ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Παναγία η Μητέρα τής ζωής- Πίνακας Περιεχομένων

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Παναγία η Μητέρα τής ζωής- Πίνακας Περιεχομένων
ΘΕΟΤΟΚΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΑ η Μητέρα της ζωής
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Άθανασίου
Πρεσβυτέρα Χαρούλα Τσουλιάη

Πτυχές τού Μεσιτευτικοΰ ’Έργου τής Θεομήτορος

1 Η Θεοτόκος ως υπέρμαχος τής Ορθοδοξίας

Ή Παναγία είναι, κατά την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, σύμφωνα μέ όσα άποφάσισε περ'ι αυτής ή Γ' έν Έφέσω Οικουμενική Σύνοδος (431 μ.Χ.): Ύπεραγία, Θεοτόκος, Αειπάρθενος και Μεσίτρια. Είναι ή Μητέρα τού Θεού καί τών άνθρώπων, βασίλισσα γής καί ούρανοΰ. Πολύ όμως πριν από τίιν οικουμενική αύτή απόφαση, οί πιστοί είχαν διαμορφώσει τη συνείδηση ότι ή Μαρία είναι τό δοχεϊον τοϋ Πνεύματος, διάκονος τής προαιώνιου βουλής τού Θεού «δί ημάς τούς ανθρώπους καί διά την ήμετέραν σωτηρίαν», άκαταίσχυντος προστάτιδα τών χριστιανών. Διά τούτο καί τιμάται ήδη από τούς πιστούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, ενίοτε με δόση, υπερβολής, τίιν όποια εγκαίρως (καί πριν ακόμη από τό 431 μ.Χ.) οί Πατέρες επιχείρησαν νά περιορίσουν στο ορθό πλαίσιο, όπως τούτο άποδεικνύεται καί από τον άγιο Έπιφάνιο, έπίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου (κοιμήθηκε τό 403 μ.Χ.), ό όποίος συνιστοΰσε ότι «εις μεν τον Κύριον πρέπει λατρεία, εις δε την Θεοτόκον τιμή και προσκύνησις». Ό άγιος Πατέρας ψέγει μέ παρρησία την παρατηρούμενη στις ημέρες του ύπερβολή έναντι τού τιμίου προσώπου τής Παναγίας, καί τούτο τον άναδεικνύει αληθινό Ποιμένα τής Εκκλησίας, πού αγρυπνεί, κατά τον Απόστολο Παύλο, ύπέρ των ψυχών τού ποιμνίου του. Μάλιστα στον Άγκυρωτόν λεγόμενο λόγο του άποκαλεϊ την Παρθένο, πολύ πριν από την Οικουμενική Σύνοδο τής Εφέσου, Θεοτόκο.

Ή ’Ορθόδοξη Εκκλησία μας ούτε ύπερτιμά τό πρόσωπο τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, τοποθετώντας το στη θέση τής θεότητος, ούτε την ύποτιμά, θεωρώντας την κοινή θνητή γυναίκα, διότι είναι ή Κεχαριτωμένη, όπως ακριβώς τήν προσφώνησε ό απεσταλμένος τού Θεού Αρχάγγελος (Λουκ. 1, 28, 30, 35). Μάλιστα ή Παρθένος μετά τήν επί τής γής Κοίμησή της καί τήν εις ούρανούς Μετάστασή Της, βρίσκεται σέ κατάσταση δόξας καί τιμής, όπως τούτο γίνεται φανερό καί από τό όραμα πού περιγράφεται στήν Αποκάλυψη (κεφ. 12,1-6).
Βασικό στοιχείο τής ορθόδοξης πίστης είναι ή θέση τής Μαρίας, ώς Μητέρας τού Χριστού. Μία παρθένος έπιλέχθηκε από τον Θεό ώς λειτουργός στο καινοποιητικό θείο μυστήριο. Ό Λόγος έπρεπε νά έχει μητέρα γιά νά είναι πραγματική ή άνθρώπινη φύση Του. Αφού · δε δεν ήταν δυνατόν νά έχει πατέρα (ήταν «άπάτωρ εκ μητρός»), ή Μητέρα Του έπρεπε νά είναι παρθένος, δηλαδή κόρη άπείρανδρος. Τόν παρθενικό τόκο τής Μαρίας προείδε ό Ήσάΐας στήν παλαιά εποχή, φωτιζόμενος άπό τό Πνεύμα τού Θεού- «’Ιδού ή παρθένος έξει εν γαστρί καί τέξεται υιόν...». Ή προφητική φωνή προμήνυε τήν απόρρητη, θεία βουλή. Ή Μαρία ύπήρξε «παρθενομήτωρ», συνταιριασμένη στον καινούργιο ρυθμό της νέας φύσεως. Ό ρόλος Της δέ αύτός ήταν απαραίτητος για τήν οικονομία της λυτρώσεως. ’Ηταν ή ταπεινή συνεισφορά τοϋ ξεπεσμένου γένους στο έργο της σωτηρίας του. Ή ανθρωπότητα παρείχε τήν Κόρη της, για νά έχει διαμέσου αυτής τον Σωτήρα της. Ή πεσμένη φύση έπρεπε νά συμβάλει καί αυτή στο έργο τής σωτηρίας της. Ή συνεισφορά δέ αυτή ήταν ή «θεόπαις Μαριάμ», ή ταπεινή Κόρη τής Ναζαρέτ, ή γυναίκα ή άσπιλη καί καλή, πού θά δάνειζε τή σάρκα της για νά προέλθει άπ’ αύτήν ή ανθρώπινη φύση τοΰ Εμμανουήλ, τό άπαστράπτον δοχείο τοϋ Δεσπότου, ή «Κεχαριτωμένη», τής όποιας ή καθαρότητα καί ή πνευματική καλλονή οδήγησαν σε έκσταση τό λειτουργικό πνεύμα τοΰ Θεοϋ· ό θρόνος τοϋ Παμβασιλέως, ή Πλατυτέρα τών ουρανών, ή Βασίλισσα τοΰ ούρανοΰ καί τής γής. Ή παρθενία τής Μαρίας δέν λειτούργησε μονάχα στή Σύλληψη τοϋ Υίοϋ Της, αλλά καί στή Γέννησή Του. Ή Μαρία όντως γέννησε, αλλά έμεινε παρθένος. Ό τόκος της δέν κατέλυσε τά σήμαντρα τής παρθενίας Της. Όπως παρθένος συνέλαβε, έτσι καί παρθένος γέννησε. Αλλά καί μετά τόν τόκο δέν έχασε τήν παρθενία Της, παραμένοντας έσαεί παρθένος, αειπάρθενος. Όπως δέ λέγει ό ιερός Αυγουστίνος- «Παρθένος συνέλαβε, παρθένος έτεκε καί μετά τόκον παρθένος διέμεινεν». Τέλος, ένα άλλο σημείο συναφές μέ τά πιο πάνω είναι ό ανώδυνος καί άλόχευτος τόκος τής Παρθένου. Ή Μητέρα τοϋ Θεοϋ δέν ένιωσε πόνους κατά τή γέννα Της. Οί πόνοι είχαν έπιβληθεΐ σάν κατάρα άπό τόν Θεό προς τήν Εΰα γιά τόν μοιραίο ρόλο της στό τραγικό δράμα τής Έδέμ. Ή έπώδυνη γέννηση άκολουθοΰσε τήν ένήδονη σύλληψη. Τέτοια όμως σύλληψη δέν έγινε στή

Περιεχόμενα

1 Η Θεοτόκος ως υπέρμαχος τής Ορθοδοξίας           
Νεστοριανισμός         
Οί Μάρτυρες τοϋ ’Ιεχωβά (η Χιλιαστές)       
'Η θαυματουργή εικόνα «ΧΑΙΡΟΒΟ»          
Διήγηση για τον μοναχό πού κατείχε τά αιρετικά κείμενα τού Νεστορίου    
Παναγία τοΰ Πόπσκαγια        
Θαύματα τής Παναγίας τής Σκουπιώτισσας   
’Ορθόδοξη χριστιανη σώζεται άπο την Παναγία άπο την αίρεση τών μαρτύρων τού ’Ιεχωβά
Το ιστορικό τής θαυματουργού Εικόνος        
2. Θεοτόκος η Παρηγορήτισσα          
Διηγήσεις άπο τον βίο τής άγιας Θεοδώρας τής Κομνηνής, Βασίλισσας τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου καί Πολιούχου τής Αρτας (1222-1270)

3· Ή Θεοτόκος Βοηθός εν καιρώ πειρασμών
4· Η Παναγία Μητέρα και τροφός     
Άπο τη ζωή τοϋ παπα-Τύχωνα, όταν ήταν λαϊκός      
Άπό τά θαύματα τής Παναγίας τού Κύκκου  
Μέ τό λάδι τής Παναγίας       
Παναγία ή Έλαιοβρύτισσα ('Ιερά Μονή Βατοπαιδίου)          
Ευλογίες άπό την Παναγία      


5. Ή Θεοτόκος εν Χριστώ Παιδαγωγός        
Ή Θεοτόκος έγγυήτρια στη μετάνοια τής όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας         
Άπό τον βίο τού αγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου τοΰ έξ ’Άρτης         
'Η Θεοτόκος διδάσκει τον ιερό θεσμό τής νηστείας Ή Παναγία τών Λίθινων          
’Εξαφανίζει λογισμούς απιστίας        
’Αμείβει την εύλάβεια προς το πρόσωπό Της
'Ο άγιος ’Ιωάννης ό Κουκουζέλης     
Οσιος Γρηγόριος ό Δομέστικος         
'Η ευλαβής δωρήτρια και ή εικόνα τής Παναγίας Νέας Μονής Χίου
'Η σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού 
Οσοι βλασφημούν την άγνη Θεομήτορα, εισπράττουν τιμωρίες       
6. Η θεομήτωρ χορηγός και προστάτης τής μητρότητας        
Ή Παναγία ή Γενεσιουργός   
Μια ήρωίδα πίστεως (Θαύμα τής Παναγίας τής Βαρνάκοβας)          
'Η Παναγία Τσαμπίκα
Θαύματα τής 'Αγίας Ζώνης    
Ή ’Άχραντος Μαρία είσάκουσε τις παρακλήσεις μας
Θαύμα τής'Αγίας Ζώνης σε ετεροδόξους      
7· θεραπεύει ώς άμισθος ιατρός        
Τό θαύμα τής Θεοτόκου στον Αγιο ’Ιωάννη -Παναγία ή Τριχερούσα          
Ή θεραπεία τής κόρης τού Βυζαντινού αύτοκράτορα ’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081-1188) 
'Η Παναγία ή Πορταΐτισσα θεραπεύει μια ρωσίδα πριγκίπισσα        
Θεραπεία τού Ευγένιου Βούλγαρη (σχολάρχη τής Άθωνιάδας)        
'Ένα θαύμα των ημερών μας άπο τη Μεγαλόχαρη τής Τήνου           
Ή ασημένια πορτοκαλιά        
8. Των αδικούμενων προστάτης        
Τό θαύμα τής Παναγίας τής Κασσιωπίας       
'Η θαυματουργή εικόνα τής Παντάνασσας    
Θαύματα τής ΓΙαντάνασσας   
Θαύματα τής Παναγίας Παντάνασσας στο Πόρτο Λόγος      


9· Ή Άνεπαίσχνντος Προστασία        
Τό θαύμα τής Θεοτόκου στο παιδί Εβραίου πού κοινώνησε 
Θαυματουργική διάσωση ενός μικρού παιδιού από πυρκαγιά          
10 . Ή Γοργοϋπήκοος και Γοργοεπήκοος      
Ή Άθωνίτισσα Γοργοϋπήκοος  'I. Μ. Δοχειαρίου     
Το θαύμα        
Μια διήγηση από τό Ρουμανικό Γεροντικό    
Άπό τά θαύματα τής Παναγίας Γοργοεπηκόου Νεστάνης ’Αρκαδίας
11  Ή Παρθενομήτωρ προστατεύει την παρθενία    
12. Ή'Υπέρμαχος Στρατηγός και Αγία Σκέπη
'Η Παναγία ή Άρμάτα
Άπό τά θαύματα τής Παναγίας τής Λεσινιώτισσας    
Ι3· Η Ζωοδόχος Πηγή           
Το λογγοβαρδίτικο θαύμα τής απελευθερώσεως  απο τους Γερμανούς, τών 125  Παριανών όμηρων         
Β ΜΕΡΟΣ      
’Εμφανίσεις τής Παναγίας      
Το φαινόμενο τών όράσεων-εμφανίσεων τής Θεοτόκου        


Διηγήσεις άπό τα Συναξάρια τών Αγίων        
1. Στον ’Απόστολο Θωμά      
2. Πρώτη εμφάνιση τής Παναγίας μετά την Κοίμησή Της στους αγίους ’Αποστόλους         
3· Στον άγιο Νικόλαο 
4· Στον άγιο Άνδρέα τον διά Χριστόν σαλό  
5· Στον άγιο Κύριλλο ’Αλεξάνδρειάς
6. Στον άγιο Νήφωνα 
7· Στον άγιο Ρωμανό τόν Μελωδό    
8. Στόν Γέροντα τοϋ αγίου ’Ιωάννη τοΰ Δαμασκηνού           
9· Στον άγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας          
10. Στον άγιο Πέτρο τον ’Αθωνίτη    
11 Στον όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη    
12. Στον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά 
13· Στόν άγιο ’Αθανάσιο τον ’Αθωνίτη     


    
14. Στον όσιο Κοσμά τόν Ζωγραφίτη
15· Στον όσιο Σίμωνα
16. Στόν άγιο ’Ιωάννη τον Κουκουζέλη        
17 Στον ηγούμενο τής Ί. Μ. Μ. Βατοπαιδίου
18. Στον όσιο Νεόφυτο τον Προσμονάριο    
19· Στην όσία μονάχη Πελαγία τής Τήνου     
20. Στον άγιο νεομάρτυρα Κωνσταντίνο τον έξ ’Αγαρηνών 
21   Στόν άγιο Αρσένιο τόν Καππαδόκη        
22. Στον όσιο Λάζαρο τον Γαλλησιώτη         
23· Στον βατοπαιδινό μοναχό Λάζαρο καί τούς οσίους Βαρνάβα καί Σωφρόνιο      
24  Στον όσιο Λαυρέντιο, κτίτορα τής Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας      
Β. Από τη Θηβαΐδα τοϋ Βορρά          
1. Στον άγιο Σεραφείμ τοϋ Σάρωφ     
2. Στον άγιο 'Ιλαρίωνα τον ’Ίβηρα     
3· Στον άγιο Άνδρέα Μπογκολιούμπσκυ      
4· Στον άγιο ’Αλέξανδρο τοΰ Σβίρ    
5· Στην όσία ’Αναστασία τού Παντάν
6. Στον στάρετς ’Ιωνά τού Κιέβου     
Δεύτερη επίσκεψη τής Παναγίας       
Τρίτη επίσκεψη τής Παναγίας


Άλλες εμφανίσεις τής Θεοτόκον και διηγήσεις άπό την Όρθόδοξη Παράδοση        
1 Στην Πλακίδια, κόρη τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου     
Παναγία ή Άντιφωνήτρια Μονής Βατοπαιδίου          
2. Στη Μονή Ίβήρων  
3· Στη μονάχη Μάρθα, ηγούμενη τής Μονής τής 'Οδηγήτριας Μονεμβασίας (σημερινή Αγία Σοφία)
4· Στη Μονή τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου,τήν επονομαζόμενη «'Η Μεγάλη ’Αντίληψη»        
5· Στο μετόχι τής Ί. Μ. Άγιου Παύλου          
6. Σέ έναν έργάτη τής Μονής Δοχειαρίου      
7.  Σε οδοιπόρο έξω άπό τή Μονή Ίβήρων    
8. Στην 'Ιερά Μονή Φιλοθέου
9· Στην 'Ιερά Μονή τής Παναγίας τοϋ Κόκκου τής Κύπρου  
10. Στην ηγούμενη τής Ίεράς Μονής  τής «Κυρίας των Αγγέλων» Κεχροβουνίου Τήνου    
11. Στον στρατηγό Μακρυγιάννη       
12. Στα Βοδενά τής Βουλγαρίας        
13· Στο νησί Κέα των Κυκλάδων      
14· Στη Νέα Μονή τής Χίου σέ έναν χρυσοχόο        
15· Σέ ευλαβή δωρήτρια τής Νέας Μονής Χίου        
16. Στα Κύθηρα - Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα
17· Στα Κύθηρα τό έτος 1816
18. Στό χωριό Πίσω Λιβάδι τής Πάρου στις 15 Αύγούστου τοΰ 1931          
19.· Το έτος 1948 στην εγκαταλειμμένη Μονή Προυσσοΰ   
20. Στον Όρχομενό τής Βοιωτίας τον Σεπτέμβριο τού 1943  


21.  Στη χιονισμένη Μόραβα το 1940
22. Στη Λίμνη Εύβοιας τον ’Ιούνιο τού 1944
23· Στις 3 Μαρτίου 1940 στον Νικόλαο Γκάτζαρο    
24· Στον Γέροντα Γελάσιο     
25. Στην άγιορείτικη Μονή Παντελεήμονος τό 1903
26. Τό 1914 στον Δήμαρχο ’Αθηναίων Σπυρίδωνα Μερκούρη        
27.       Στον γέροντα Παίσιο   

Στην καλύβη του στο'Άγιον ’Όρος    
28.       Στον μοναχό Ίωαννίκιο τής Σκήτης τής αγίας ’Άννης
29· Στη Μάρω, τή θετή μητέρα τοΰ Μωάμεθ τού Πορθητή, κατά τή μεταφορά τών Τιμίων Δώρων στο Άγιον Ορος   
Ή σύζυγος τοϋ Μουράτ         
Στον Αθω       
30. Στόν Γέροντα Ίωσηφ τον Ησυχαστή       
31. Στις Καρυές τής Χίου       
Η Παναγία ή Άρβανίτισσα     
Ο ναός τής Παναγίας τής Άρβανίτισσας         
Παναγία Άρβανίτισσα καί οχι Άλβανή          
Εμφανίσεις καί θαύματα τής Παναγίας τής Άρβανίτισσας     
Πνευματική εγρήγορση          


Δ. Άλλες σύγχρονες  θαυματουργικές  εμφανίσεις τής Θεοτόκου    
1. Στην Τήνο τον Μάρτιο τού 1929    
2. Στην Τήνο τον Αύγουστο τού 1947
3· Στην Τήνο τον Αύγουστο τού 1966           
4· Στην Τήνο, στην εορτή τής Κοίμησης        
5. Στο Παρίσι τό 1988
6. ’Εμφάνιση τής Παναγίας στο Πόρτο Λάγος τον Αύγουστο τοϋ 2005    ΘΕΟΤΟΚΟΣ
   

Εισαγωγή κειμένων σε πρώτη δημοσίευση στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο  απο το Βιβλίο :

ΠΑΝΑΓΙΑ η Μητέρα της ζωής 


Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Άθανασίου

Πρεσβυτέρα Χαρούλα Τσουλιάη


Η ηλεκτρονική επεξεργασία αναρτήσων κειμένων, τίτλων  και εικόνων έγινε από τον N.B.B

Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή κειμένων σε Ορθόδοξα Ιστολόγια, αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα ,χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν για μη εμπορικούς σκοπούς,με βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή :© ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣhttp://www.alavastron.net


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
YOUR ADSENSE CODE GOES HERE

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

Flag counter

Flag Counter

Extreme Statics

Συνολικές Επισκέψεις


Συνολικές Προβολές Σελίδων

Follow by Email

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρουσίαση στο My Blogs

myblogs.gr

Γίνεται Μέλος στο Ιστολόγιο

Στατιστικά Ιστολογίου

Επισκέψεις απο Χώρες

COMMENTS

| ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ © 2016 All Rights Reserved | Template by My Blogger | Menu designed by Nikos | Sitemap Χάρτης Ιστολογίου | Όροι χρήσης Privacy | Back To Top |