εφέσου ό Ευγενικός, παρουσιάζεται σήμερα από μένα, μέ τήν επιγραφή ΄Άντίπαπας΄, ή ΄αδιάψευστος μονομάχος΄. Ό ορθόδοξος φιλαναγνώστης, πρέπει νά έχει τήν υπομονή νά διαβάσει τόν παρόντα λόγο καί τότε ν’ αποφασίσει άν ταιριάζει ή όχι σ’ αυτόν μία τέτοια προσωνυμία. Ή ονοματοθεσία δέν είναι βέβαια ιδιότητα τοϋ κάθε τυχόντα, αλλά μιλούν τά γεγονότα ώστε κι οί πλέον απαίδευτοι σ’ αυτά νά βρίσκονται ικανότατοι καί νά τά κατανοούν.
Έγώ (όπως θ’ ακούσεις καί μέσα στό λόγο μου όπου τό ομολογώ), δεν κινήθηκα πρός αυτό από καμιά έπαρση καί αυθάδεια, άλλά στ’ αλήθεια άπ’ έναν υπέρμετρο ζήλο γιά νά παρουσιάσω τήν αγιότητα τού Μάρκου τοϋ Ευγενικού σ’ όλον τόν κόσμο, γιά δύο λόγους: πρώτα γιά τήν ωφέλεια τού πιστού απλού λαού καί δεύτερο γιά τήν καταισχύνη τών εχθρών του, τών μιαρότατων παπιστών
Ή ωφέλεια συνίσταται στό νά μάθει ό απλός λαός εκείνα πού προηγουμένως δέν ήξερε γι’ αυτόν τόν άγιο κι έτσι νά τόν τιμά όπως οφείλει καί νά τόν δοξάζει σάν αληθινό δοϋλο τού Θεού καί νά τόν μιμείται ό καθένας, κι όταν υπάρξει αιτία κι άνάγκη γιά την πίστη, νά τού γίνεται έτοιμος προστάτης καί βοηθός στις άνάγκες τής παρούσας ζωής. Κι είναι μεγάλη κι άθεράπευτη ντροπή γιά τούς αχρείους παπιστές, νά κηρύσσεται άγιος, καί δοξασμένος από τό Θεό, ό υπέρτατος εχθρός τους, ό άσπονδος πολέμιός τους καί τί άλλο περισσότερο νά πούμε παρά ό Άντίπαπας,
Μάρκος ό Άντίπαπας Άγιος.
Καί ποιά άλλη ντροπή υπάρχει, μεγαλύτερη απ’ αύτή;
Ποιά άλλη σαΐτα πιό φαρμακερή άπ’ αύτή;
Ό Άντίπαπας Άγιος.
Καί δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι κάθε ορθόδοξος είναι Άντίπαπας κι όμως αυτός δέν είναι απλά Άντίπαπας, άλλά ό κατεξοχήν Άντίπαπας.
Μάρκος ό Άντίπαπας Άγιος.

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Περιεχόμενα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ      

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
    
ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ       

Λόγος Αγίου Αθανασίου του Πάριου είς τον Αγιον Μάρκον τον Ευγενικόν
Παρουσίαση του Αγίου Μάρκου       
Η αγιότητα του Μάρκου        
Η Συνοδική άπόφαση  του 1734

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
           
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΗΣ       

Καταγωγή και παιδεία Μάρκου και Ιωάννη Ευγενικού         
Ασκητική παιδεία Μάρκου και Ιωάννου       
Χαρακτήρας του Αγίου Μάρκου       
Μαρτυρίες συγχρόνων για τον Μάρκο          
Ο Επίσκοπος Μάρκος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ  

Περί πρωτείου και φιλιόκβε  
Το διοικητικό σχίσμα 
Φιλιόκβε        
Η όγδοη Οικουμενική Σύνοδος         
Η Φράγκικη αίρεση   
Αίρεση ο Παπισμός   
Παπικό σχίσμα του 1009, επιβεβαίωση και καταδίκη του σχίσματος του 1054 
      
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
           
ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ   

Οι λόγοι για τους οποίους οσηγήθηκαν οι Ρωμαίοι (Βυζαντινοί )στην Φερράρα-Φλωρεντία           
Οι λόγοι για τους οποίους ο Πάπας συγκάλεσε Σύνοδο  στη Φερράρα-Φλωρεντία 
Η διπλωματική δολιότητα του Πάπα και η Φραγκική Σύνοδος της Βασιλείας          
Προετοιμασία για τη Σύνοδο της Ιταλίας       
Ιστορικά χαρακτηριστικά των Οικουμενικών Συνόδων        
Ιστορικές προυποθέσεις Συνόδου-Φερράρας
Η αρχική τοποθέτηση του Πατριάρχη Ιωσήφ
Αποψη Ιερομήμονα για Φερράρα-Φλωρεντία           
Αλλαγή γνώμης του Πατριάρχη         
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ         
Ο πρώτος ασπασμός  
Προσυνοδικοί διάλογοι και το Σιτηρέσιο      
Πουργατόριο – Καθαρτήριον-πύρ     
Αρχή διαλόγου 9.4 μέχρι 9.10.1438   

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Φθόνος κατά Μάρκου
Ο πρώτος Λατίνος αντίπαλος του Μάρκου    
Ο δεύτερος Λατίνος αντίπαλος του Mάρκου 
Συμπεράσματα των προσυνοδιακών διαλόγων στην Φερράρα         
Εναρξη της κύριας Συνόδου στην Φερράρα  
Ιστορική αναδρομή των   Οικουμενικών Συνόδων 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
«Ορος»  ή  «Τόμος των Οκουμενικών Συνόδων»     
Ανάγνωση των «Ορων»        
Συμπεράσματα μετά την ανάγνωση των «΄Ορων»    
Η αντίδραση των παπικών μετά την ανάγνωση των «'Όρων»  

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Διάσπαση και λιποταξία από την Ορθόδοξη πίστη μερίδας Ανατολικών      
Παρασκήνια και οικονομική τρομοκρατία     
Προς αλλαγή τόπου και του θέματος 
Λόγοι αλλαγής θέματος διαλόγου     
Στη Φλωρεντία Εναρξη Συνόδου 26-2-1439 
Απαγόρευση να ομιλεί ο Μάρκος Εφέσου     

ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Νοθεία των Πατερικών κειμένων      
Πορεία προς την Ουνίαν – Ένωση     
Μάχη Μάρκου με  λατινόφρονες       
Επίθεση λατινοφρόνων κατά Μάρκου           
Βία κατά Μάρκου      
Παρέμβαση Παπικών
Πιέσεις αυτοκράτορα και Πατριάρχου           
Προς την ομολογίαν Ένωσης-Ουνίας
«΄Εκ του .διά του»      

ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Μάχη  
Αντίλογος Εφέσου και Νικαίας         
Μαρτυρία Ιωάννου Δαμασκηνού       
Μαρτυρία Γρηγορίου Νύσης 
Συμφωνία Λατινοφρόνων      
Σκλήρυνση των Παπικών      
Οικονομική πίεση και στέρηση τροφής του Μάρκου
Αποδοχή της λατινικής πίστης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Εγκώμιο στο Μάρκο  
Αποδοχή παραφθαρμένων λατινικών ρητών 
Μαρτυρία  του Καβάσιλα      
Επίθεση οργής κατά Μάρκου
Εξύβριση του Μάρκου στο διαμέρισμα του Πατριάρχη        
Μαρτυρία Καβάσιλα  
Σιωπή και πόνος για την προδοσία   

ΕΝΟΤΗΤΑ 12
  
Ανασκόπηση του θέματος     
Τελική προσπάθεια των Λατινοφρόνων        
Ιντριγκες και ρουσφέτια         
Συμφωνία  ένωσης-Ουνίας    
Ήταν νά τούς κλαϊνε κι΄ οι σκύλοι     
Επίθεση Παπικών στα έθιμα της Εκκλησίας 
Οριστική υποχώρηση λατινοφρόνων στην Ουνία      

 ΕΝΟΤΗΤΑ 13 

Οι συκοφαντίες του Ουνίτη για τον Μάρκο   
Νά μήν άναγκαστώ να υπογράψω τον όρο
 Γιατί αυτό δεν πρόκειται  τότε νά τό κάνω, ότι καί νά γίνει  
Υπογραφές των αρχιερέων    
Υπογραφές αρχόντων λαικών
Θρήνος και ομολογία του υπογράφοντος Συρόπουλου         
Υπογραφές  Ηγουμένων        
Ήττα του Πάπα νίκη του Μάρκου      
΄Δεν καταφέραμε τίποτα΄ «acimus nihil»      

ΕΝΟΤΗΤΑ 14
Θεολογικά πορίσματα του Αγίου Αθανασίου του Πάριου    
Η απειλή της Ιεράς Εξέτασης
Κοινωνία Ούνίας        
Προσπέθεια καταδίκης του Μάρκου 
Μάρκος ο Ομολογητής          
           
ΕΝΟΤΗΤΑ 15

ΕΓΚΩΜΙΑ    

Εγκώμιο για την ομολογία του Εφέσσου      

ΕΝΟΤΗΤΑ 16
Ρητορικά εγκώμια      
           
ΕΝΟΤΗΤΑ 17

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ [1.2.1440]      

Σχίσμα κλήρου και λαού        
Θάνατος του Ιωσήφ   
Διωγμός και φυγή      
ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σύνοδος Ορθόδοξη κατά της Φερράρας-Φλωρεντίας
Επιστροφή των μετανοούντων           
Εγκώμιο του Γενναδίου Σχολάριου   

ΕΝΟΤΗΤΑ  18
Συνοδική θέση των Ορθοδόξων        
Εγκύκλιες επιστολές και παραινέσεις του Αγίου Μάρκου    
Θαυματουργή Σωτηρία του Αγίου Μάρκου  
Ο διάδοχος του Μάρκου     

ΕΝΟΤΗΤΑ 19
   
Επιστολή προς Γεννάδιο Σχολάριο    
Απάντηση Σχολάριου  

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 

Κοίμηση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού 
Ανακεφαλαίωση  των γεγονότων και η αποτίμηση των έργων του Μάρκου
Επίλογος, παραινέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 21

ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ TON ΑΠΟ ΜΑΡΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ          

 ΕΝΟΤΗΤΑ 22
 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 
Απόδοση στή Νεοελληνική: Βασιλάκη Ελένη
Επιμέλεια θεολογική: Παπαδόπουλος Δημήτριος Σχέδια: Νεκτάριος Σταματέλος
Δ.Π. ΝΕΣΤΩΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τό κείμενο τού 'Αγίου Αθανασίου τού Παρίου έχει αποδοθεί στήν νεοελληνική Γλώσσα.

ΘΕΟΤΟΚΟΣΕισαγωγή σε πρώτη αποκλειστική δημοσίευση  στό Ορθόδοξο Διαδίκτυο από το Βιβλίο :

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ

Η ηλεκτρονική επεξεργασία αναρτήσων κειμένων, τίτλων  και εικόνων έγινε από τον N.B.B

Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή κειμένων σε Ορθόδοξα Ιστολόγια, αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα ,χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν για μη εμπορικούς σκοπούς,με βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή :

© ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
http://www.alavastron.net

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |